bồi dưỡng học sinh gioi lich su


Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử
TuyÓn tËp 430 c©u hái tù luËn
M«n LÞch sö
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 2000)

1. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC
 !"#$%&'(()*+$,##- ./01/$0234& /$#%56#$7859:8,8/;<8#;=>/+$;?/@A:0B-C/@/$!/@8DC8
8$ %/#-"/$@ E/$@ F##$DC85G"H,8IDJ8@ "+$;?/@K/@/L 8$D/@M N#"0/L - O/@56#-B#$E/$/1//$A/#-*8
# %+8P"8DC88$ %/#-"/$5LH
$K/@ID"8,80J ID"/$N568L#Q#-;<83ERS TU/@)*suy:%D8P"8$%5C+$V/@& %/M N#"0$W/$+$P$,+
-,V- %#X78# %/3 N8#$K/#W/$/;<8#"H
ADYHMZ)"V/L [(6$C M N#"0T;< #- 4D@D:\/RE]0C#X6$C 5"/@RO/8?/)J##-^0#-_/@`a-,8$/$ N08P"
#- 4D@D:\/#-V/@3 N85.0b#5b#/;<8#"#Q/c")"D#$%&d((a
ADeH$!/@/@D:O//$A//EV#$7859:8,8/;<8#;=>/+$;?/@A:XA0R;S8+$;?/@K/@#$%&'((aZ/$#$%
M N#"0#-V/@=J 8>/$5La$*8TA/$,+56# %/$E/$/$!/@#$P5V1/@Z#-V/@8DC8XA0R;S8M N#"0a
ADfH$!/@&$>/g/@/EV5h#-"8$VM N#"0@ !"#$%&'((#-;<88DC8&$P/@$V>/@#-V/@/;<83E0J /@D:8?
5iTV1#Q=O//@VE a-Z/$=E:8$W/$),8$=>V#$P+$>/5C/@8P"/$E@D:\/345J /C 3E5J /@V1 a1 )"V#- 4D
5Z/$@D:\/R1 8J#Z/$TD:#-Z5;j/@RJ =>V#$P+$>/5C/@a
ADkHlD"#-Z/$=E:/$!/@/m#8$W/$34ID,#-Z/$5bD#-"/$8$J/@#$*8TA/$,+#Q/g0Ynon5%/Ynno"/$p8$Gq$6:
+$A/#W8$3E/OD#-,8$/$ N08P"#- 4D5Z/$/$E@D:\/#-V/@3 N85./;<8#"-? 3EV#":$,+H
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errYq
ADoHZ/$RDF/8AD$s 3E8AD#->Rj #-V/@=E #$ 3g/),8$8P"&$V"#$ Z/$/g0Yntu)"D5A:[
v];<8$F#>/#$iV$_88,8/;<8$, A:0E/O/5;S8+$78;j/@HMF:/;<8#"8L/O/=w#8$;<8
&$K/@a`
v]$F#>/#$;B#-;<83x/#$iV3g/0 /$8P"/;<8ED0E=A:@ j#$":5y #$L 8z#$iV/;<8$, A:#$ZTxDRE8L
/O/+$78;j/@34)"D8z/@$V,-"RVE 0_ -S`H
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errYq
2. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884)@E:Y{|{YnonIDA/
$,+/y)7/@0B5^D8DC8#b/8K/@XA0R;S8M N#"0HlDA/TA/#"56"/$Tz/@8$ %/5bD8$J/@#$*8TA/$,+H
"D&$ 8$ %05;S8#$E/$ "G/$IDA/$,+R^/R;S#5,/$8$ %0f#'/$0 4/K/@pYnueq-} f#'/$0 4/A:
"0~ZpYnutqH 5%/5AD8$7/@8z/@3b++$> )*8$J/@8*ID:%#R N#8P"/$A/TA/#"H%//g0Ynnk#$*8TA/$,+
0< #10#$j ,+5h#5;S8/4/=>V$C#-O/#VE/=C5b#/;<8M N#"0HADuH6:5_85V1/#;R ND)"D5A:[
]HHH$ 4DfY•n•YnonR O/IDA/$,+vA:"/$"3< frrr= /$RW/$3E)€ID"/=J#-W#-O/Yk8$ %/#$D:4/&mV
#< TE/#-F/#-;<88c"= ./E•/@H
,/@Y•|•Ynon5G8$@c #J $FD#$;5‚ ID"/#-b/#$P#$E/$E•/@#->Rj #-V/@3‚/@e@ jH$;/@&$K/@5S 
$%#$1/R O/IDA/$,+•A:"/$"56/ysung-} 5y=CRO/=,/5>V?/-EH
lDA/#""/$Tz/@8$J/@#->IDA/XA0R;S859:Rƒ /$ 4D5S##b/8K/@8P"8$7/@)"D5LR1 #W8$8*8#$*8$ N/]3;j/
&$K/@/$E#-J/@`@A:8$VIDA/$,+/$ 4D&$L&$g/H O/IDA/$,+vA:"/$"=G8^08$A/suJ#o#$,/@p#Q
8DJ n•Ynon5%/e•Yno|q#-O/=,/5>V?/-EHHH
HHH1 lD>/@"0vE•/@/$A/TA/#y8$„8#$E/$5C /@z8$P5C/@#Z05G8$0E5,/$H$*8TA/$,++$> #$Q"
/$F/]TA/IDA/@}0#b#8>/$!/@" &$K/@5"DJ03E&$K/@#E/#F#`HQ"0G/$5J8$_8$10Mg/@$G#*8$ OD
0Cfrr/@;j 8$P:%DRE$_8#-‚8P"K/@RF+#$E/$8?/@zRO/5;j/@3EV"0X /3D"5;S8-"8$ %/#-;j/@…`
lD"5V1/#;R ND"/$p8$Gq$6:8$V= %#[
vMZ)"V$,+8$_/E•/@RE00U8# OD#b/8K/@#"5^D# O/a
v$F/Xm#348DC8&$,/@8$ %/8$J/@$,+8P"/$A/TA/#"3EV/$!/@/g08DJ Ynon5^DYno|ap /$$_"8U#$.
1
=†/@)*& N/q
ADtHF+=>/@#$J/@&O8,88DC8&$,/@8$ %/8$J/@$,+XA0R;S88P"/$A/TA/#"&%#ID>3E‡/@$€"#-O/h##-F/
E•/@Ynon3E8$ %/)*B "G/$#Q/g0Yno|5%//g0YnurHh##-F/DC8XA0R;S88P"#$*8TA/$,+DC8
&$,/@8$ %/8P"/$A/TA/#"~%#ID>‡/@$€"
ADnHF+=>/@#$J/@&O8,88DC8&$,/@8$ %/8$J/@$,+XA0R;S88P"/$A/TA/#"#1 0 4/K/@"0~Z#-;<8•
)"D N+;<8Ynue3E&$,/@8$ %/B="#'/$0 4/A:"0~ZH
h##-F/DC8#b/8K/@8P"#$*8TA/$,+$, 5C8P"#- 4D5Z/$DC8&$,/@8$ %/8P"/$A/TA/
AD|HOD8,8RWTV&$ %/$,+8$D:./IDA/#QE•/@3EV5,/$ "G/$H-Z/$=E:/$!/@&$L&$g/8P"IDA/
$,+&$ #y8$„85,/$8$ %0 "G/$3E8$V= %##1 )"V8$7/@3x/5„/@8$A/5;S8B "G/$5.5,/$8$ %08,8
/? &$,8a
ADYrH~%$V18$5,/$8$ %0#Q/@@L /$s#Q/g0Yno|5%//g0Yntf5;S8$,+#- ./&$" /$;#$%/EVa
ADYYH;j/@#$DF#/@w/@_/# %/#-Z/$8DC8&$B /@$€"8P"-;?/@G/$3E8$V= %#/m#5h8)w8#-V/@8DC8&$B 
/@$€"-;?/@G/$H
ADYeHDC8&$,/@8$ %/8P"/$A/TA/#"B="#'/$0 4/A:"0~ZT \/= %/-")"VaZ/$#$%8P"8DC8&$,/@
8$ %/B"0~Z&$ 0b#="#'/$0 4/A:/$;#$%/EVa
ADYfH~$ #$;
ˆ
8TA/$"

