QĐ Khen thuong ct PCTHCS

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO
DỤC THCS CẤP TỈNH
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 984/QĐ-KT Gia Nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân
hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo dục phổ cập THCS giai đoạn 2005-2010
BAN CHỈ ĐẠO
GIÁO DỤC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ quyết định số 172/QĐ-UB, ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk
Nông về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở của tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
công nhận và tặng Cờ cho tỉnh Đăk Nông đạt tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Xét đề nghị của thường trực Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tặng Giấy khen của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp tỉnh cho
46 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoàn thành mục tiêu phổ cập
giáo dục trung học cơ sở của tỉnh giai đoạn 2005-2010 (có danh sách kèm theo).
Điều 2:
Kèm theo tiền thưởng, mỗi tập thể, cá nhân được thưởng theo mức thưởng quy định tại
Nghị định số số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
Kinh phí khen thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo chi trích từ ngân sách tỉnh và chương
trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo
Điều 3: Các ông Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, Chánh Văn phòng Sở, Thủ
trưởng các đơn vị liên quan, tập thể và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nơi nhân:
- Như Điều 3;
- Lưu TĐ-KT, VP.
1
(Đã ký)
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Phan Văn Bé
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN
Kèm theo Quyết định số: 984/QĐ-KT ngày 17 tháng 9 năm 2010
I. Danh sách tập thể
1. Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, Huyện Cư Jut
2. Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, Huyện Cư Jut
3. Trường Trung học cơ sở Võ thị Sáu, Huyện Cư Jut
4. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Huyện Cư Jut
5. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Huyện Cư Jut
6. Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, Huyện Cư Jut
7. Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, Huyện Cư Jut
8. Trường Trung học cơ sở Đăk Nang, Huyện Krông Nô
9. Trường Trung học cơ sở Nam Đà, Huyện Krông Nô
10. Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Huyện Krông Nô
11. Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, Huyện Krông Nô
12. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Huyện Đăk Glong
13. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Đăk Glong
14. Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Huyện Đăk Glong
15. Trường Trung học cơ sở Đăk R'Mămg, Huyện Đăk Glong
16. Trường Trung học cơ sở Đăk Plao, Huyện Đăk Glong
17. Trường Trung học cơ sở Quảng Hoà, Huyện Đăk Glong
18. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện ĐăkMil
19. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Huyện ĐăkMil
20. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, Huyện ĐăkMil
21. Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Huyện ĐăkMil
22. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Huyện ĐăkMil
23. Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, Huyện ĐăkMil
24. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Huyện ĐăkMil
25. Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, Huyện ĐăkMil
26. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, Huyện Tuy Đức
27. Trường Trung học cơ sở Đăk Buk So, Huyện Tuy Đức
28. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Huyện Tuy Đức
29. Trường Trung học cơ sở Bu Prăng, Huyện Tuy Đức
2
30. Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Huyện Tuy Đức
31. Trường Tiểu học Lê Lợi, Huyện Tuy Đức
32. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Huyện Đăk R'Lấp
33. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Huyện Đăk R'Lấp
34. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, Huyện Đăk R'Lấp
35. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Huyện Đăk R'Lấp
36. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa,
37. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Gia Nghĩa
38. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Thị xã Gia Nghĩa
39. Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Thị xã Gia Nghĩa
40. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Song,
41. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Huyện Đăk Song
42. Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Huyện Đăk Song
43. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Huyện Đăk Song
44. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Đăk Song
45. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Huyện Đăk Song
46. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Huyện Đăk Song
II. Danh sách cá nhân:
1. Phạm Văn Hiệp, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jút
2. Cao Thị Hằng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jút
3. Nguyễn Thanh Tú, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jút
4. Phan Xuân Ý, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng huyện Cư Jut
5. Bùi Văn Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng huyện Cư Jut
6. Nguyễn Hữu Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Cư Jut
7. Đinh Ngọc Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành huyện Cư Jut
