bai 10 Nha ly day manh cong cuoc xay dung dat nuoc


Moân Lòch söû 7
Moân Lòch söû 7

Nêu những nét phát triển của nền kinh
Nêu những nét phát triển của nền kinh
tế tự chủ dưới thời Đinh – Tiền Lê?
tế tự chủ dưới thời Đinh – Tiền Lê?
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
:
:
Chương II
Chương II
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ
( Thế kỉ XI – XII )
( Thế kỉ XI – XII )
BÀI 10
BÀI 10
Tiết 14:
Tiết 14:

1.
1.
Nhà Lý thành lập
Nhà Lý thành lập
:
:
-
Bối cảnh ra đời nhà Lý
Bối cảnh ra đời nhà Lý
:
:
* Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đónh nối
* Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đónh nối
ngôi và năm 1009 thì qua đời.
ngôi và năm 1009 thì qua đời.
* Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Lý Công
* Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Lý Công
Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.
Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

Hỏi
Hỏi
: Lý Công Uẩn đã làm gì khi lên ngôi?
: Lý Công Uẩn đã làm gì khi lên ngôi?


Hình roàng bay
Hình roàng bay

Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư
Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư

1.
1.
Nhà Lý thành lập
Nhà Lý thành lập
:
:
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi
tên là thành Thăng Long.
tên là thành Thăng Long.

Kinh thaønh
Kinh thaønh
Thaêng
Thaêng
Long
Long

1.
1.
Nhà Lý thành lập:
Nhà Lý thành lập:
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi
tên thành là Thăng Long.
tên thành là Thăng Long.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.


Thảo luận
Thảo luận
:
:

-
-
Nêu và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước
Nêu và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước
thời Lý
thời Lý

- Nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý
- Nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý
với thời Tiền Lê.
với thời Tiền Lê.

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÝ
BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÝ
CÁC QUAN VÕ
CÁC QUAN VÕ
24 LỘ, PHỦ
24 LỘ, PHỦ
H
H
UYỆN
UYỆN
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG XÃ
HƯƠNG XÃ
VUA, QUAN
VUA, QUAN
ĐẠI THẦN
ĐẠI THẦN


CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VĂN

Generate time = 0.10870003700256 s. Memory usage = 1.93 MB