+XA0R;?
ˆ
8]RD
ˆ
8#Š

/$"0~Š
Œ
`- O
Œ
D5Š
Œ
/$/$"
Œ
@D:O•/3"
Œ
/$A/TA/"0~Š
Œ
8V

+$"

/;

/@
&$"

8/$"DH;
ˆ
&$"

8/$"D5V

#$O

$ O
ˆ
//$;#$O

/"
Œ
VaMŠ
Œ
)"V8V

);
ˆ
&$"

8/$"D5V

a
ADYkH00;D8P"$,+)"D&$ 8$ %05;S8"0~Z/$;#$%/EVaZ/$$Z/$X6$C #-V/@@ " 5V1//E:8L5 .0@Z
/y =F#a
ADYoH~%#ID>5,/$8$ %0EC /g0Yntf5;S8$,+#$*8$ N//$;#$%/EVaC TD/@#W/$8$b#8P" N+;<8
YntkH
ADYuH-F/^D b:R^/#$„/$b#peY•Ye•Yntfq3E>/$$;B/@8P"/L5%/8U8T N/8$ %/#-"/$a
ADYtH$V= %#/$!/@5 .05,/@8$7‡34#Z/$$Z/$M N#"0#Q)"D N+;<8Yntk5%/#-;<8&$ #$*8TA/$,+
5,/$w8~ZR^/#$„$" pYnneqa
ADYnHMZ)"V#Q)"D/g0Yntk#$*8TA/$,+R1 ID:%##A08$ %0=†/@5;S8w8~Za$*8TA/$,+#$*8$ N/A0
0;D5,/$8$ %0w8~ZR^/#$„$" /$;#$%/EVa
ADY|H$A/TA/EC 3E8,8#'/$5}/@=†/@)K/@}/@56"/$Tz/@&$,/@8$ %/8$J/@$,+XA0R;S8R^/#$„$"
/$;#$%/EVa-Z/$=E:T \/= %/8P"#-F/^D b:R^/#$„$" #$,/@o•Ynnf&%#ID>3E‡/@$€"8P"8$ %/#$w/@5LH
ADerH;j/@RJ &$,/@8$ %/8P"#- 4D5Z/$@D:\/8L@Z#$":5y )"D8$ %/#$w/@^D b:Ye•Yntfa$P#-;?/@
8P"$,+)"D#-F/^D b:R^/#$„$" po•Ynnfq8L@Z&$,83< #-F/^D b:R^/#$„/$b#pYe•Yntfqa~%#ID>8P"
3 N8$,+#$*8$ N/8$P#-;?/@5La
ADeYH$, 5C8P"#$*8TA/$,+#-V/@$" R^/5;"IDA/-"5,/$w8~Z8L@Z&$,8/$"Da1 )"VR1 8L)*&$,8/$"D
5La
ADeeH†/@/$!/@)*& N/RG8$)c8U#$.#QYnon5%/8DJ #$%&d(("/$p8$Gq$6:8$„/@0 /$8AD/L 8P"@D:\/
-D/@-*8[]"V@ j/@;j A:/$y$%#8s/;<8"0#$Z0< $%#/@;j "05,/$A:`H
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0err|q
ADefH-V/@ID,#-Z/$#$*8TA/$,+XA0R;S8M N#"0@ " 5V1/Ynno•Y|Yn@ !"#- 4D5Z/$/$E@D:\/3E#$*8
TA/$,+56&W&%#/$!/@$ N+;<8/EVaVE/8>/$&W&%#/C TD/@8$W/$8P"8,8$ N+;<8/E:H
ADekHC TD/@8?=>/8,8$ N+;<8$A0Db# ,+Db#,8v0g/@3E"v#?v/J#H$iV"/$p8$Gq$ N+;<8/EV
5,/$TbDM N#"0#-B#$E/$#$DC85G"8P"$,+aMZ)"Va
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0err|q
ADeoH*"#-O//$!/@5 4D& N//$A/3F#RG8$)c# OD= .D$6:8$„/@0 /$#-V/@suJ#ID,#-Z/$XA0R;S8M N#"0
#QYnon•Ynnk#$*8TA/$,+563b++$> )*&$,/@8*01/$028P"8,8#^/@R<+/$A/TA/#"H
ADeuH$K/@ID"8DC8&$,/@8$ %/8$J/@#$*8TA/$,+XA0R;S8$6:)V),/$#$, 5C8$J/@$,+8P"3D"ID"/
#- 4D5Z/$/$E@D:\/3E8P"/$A/TA/#"pYnon•YntfqH
ADetHlD,#-Z/$+$A/$V,#;#;B/@#-V/@/C =C#- 4D5Z/$/$E@D:\/#-;<88DC8XA0R;S8M N#"08P"#$*8TA/
$,+/c")"D#$%&'((T \/-"/$;#$%/EVa
ADenHƒ/@/$!/@)*& N/5.8$„/@0 /$#-V/@ID,#-Z/$$,+# %/$E/$8DC88$W/$#-GXA0R;S8M N#"0#$, 5C
/$E@D:\/RDK/8$_/8V/5;j/@8^D$VE/$;S/@=C#$ %D‡8$WID:%##A08$J/@XA0R;S8H
ADe|H$A/#W8$/$!/@8?$C 0EM N#"08L&$>/g/@#$w/@#$*8TA/$,+@ E/$5C8RF+TA/#C8H$V= %#
2
/@D:O//$A/#$b#=1 3E‡/@$€"RG8$)c8P"8,88DC8&$,/@8$ %/8$J/@$,+XA0R;S88P"IDA/TA/#"#Q
/g0Ynon5%//g0YnnkH
3. TRÀO LƯU CẢI CÁCH VÀ DUY TÂN Ở VIỆT NAM
Ž••‘~’((Q/$!/@/g0ur8P"#$%&'((/$ 4DID"/R1 )€+$D# %/=C#$„8#$j 
565;"-"8,854/@$GTD:#A/34/C #-G/@V1 @ "V& /$#%3g/$V,•X6$C mong8$V/;<8/$E8;j/@#$G/$8L#$.
5;?/@5^D3< )*XA0R;S88P"8,8/;<8+$;?/@A:H$;/@3Z/$ 4DRWTV8,854/@$G8> 8,8$5L&$K/@5;S8#$*8
$ N/HADfrH@D:O//$A/XDb#$ N/#-EVR;D8> 8,8$TD:#A/BM N#"03EV/c"8DJ #$%&d((aOD#O//$!/@)€
+$D# OD= .D#-V/@+$V/@#-EV8> 8,8$3E/$!/@/C TD/@8$W/$#-V/@8,854/@$G8> 8,8$8P"$_H-Z/$=E:‡/@$Š