8. Trần Văn Thức, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng huyện Cư Jut
9. Dương Vũ Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu huyện Cư Jut
10. Hồ Văn Chung, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Cư Jut
11. Trần Văn Tương, Giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái huyện Cư Jut
12. Bùi Tôn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát huyện Cư Jut
13. Cao Xuân Hùng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Thanh huyện Cư Jut
14. Trần Huy Thông, Giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Cư Jut
15. Thái Hữu Trường, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ huyện Cư Jut
3
16. Phạm Văn Toàn, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Cư Jut
17. Nguyễn Văn Chí, Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát huyện Cư Jut
18. Nguyễn Xuân Danh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô
19. Nguyễn Đình Văn, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Đà huyện Krông Nô
20. Nguyễn Đình Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Buôn Choăh huyện Krông Nô
21. Đỗ Ngọc Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đăk Mâm huyện Krông Nô
22. Nguyễn Bá Dũng, Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng huyện Krông Nô
23. Nguyễn Bá Mạnh, Giáo viên Trường THCS Quảng Phú huyện Krông Nô
24. Nguyễn Hùng Cường, Giáo viên Trường THCS Đăk Nang huyện Krông Nô
25. Nguyễn Thị Thanh Cửu, Giáo viên Trường THCS Nâm Nđir huyện Krông Nô
26. Bùi Thái Hữu, Giáo viên Trường THCS Nâm Nung huyện Krông Nô
27. Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Glong
28. Nguyễn Trọng Thu, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Glong
29. Đỗ Minh Quang, PHT Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Đăk Glong
30. Trần Đức Thi, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An huyện Đăk Glong
31. Chung Minh Khoa, Giáo viên Trường THCS Đăk Plao huyện Đăk Glong
32. Hoàng Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du huyện Đăk Glong
33. Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Rmăng huyện Đăk Glong
34. Trần Duy Tráng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du huyện Đăk Glong
35. Đỗ Ngoọc Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hoà huyện Đăk Glong
36. Đào Quang Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Plao huyện Đăk Glong
37. Lê Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Đăk Glong
38. Quách Ngọc Nhật, Giáo viên Trường THCS Quảng Hoà huyện Đăk Glong
39. Lê Đại Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An huyện Đăk Glong
40. Bùi Đình Lành, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An huyện Đăk Mil
41. Nguyễn Tiến Hoàng, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An huyện Đăk Mil
42. Trương Thị Hưởng, PHT Trường THCS Nguyễn Tất Thành huyện Đăk Mil
43. Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu huyện Đăk Mil
44. Đỗ Đức Hiếu, Giáo viên Trường THCS Hoàng Diệu huyện Đăk Mil
45. Trần Văn Bích, Giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Đăk Mil
46. Nguyễn Thị Nam, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du huyện Đăk Mil
47. Trương Trọng Hùng, PHT Trường THCS Lê Đình Chinh huyện Đăk Mil
48. Nguyễn Cảnh Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Đăk Mil
49. Trần Đình Bình, Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Đăk Mil
4
50. Huỳnh Thị Mùi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu huyện Đăk Mil
51. Hoàng Văn Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Đăk Mil
52. Nguyễn Triều Dương, Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền huyện Tuy Đức
53. Trần Đức Đoàn, Giáo viên Trường THCS Đăk Buk So huyện Tuy Đức
54. Lê Văn Nhân, Giáo viên Trường THCS Quang Trung huyện Tuy Đức
55. Mai Thế Hữu, Giáo viên Trường THCS BuPrăng huyện Tuy Đức
56. Lê Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi huyện Tuy Đức
57. Hồ Xuân Việt, Giáo viên Trường THCS Trần Phú huyện Tuy Đức
58. Lê Đăng Việt, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Đăk R'Lấp
59. Cao Văn Liên, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Linh huyện Đăk R'Lấp
60. Nguyễn Hùng Vương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo huyện Đăk R'Lấp
61. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thị xã Gia Nghĩa
62. Ngô Đức Đại, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành thị xã Gia Nghĩa
63. Lê Văn Điểu, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu thị xã Gia Nghĩa
64. Nguyễn Hữu Lành, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa
65. Nguyễn Hữu Thức, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Đăk Song
66. Nguyễn Công Hưng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du huyện Đăk Song
67. Đỗ Thành Đạo, Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt huyện Đăk Song
68. Trần Văn Bản, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành huyện Đăk Song
69. Trần Văn Phương, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Đăk Song
70. Chu Văn Quý, Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Đăk Song
71. Võ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du huyện Đăk Song
72. Phan Văn Quế, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Đăk Song
73. Nguyễn Xuân Thắng, HT Trường THCS Lý Thường Kiệt huyện Đăk Song
74. Bùi Đức Mộng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Đăk Song
Danh sách trên có 46 tập thể và 74 cá nhân được khen thưởng
5

Generate time = 0.18942999839783 s. Memory usage = 1.94 MB