MÈO CON ĐI HỌC


Ng­êi so¹n : NgäC LOAN

Mèo con buồn bực
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết . . . !
- Cắt đuôi ? Ấy chết . . . !
Tôi đi học thôi !
Tôi đi học thôi !


Theo P.Vô-
Theo P.Vô-
rôn-cô
rôn-cô
Mèo con đi học
Lun ®äc tiÕng, tõ ng÷ khã :
Bn bùc
KiÕm cí
Be to¸ng
C¸i ®u«i
Cõu
: Bn vµ khã chÞu
: T×m lý do
: Kªu Çm Ü
1. T×m tiÕng trong bµi
cã vÇn ­u :
Cõu

2.T×m tiÕng ngoµi bµi :
- Cã vÇn ­u :
- Cã vÇn ­¬u :
VÝ dô :
-
VÇn ­u : Con Cõu, c­u mang, cöu ch­¬ng, b­u t¸,...
-VÇn ­¬u : B­¬u ®Çu, b­íu cæ, h­¬u cao cæ, sõng h­¬u,...

3.Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu.
Cây lựu vừa bói quả. Đàn hươu uống nước suối.

Generate time = 0.13075399398804 s. Memory usage = 1.92 MB