"
R
ˆ
8$);

8D

"+$V/@#-"
Œ
V8"

8"

8$/"
Œ
:H
ADfYH6:/OD/$!/@/m#R</34/C TD/@8$;?/@#-Z/$8> 8,8$8P"@D:\/-;j/@C#Q/g0Ynuf5%//g0YntYH
$iV"/$p8$Gq/$!/@54/@$G8> 8,8$8P"@D:\/-;j/@C8L&$>/g/@#$*8$ N/5;S8&$K/@aMZ)"Va
ADfeHQ/g0Ynuf5%//g0YntY@D:\/-;j/@C568L/$!/@54/@$G8> 8,8$@Za,/$@ ,3G#-W8P"#;
#;B/@8> 8,8$#-V/@# %/#-Z/$RG8$)cM N#"0#Q/c"8DJ #$%&'((5%/#-;<8$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#H
ADffH1 )"V#-V/@/$!/@5 4D& N/=J 8>/$&$K/@@ "/#$j @ "/3E#$,8$#$„8#;?/@#*M N#"03EV8DJ #$%
&'((•5^D#$%&'((3;?/@IDJ8( O056#$*8$ N/#$E/$8K/@#;#;B/@8> 8,8$#-V/@&$ /$!/@#;#;B/@8"/$
#A/BM N#"0R1 &$K/@5;S8$ N/#$*8$V,a
4. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
"D&$ =DC8#- 4D5Z/$D%&W N+5G/$"#?/J#pYnnkq#$*8TA/$,+348?=>/565h#5;S8,8$#$J/@#-G#-O/
#VE/=CM N#"0HV/@8$7/@8‚/+$> 0b##$O0Yr/g0R O/#U8$"V/@;j #J/8P"5.# %/$E/$8DC8]=Z/$5G/$`
=†/@IDA/)*/$†05J +$L3< 8DC85bD#-"/$ID:%#R N#8P"/$A/TA/#"H
$V/@#-EV:OD/;<8T \/-"#-V/@=J 8>/$+$„8#1+)V/@8DJ 8ƒ/@54D#$b#=1 HD:/$ O/+$V/@#-EV568$„/@#s
#-D:4/#$J/@:OD/;<8/}/@/E/H“8$W=b#&$Db#8$J/@XA0R;S88P"/$A/TA/#"5}/@#$j 5.R1 /$!/@=E $_8& /$
/@$ N0ID‡=,D8$V@ " 5V1/RG8$)c)"DHADfkH-V/@+$V/@#-EV:OD/;<88$J/@$,+8P"/$A/TA/M N#"0
#-V/@/$!/@/g08DJ #$%&'((0C#+$V/@#-EV&$B /@$€"3z#-"/@0< T;< T"/$/@$€"^/M;?/@T \/-")K 
/y @A:/$ 4D#y/#$b#8$V5G8$H†/@& %/#$„8RG8$)c56$_8"/$p8$Gq$6:RE0),/@#s[
vVE/8>/$=ƒ/@/y8,8@ " 5V1/+$,##- ./3E#W/$8$b#8P"+$V/@#-EV^/M;?/@a
v$A/#W8$/C TD/@#,8TU/@8P"8$ %D^/M;?/@a
vMZ)"V/L +$V/@#-EV^/M;?/@56RE08$F0R1 ID,#-Z/$=Z/$5G/$M N#"08P"#$*8TA/$,+a
v-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@8DC8&$B /@$€"/EVRE# OD= .D/$b#aMZ)"Va
ADfoH-Z/$=E:+$V/@#-EV^/M;?/@[$VE/8>/$=ƒ/@/y#L0R;S88,8@ " 5V1/+$,##- ./H
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0err|q
ADfuH6:/J 8,8)*& N/# OD= .D8P"+$V/@#-EV^/M;?/@pYnno•Yn|oq)"D5A:#$E/$0C#5V1/3g/RG8$)c8L
5CTE &$K/@ID,err#Q[
vDC8+$>/8K/@8P"+$i8$P8$ %/B& /$#$E/$D%p5O0k-1/@/@E:o•t•YnnoqH
vK/$b#$D:%#/$A/T"/$3D"E0@$ $1$ %D^/M;?/@pYf•t•Ynnoq
vDC8&$B /@$€""Z/$pYnnu•YnntqH
vDC8&$B /@$€"6 F:pYnno•Yn|eqH
vDC8&$B /@$€"ƒ/@€/$pYnnt•Yn|eqH
vDC8&$B /@$€";?/@~$OpYnno•Yn|oqH
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0errkq
ADftH$*88$b#8P"+$V/@#-EV]^/M;?/@`RE@ZaMZ)"V]$ %D^/M;?/@`#$7859:+$V/@#-EV:OD/;<8
8$J/@$,+XA0R;S8TA/@RO/)K /y &mVTE 5%/8DJ #$%&d((aOD5h85 .08P"+$V/@#-EV^/3;?/@H
ADfnHV),/$/$!/@5 .0@ J/@3E&$,8/$"D8P"8,88DC8&$B /@$€"#-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@H
ADf|HF+=>/@$N#$J/@& %/#$„8348DC8&$B /@$€"# OD= .D#-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@8DJ #$%&'((5.RE0
/y =F##W/$8$b#8P"+$V/@#-EV:OD/;<88$J/@$,+/E:Hp$iV0xD)"Dq
~$B /@$€"6/$51VG"=E/ \/= %/~%#ID>•‡/@$€"
ADkrHF+=>/@&O8,88DC8&$B /@$€"# OD= .D#-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@#$iV8,8/C TD/@)"D[
DC8&$B /@$€"# OD= .D@;j R6/$51V3ER*8R;S/@#$"0@ "G"=E/$V1#5C/@“/@$€"
MZ)"V+$V/@#-EV^/M;?/@R1 =G#$b#=1 a
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errkq
ADkYH-Z/$=E:#L0#w#8DC8&$B /@$€"O/$%pYnnk•Y|YfqH1 )"V8DC8&$B /@$€"/E:8L#$.#}/#1 @^/fr
3
/g0a
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0err|q
ADkeHlD"+$V/@#-EV/K/@TA/O/$%[
"qF+=>/@)V),/$[
C TD/@$V/@#-EV^/M;?/@~$B /@$€"O/$%
U85W8$
6/$51V
$j @ "/#}/#1 
$;?/@#$„85bD#-"/$
W/$8$b#
=qMZ)"V+$V/@#-EV/K/@TA/O/$%R1 #}/#1 #-V/@0C#&$V>/@#$j @ "/TE a
8qOD/@D:O//$A/#$b#=1 3E‡/@$€"RG8$)c8P"+$V/@#-EV/K/@TA/O/$%H
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0errnq
ADkfHMO
Œ
/$;

