SU DUNG NANG LUONG GIO VA NANG LUONG NUOC CHAY

GV
GV
:
:
Voõ Thò Thu Taâm
Voõ Thò Thu Taâm

Kiểm tra bài cũ:
1. Kể tên một số chất đốt mà em biết?
2. Sử dụng khí sinh học có lợi gì?
3. Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đốt
than?
4. Tại sao phải sử dụng chất đốt an toàn và tiết kiệm? Em
và gia đình đã làm gì để tránh lãng phí chất đốt?
Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2010
Khoa học
Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2010
Khoa học

HOẠT ĐỘNG 1: NĂNG LƯNG GIÓ
Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
- Tại sao có gió?
 Con người sử dụng dụng
năng lượng gió trong những
việc gì?
Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2010
Khoa học
Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

HOẠT ĐỘNG 1: NĂNG LƯNG GIÓ
1. Năng lượng gió làm chạy thuyền buồm
2. Năng lượng gió làm quay tuabin máy phát điện.
3. Tách các hạt thóc lép ra (giê lúa)

3. Tách các hạt thóc lép ra (giê lúa)
1. Năng lượng gió làm chạy thuyền buồm
2. Năng lượng gió làm quay tuabin máy phát điện.
KẾT LUẬN: Năng lượng gió có thể dùng để
chạy thuyền buồm, làm quay tua-bin của
máy phát điện, ….
Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2010
Khoa học
Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

HOẠT ĐỘNG 1: NĂNG LƯNG GIÓ

HOẠT ĐỘNG 2: NĂNG LƯNG NƯỚC CHẢY
 Con người sử dụng
năng lượng nước chảy
trong những việc gì?

Generate time = 0.068753004074097 s. Memory usage = 1.93 MB