giao an mi thuat lop 4

Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
mÜ tht 4
tn 1 bµi 1
V TRANG TRÊ.
MU SÀÕC V CẠCH PHA MU.
I: mơc tiªu
- Biãút thãm ba mu måïi do cạc càûp mu cå bn pha träün våïi nhau:
da cam, têm, xanh lạ cáy.
- Nhận biết được các cặp màu booe túc.
- Pha được các màu theo hướng dẫn/
-HSKG: Pha đúng các màu da cam xanh lá cây tím.
II: chn bÞ
Giạo viãn.
- Bng mu cå bn v ba mu måïi do cạc càûp mu cå bn pha träün,
cạc mu nọng, lảnh
- Mäüt säú tranh hoa, qu, âäư váût cọ cạc mu: â, vng, xanh, da
cam, têm, xanh lạ cáy.
Hc sinh.
- Våí táûp v, bụt mu.
III. c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt
* Giạo viãn giåïi thiãûu cạch pha
mu.
- u cáưu hc sinh nhàõc lải cạc
mu gäúc:
- Chè vo bng mu v cho cạc em
nháûn tháúy:
+ Mu â + mu vng = mu da
cam.
+ Mu â + mu xanh = mu têm.
+ Mu xanh + mu vng = mu xanh
lủc.
* Giạo viãn giåïi thiãûu mu bäø
tục.
- Mu da cam, mu têm, mu xanh
lủc (xanh lạ cáy). (ba mu bäø tục)
- Hai mu bäø tục khi âỉïng cảnh
nhau tảo ra sàõc âäü tỉång phn,
tän nhau lãn rỉûc råỵ hån:
- Chè vo bng mu cạc càûp mu
bäø tục.
+ Â bäø tục cho mu xanh lạ cáy v
ngỉåüc lải.
+ Xanh bäø tục cho mu da cam v
+ Mu â, mu vng, mu
xanh. (ba mu gäúc)
Hc sinh theo di.
- Hc sinh nháûn ra cạc mu
bäø tục cho nhau theo hỉåïng
mi tãn.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
ngỉåüc lải.
+ Vng bäø tục cho mu têm v
ngỉåüc lải.
* Giạo viãn giåïi thiãûu mu nọng,
mu lảnh.
- Cho hc sinh xem bng mu. Nãu
ra cho hc sinh nháûn xẹt nhỉỵng
mu no nhçn vo gáy cm giạc
nọng, lảnh.
- Trong bng mu theo thỉï tỉû tỉì:
* Mu â âãún mu têm: l cạc
mu nọng.
* Mu vng âãún sạt mu têm l
mu lảnh.
- u cáưu hc sinh chè ra mäüt säú
âäư váût, cáy hoa, qu.... cọ mu
nọng hồûc lảnh.
- Khi v tranh vãư ma âäng chụng ta
nãn sỉí dủng nhiãưu mu lảnh.
- Khi v tranh vãư ma h chụng ta
nãn sỉí dủng nhiãưu mu nọng.
+ Mu nọng l nhỉỵng mu
gáy cho chụng ta cm giạc
áúm, nọng.
+ Mu lảnh l nhỉỵng mu
gáy cho chụng ta cm giạc
mạt, lảnh .
Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi
cạc cáu hi ca giạo viãn theo
cm nháûn ca mçnh.
Hoảt âäüng 2. Cạch pha mu.
- Lm máùu cạch pha mu bäüt, mu
nỉåïc...trãn khäø giáúy låïn cho hc
sinh quan sạt. Vỉìa thao tạc pha mu
giạo viãn vỉìa nhàõc lải cạc mu
sàõc âãø hc sinh hiãøu r hån.
* Lỉu cạc càûp mu phi pha våïi
t lãû bàòng nhau måïi ra âụng mu
thỉï ba.
Hc sinh theo di.
Hoảt âäüng 3.Thỉûc hnh.
- u cáưu chn pha mu v v
mu vo âụng hçnh åí bi thỉûc
hnh.
- Theo di nhàõc nhåí hc sinh lm
bi.
Hc sinh chn pha mu v
v mu vo âụng hçnh åí bi
thỉûc hnh.
Hoảt âäüng 4. Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Hỉåïng dáùn hc sinh nháûn xẹt
mäüt säú bi v â hon thnh:
+ Mu sàõc.
+ Cạch pha mu.
- Âạnh giạ, xãúp loải bi v.
- Tỉû liãn hãû våïi bi ca
mçnh v tçm ra cạc bi v
âẻp theo thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp.

Dàûn d.
- Quan sạt nãu mu åí hoa, qu, lạ...l mu nọng hay lảnh...
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
- Quan saùt hoa, laù vaỡ chuỏứn bở mọỹt sọỳ bọng hoa, chióỳc laù thỏỷt õóứ
laỡm mỏựu cho baỡi tuỏửn sau.
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
mÜ tht 4
tn 2 bµi 2
V THEO MÁÙU
V HOA, LẠ
I: mơc tiªu
- Hc sinh hiểu âỉåüc hçnh dạng, âàûc âiãøm m u sà ắc của hoa lá.
- Biãút cạch v hoa, lạ
- V âỉåüc mäüt bäng hoa, chiãúc lạ theo máùu.
- Hc sinh u thêch v âẻp ca hoa, lạ trong thiãn nhiãn; cọ thỉïc
chàm sọc, bo vãû cáy cäúi.
- HSKG: Sắp xếp hình vẽ cân đối.hình vẽ gần với mẫu.
II: chn bÞ
Giạo viãn.
- Tranh hồûc nh mäüt vi loải hoa, lạ cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp.
- Mäüt vi loải hoa, lạ cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp âãø lm máùu
v.
- Hçnh minh hoả hỉåïng dáùn cạch v hoa, lạ cáy.
- Bi v ca hc sinh nàm trỉåïc.
Hc sinh.
- Våí Táûp v .
- Mäüt vi loải hoa, lạ tháût cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp.
- Bụt chç, mu v.
III. c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt
- Giåïi thiãûu mäüt säú hçnh nh cạc
loải hoa, lạ âãø hc sinh tháúy v âẻp
ca chụng qua hçnh dạng v mu
sàõc.
+ Tãn ca bäng hoa, chiãúc lạ.
+ Hçnh dạng, âàûc âiãøm mäùi loải hoa,
lạ.
+ Mu sàõc ca mäùi loải hoa, lạ.
+ Sỉû khạc nhau vãư hçnh dạng, mu
sàõc giỉỵa mäüt säú loải hoa, lạ
+ Kãø tãn, hçnh dạng, mu sàõc ca
mäüt säú loải hoa, lạ khạc m em biãút.
- Kãút lûn: Hoa, lạ cáy cọ nhiãưu hçnh
dạng, âàûc âiãøm v mu sàõc khạc
nhau, nãn mäùi loải hoa, lạ âãưu cọ v
âẻp riãng.
Quan sạt, nháûn xẹt v tr
låìi cạc cáu hi ca giạo
viãn theo cm nháûn ca
mçnh.
Hoảt âäüng 2: Cạch v hoa, lạ
- u cáưu hc sinh quan sạt máùu v
tranh, nh â chøn bë âãø cạc em
nháûn ra mäüt sä
Quan sạt, nháûn xẹt.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
ú hoa, lạ cáy.