/@8DK
ˆ
8&$?

/@$Š

"R?

/#-V/@+$V/@#-"
Œ
VA
Œ
/M;?/@8DK

#$O

&:

(("/$p8$Gq$"

:R"
Œ
0-V

8"

8:OD8A
Œ
D
)"D[
vK#>8bD#-788P"8g/8„"Z/$H O

00"
ˆ
/$3"
Œ
5 O

0:O

D8D

"8g/8;

"Š
Œ
/$a
v$;

/@5 O

0&$"

8/$"D@ ;

"&$?

/@$Š

""

A
ˆ
:)V3?

&$?

/@$Š

""Š
Œ
/$a
v1 )"V/L &$B /@$€";?/@~$ORE8DC8&$B /@$€"# OD= .D/$b##-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@a
ADkkHV),/$+$V/@#-EV^/M;?/@pYnno•Yn|uq3< &$B /@$€"O/$%pYnnk•Y|Yfq#-O/8,80h#[0U8# OD
5bD#-"/$R*8R;S/@R6/$51VID 0K+$V/@#-EV3E+$;?/@#$„85bD#-"/$H
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0err|q
ADkoHVE/8>/$T \/= %//@D:O//$A/#$b#=1 ‡/@$€"8P"&$B /@$€";?/@~$OHMZ)"V/L &$B /@$€";?/@
~$ORE8DC8&$B /@$€"5 ./$Z/$#-V/@+$V/@#-EV^/M;?/@a
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0errtq
ADkuH1 )"V/L +$V/@#-EV^/M;?/@8DJ #$%&d((5'/$8"V8P"8DC8&$,/@8$ %/8$J/@$,+TV/$A/TA/
M N#"0# %/$E/$#-V/@/c")"D#$%&d((a
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0errkq
ADktHF+=>/@)V),/$+$V/@#-EV8$J/@$,+XA0R;S8pYnon•Ynnkq3< +$V/@#-EV^/M;?/@
pYnno•Yn|uq#$iV8,8/C TD/@[$VE/8>/$0U85W8$5bD#-"/$R6/$51VR*8R;S/@#$"0@ "ID 0K#W/$8$b#H$V
= %#/$F/Xm#34+$V/@#-EV:OD/;<88P"/$A/TA/#"3EV/c")"D#$%&d((a
ADknH$V/@#-EV8$J/@$,+8P"5}/@=EV0 4//7 3E8,8TA/#C8#$ .D)J8DJ #$%&'((T \/-"/$;#$%/EVa“
/@$€"RG8$)c8P"/LH
ADk|H-Z/$=E:5h85 .08P"8,8+$V/@#-EV5bD#-"/$:OD/;<88$J/@$,+8P"/$A/TA/#"8DJ #$%&'((HMZ)"V
#b#8>8,8+$V/@#-EV5L8DJ 8ƒ/@54D=G#$b#=1 a
5. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX
*8$D:./= %/34& /$#%X6$C BM N#"0TV8DC8&$" #$,8R^/#$„/$b#8P"#$*8TA/$,+3E8,8#-EVR;D#;
#;B/@#;)>/#Q=O//@VE XA0/$F+3EV565;"#< )*XDb#$ N/+$V/@#-EV:OD/;<80"/@#W/$8$b##;)>/T \/-"&$,
-^0-CB/;<8#"#-V/@3‚/@Yr/g05^D#$%&'((H$V/@#-EV/E:8L/$ 4D/m#0< # %/=C$?/$”/)V3< +$V/@#-EV
:OD/;<8#-;<85LHADorH6:/OD/C TD/@8DC8&$" #$,8#$DC85G"R^/#$„/$b#pYn|t•Y|Ykq8P"#$*8TA/$,+
3E+$A/#W8$)*8$D:./= %/8?8bDX6$C M N#"0TV8DC8&$" #$,8/E:#,85C/@H
ADoYH$Z/3EV=>/@)V),/$T;< 5A:5./$F/Xm##Z/$$Z/$& /$#%X6$C M N#"0#-;<83E#-V/@8DC8&$" #$,8
#$DC85G"R^/#$„/$b#[
$j @ "/-;<88DC8&$" #$,8-V/@8DC8&$" #$,8
~ /$#%K/@/@$ N+RE8$P:%DH
K/@#$;?/@/@$ N+&m0+$,##- ./HK/@/@$ N+RE8$P:%DH
K/@#$;?/@/@$ N+@ "V#$K/@3F/#> +$,##- .//$†0+$U83U8$V/$D8^D8P"8$W/$IDJ8H
(6$C " @ " 8b+8$W/$[5G"8$P+$V/@& %/3E/K/@TA/HO/81/$$" @ " 8b+5G"8$P+$V/@& %//K/@TA/XDb#
$ N/@ " 8b+#^/@R<+0< [8K/@/$A/#;)>/# 4D#;)>/H
 O/$N3< #Z/$$Z/$8P"8,8/;<8K/@"0•3E/OD5 .0@ J/@/$"D@ !"#Z/$$Z/$M N#"03< 8,8/;<8#-V/@
&$D3*8#-V/@@ " 5V1//E:H
ADoeHC#$_8sinh5632)" )?5}#y8$„8=C0,:#$J/@#-G8P"#$*8TA/$,+BK/@;?/@)"D5L8L)c"R1 
4
/$;/@8$;"&G+@$ R1 #O/5^:5P#O/8,85?/3G$E/$8$W/$3EID"/R1 H/$p8$Gq$6:# %+#U8$VE/#$E/$3EID")?5}
5L-7#-"/$F/Xm#34#y8$„8=C0,:/$E/;<88P"#$*8TA/$,+BK/@;?/@[
ADofH/$p8$Gq$6:+$,#$V1=„8#-"/$& /$#%8P"/;<8#"#-V/@8DC8&$" #$,8#$DC85G"R^/#$„/$b#
pYn|t•Y|Ykq8P"#$*8TA/$,+B8,8/@E/$/K/@/@$ N+8K/@/@$ N+#$;?/@/@$ N+3E@ "V#$K/@3F/#> H
ADokHF+=>/@#$J/@&O34#Z/$$Z/$8,8@ " 8b+#^/@R<+#-V/@X6$C M N#"08DJ #$%&'((5^D#$%&'((
#$iV0xD)"D[
O/#^/@R<+@ " 8b+G"3GX6$C 
XDb##$A/$, 5C5J 3< 
8,8$01/@$ 8$7
p " 8b+0< •8zq
G"8$P+$V/@& %/
K/@TA/
;)>/
 .D#;)>/•#-W#$„
K/@/$A/
ADooHZ00J ID"/$N@ !"8$D:./= %/34& /$#%3EX6$C BM N#"05^D#$%&'((a
ADouH1 )"V5^D#$%&'((8,8)€+$DM N#"0R1 /V @;?/@$F#>/3E8$V-†/@3 N88„D/;<8+$> @w/R O/
3< TD:#A/5b#/;<8a$!/@#,85C/@#Q=O//@VE 3EVM N#"05^D#$%&'((RE@ZaC+$F/)€+$D:OD/;<88L
/$F/#$„80< 348V/5;j/@8„D/;<8#-;<8/$!/@8$D:./= %/5L/$;#$%/EVa
6. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914)-V/@/$!/@5 4D& N/0< 8DC83F/5C/@@ > +$L/@TA/#C85^D#$%&'((T \/-"
T;< /$ 4D$Z/$#$„8&$,8/$"D)V/@/$Z/8$D/@54D@w/3< 8„D/;<83< 3 N8TD:#A/RE08$V5b#/;<8+$,##- ./
@w/3 N85,/$5Dy @ h8$,+3< 8> = %/X6$C HADotH$!/@5 4D& N/RG8$)c/EVTx/5%/)*$Z/$#$E/$#-EVR;D
A/#C88$P/@$€"#-V/@+$V/@#-EV8,8$01/@BM N#"05^D#$%&d((a
ADonHA/#C83ETA/8$PREe/$ N03U8$ %/R;S88P"8,8$01/@M N#"0H6:[
v > #$W8$&$, / N03E8$V= %#=J 8>/$XDb#$ N/$" /$ N03U/E:#-V/@RG8$)c8F/51 M N#"0H
v-V/@er/g05^D#$%&d((8,8/$E:OD/;<8M N#"056@ > ID:%#$" /$ N03U/E:/$;#$%/EVaOD/$F/Xm#H

