Sáng kiến kinh nghiệm GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân 9
Đề t i: "Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học các b i học đạo đức môn
Giáo dục công dân"
Phần I: Lí do chọn đề ti
Trớc đây, bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) không đợc coi trọng ở trờng
phổ thông, ngời dạy thờng trái tay, hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp n o thì dạy bộ
môn Giáo dục công dân lớp đó. Vì vậy, giáo viên dạy bộ môn n y ch a có sự đầu t
trong b i dạy. Nội dung b i dạy đơn điệu, sơ s i. Thậm chí giờ dạy chỉ qua loa,
chiếu lệ để giáo viên chủ nhiệm còn giải quyết việc khác của lớp. Hiện nay, bộ
môn GDCD có các phong tr o cải tiến về ph ơng pháp dạy học hay những đợt thi
giáo viên giỏi qua từng cấp, đặc biệt hằng năm Phòng giáo dục có thanh tra giáo
viên dạy bộ môn n y. Qua những đợt hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp hay
những đợt thanh tra chuyên môn, giáo viên đợc cọ sát, học hỏi rất nhiều. Song nếu
chỉ qua những đợt thi đó thì cha đủ m giáo viên còn phải tìm tòi, sáng tạo ph ơng
pháp dạy học mới để phát huy đợc tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ
học đồng thời khêu gợi niềm say mê, háo hức của học sinh với bộ môn giáo dục
nhân cách n y. Đó chính l lí do tôi chọn đề t i: "Tạo hứng thú cho học sinh
trong các b i học đạo đức môn Giáo dục công dân"
Phần II: Cơ sở lí luận v thực tiễn để giải quyết đề ti
1. Thực trạng việc giảng dạy bộ môn GDCD ở nh tr ờng hiện nay nh chúng ta đã
biết ng nh Giáo dục đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách giáo dục v đã phấn đấu
thực hiện mục tiêu đ o tạo thế hệ trẻ, đáp ứng phù hợp với yêu cầu của các giai
đoạn cách mạng mới. Tuy nhiên, ng nh giáo dục vẫn còn trăn trở l những chỉ
giáo của Đảng v Chủ tịch Hồ Chí Minh về ph ơng pháp đ o tạo nêu trên, tuy có
đợc nghiên cứu, ứng dụng v o thực tiễn học cũng nh đời sống hằng ng y nh ng cha
đạt kết quả nh mong muốn. Vì sao vậy? Có rất nhiều lí do dẫn đến việc giáo dục
bộ môn nhân cách cho học sinh cha đạt hiệu quả cao. Trớc hết phải kể đến đó l
việc xã hội, gia đình v bản thân ng nh giáo dục còn chú trọng các môn khoa học
nhằm nâng cao trí tuệ m ch a chú ý nâng cao nhân cách cho học sinh nghĩa l chỉ
chú ý rèn t i m ch a chú ý rèn đức. Biểu hiện cụ thể m ai cũng thấy rõ l môn
GDCD cha bao giờ đợc Bộ Giáo dục v Đ o tạo xếp v o môn thi tốt nghiệp hay
v o cấp III. Điều n y l m cho giáo viên v học sinh chủ quan, chỉ ý thức đ ợc
rằng miễn l dạy học đủ b i, đúng ch ơng trình. Chính môn GDCD không đợc
chọn v o các môn thi trong các kì thi quan trọng nên sách tham khảo, sách b i tập
còn ít, đặc biệt l sách viết về ph ơng pháp dạy học bộ môn n y thì c ng hiếm.
Một vấn đề nữa l l ợng thời gian d nh cho bộ môn n y còn ít (1 tuần/1 tiết). Sách
mới viết hiện nay nội dung rất phong phú, hợp với trình độ học sinh nhng nếu giáo
viên dạy bộ môn m không có sự đầu t thì giờ học sẽ rất nh m chán, thậm chí học
sinh không chú ý lắng nghe. Thực trạng cho thấy, học sinh cha hứng thú học bộ
môn n y. Thông qua việc dự giờ các lớp v tình hình giảng dạy chung của khối
lớp 9, ngời viết nhận thấy điểm hạn chế tồn tại tập trung ở phơng pháp truyền thụ
kiến thức của giáo viên cho học sinh. Trớc hết l sự đầu t cho giờ dạy còn hạn chế
dẫn đến giờ học khô khan, không đọng lại trong tâm trí học sinh một hình ảnh
hoặc một ấn tợng n o. Thứ hai vì trình độ chuyên môn về môn n y của giáo viên
còn hạn chế, giáo viên vẫn còn tình trạng dạy kiêm nghiệm, dạy chéo ban . Trong
đợt thi giáo viên giỏi vừa qua, trải qua những vòng loại, các giáo viên đạt th nh
tích cao trong hội thi đều l những giáo viên đã biết kết hợp nhiều ph ơng pháp dạy
học để gây hấp dẫn, hứng thú cho học sinh v điều rất quan trọng đó l sử dụng
công nghệ thông tin, đặc biệt l kênh hình hợp lí, để lại những ấn t ợng sâu đậm
trong tâm hồn học sinh.