- Chn máùu v v hỉåïng dáùn hc
sinh quan sạt k hoa, lạ trỉåïc khi v.
+ V khung hçnh chung ca hoa, lạ
trỉåïc (Hçnh vng, hçnh chỉỵ nháût...)
+ Ỉåïc lỉåüng t lãû v v phạc cạc
nẹt chênh ca hoa, lạ bàòng nẹt thàóng.
+ Chènh lải cạc nẹt v cho giäúng
chiãúc lạ v táøy nhỉỵng nẹt bë thỉìa.
+ V thãm chi tiãút cho r âàûc âiãøm ca
hoa, lạ.
+ V mu theo máùu.
Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh
- Cho hc sinh xem mäüt säú bi v
hoa, lạ cáy ca hc sinh nàm trỉåïc.
- Giạo viãn gåüi hc sinh lm bi:
+ V hçnh vỉìa våïi pháưn giáúy â
chøn bë hồûc våí táûp v.
+ V theo cạc bỉåïc â hỉåïng dáùn.
+ V mu.
- Quan sạt v gåüi thãm.
Hc sinh lm bi thỉûc
hnh vo våí.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ
- Gåüi hc sinh nháûn xẹt mäüt säú
bi v â hon thnh v cạc bi v
trãn bng vãư:
+ Cạch sàõp xãúp bäú củc.
+ Hçnh dạng (giäúng máùu)
+ Mu sàõc âụng.
- Cho hc sinh tỉû xãúp loải cạc bi
v theo thêch (bi v âẻp, bi v
chỉa âẻp).
- Âạnh giạ v xãúp loải cạc bi v.
- Tỉû liãn hãû våïi bi ca
mçnh v tçm ra cạc bi v
âẻp theo thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi
táûp.

Dàûn d.
- Quan sạt hçnh dạng v âàûc âiãøm ca cạc con váût quen thüc.
- Sỉu táưm tranh, nh vãư cạc con váût.
mÜ thu¹t 4
tn 3 bµi 3
V TRANH
ÂÃƯ TI CẠC CON VÁÛT QUEN THÜC
I: mơc tiªu
- Hc sinh biãút hçnh dạng, âàûc âiãøm ca cạc con váût quen thüc..
- Biãút cạch v v v âỉåüc tranh vãư con váût, v mu theo thêch.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
- Yóu móỳn caùc con vỏỷt vaỡ coù yù thổùc chm soùc vỏỷt nuọi.
-HSKG: Sp xp hỡnh v cõn i, bit chn mu, v mu phự hp.
II: chuẩn bị
Giaùo vión.
- Sổu tỏửm mọỹt sọỳ tranh, aớnh vóử caùc con vỏỷt quen thuọỹc coù hỗnh
daùng, maỡu sừc khaùc nhau.
- Tranh veợ õóử taỷi con vỏỷt cuớa hoỹc sinh.
- Hỗnh minh hoỹa hổồùng dỏựn caùch veợ tranh con vỏỷt.
Hoỹc sinh.
- Sổu tỏửm tranh, aớnh vóử caùc con vỏỷt.
- Vồớ tỏỷp veợ vaỡ caùc vỏỷt duỷng khaùc õóứ hoỹc bọỹ mọn.
III. các hoạt động chủ yếu
Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión Hoaỷt õọỹng cuớa hoỹc sinh
Hoaỷt õọỹng 1: Tỗm vaỡ choỹn nọỹi dung
õóử taỡi.
- Giồùi thióỷu hỗnh aớnh caùc con vỏỷt vaỡ
õỷt cỏu hoới õóứ hoỹc sinh nhỏỷn bióỳt:
+ Tón caùc con vỏỷt.
+ Hỗnh daùng vaỡ maỡu sừc...cuớa con
vỏỷt.
+ ỷc õióứm nọứi bỏỷt cuớa con vỏỷt.
+ Caùc bọỹ phỏỷn chờnh (õỏửu, mỗnh,
chỏn...) cuớa con vỏỷt.
+ Ngoaỡi caùc hỗnh aớnh trong tranh, aớnh em
coỡn bióỳt nhổợng con vỏỷt naỡo nổợa? Em
thờch con vỏỷt naỡo nhỏỳt? Vỗ sao?
+ Em seợ veợ con vỏỷt naỡo?
+ Nóu lồỹi ờch cuớa con vỏỷt õoù.
Quan saùt, nhỏỷn xeùt vaỡ traớ
lồỡi caùc cỏu hoới cuớa giaùo
vión theo caớm nhỏỷn cuớa
mỗnh.
* Con trỏu: thỏn daỡi, õỏửu coù
sổỡng...
* Con voi: thỏn to, õỏửu coù
voỡi, ngaỡ...
* Con thoớ: thỏn nhoớ, tai daỡi...
Hổồùng cho hoỹc sinh roợ hồn vóử õỷc
õióứm
cuớa caùc con vỏỷt õởnh veợ.
Cỏu hoới:
* Con vỏỷt naỡy gọửm nhổợng bọỹ phỏỷn
chờnh naỡo?
* Em nhỏỷn ra con voi, con choù nhồỡ
nhổợng õỷc õióứm naỡo?
* Con meỡo, con choù thổồỡng coù nhổợng
maỡu naỡo?
* Hoaỷt õọỹng cuớa caùc con vỏỷt õoù
thổồỡng laỡm gỗ? (Khi õổùng, khi nũm, khi
chaỷy, khi bừt mọửi...)
- ỏửu, mỗnh, chỏn, õuọi...
- Maỡu vaỡng, maỡu õen...
Hoaỷt õọỹng 2. Caùch veợ con vỏỷt.
- Giồùi thióỷu hỗnh minh hoỹa õóứ hoỹc
sinh nhỏỷn ra:
Hoỹc sinh theo doợi caùc
bổồùc hổồùng dỏựn cuớa
giaùo vión.
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
+ V hçnh vỉìa våïi pháưn giáúy åí våí
táûp v.
+ V phạc hçnh dạng chung ca con
váût.
+ V cạc bäü pháûn chênh trỉåïc, sau
âọ måïi v cạc bäü pháûn chi tiãút sau,
nãn v chi tiãút cho âụng, r âàûc âiãøm
ca con váût.
Chụ nãn v hçnh dạng ca con váût
khi âi, âỉïng, chảy...
- V thãm cạc con váût hồûc cnh váût
xung quanh cho bỉïc tranh thãm sinh
âäüng.
- V mu theo thêch.Hoảt âäüng 3. Thỉûc hnh.
- Gåüi cho hc sinh nhåï lải nhỉỵng
hçnh nh con váût âënh v v mäüt säú
chi tiãút phủ ph håüp âãø lm cho bỉïc
tranh thãm sinh âäüng.
+ Chn con váût u thêch
âãø lm bi táûp.
Hoảt âäüng 4. Nháûn xẹt âạnh giạ.
- Hỉåïng dáùn hc sinh nháûn xẹt mäüt
säú bi v (bäú củc, âàûc âiãøm con
váût, cạc hçnh nh phủ, mu sàõc).
- Âạnh giạ, xãúp loải bi táûp.