p4#$ Ye}/@=†/@)K/@cDV/@/g0errnq
ADo|H"H*-"5j 8P"+$V/@#-EV@ > +$L/@TA/#C8#$iV&$D:/$$;</@TA/8$P#;)>/5^D#$%&'((p-EVR;DTA/
#C88$P/@$€"q[
vJ 8>/$-"5j H
v*&$,8/$"D@ !"$" 5;j/@RJ 8„D/;<8[$"/C $AD3E$"/$AD- /$H
v@D:O//$A/#$b#=1 ‡/@$€"RG8$)cH
=HOD8^D8P"8,8$01/@M N#"0#-V/@/$!/@#$F+/ O/5^D#$%&'((RE3b/54@Za
ADurH
"H-Z/$=E:/$!/@/m#8$W/$34$" &$D:/$$;</@8?=>/#-V/@+$V/@#-EV:OD/;<85^D#$%&'((p$"/C $AD3E
XD$;</@=1V5C/@$"/$AD- /$3EXD$;</@8> 8,8$qH
=HOD#O/0C#)J/$A/3F## OD= .D8P"lD>/@"03EE•/@#$"0@ "+$V/@#-EV:OD/;<85^D#$%&'((H
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0erruq
ADuYH~$ 5,/$@ ,R1 8DC85j $V1#5C/@8„D/;<88P"0Z/$$"/C $AD3 %#]SuJ#5j 560;D#W/$3 N8@Z8J#
/$†00U85W8$@ E/$#$w/@RS #-V/@+$7#8DJ 8ƒ/@Tƒ+$> #$":5y #$P5V1/+$;?/@8$A08z/@&$K/@/@^//@1 `H
/$p8$Gq$6:=Z/$RDF//$F/5G/$#-O/a
ADueH6:#-Z/$=E:)?R;S8/$!/@8$P#-;?/@8$W/$#-GR</8P"$"/C $AD3E$"/$AD- /$HlD"5L/ODRO/
0J ID"/$N@ !"@ > +$L/@TA/#C83E8> 8,8$X6$C H
ADufH"HF+=>/@)V),/$$" XD$;</@8„D/;<8=1V5C/@8P"$"/C $AD3E8> 8,8$8P"$"/$AD- /$34
8,80h#8$P#-;?/@= N/+$,+&$>/g/@#$*8$ N/3E$1/8$%H
=H1 )"V8,8+$V/@#-EV:OD/;<85^D#$%&'((54D#$b#=1 a
ADukH-Z/$=E:$VE/8>/$-"5j 3E/$!/@$V1#5C/@8P"K/@~ /$/@$€"#$U8H$V= %#>/$$;B/@8P"K/@
~ /$/@$€"#$U8#-V/@+$V/@#-EV8,8$01/@M N#"05^D#$%&'((a
ADuoH-Z/$=E:/$!/@/m#8$W/$34+$V/@#-EVK/@D3E+$V/@#-EVD:A/BM N#"05^D#$%&'((H6:/OD
5
-–/$!/@5 .0@ J/@3E&$,8/$"D@ !"$" +$V/@#-EV3E@ > #$W8$3Z)"V8L)*&$,8/$"D5La
ADuuH1 )"V= /$RW/$/@;j M N##-V/@IDA/5C $,+R1 5„/@RO/&$B /@$€"a-Z/$=E:&$, ID,#T \/= %/#W/$
8$b#&%#ID>‡/@$€"8P"3U5^D5C8= /$RW/$$,+BEC pu•Y|rnqH
ADutHF+=>/@#$J/@&O348,8+$V/@#-EV:OD/;<85^D#$%&d((p+$V/@#-EVK/@TDK/@~ /$/@$€"#$U8
8DC83F/5C/@D:#A/3E+$V/@#-EV8$J/@#$D%B-D/@&—q#$iV0xD)"D[
ADunHV),/$XD$;</@8„D/;<88DJ #$%&'((3EXD$;</@8„D/;<85^D#$%&'((340U8# OD#$E/$+$^/
R6/$51V+$;?/@#$„8$V1#5C/@#y8$„83ER*8R;S/@#$"0@ "H
ADu|H-Z/$=E:/C TD/@+$V/@#-EV^/M;?/@+$V/@#-EV:OD/;<83E8,8$01/@M N#"05^D#$%&'((p5%/
/g0Y|Ykq#$iV:OD8^D8P"=>/@)"D[
C TD/@$V/@#-EV^/M;?/@$V/@#-EV:OD/;<83E8,8$01/@5^D#$%&'((
J 8>/$RG8$)c
U8# OD5bD#-"/$
Z/$#$„85bD#-"/$
*8R;S/@#$"0@ "
~%#ID>‡/@$€"
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errfq
ADtrH-Z/$=E:)*&$,8/$"D345 4D& N/RG8$)c3E&$D:/$$;</@8$P:%D#-V/@+$V/@#-EV:OD/;<8M N#"0
8DJ #$%&d((5^D#$%&d((H
p4#$ _8sinh@ s lDJ8@ "/g0errnq
ADtYH$F/Xm#34&$D:/$$;</@8$W/$#-G&%#8U83E‡/@$€"8P"8,8+$V/@#-EV:OD/;<88$J/@$,+BM N#"0
8DJ #$%&'((5^D#$%&'((H
p4#$ lDJ8@ "/g0err|q
ADteH$V= %#34)*-"5j 8P"#-EVR;DTA/#C88$P/@$€"3EV5^D#$%&'((HV3< +$V/@#-EV:OD/;<8^/
M;?/@3EV8DJ #$%&'((#-EVR;DTA/#C88$P/@$€"8L/$!/@5 .0&$,88?=>//EVa
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errkq
ADtfH^D#$%&d((#-EVR;DTA/#C88$P/@$€"56XDb#$ N//$;#$%/EVBM N#"0aC TD/@a$A/#W8$0h#
#W8$8*8$1/8$%3E5h85 .08P"#-EVR;D/E:H
ADtkH-O/8?)B+$V/@#-EVTA/#C8•TA/8$PM N#"0/$!/@/g05^D#$%&'(($6:5,/$@ ,3" #-‚8P"+$V/@
#-EV/E:5J 3< )*+$,##- ./8P"RG8$)cM N#"0#$%&'((a
ADtoH1 )"V/L #-EVR;DTA/#C88$P/@$€"5^D#$%&d((B/;<8#"RE)*&%#U8+$V/@#-EV^/M;?/@:OD/;<8
8$J/@$,+8DJ #$%&d((5}/@#$j 560"/@/$ 4D/m#0< &$,8#-;<8a
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0errkq
ADtuH$!/@5 .00< #-V/@+$V/@#-EV:OD/;<83E8,8$01/@M N#"05^D#$%&'((a
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0errnq
ADttH$„/@0 /$#-EVR;DTA/#C88$P/@$€"#1 M N#"05^D#$%&'((T \/-"3< /$ 4D$Z/$#$„85bD#-"/$
