Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 01 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0


Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG
TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN
NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913)
1.C¨n cø:
Hà Nội
Bắc Thái
Việt
trì
Hải Phòng
Nam Định
Vinh
Huế
Đà Nẵng
Quy Nhơn
Nha Trang
Lâm Đồng
Biên Hoà
TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ
B
in

B
in

Đ ô n g
Đ ô n g
CamPuChia
Thái Lan
Trung Quốc
Bắc Giang
Tây Ninh
Nghệ An
Lai Châu
Hà Giang
Cao Bằng
Yên Thế
Bắc Giang
S
.
Đ
à
S
.
Đ
u

n
g
S
.
L

c

N
a
m
S
.
T
h
ư
ơ
n
g
S
.
C

u
S
.
H

n
g
S
.
L
ô
S
.
H

n
g
S
.
T
h
á
I

B
ì
n
h
B I ể n Đ ô n g
Hà Nội
Hà Nội
HảI Phòng
HảI Phòng
Trung Quốc
Lạng Sơn
Thái Nguyên
Bắc Ninh
Vĩnh Yên
Yên Thế
N
ú
i

C
a
i

K
i
n
h
N
ú
i

T
a
m

Đ

o
Nêu đặc điểm vị trí và địa hình Yên Thế ?

Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG
TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN
NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
-
Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang
-
Thuộc vùng đất đồi, cây cối rậm rạp
=>địa hình hiểm trở
I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913)
1.C¨n cø

2. Đặc điểm dân cư :
- Đa số là dân ngụ cư, có cuộc sống tự do.
Dõn c Yờn Th cú c im
nh th no?
3. Nguyờn nhõn:

Vì sao nhân dân yên thế nổi
dậy đấu tranh?
- Thực dân Pháp 2 lần chiếm đất, bình định Yên Thế.


4. Diễn biến :
a. Giai đọan 1: ( 1884-1892)
Cuộc khởi nghĩa
Yên Thế chia làm
mấy giai đoạn?

Giai đoạn 1884-1892 do ai lãnh đạo ?
Nghĩa quân hoạt động như thế nào ?

4. Diễn biến :
a. Giai đoạn 1: ( 1884-1892)
-
Do Đề Nắm lãnh đạo
-
Nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, không có sự thống nhất

4. Diễn biến :
a. Giai đoạn 1: ( 1884-1892)
b.Giai ®o¹n 2: (1893-1908)
Nêu những
hiểu biết cña
em v ề Đề
Thám?


HONG HOA THM,
còn gọi là đề thám,
QUN PHP MNH DANH
ễNG L HM THIấNG
YấN TH
BC H NHN NH:
NGI ANH HNG
DN TC Y
CNG MT S T
NGHA QUN CA ễNG
CHIM LNH C MT
TNH NH V NG U
VI THC DN PHP
TRONG NHIU NM
(HCM ton tp -Tp 1 trang 142)
Hoàng Hoa Thám(1885-1913)
S
.
Đ
à
S
.
Đ
u

n
g
S
.
L

c

N
a
m
S
.
T
h
ư
ơ
n
g
S
.
C

u
S
.
H

n
g
S
.
L
ô
S
.
H

n
g
S
.
T
h
á
I

B
ì
n
h
B I ể n Đ ô n g
Hà Nội
Hà Nội
Tuyên Quang
Tuyên Quang
Nhã Nam
Nhã Nam
Bố Hạ
Bố Hạ
Sơn Tây
Sơn Tây
HảI Phòng
HảI Phòng
Trung Quốc
Lạng Sơn
TháI Nguyên
Phồn Xương
Phồn Xương
Bắc Giang
Bắc Ninh
Vĩnh Yên
Hồ Chuối
Hồ Chuối
N
ú
i

C
a
i

K
i
n
h
N
ú
i

T
a
m

Đ

o
Cao Thượng
Cao Thượng
Mét gãc trong c¨n cø Yªn ThÕ

Generate time = 0.10106205940247 s. Memory usage = 1.93 MB