- Tỉû liãn hãû våïi tranh ca
mçnh v tçm ra cạc bi v
âẻp theo thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi
táûp.
Dàûn d.
- Vãư nh tiãúp tủc hon thnh bi táûp v quan sạt cạc con váût ni
trong nh.
- Cọ tçnh thỉång u, chàm sọc cạc loi váût cọ êch.
mÜ thu¹t 4
tn 4 bµi 4
V TRANG TRÊ
CHẸP HA TIÃÚT TRANG TRÊ DÁN TÄÜC
I: mơc tiªu
- Hc sinh tçm hiãøu v âẻp ca ha tiãút trang trê dán täüc.
- Hc sinh biãút cạch chẹp v chẹp âỉåüc mäüt vi ha tiãút trang trê
dán täüc.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
- Hoỹc sinh yóu quyù, trỏn troỹng vaỡ coù yù thổùc giổợ gỗn vn hoaù dỏn
tọỹc.
-HSKG: Chộp c ha tit cõn i gn ging mu, tụ mu u phự hp.
II: chuẩn bị
Giaùo vión.
- Sổu tỏửm mọỹt sọỳ mỏựu hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. Mọỹt sọỳ trang
phuỷc, õọử gọỳm...coù hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc.
- Gồỹi yù caùch cheùp hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc.
- Baỡi veợ cuớa hoỹc sinh caùc nm hoỹc trổồùc.
Hoỹc sinh.
- Sổu tỏửm hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc.
- Vồớ veợ
- Caùc vỏỷt duỷng khaùc õóứ hoỹc Myợ thuỏỷt
III. các hoạt động chủ yếu
Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión Hoaỷt õọỹng cuớa hoỹc sinh
Hoaỷt õọỹng 1. Quan saùt, nhỏỷn xeùt
- Giồùi thióỷu hỗnh aớnh vóử hoỹa tióỳt
trang trờ dỏn tọỹc vaỡ gồỹi yù cho hoỹc
sinh tỗm hióứu:
+ Caùc hoỹa tióỳt trang trờ laỡ nhổợng hỗnh
gi?
+ Hỗnh hoa, laù...ồớ caùc hoỹa tióỳt trang
trờ õổồỹc veợ nhổ thóỳ naỡo?.
+ ổồỡng neùt, caùch sừp xóỳp hoỹa tióỳt
trang trờ nhổ thóỳ naỡo?.
+ Hoỹa tióỳt õổồỹc duỡng õóứ trang trờ ồớ
õỏu?.
Hoaỷt õọỹng 2. Caùch cheùp hoỹa tióỳt
trang trờ dỏn tọỹc.
- Choỹn mọỹt vaỡi hỗnh mỏựu õồn giaớn
õóứ hổồùng
dỏựn hoỹc sinh caùch veợ theo tổỡng
bổồùc.
+ Veợ phaùc hỗnh chung bũng neùt thúng
cuớa hoỹa tióỳt.
+ Veợ caùc õổồỡng truỷc doỹc, ngang õóứ
Quan saùt, nhỏỷn xeùt vaỡ traớ
lồỡi caùc cỏu hoới cuớa giaùo
vión theo caớm nhỏỷn cuớa
mỗnh.
- Hỗnh hoa, laù, con vỏỷt..
- Veợ õồn giaớn vaỡ caùch
õióỷu.
- ổồỡng neùt haỡi hoaỡ, caùch
sừp xóỳp cỏn õọỳi, chỷt
cheợ.
- Caùc lng, tỏứm, õỗnh,
chuỡa, bia õaù..
Hoỹc sinh theo doợi caùc
bổồùc hổồùng dỏựn cuớa
giaùo vión.
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
.
Hoỹc sinh laỡm baỡi thổỷc
haỡnh vaỡo vồớ.
- Hoỹc sinh choỹn baỡi veợ
maỡ mỗnh ổa thờch.
- aùnh giaù, nhỏỷn xeùt baỡi
tỏỷp.

Dỷn doỡ.
- Coù yù thổùc baớo vóỷ caùc di saớn vn hoaù ồớ õởa phổồng.
- Sổu tỏửm tranh, aớnh phong caớnh.
mĩ thuạt 4
tuần 5 bài 5
THặèNG THặẽC MYẻ THUT
XEM TRANH PHONG CANH.
I: mục tiêu
- Hiu veớ õeỷp cuớa tranh phong caớnh.
- Cm nhn c v p ca tranh phong cnh.
- Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh
- H/s KG chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em thích.
thión nhión thọng qua bọỳ cuỷc, caùc hỗnh aớnh vaỡ maỡu sừc.
- Hoỹc sinh yóu thờch thión nhión, coù yù thổùc gỗn giổợ, baớo vóỷ mọi
trổồỡng thión nhión.
II: chuẩn bị
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
Giạo viãn.
- Ba bỉïc tranh: Phong cnh Si Sån, Phäú cäø, Cáưu Thã Hục.
- Sỉu táưm tranh, nh vãư âãư ti phong cnh v mäüt säú tranh vãư
âãư ti khạc.
- Mäüt säú biv ca hc sinh cạc nàm hc trỉåïc.
- Pháún mu.
Hc sinh.
- Sỉu táưm tranh, nh vãư âãư ti phong cnh
- Våí táûp v v cạc váût dủng khạc âãø hc män M thût.
III. c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc
sinh
Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu tranh phong
cnh
- Cho hc sinh xem mäüt säú tranh vãư
nhiãưu âãư ti khạc nhau.
+ Tãn tranh - Tãn tạc gi - Cạc hçnh nh
cọ åí trong tranh, mu sàõc - Cháút liãûu
dng âãø v tranh.
- Nãu âàûc âiãøm ca tranh phong cnh.
Hoảt âäüng 2: Xem tranh.
1. Phong cnh Si Sån. Tranh khàõc gäù
mu ca ha sé Nguùn Tiãún Chung
(1913- 1976)
- Cho hc sinh tho lûn nhọm.
+ Trong tranh cọ nhỉỵng hçnh nh no?
+ Tranh v phong cnh gç l chênh?
+ Bỉïc tranh cn cọ nhỉỵng hçnh nh no
nỉỵa?
+ Mu sàõc trong tranh nhỉ thãú no? Cọ
nhỉỵng mu gç?
2. Phäú cäø. Tranh sån dáưu ca ha sé
Bi Xn Phại (1920- 1988).
- Cung cáúp cho cạc em vãư ha sé.
+ Q hỉång ca äng åí huûn Qúc Oai,
tènh H Táy.
+ Äng say mã v vãư phäú cäø H Näüi v
ráút thnh cäng trong âãư ti ny.
+ Äng âỉåüc nh nỉåïc tàûng gii thỉåíng
Häư Chê Minh vãư Vàn hc- Nghãû thût
Quan sạt, nháûn xẹt v
tr låìi cạc cáu hi ca
giạo viãn theo cm nháûn
ca mçnh.
+ Tranh phong cnh l
loải tranh v vãư cnh
váût, cọ thãø v thãm
ngỉåìi v cạc con váût
cho sinh âäüng.
- Tho lûn nhọm.
+ V ngỉåìi, cáy, nh, ao
lng, âäúng råm, dy
nụi...
+ Näng thän Viãût Nam.