+$V/@+$75"T1/@H
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0erruq
ADtnH†/@/$!/@Tx/8$„/@RG8$)c8U#$."/$p8$Gq$6:/OD-–5h85 .08P"+$V/@#-EV:OD/;<83E@ > +$L/@
TA/#C8M N#"0#Q@ !"#$%&'((5%/$%#$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#H
p4#$ 8b+EC /g0erruq
7. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918q@E:Y{n{Y|Yk
$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#=ƒ/@/y$W/$+$P$,+8z/@#$"0@ "3EV8DC88$ %/H$W/$),8$8" #-G#$j 8$ %/8P"
$,+56# %+#U8RE0#$":5y 8?8bD& /$#%X6$C 8,8/;<8#$DC85G"$,+#-V/@5L8LM N#"0H
-V/@#$j @ "//E:+$V/@#-EV:OD/;<8M N#"0T \/-")K /y 3< /$ 4D$Z/$#$„8&$,8/$"DHADt|HV),/$
#Z/$& /$#%•X6$C M N#"0#-V/@8DC8&$" #$,8#$DC85G"R^/#$„/$b#8P"#$*8TA/$,+pYn|t•Y|Ykq3< #Z/$
$Z/$& /$#%•X6$C M N#"0#-V/@/$!/@/g0$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#pY|Yk•Y|YnqH
ADnrH*8R;S/@#$"0@ "3E$Z/$#$„88P"M N#"0lD"/@+$U8$C #-V/@/$!/@/g05^D8P"$ %/#-"/$#$%@ <
#$„/$b#8L@Z5,/@8$7‡a1 )"V8,88DC8=1V5C/@8P"#y8$„8/E:54D#$b#=1 a
ADnYH$K/@ID"3 N8#-Z/$=E:/m#8$W/$348DC83F/5C/@&$B /@$€"8P"$, $ O/3E-^/"VMA/pY|Yuq3< 
&$B /@$€"8P"= /$RW/$$, @D:O/pY|Ytq$6:5,/$@ ,3" #-‚8P"= /$RW/$/@;j M N##-V/@+$V/@#-EV:OD/;<8
#$j &Z$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#H
6
ADneH-V/@+$V/@#-EV5bD#-"/$8P"5}/@=EVTA/#C8#$ .D)J#$j &Z$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#8L/$!/@8DC8
&$B /@$€"R<//EVa$V= %#‡/@$€"8P"8,88DC8&$B /@$€"5L#-V/@+$V/@#-EV@ > +$L/@TA/#C8H
ADnfH,8$C &W/"0~—$V1#5C/@/$†00U85W8$@Za1 )"V8,8$C &ZR1 0;S/$Z/$#$„8#K/@ ,V3E)cTU/@
=ƒ"8$7#-V/@#y8$„83E$V1#5C/@8P"0Z/$a
ADnkHOD/$F/Xm#34#$E/$+$^/#$"0@ "8$P:%D/@;j R6/$51V5G"=E/$VE/5C/@$Z/$#$„8$V1#5C/@8P"
/g0+$V/@#-EV:OD/;<8# OD= .DBM N#"0#-V/@/$!/@/g0$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#pY|Yk•Y|YnqH
ADnoHV),/$8,88DC8=1V5C/@/y TF:8$J/@$,+8P"ID^/8$7/@/$A/TA/3E#^/@R<+= /$RW/$M N#"03< 
8,8$V1#5C/@8P"@ < )€+$DH
8.SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC VIỆT NAM Đ^D#$%&'((+$V/@#-EV8,8$01/@M N#"0# %+#U8-? 3EV#Z/$#-1/@&$P/@$V>/@34
5;j/@RJ 3E@ " 8b+R6/$51VH-V/@=J 8>/$5L@D:\/b#$E/$56-"5 #Z05;j/@8„D/;<8H$!/@$V1#5C/@
8P"@;j #-V/@/$!/@/g0Y|YY•Y|YnRE)*&$B 5^D8$V0C#&$D:/$$;</@8„D/;<80< BM N#"0HADnuH
1 )"V/@":#Q&$ -"5j 8K/@/$A/M N#"0565bD#-"/$8$J/@R1 #;=>/$,+a~.#O/3E 8DC85bD#-"/$# OD
= .D8P"8K/@/$A/M N#"0#Q5^D5%/$%#$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#pY|YnqHOD/$F/Xm#34+$V/@#-EV8K/@
/$A/#-V/@#$j &Z/E:H
ADntH-Z/$=E:+$V/@#-EV5bD#-"/$8P"ID^/8$7/@8K/@•/K/@#Q@ !"#$%&d((5%/$%#8$ %/#-"/$#$%@ < 
#$„/$b#H
ADnnH-;<8)*&$P/@$V>/@=%#w8345;j/@RJ 8„D/;<8#-V/@er/g05^D#$%&d((8P"+$V/@#-EV@ > +$L/@
TA/#C8B/;<8#"56T \/-"ID,#-Z/$#Z0& %08V/5;j/@8„D/;<80< H†/@)*$ .D= %#8P"0Z/$"/$p8$Gq$6:
RE0),/@#s[
"H$P#-;?/@8„D/;<88P"$"/C $AD3E$"/$AD- /$a
=HV/5;j/@5 #Z08$A/R‡8P"@D:\/• lDJ88L/$!/@5 .0@Z&$,83< 8V/5;j/@5 8P"/$!/@/@;j 5 #-;<8a
8HMG#-W‡/@$€"8P"8V/5;j/@8„D/;<80E@D:\/• lDJ8568$_/5J 3< # %/#-Z/$+$,##- ./8P"RG8$)cM N#
"0H
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0errrq
ADn|H-V/@$VE/8>/$RG8$)c/EV@D:\/b#$E/$-"5 #Z05;j/@8„D/;<8a6:# %+#U8$VE/#$E/$)?5}
/$!/@8$h/@5;j/@#-V/@8DC85j $V1#5C/@8,8$01/@8P"@D:\/b#$E/$#Q/g0Y|YY5%//g0Y|Yn[
9. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM(1858 – 1919)
AD|rHF+=>/@#$J/@&O8"

