CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYENKIỂM TRA BÀI CŨ
Vua Quang Trung có những
chính sách gì để phục hồi, phát
triển kinh tế ổn định xã hội và
phát triển văn hóa dân tộc?


CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ
KỈ XIX
BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ

Thăng Long
Gia Định
Phú Xuân
Quy Nhơn
Chú giải
Phú XuânTên đơn vị hành chính
Nguyễn Ánh tấn công TS
bằng đường thuỷ
Nguyễn Ánh tấn công TS
Bằng đường bộ
1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ
phong kiến tập quyền
BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ
Bắc Giang
Quang Toản rút chạy
a/Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn được thành lập
trong hoàn cảnh nào ?
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu

Thăng Long
Gia Định
Phú Xuân
Quy Nhơn
1802
6/1801
1802
Chú giải
Phú XuânTên đơn vị hành chính
Nguyễn Ánh tấn công TS
bằng đường thuỷ
Nguyễn Ánh tấn công TS
Bằng đường bộ
1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ
phong kiến tập quyền
BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ
Bắc Giang
Quang Toản rút chạy
a/Nhà Nguyễn thành lập
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu .

1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Sau khi lật đổ triều Tây Sơn Nguyễn Ánh đã làm gì ?
- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu
Gia Long, lập ra triều Nguyễn .
VUA GIA LONG
( 1762 – 1820 )
a/ Nhà Nguyễn thành lập .
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu .
- Chọn Phú Xuân ( Huế ) làm
kinh đô.
- Năm 1806, lên ngôi Hoàng đế.
Các triều đại Lý , Trần , Lê đã chọn Thăng Long làm
kinh đô còn nhà Nguyễn đã đóng đô ở đâu ?
BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ

KINH THÀNH HUẾ

CẦU TRÀNG TIỀN
ĐẠI NỘI (HUẾ)

THẢO LUẬN NHÓM (3’)
Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong
kiến tập quyển?
Nhóm 1: Nhận xét về tổ chức Nhà nước, các đơn
vị hành chính?
Nhóm 2: Nhận xét về luật pháp?
Nhóm 3: Nhận xét về quân đội?
Nhóm 4: Nhận xét về chính sách ngoại giao?

Generate time = 0.13319206237793 s. Memory usage = 1.93 MB