2. Đối tợng học sinh
- Học sinh chúng tôi chủ yếu l con nông nghiệp v buôn bán, trình độ dân trí ch a
cao. Phụ huynh học sinh chủ yếu lo miếng cơm manh áo m ch a chú ý giáo dục
con cái về mọi mặt.
- Học sinh cha tự giác học tập, ít tham khảo sách vở, mải chơi. Các em cha có thói
quen chủ động tìm hiểu, khám phá b i học nếu không đ ợc giao nhiệm vụ cụ thể.
Các em ngại đi tìm tài liệu cho b i học, tiếp thu b i một cách thụ động.
Phần III: quá trình triển khai thực hiện đề ti
A. Đặc điểm môn học
Môn GDCD ở trờng THCS l môn học thay thế cho môn chính trị - Đạo đức tr ớc
đây. Đặc điểm của nó bao quát các kiến thức về đạo đức học v pháp luật. Tất
nhiên, các kiến thức của nó l rất đơn giản. Nó cung cấp những tri thức sơ l ợc về
quan hệ xử sự trong gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em, ông, b ), quan hệ h ng xóm,
quan hệ cộng đồng xã hội. Đồng thời cung cấp những hiểu biết về các qui tắc của
pháp luật nh quyền lao động. quyền công dân ...Đặc điểm chơng trình l kết cấu
đồng tâm với các lớp của các cấp học cao hơn Môn GDCD có vị trí vô cùng quan
trọng, cùng với các môn học khác có nhiệm vụ giáo dục t tởng, đạo đức cho học
sinh. Song môn GDCD l trực tiếp nhất. Những tri thức môn GDCD trực tiếp xây
dựng t tởng, tình cảm đạo đức, trách nhiệm v nghĩa vụ của công dân đối với gia
đình, học đờng v cộng đồng xã hội. Giáo viên dạy bộ môn n y phải đánh giá
đúng đợc vị trí, tầm quan trọng của bộ môn.
B. Những quan điểm về vấn đề tạo hứng thú trong giờ
dạy môn GDCD (ở các bi dạy đạo đức)
I. Những quan niệm về vấn đề tạo hứng thú cho học sinh
Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học đó l vấn đề m bất kì giáo viên n o khi
lên lớp cũng đều mong muốn mình có thể l m đ ợc điều đó song không phải ai
cũng th nh công. Bằng chứng cho thấy, có những giáo viên khi lên lớp học sinh
rất thích học nhng cũng có những giáo viên khi lên lớp học sinh không có hứng
thú, gây ra mất trật tự. Theo tôi để tạo đợc hứng thú trong giờ học giáo viên phải
nắm vững các bớc sau:
1. Giáo viên phải hiểu đợc yêu cầu v nội dung của công tác giáo dục t tởng, chính
trị đạo đức cho học sinh. ở đây, giáo dục t tởng đạo đức v ý thức chính trị cho
học sinh phải trên cơ sở của chơng trình, kiến thức của môn học. Mức độ giáo dục
học sinh THCS l phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi. Yêu cầu cụ thể nh sau:
a. Công tác giáo dục t tởng đạo dức, chính trị phải phù hợp với trình độ kiến
thức của chơng trình học
Đặc điểm kiến thức của lớp 6, lớp 7 về đạo đức l rất giản đơn nh khái niệm về
khoan dung, lễ độ, trung thực... những kiến thức n y th ờng phải gắn với thực tế để
minh hoạ, giảng giải v mức độ xây dựng tình cảm cho học sinh nhẹ nh ng, tự
nhiên trên cơ sở của giảng giải.