8);
ˆ
& O
ˆ
/8$Š

/$34ID,#-Z/$XA0R;S8M N#"08P"#$*8TA/$,+3E8DC85bD#-"/$
8$J/@XA0R;S88P"/$A/TA/#"#Q/g0Ynon5%//g0YnnkH
$j @ "/lD,#-Z/$XA0R;S88P"#$*8TA/$,+DC85bD#-"/$8P"#- 4D5Z/$/$E@D:\/DC85bD#-"/$8P"/$A/
TA/#"
AD|YH-Z/$=E:&$, ID,#34ID,#-Z/$5bD#-"/$8$J/@#$*8TA/$,+XA0R;S88P"/$A/TA/M N#"0#Q/g0
Ynon5%/8DJ #$%&'((HlD"5L$6:-7#-"/$F/Xm#a
AD|eH 4/#$j @ "/)*& N/34ID,#-Z/$$,+XA0R;S8M N#"0#QYnon5%/Ynnk#$iV=>/@)"D[
$j @ "/*& N/
$,+#b/8K/@=,/5>V?/-E0B5^D8$V8DC8XA0R;S8M N#"0
f{Ynue
- 4D5Z/$D%&W3< $,+ N+;<8$A0Db#
er5%/ek{u{Ynut
$,+5,/$EC R^/#$„/$b#
Yo{f{Yntk
$,+/y)7/@8$ %05;S8#$E/$EC R^/#$„$" 
u{u{Ynnk
p4#$ R:0+ 8fr{k&$J YY/g0err|q
AD|fH$V/@#-EV/K/@TA/5^D#$%&d((3451 #$.8L$" R*8R;S/@8$P:%D5LRE[+$V/@#-EV/K/@TA/O/$%B
+$W"w83E+$V/@#-EV/K/@TA/0"/@0ED)w8#K/@ ,VB"0~—H
Q/$!/@& %/#$„856$_8"/$p8$Gq$6:/OD/$!/@/m#8$W/$34T \/= %//@D:O//$A/#$b#=1 3E+$A/#W8$5h8
5 .0/y =F#8P"$" +$V/@#-EV/K/@TA//OD#-O/H
7
AD|kH/$p8$Gq$6:/OD/$!/@)*& N/# OD= .D#-V/@# %/#-Z/$RG8$)cM N#"0#Q/g0Ynon5%/Y|YnH$A/#W8$
0C#)*& N/RG8$)c# OD= .D/$b#8L>/$$;B/@5%/@ " 5V1/RG8$)c5L3E/$!/@@ " 5V1/# %+#$iVH
YrHŽ‘‘M˜~‘(™šM‘‘›œ
DC8&$" #$,8#$DC85G"R^/#$„$" 8P"#$*8TA/$,+BK/@;?/@56#1 -"/$!/@8$D:./= %/34& /$#%3E8?
8bD@ " 8b+X6$C BM N#"0HA #$Dx/@ !"TA/#C8M N#"03< #$*8TA/$,+8E/@#$O0)AD)w8#$7859:
+$V/@#-EV5bD#-"/$TA/#C8TA/8$P8L=;<8+$,##- ./0< HAD|oH-Z/$=E:$VE/8>/$IDJ8#%)"D$ %/#-"/$#$%
@ < #$„/$b#H
AD|uH
v-Z/$=E:/C TD/@8DC8&$" #$,8#$DC85G"R^/#$„$" 8P"#$*8TA/$,+BK/@;?/@3E+$A/#W8$>/$$;B/@
8P"/L5J 3< )*+$A/$L"@ " 8b+#-V/@X6$C M N#"0#Q/g0Y|Y|5%//g0Y|e|H
vMZ)"V/@VE @ " 8b+8K/@/$A/3E@ " 8b+/K/@TA/R1 8L#$.3F/5C/@8,8@ " 8b+&$,83E8,8#^/@R<+&$,8#$"0
@ "8,8$01/@a
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errkq
AD|tH$V= %#/$!/@/m#8$W/$348$W/$),8$8$W/$#-G3g/$V,•X6$C 8P"#$*8TA/$,+BM N#"0)"D$ %/
#-"/$#$%@ < #$„/$b#H
AD|nH$V= %#8$;?/@#-Z/$&$" #$,8#$DC85G"8P"#$*8TA/$,+#1 M N#"0)"D$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#H
$;?/@#-Z/$&$" #$,8R^//E:8L/$!/@5 .0@Z0< a
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errtq
AD||H$A/#W8$#$, 5C3E&$>/g/@8P"8,8#^/@R<+@ " 8b+#-V/@X6$C M N#"0)"D$ %/#-"/$#$%@ < #$„
/$b#HMb/54/E:565;S854-"#-V/@;?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/8P">/@C/@)>/M N#"0pf•e•Y|frq/$;