+ Cạc cä gại åí bãn ao
lng.
+ Mu sàõc tỉåi sạng,
nhẻ nhng. Cọ mu
vng ca âäúng råm,
mi nh tranh; mu â
ca mại ngọi; mu xanh
ca dy nụi...
- Hc sinh theo di.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
nàm 1996.
- u cáưu hc sinh quan sạt bỉïc tranh
v âàût cáu hi.
+ Bỉïc tranh v nhỉỵng hçnh nh gç?
+ Dạng v ca cạc ngäi nh nhỉ thãú
no?
+ Mu sàõc ca bỉïc tranh nhỉ thãú no?
3. Cáưu Thã Hục. Tranh mu bäüt ca Tả
Kim Chi (hc sinh tiãøu hc)
- Cho hc sinh xem mäüt säú tranh cọ hçnh
Häư Gỉåm âãø cạc em hçnh dung âỉåüc
v âẻp ca Häư Gỉåm, nghéa lëch sỉí
ca häư.
- Gåüi cho hc sinh tçm hiãøu bỉïc tranh.
+ Cạc hçnh nh trong tranh?
+ Mu sàõc - Cháút liãûu - Cạch thãø hiãûn
bỉïc tranh?
Hoảt âäüng 3. Nháûn xẹt, âạnh giạ
- Nháûn xẹt tiãút hc, khen ngåüi nhỉỵng
hc sinh cọ kiãún âọng gọp cho bi
hc.
- Quan sạt, nháûn xẹt.
+ Bỉïc tranh v âỉåìng
phäú cọ nhỉỵng ngäi
nh...
+ Cạc ngäi nh nháúp
nhä, cäø kênh.
+ Mu sàõc tráưm áúm,
gin dë.
- Xem tranh, nháûn biãút
näüi dung.
+ Tranh v cáưu Thã
Hục, cáy phỉåüng, hai
em bẹ, Häư Gỉåm v
ân cạ
+ Tỉåi sạng, rỉûc råỵ.
+ Cháút liãûu mu bäüt.
+ Cạch thãø hiãûn ngäü
nghénh, häưn nhiãn, trong
sạng.
- Hc sinh theo di.

Dàûn d.
- Quan sạt v chøn bë cạc loải qu dảng hçnh cáưu.
mÜ thu¹t 4
tn 6 bµi 6
V THEO MÁÙU
V QU CỌ DẢNG HÇNH CÁƯU
I - mơc tiªu
- H/s hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của quả dạng hình cầu.
- Biãút cạch v qu ï dảng hçnh cáưu. Vẽ được một vài quả dạng hình
cầu, v mu theo ý thÝch.
- H/s KG s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu.
- Hc sinh u thiãn nhiãn, biãút chàm sọc v bo vãû cáy träưng.
Ii - chn bÞ
Giạo viãn.
- Chøn bë tranh, nh vãư mäüt säú loải qu cáy.
- Mäüt säú qu tháût dảng hçnh cáưu cọ mu sàõc, âáûm nhảt khạc
nhau âãø giåïi thiãûu v so sạnh.
- Mäüt säú bi v ca hc sinh.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
Hc sinh.
- Chøn bë mäüt säú qu cọ dảng hçnh cáưu.
- Våỵ táûp v v cạc váût dủng khạc âãø hc män M thût.
Iii - c¸c ho¹t ®éng chue u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt
- Giåïi thiãûu máùu v gåüi âãø hc sinh
nháûn biãút.
+ Âáy l nhỉỵng qu gç?
+ Hçnh dạng, âàûc âiãøm, mu sàõc ca
tỉìng loải qu nhỉ thãú no?
+ So sạnh hçnh dạng, mu sàõc cạc loải
qu?
+ Nãu mäüt säú loải qu m em biãút,
hçnh dạng, mu sàõc, hỉång vë ca
qu âọ?
+ Qu âọ thỉåìng chên vo ma no?
Cọ åí vng no?
- Tọm tàõt: Qu dảng hçnh cáưu cọ
ráút nhiãưu loải, âa dảng v phong
phụ. Trong âọ mäùi loải âãưu cọ hçnh
dạng, âàûc âiãøm, mu sàõc khạc nhau
v cọ v âẻp riãng.
Quan sạt, nháûn xẹt v tr
låìi cạc cáu hi ca giạo
viãn theo cm nháûn ca
mçnh.
Hc sinh theo di.
- Chè vo hçnh v qu âãø hc sinh
nháûn tháúy hçnh dạng ca nọ âỉåüc
tảo båíi nhỉỵng nẹt cong.
Chn máùu âãø v.
Hoảt âäüng 2: Cạch v qu
- Cho hc sinh chn mäüt máùu no
âọ âãø v.
- Nhàõc hc sinh v hçnh qu vỉìa våïi
pháưn giáúy åí våí táûp v (khäng to quạ,
khäng nh quạ hay xä lãûch vãư mäüt
bãn).
- u cáưu hc sinh quan sạt theo
hỉåïng dáùn âãø nháûn ra cạch v qu,
nãn theo thỉï tỉû sau:
+ V phạc hçnh bao quạt bàòng cạc nẹt
thàóng.
+ Chènh lải hçnh cho âụng máùu.
+ V thãm lạ cho âẻp.
- Gåüi cho hc sinh cạch v mu.
- Quan sạt theo hỉåïng dáùn
ca giạo viãn âãø nháûn ra
cạch v qu.Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4

Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh
Quan sạt v gåüi cho mäüt säú hc
sinh cn lụng tụng vãư:
- V hçnh (sàõp xãúp hçnh)
- V mu.
Hc sinh lm bi thỉûc
hnh vo våí.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ
- Gåüi hc sinh nháûn xẹt:
+ Cạch sàõp xãúp bäú củc.
+ Hçnh dạng qu no giäúng våïi máùu
hån?
- Cho hc sinh tỉû tçm ra bi v m
mçnh thêch.
- Tỉû liãn hãû våïi tranh ca
mçnh v tçm ra cạc bi v
âẻp theo thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi
táûp.

Dàûn d.
- Quan sạt cạc loải qu v mu sàõc ca chụng.
- Chøn bë tranh, nh vãư âãư ti phong cnh q hỉång cho bi hc
sau.

mÜ thu¹t 4
tn 7 bµi 7
V TRANH
ÂÃƯ TI PHONG CNH Q HỈÅNG.
I: mơc tiªu
- H/s hiểu đề tài về tranh phong cảnh. Biết cách vẽ tranh phong cảnh.
- H/s v âỉåüc tranh âãư ti phong cnh theo cm nháûn riãng.
- Hc sinh cọ thỉïc u mãún q hỉång.
- H/s KG sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu,vẽ mầu phù hợp.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
Ii: chn bÞ - Giạo viãn.
- Sỉu táưm tranh, nh phong cnh vãư q hỉång.
- Mäüt säú biv ca hc sinh cạc nàm hc trỉåïc.
- Pháún mu.
Hc sinh.
- Chøn bë tranh, nh vãư âãư ti phong cnh q hỉång.
- Våỵ táûp v v cạc váût dủng khạc âãø hc män M thût.
Iii: c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Tçm, chn näüi dung
âãư ti.