b. Công tác giáo dục phải phù hợp với đối tợng lứa tuổi
Hầu hết học sinh THCS còn nhỏ tuổi. Việc hiểu các khái niệm còn trực tiếp, cảm
tính cho nên đòi hỏi giáo viên phải có phơng pháp giáo dục thích hợp. Việc giáo
dục ý thức chính trị cũng nh giáo dục t tởng đạo đức cho học sinh phải trên cơ sở ý
nghĩa rút ra của mỗi khái niệm v kiến thức b i giảng. Từ đó để học sinh cảm
nhận v tự nâng lên th nh nhận thức v ý thức của bản thân. Tránh những lí
thuyết chung chung, tránh những lời hô h o phải thế n y, thế nọ.
c. Công tác giáo dục t tuởng đạo đức cho học sinh phải thiết thực, phù hợp với
yêu cầu thự tiễn của xã hội hiện nay
- Những yêu cầu về lối sống hiện nay
- Những ứng xử hằng ng y của học sinh (trong gia đình, nh tr ờng, xã hội...)
- Những vấn đề an to n giao thông
- Những vấn đề bảo vệ môi trờng sinh thái.
- Những vấn đề về kỉ luật trong học tập, lao động.
2. Các nguyên tắc của công tác giáo dục
Giáo dục t tởng đạo đức cho học sinh thông qua môn học GDCD đó l việc l m
bắt buộc v khó. ở đây, phải xuất phát từ khái niện đạo đức học của pháp luật để
hình th nh ở các em những tình cảm đạo đức v các h nh vi đạo đức, h nh vi
pháp luật. Chính vì vậy đòi hỏi các phơng pháp sau:
- Phải cho học sinh hiểu khái niệm rồi mới rút ra ý nghĩa vận dụng, hình th nh t t-
ởng, tình cảm cho học sinh.
- Tính thực tiễn trong công tác giáo dục t tởng phải xuất phát từ thực tiễn cuộc
sống, thực tiễn cách mạng để giáo dục.
- Giáo dục t tởng đạo đức đáp ứng với yêu cầu thiết thực của gia đình, học đờng v
xã hội ở địa phơng nơi trờng đóng.
- Giáo dục t tởng đạo đức phải phù hợp với đối tợng, phù hợp với chơng trình học.
Tất cả các nguyên tắc trên l sự kết hợp h i ho v gắn liền cơ hữu với nhau,
không thể coi nặng cái n y m coi nhẹ cái kia. Một b i giảng gây đ ợc hứng thú
cho học sinh trớc hết phải l một b i giảng có tính giáo dục tốt v phải biết vận
dụng kết hợp các nguyên tắc trên.
II. Một số biện pháp chính m tôi đã lm
Công tác giáo dục t tởng đạo đức cho học sinh qua môn học GDCD để đợc thực
hiện tốt theo tôi cách dạy của giáo viên l quan trọng nhất. Cô l ng ời gợi mở, học
sinh tự do phát triển. Giáo viên dẫn dắt vấn đề, đa kiến thức v tình huống bên
ngo i cuộc sống để cho giờ học thêm sinh động. Giờ học, học sinh phải đ ợc "phát
ngôn" theo sự hiểu biết của mình gắn với b i học, giúp học sinh say mê với môn
học. Giáo viên nh một ngời bạn, ngời tâm giao, có vớng mắc l các em hỏi ngay
m không ngại. Với SGK, giáo viên dựa v o khung s ờn từ đó có cách gợi mở với
mỗi b i học để HS chủ động. Từ kiến thức nền đó, giáo viên "biến hóa" để HS
hiểu b i, biết thế n o l tốt - xấu, nếu nguy hiểm cầu cứu ở đâu...Tuy nhiên, cũng
có cái khó l đồ dùng dạy học còn ít, tranh ảnh minh họa cũng ít, phần lớn giáo
viên phải tự chuẩn bị, tự l m, công s u tầm t liệu mất rất nhiều thời gian. Thực tế,
nếu dập khuôn theo SGK thì môn GDCD l khô cứng, giáo điều, HS rất khó hiểu.
Chơng trình lớp 9 khó, nhiều b i liên quan đến chính
trị, t tởng nh lý tởng sống của thanh niên, hay tôn trọng v học hỏi các dân tộc
khác... Kiến thức đa v o thì giáo viên v học sinh đều phải dạy v học, tuy nhiên,

Generate time = 0.18158602714539 s. Memory usage = 1.94 MB