Thể lệ bàu cử và biên bản kiểm phiếu của đại hội

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC BA VÌ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG
THỂ LỆ BẦU CỬ
(BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012)
Căn cứ vào đề án xây dựng BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm
kỳ 2010 - 2012. Trên cơ sở danh sách đề cử mà Đại hội trù bị ngày ......... đã thông qua. Số
lượng BCH Công Đoàn nhiệm kỳ mới là 3 Đ/c
Vậy rất mong các đ/c sáng suốt lựa chọn những đ/c có đầy đủ phẩm chất, năng lực bầu
vào BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012.
1. Quyền bầu cử:
Tất cả các đ/c Công đoàn viên trong nhà trường đều có quyền bầu cử.
2. Việc bầu cử:
Bầu cử BCH Công đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 – 2012 được
tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín.
3. Phiếu bầu:
a) Phiếu bầu hợp lệ: + Là phiếu có tên 5 đ/c được đề cử.
+ Là phiếu có kí hiệu riêng của ban bầu cử.
+ Là phiếu bầu đúng số lượng (03 đ/c)
b) Phiếu bầu không hợp lệ:
Là phiếu bầu thiếu so với số lượng Đoàn viên đã được đại hội quyết định, là phiếu xóa
tên toàn bộ các đ/c trong phiếu, phiếu xóa giữa 2 dòng chữ ghi, không rõ xóa ai để ai, phiếu
viết tên các đ/c ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua, phiếu có ký hiệu riêng,
phiếu ký tên các đ/c bầu, phiếu không có ký hiệu của Ban bầu cử.
4. Điều kiện trúng cử:
Các đ/c được trúng cử là khi có qúa nửa số phiếu bầu, lấy từ cao xuống thấp.
5. Trường hợp bầu cử:
Bầu lần thứ nhất nếu chưa đủ số lượng đã quy định thì lại tiếp tục bầu lại lần thứ hai để
lựa chọn trong số còn lại của danh sách để bầu.
Nếu bầu lần hai vẫn chưa đủ có thể tiếp tục nữa hay không là do đại hội quyết định.
Trong số bầu cử nếu có 02 đ/c có số phiếu bằng nhau và đều có qúa nửa số phiếu bầu
thì phải tổ chức bầu lại để chọn người cao hơn.
BAN BẦU CỬ
CÔNG ĐOÀN GD BA VÌ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THCS KHÁNH THƯỢNG
BIÊN BẢN BẦU CỬ
BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG - NHIỆM KỲ 2010 – 2012
Vào hồi .... giờ.... ngày ........ tháng ..... năm .............. Tại Trường THCS Khánh
Thượng.
Được sự giới thiệu, tín nhiệm của đại hội. Ban bầu cử chúng tôi gồm các đ/c sau:
1. Trưởng ban
2. Thư ký
3. Ủy viên
Nội dung: Tiến hành bầu BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ
2010 - 2012
* Danh sách ứng cử:
1.
2.
3.
4.
5.
* Danh sách đề cử gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
* Kết quả kiểm phiếu:
- Số phiếu phát ra:
- Số phiếu thu vào:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
* Kết quả kiểm phiếu thứ tự từ cao xuống thấp như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
Như vậy căn cứ vào đề án xây dựng BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng
nhiệm kỳ 2010 - 2012 và kết quả bầu cử. Những đ/c có tên sau trúng cử vào BCH Công Đoàn
Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012.
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan. Ban bầu cử chúng tôi đã
hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Đại hội về kết quả
bầu cử này.
Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ ...... cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
( Sau đây xin trân trọng kính mời BCH Công Đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội )

Generate time = 0.059134960174561 s. Memory usage = 1.93 MB