- Cho hc sinh xem mäüt säú tranh
v vãư phong cnh q hỉång ca
cạc ha sé v ca hc sinh cạc
nàm trỉåïc.
+ Tranh phong cnh l tranh v vãư
c¸i g× ?
+ Tranh phong cnh v c¸i g× l chênh
?
+ Cnh váût trong tranh cã g× ?
+ Xung quanh nåi em åí cọ nhỉỵng
cnh no âẻp khäng?
+ Em â âỉåüc âi tham quan, du lëch
åí âáu? Phong cnh nåi âọ cọ gç
âẻp?
+ Em hy t lải mäüt cnh âẻp m
em thêch?
- Nháún mảnh nhỉỵng hçnh nh
chênh ca cnh âẻp l: cáy, nh,
con âỉåìng, báưu tråìi... v phong
cnh cn âẻp båíi mu sàõc ca
khäng gian. Chụng ta nãn chn
nhỉỵng cnh
Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi
cạc cáu hi ca giạo viãn theo
cm nháûn ca mçnh.
+ Tranh phong cnh l tranh v
vãư cnh âẻp q hỉång, âáút
nỉåïc.
+ Tranh phong cnh v cnh
váût l chênh.
+ Cnh váût trong tranh thỉåìng
l nh cỉía, cay cäúi, säng,
nụi...
- Häc sinh tr¶ lêi
váût quen thüc, dãù v, ph håüp
våïi kh nàng; trạnh chn nhỉỵng
cnh phỉïc tảp, khọ v.
Hoảt âäüng 2: Cạch v tranh.
- Âàût cáu hi gåüi måí âãø hc sinh
tçm v chn näüi dung v tranh.
+ V vãư cnh váût no?
+ Trong cnh váût âọ hçnh no l
chênh, hçnh no l phủ?
- Hỉåïng dáùn cạch v:
Quan sạt hỉåïng dáùn ca
giạo viãn.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
+ Tçm cạc hçnh nh chênh v trỉåïc:
V to vỉìa våïi trang giáúy, r näüi
dung.
+ V cạc hçnh nh phủ sau âãø cho
bi v sinh âäüng, r näüi dung.
+ V mu tỉåi sạng, cọ mu âáûm,
mu nhảt v tä mu kên c màût
tranh.Hoảt âäüng 3. Thỉûc hnh.
- Cho hc sinh xem lải mäüt säú
tranh v cạc phong cnh.
- Quan sạt låïp v gåüi hc sinh táûp
trung vo:
+ Tçm v chn näüi dung.
+ V thãm hçnh phủ gç cho r näüi
dung.
- Giạo viãn nhàõc nhåí hc sinh v
hçnh vỉìa våïi pháưn giáúy åí våỵ táûp
v.
Hc sinh lm bi thỉûc hnh
vo våí.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Hỉåïng dáùn hc sinh nháûn xẹt
mäüt säú tranh (vãư âãư ti, hçnh v
â r näüi dung, bäú củc, mu
sàõc).
- Âạnh giạ, xãúp loải bi táûp.
- Hc sinh chn bi v m
mçnh ỉa thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp.

Dàûn d.
- Vãư nh tiãúp tủc hon thnh bi táûp.
- Quan sạt cạc con váût quen thüc (Hçnh dạng, cạc bäü pháûn, âàûc
âiãøm, mu sàõc).
mÜ thu¹t 4
tn 8 bµi 8
TÁÛP NÀÛN TẢO DẠNG
NÀÛN CON VÁÛT QUEN THÜC
I: mơc tiªu:
- H/s hiĨu hçnh dạng, âàûc âiãøm ca con váût.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
- H/s bióỳt caùch nỷn vaỡ nỷn õổồỹc con vỏỷt theo yù thờch.
- H/s KG hình nặn cân đối gần giống con vật mẫu.
- Yóu móỳn caùc con vỏỷt quen thuọỹc.
Ii:chuẩn bị:
Giaùo vión.
- Tranh, aớnh mọỹt sọỳ con vỏỷt quen thuọỹc..
- Mọỹt sọỳ baỡi tỏỷp nỷn caùc con vỏỷt khaùc nhau cuớa hoỹc sinh.
- Mọỹt sọỳ tổồỹng troỡn vóử caùc con vỏỷt
- ỏỳt nỷn.
Hoỹc sinh.
- Vồớ tỏỷp veợ.
- ỏỳt nỷn hoỷc saùp nỷn.
- Baớng con õóứ saớn phỏứm nỷn.
Iii: các hoạt động chủ yếu
Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión Hoaỷt õọỹng cuớa hoỹc sinh
Hoaỷt õọỹng 1: Quan saùt, nhỏỷn xeùt.
- Chố cho hoỹc sinh thỏỳy baỡi nỷn caùc
con vỏỷt khaùc nhau vóử hỗnh daùng vaỡ
maỡu sừc cuớa hoỹc sinh nm trổồùc.
- Hổồùng dỏựn hoỹc sinh xem hỗnh aớnh
õaợ chuỏứn bở: Hỗnh aớnh gaỡ trọỳng, gaỡ
maùi, gaỡ con vaỡ caùc con vỏỷt khaùc.
+ Tón con vỏỷt.
+ Hỗnh daùng, caùc bọỹ phỏỷn cuớa con
vỏỷt.
+ ỷc õióứm nọứi bỏỷt õóứ nhỏỷn bióỳt
con vỏỷt.
+ Maỡu sừc cuớa noù.
+ Hỗnh daùng cuớa con vỏỷt khi õi, õổùng,
chaỷy...
Quan saùt, nhỏỷn xeùt vaỡ traớ lồỡi
caùc cỏu hoới cuớa giaùo vión
theo caớm nhỏỷn cuớa mỗnh.
Hoaỷt õọỹng 2: Caùch nỷn con vỏỷt.
- Gồỹi yù hoỹc sinh nhỏỷn xeùt vóử cỏỳu
taỷo, hỗnh daùng cuớa con vỏỷt.
Hoỹc sinh theo doợi caùch nỷn.
+ Caùc daùng khi õi, õổùng, nũm,...
+ Caùc bọỹ phỏỷn: õỏửu, mỗnh,...
- Hoỹc sinh mọ taớ theo sổỷ
quan saùt cuớa mỗnh.
Cỏửn gồỹi yù õóứ hoỹc sinh tỗm õổồỹc
caùc daùng khaùc nhau, õỷc õióứm, caùc
bọỹ phỏỷn vaỡ maỡu sừc cuớa con vỏỷt.
- Coù thóứ hổồùng dỏựn hai caùch nỷn
nhổ sau:
* Nỷn rồỡi tổỡng bọỹ phỏỷn cuớa con vỏỷt
rọửi gừn, dờnh vaỡo nhau:
+ Nỷn khọỳi chờnh trổồùc: õỏửu,
mỗnh, ...
+ Nỷn caùc chi tióỳt sau.
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
+ Gàõn, dênh tỉìng bäü pháûn chênh v
cạc chi tiãút âãø thnh con váût.
* Nàûn tỉì khäúi âáút ngun thnh con
váût:
+ Tảo dạng cho con váût: âi, âỉïng,....
Chụ : Cọ thãø nàûn cạc bäü pháûn
nh räưi tảo thnh con váût cọ hçnh
dạng âẻp.
Cạch nàûn ny l phäúi håüp c 2 cạch
nàûn trãn.
Theo di, cọ thãø sỉí dủng
âáút âãø cng tảo hçnh theo
hỉåïng dáùn ca giạo viãn.
Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh.
- Trỉåïc khi nàûn, giạo viãn cho hc
sinh xem hçnh cạc con váût qua tranh,
nh hồûc quan sạt cạc sn pháøm
nàûn.
- Quan sạt v gåüi cho hc sinh:
+ Nàûn hçnh theo âàûc âiãøm ca con
váût nhỉ: mçnh, cạc bäü pháûn,...
+ Tảo dạng hçnh con váût: âỉïng, chảy,
nàòm,...
- Chn mu sạp nàûn (theo thêch)
cho cạc bäü pháûn con váût.
- Xem cạc tạc pháøm con váût.
- Chn con váût theo thêch
âãø nàûn.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Cng hc sinh chn mäüt säú bi
táûp â hon thnh, gåüi âãø cạc em
quan sạt v nháûn xẹt vãư:
+ Hçnh dạng.
+ Âàûc âiãøm.
+ Thêch nháút con váût no. Vç sao?
- Chn bi v m mçnh ỉa
thêch.
- Quan sạt v liãn hãû våïi sn
pháøm ca mçnh.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi
táûp.

Dàûn d.
- Sỉu táưm tranh, nh hoa, lạ. Quan sạt hoa, lạ.
mÜ thu¹t 4
tn 9 bµi 9
V TRANG TRÊ
V ÂÅN GIN HOA, LẠ
I: mơc tiªu:
- Hc sinh nháûn biãút âỉåüc hçnh dạng, âàûc âiãøm v cm nháûn
âỉåüc v âẻp ca mäüt vi loải hoa, lạ cáy âån gin âãø lm ha
tiãút trong trang trê.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
- Biãút cạch v hoa, lạ cáy âån gin v v âån gin âỉåüc mäüt bäng
hoa, chiãúc lạ.
- Hc sinh u thêch v âẻp ca hoa, lạ trong thiãn nhiãn.
Ii: chn bÞ:
Giạo viãn.
- Tranh hồûc nh mäüt vi loải hoa, lạ âån gin cọ hçnh dạng, mu
sàõc âẻp.
- Mäüt vi loải hoa, lạ cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp âãø lm máùu
v.
- Bi v trang trê cọ sỉí dủng ha tiãút hoa, lạ âån gin.
- Bi v ca hc sinh nàm trỉåïc.
Hc sinh.
- Våí Táûp v, bụt chç, mu v.
- Mäüt vi loải hoa, lạ tháût cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp.
Iii c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn
xẹt.
- Giåïi thiãûu mäüt säú hçnh nh
v máùu cạc loải hoa, lạ, mäüt
säú bi trang trê cọ sỉí dủng
ha tiãút hoa, lạ. Âãø hc sinh
tháúy v âẻp ca chụng qua
hçnh dạng v mu sàõc v cọ
thãø sỉí dủng trong män trang trê.
Âäưng thåìi gåüi âãø cạc em
nháûn ra âàûc âiãøm ca cạc loải
cáy âọ.
+ Tãn ca bäng hoa, chiãúc lạ.
+ Hçnh dạng, âàûc âiãøm ca
mäùi loải hoa, lạ.
+ Mu sàõc ca mäùi loải hoa, lạ.
+ Sỉû khạc nhau vãư hçnh dạng,
mu sàõc giỉỵa mäüt säú loải
hoa, lạ.
Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi
cạc cáu hi ca giạo viãn.
+ Kãø tãn, hçnh dạng, mu sàõc
ca mäüt säú loải hoa, lạ khạc
m em biãút.
Kãø tãn, hçnh dạng, mu sàõc ca
mäüt säú loải hoa, lạ khạc.
- Cho hc sinh so sạnh sỉû
giäúng nhau v khạc nhau giỉỵa
hai hçnh (hçnh hoa, lạ tháût v
hçnh hoa, lạ âỉåüc v âån gin)
* Khi sỉí dủng hçnh hoa, lạ trong
bi trang trê chụng ta cáưn v cán
âäúi v âẻp. Chênh vç váûy khạc
våïi v theo máùu, cạc em cáưn
+ Giäúng nhau vãư hçnh dạng,
âàûc âiãøm.
+ Khạc nhau vãư cạc chi tiãút,
mu sàõc.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4
boớ bồùt nhổợng chi tióỳt rổồỡm raỡ,
phổùc taỷp, goỹi laỡ veợ õồn giaớn.
Hoaỷt õọỹng 2: Caùch veợ õồn giaớn
hoa, laù.
- Yóu cỏửu hoỹc sinh quan saùt
mỏựu vaỡ tranh, aớnh õaợ chuỏứn bở
õóứ caùc em nhỏỷn ra mọỹt sọỳ
hoa, laù cỏy.
+ Veợ khung hỗnh chung cuớa hoa,
laù trổồùc (Hỗnh vuọng, hỗnh chổợ
nhỏỷt, hỗnh troỡn, hỗnh tam giaùc...)
+ Coù thóứ keớ caùc õổồỡng truỷc
õọỳi xổùng.
+ ặồùc lổồỹng tyớ lóỷ vaỡ veợ phaùc
caùc neùt chờnh cuớa caùnh hoa, laù
bũng neùt thúng.
+ Chốnh laỷi caùc neùt veợ vaỡ tỏứy
nhổợng neùt bở thổỡa. Veợ õồn giaớn
nhổng phaới roợ õỷc õióứm, hỗnh
daùng chung cuớa hoa, laù.
+ Veợ maỡu theo yù thờch.
Hoỹc sinh theo doợi caùc bổồùc
hổồùng dỏựn cuớa giaùo vión.
Hoaỷt õọỹng 3: Thổỷc haỡnh.
- Cho hoỹc sinh xem mọỹt sọỳ baỡi
veợ hoa, laù cỏy cuớa hoỹc sinh nm
trổồùc.
- Gồỹi yù hoỹc sinh laỡm baỡi:
+ Veợ hỗnh vổỡa vồùi phỏửn giỏỳy ồớ
vồớ tỏỷp veợ.
+ Veợ maỡu.
- Quan saùt lồùp.
- Xem mọỹt sọỳ baỡi veợ cuớa hoỹc
sinh caùc nm trổồùc.
- Hoỹc sinh laỡm baỡi thổỷc haỡnh
vaỡo vồớ.
Hoaỷt õọỹng 4: Nhỏỷn xeùt, õaùnh
giaù.
- Gồỹi yù hoỹc sinh nhỏỷn xeùt mọỹt
sọỳ baỡi veợ:
+ Caùch sừp xóỳp bọỳ cuỷc.
+ ỷc õióứm, hỗnh daùng (õồn
giaớn, roợ)
+ Maỡu sừc tuyỡ yù.
- Bọứ sung õaùnh giaù vaỡ xóỳp loaỷi
caùc baỡi veợ.
- Choỹn baỡi veợ maỡ mỗnh ổa
thờch.
- Quan saùt vaỡ lión hóỷ vồùi baỡi veợ
cuớa mỗnh.
- aùnh giaù, nhỏỷn xeùt baỡi tỏỷp.


Dỷn doỡ.
- Quan saùt õọử vỏỷt coù daỷng hỗnh truỷ.
Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
mÜ thu¹t 4
tn 10 bµi 10
: V THEO MÁÙU
ÂÄƯ VÁÛT CỌ DẢNG HÇNH TRỦ
I: mơc tiªu:
- Hc sinh biãút quan sạt, so sạnh, nháûn xẹt âàûc âiãøm, hçnh dạng
ca cạc âäư váût cọ dảng hçnh trủ.
- Biãút cạch v v v âỉåüc âäư váût cọ dảng hçnh trủ.
- Hc sinh cm nháûn âỉåüc v âẻp ca âäư váût.
Ii: chn bÞ:
Giạo viãn.
- Chøn bë mäüt säú âäư váût cọ dảng hçnh trủ mu sàõc, cháút liãûu
khạc nhau âãø giåïi thiãûu v so sạnh.
- Cọ thãø tçm nh v mäüt säú bi v vãư âäư váût cọ dảng hçnh trủ
ca hc sinh.
Hc sinh.
- Våỵ táûp v v cạc váût dủng khạc âãø hc män M thût.
Iii: c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt.
- Giåïi thiãûu máùu, gåüi âãø hc sinh
nháûn xẹt.
+ Hçnh dạng chung (cao, tháúp, räüng,
hẻp)
+ Cáúu tảo gäưm nhỉỵng bäü pháûn
no.
- Chè vo hçnh v cạc âäư váût cọ
dảng hçnh trủ âãø hc sinh nháûn
tháúy hçnh dạng ca nọ âỉåüc tảo
båíi nẹt thàóng, nẹt cong.
Hoảt âäüng 2: Cạch v.
- Cho hc sinh chn mäüt máùu no
âọ âãø v.
- Hỉåïng dáùn hc sinh v hçnh vỉìa
våïi pháưn giáúy åí våí táûp v (khäng to
quạ, khäng nh quạ hay xä lãûch vãư
mäüt bãn).
- u cáưu hc sinh quan sạt hỉåïng
dáùn âãø nháûn ra cạch v, nãn theo
thỉï tỉû sau:
+ Ỉåïc lỉåüng v so sạnh t lãû:
chiãưu cao, ngang kãø c nhỉỵng váût
cọ tay cáưm âãø v
phạc hçnh khung hçnh chung.
+ K âỉåìng trủc ca âäư váût.
Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi
cạc cáu hi ca giạo viãn
theo cm nháûn ca mçnh.
- Nháûn tháúy hçnh dạng ca
nọ âỉåüc tảo båíi nẹt thàóng,
nẹt cong
- Cho hc sinh chn mäüt
máùu no âọ âãø v.
- Quan sạt hỉåïng dáùn âãø
nháûn ra cạch v
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
+ Chia cạc bäü pháûn lãn khung hçnh. T
lãû chiãưu
cao ca thán, chiãưu ngang ca miãûng,
âạy.
+ V tay cáưm (nãúu cọ).
+ V nẹt chênh v âiãưu chènh t lãû.
V phạc máùu bàòng cạc nẹt thàóng
di.
+ Hon thiãûn hçnh v.
+ V âáûm nhảt hồûc trang trê mu theo
thêch.
Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh.
Quan sạt v gåüi cho mäüt säú hc
sinh cn lụng tụng vãư:
- Sàõp xãúp bäú củc hçnh v lãn trang
giáúy.
- V hçnh dạng v t lãû....
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Gåüi hc sinh nháûn xẹt:
+ Hçnh dạng bi no giäúng våïi máùu
hån?
- Cho hc sinh tỉû tçm ra bi v m
mçnh thêch.
- Hc sinh lm bi thỉûc
hnh vo våí.
- Hc sinh chn bi v m
mçnh ỉa thêch.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp

Dàûn d.
+ Âäüng viãn khêch lãû nhỉỵng hc sinh cọ bi v â hon thnh täút.
+ Sỉu táưm tranh ca ha sé
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
mÜ thu¹t 4
tn 11 bµi 11
THỈÅÌNG THỈÏC M THÛT
THỈÅÌNG THỈÏC M THÛT
XEM TRANH CA HA SÉ
I: mơc tiªu:
- Hc sinh bỉåïc âáưu hiãøu âỉåüc näüi dung ca cạc bỉïc tranh giåïi
thiãûu trong bi thäng qua bäú củc, hçnh nh v mu sàõc.
- Hc sinh lm quen våïi cháút liãûu v ké thût lm tranh.
- Hc sinh u thêch v âẻp ca cạc bỉïc tranh.
Ii: chn bÞ:
Giạo viãn.
- Sỉu táưm tranh ca cạc ha sé vãư cạc âãư ti.
Hc sinh.
- Sỉu táưm tranh ca cạc ha sé vãư cạc âãư ti cọ åí cạc sạch bạo,
tảp chê.
Iii: c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Hoảt âäüng 1. Xem tranh.
1. Vãư näng thän sn xút. Tranh
lủa ca ha sé Ngä Minh Cáưu.
Cho hc sinh xem tranh v hoảt
âäüng nhọm
- Nháún mảnh v tọm tàõt.
+ Sau chiãún tranh, cạc chụ bäü âäüi
vãư näng thän sn xút cng gia
âçnh.
+ Tranh Vãư näng thän sn xút ca
ha sé ca ha sé Ngä Minh Cháu
v vãư âãư ti sn xuạt åí näng thän.
+ Hçnh nh chênh åí giỉỵa tranh l våü
chäưng ngỉåìi näng dán âang ra âäưng.
Ngỉåìi chäưng vai vạc bỉìa, tay dàõt
con b, ngỉåìi våü vai vạc cúc, hai
ngỉåìi vỉìa âi vỉìa nọi chuûn.
+ Hçnh nh con b mẻ âi trỉåïc, bã
con chảy theo mẻ lm cho bỉïc tranh
thãm sinh âäüng.
+ Phêa sau l nh tranh, nh ngọi cho
tháúy cnh näng thän n bçnh, âáưm
áúm.
+ Giåïi thiãûu så qua vãư cháút liãûu
tranh (tranh lủa), cạch thãø hiãûn
tranh.
Hoảt âäüng nhọm.
Hc sinh tr låìi cạc cáu hi.
+ Bỉïc tranh v vãư âãư ti
gç?
+ Trong bỉïc tranh cọ nhỉỵng
hçnh nh no?
+ Hçnh nh no l chênh?
+ Bỉïc tranh âỉåüc v bàòng
nhỉỵng mu no?
Âải diãûn nhọm tr låìi.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
* Vãư näng thän sn xút l bỉïc
tranh âẻp, cọ bäú củc chàût ch,
hçnh nh r rng, sinh âäüng, mu
sàõc hi ho, thãø hiãûn cnh lao
âäüng trong cüc säúng hàòng ngy åí
näng thän sau chiãún tranh.
Hc sinh theo di.
2. Gäüi âáưu. Tranh khàõc gäù mu
ca ha sé Tráưn Vàn Cáøn (1910-
1994).
- Cho xem tranh v tr låìi cạc cáu hi
vãư.
+ Tãn ca bỉïc tranh.
+ Tạc gi ca bỉïc tranh l ai?
+ Tranh v vãư âãư ti no?
+ Hçnh nh no l chênh trong bỉïc
tranh?
+ Mu sàõc trong tranh âỉåüc thãø
hiãûn nhỉ thãú no?
+ Cháút liãûu âãø v tranh l gç?
- Bỉïc tranh Gäüi âáưu ca ha sé
Tráưn Vàn Cáøn v vãư âãư ti sinh
hoảt (cnh cä gại näng thän âang
chi tọc, gäüi âáưu).
- Hçnh nh cä gại l hçnh nh chênh:
thán hçnh cä gại cong mãưm mải, mại
tọc âen di bng xúng cháûu thau
lm cho bäú củc vỉỵng chi. Bỉïc tranh
â khàõc ha hçnh nh ca ngỉåìi
thiãúu nỉỵ näng thän Viãût Nam.
- Tranh khàõc gäù l tranh in tỉì cạc
bn khàõc gäù, vç váûy khạc våïi tranh
v, tranh khàõc gäù cọ thãø in ra
thnh nhiãưu bn.
* Bỉïc tranh Gäüi âáưu l mäüt trong
nhiãưu bỉïc tranh âẻp ca ha sé
Tráưn Vàn Cáøn. Våïi sỉû âọng gọp to
låïn cho nãưn Nghãû thût Viãût Nam,
äng â âỉåüc nh nỉåïc tàûng Gii
thỉåíng Häư Chê Minh vãư Vàn hc-
Nghãû thût (âåüt I- nàm1996).
Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi
cạc cáu hi ca giạo viãn
theo cm nháûn ca mçnh.
+ Bỉïc tranh Gäüi âáưu
+ Ca ha sé Tráưn Vàn Cáøn
+ V vãư âãư ti sinh hoảt
+ Hçnh nh cä gại l hçnh
nh chênh
+.......
+ Mu sàõc trong tranh nhẻ
nhng: mu tràõng häưng ca
thán hçnh cä gại, mu häưng
ca hoa, mu xanh dëu mạt
ca nãưn v mu âen âảm
ca tọc cä gại tảo cho bỉïc
tranh thãm sinh âäüng vãư mu
sàõc.
Hc sinh theo di.
Hoảt âäüng 2. Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Nháûn xẹt chung vãư tiãút hc v
khen ngåüi nhỉỵng hc sinh têch cỉûc
phạt biãøu xáy dỉûng bi hc.
Hc sinh theo di.
Dàûn d.
- Hc sinh sỉu táưm cạc tranh, nh ca cạc ha sé.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
- Quan sạt cnh sinh hoảt hàòng ngy.
mÜ thu¹t 4
tn 12 bµi 12
V TRANH
ÂÃƯ TI SINH HOẢT
I: mơc tiªu:
- H/s hiĨu ®Ị tµi sinh ho¹t qua nh÷ng ho¹t ®éng diƠn ra hµng ngµy.
- H/s biãút cạch v âãư ti sinh hoảt. VÏ ®ỵc tranh ®Ị tµi sinh ho¹t.
Häc sinh kh¸ giái: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu vµ vÏ mµu phï hỵp.
- Hc sinh cọ thỉïc tham gia vo cäng viãûc giụp âåỵ gia âçnh.
Ii: chn bÞ:
Giạo viãn.
- Sỉu táưm mäüt säú tranh, nh ca hoả sé vãư âãư ti sinh hoảt.
- Mäüt säú tranh ca hc sinh vãư âãư ti sinh hoảt gia âçnh.
Hc sinh.
- Våí táûp v. Âäư dng hc táûp âãø hc bäü män
Iii: c¸c ho¹t ®éng chđ u
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Giåïi thiãûu bi
- Hc sinh nãu nhỉỵng cäng viãûc diãùn
ra hng ngy ca cạc em (âi hc, lm
viãûc nh giụp gia âçnh,...).
Tr låìi.
Hoảt âäüng 1: Tçm, chn näüi dung
âãư ti.
- Sau khi giåïi thiãûu bi, cọ thãø chia
nhọm âãø hc sinh trao âäøi vãư näüi
dung âãư ti.
- Treo cạc tranh vãư âãư ti sinh hoảt:
hc táûp, lao âäüng, ... sau âọ âàût cáu
hi gåüi âãø cạc em quan sạt, nháûn
xẹt:
+ Cạc bỉïc tranh ny v vãư âãư ti gç?
Vç sao em biãút?
+ Em thêch bỉïc tranh no? Vç sao?
+ Hy kãø mäüt säú hoảt âäüng thỉåìng
ngy ca em åí nh, åí trỉåìng.
- Tọm tàõt v bäø sung, nãu cạc hoảt
âäüng diãùn ra hng ngy ca cạc em
nhỉ:
+ Âi hc, vui chåi sán trỉåìng...
+ Giụp âåỵ gia âçnh: cho g àn, quẹt
nh, träưng cáy, tỉåïi cáy,...
+ Âạ bọng, nhy dáy, mụa hạt, càõm
trải,...
- u cáưu hc sinh chn näüi dung âãư
ti.
Quan sạt, nháûn xẹt v tr
låìi cạc cáu hi ca giạo
viãn theo cm nháûn ca
mçnh.
- Hc sinh chn näüi dung
âãư ti âãø v tranh.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc
Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4
Hoảt âäüng 2: Cạch v tranh.
Gåüi cạch v tranh:
- V hçnh nh chênh trỉåïc (hoảt âäüng
ca con ngỉåìi), v hçnh nh phủ sau
(cnh váût) âãø näüi dung r v phong
phụ.
- V cạc dạng hc sinh sao cho sinh
âäüng.
- V mu tỉåi sạng, cọ âáûm, cọ
nhảt.
Hc sinh theo di gåüi
cạch lm bi.
Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh.
- Quan sạt låïp âäưng thåìi gåüi , âäüng
viãn hc sinh lm bi theo cạch â
hỉåïng dáùn åí hoảt âäüng 2.
- Gåüi củ thãø âäúi våïi nhỉỵng hc
sinh cn lụng tụng vãư cạch v hçnh
v v mu.
Hc sinh lm bi thỉûc
hnh vo våí.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ.
- Cng hc sinh lỉûa chn tranh â
hon thnh, treo lãn bng theo tỉìng
nhọm âãư ti.
- Gåüi hc sinh nháûn xẹt v xãúp
loải theo cạc tiãu chê:
+ Sàõp xãúp hçnh nh (ph håüp våïi tåì
giáúy, r näüi dung).
+ Hçnh v (thãø hiãûn âỉåüc cạc dạng
hoảt âäüng).
+ Mu sàõc (tỉåi vui).
+ Hc sinh xãúp loải tranh theo thêch
(Tranh no âẻp, chỉa âẻp? Tải sao?)
- Chn bi v m mçnh ỉa
thêch.
- Quan sạt v liãn hãû våïi
bi v ca mçnh.
Âạnh giạ, nháûn xẹt bi
táûp.

Dàûn d.
- Sỉu táưm bi trang trê âỉåìng diãưm ca cạc bản låïp trỉåïc.
Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc

Generate time = 0.09947395324707 s. Memory usage = 1.99 MB