#$%/EVa
ADYrrH†/@/$!/@Tx/8$„/@RG8$)c8U#$."/$p8$Gq$6:/OD-–/$!/@8$D:./= %/34& /$#%X6$C BM N#"0
#Q)"D$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#5%/8DJ /$!/@/g0er8P"#$%&'((H
p4#$ 8b+#$P5KEC /g0erroq
ADYrYHF+=>/@)V),/$8DC8&$" #$,8#$DC85G"R^//$b#pYn|t•Y|Ykq3< 8DC8&$" #$,8R^/#$„$" 
pY|Y|•Y|e|q8P"#$*8TA/$,+BM N#"034$VE/8>/$RG8$)c0U85W8$/C TD/@$NID>3E#,85C/@5%/& /$#%
X6$C M N#"0H
YYH•šMž•Y|Y|‘•Y|eo"D$ %/#-"/$#$%@ < 
#$„/$b#T;< T>/$$;B/@8P"#Z/$$Z/$IDJ8#%3E8DC8&$" #$,8#$DC85G"+$V/@#-EVTA/#C8TA/8$PBM N#"0
T \/-")K /y 3< )*#$"0@ "8P"8,8@ " 8b+3E#^/@R<+X6$C 8L/C TD/@$Z/$#$„8#y8$„85bD#-"/$0< HAD
YreH-Z/$=E:‡/@$€"RG8$)c8P",8$01/@#$,/@;j @"Y|YtHŸ/$$;B/@3E=E $_8& /$/@$ N08P"8DC8
,8$01/@#$,/@;j @"5J 3< ,8$01/@M N#"0/$;#$%/EVa
ADYrfH6:/OD/$!/@/m#8$W/$8P"#Z/$$Z/$#$%@ < #Q)"D$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#5%/@ !"/$!/@/g0er
8P"#$%&'((>/$$;B/@#< 8,8$01/@M N#"0H-Z/$=E:+$V/@#-EV:OD/;<88P"8,8#^/@R<+# .D#;)>/#-W#$„8
3E@ " 8b+#;)>/TA/#C8BM N#"0#-V/@/$!/@/g0Y|Y|•Y|euH
ADYrkH-Z/$=E:/$!/@# 4/54Tx/5%/+$V/@#-EV8,8$01/@@ > +$L/@TA/#C8M N#"0)"D$ %/#-"/$#$%@ < 
#$„/$b#H*3;?/RO/3E#- ./3_/@8P"8,8&$D:/$$;</@8,8$01/@R785La
ADYroH-Z/$=E:)*+$,##- ./8P"+$V/@#-EV8K/@/$A/M N#"0#Q)"D$ %/#-"/$#$%@ < #$„/$b#5%/5^D/g0
Y|frH$A/#W8$3G#-W3" #-‚8P"+$V/@#-EV8K/@/$A/5J 3< )*#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"0
pu•Y•Y|frqH
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errfq
ADYruH6:/OD>/$$;B/@RE08$V+$V/@#-EV8K/@/$A/M N#"0+$,##- ./01/$02#-V/@/$!/@/g0
Y|eu•Y|e|Hh85 .08P"+$V/@#-EV8K/@/$A/#-V/@#$j &Z/E:a“/@$€"8P"+$V/@#-EV/E:5J 3< 3 N8#$E/$
RF+>/@C/@)>/M N#"0a
ADYrtHV),/$+$V/@#-EV5bD#-"/$8P"8K/@/$A/M N#"0ID"8,8@ " 5V1/Y|Y|•Y|eo3EY|eu•
Y|e|H7#-"/$F/Xm#a
ADYrnH6:/OD/$!/@)*& N/R</#-V/@+$V/@#-EV5bD#-"/$8P"8K/@/$A/#Q/g0Y|Y|5%//g0Y|e|H$A/#W8$
0C#)*& N/5,/$TbD=;<8# %/0< 8P"+$V/@#-EV8K/@/$A/M N#"0H
ADYr|H-Z/$=E:0U8# OD8$D/@8P"8,8+$V/@#-EV:OD/;<8TA/8$P8K/@&$" pY|Y|•Y|euqTV@ " 8b+#;)>/3E
# .D#;)>/+$,#5C/@H$A/#W8$0h##W8$8*83E$1/8$%8P"8,8+$V/@#-EV/E:H
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0erruq
8
ADYYrH$V/@#-EV:OD/;<88P"8,8#^/@R<+# .D#;)>/#-W#$„8BM N#"0#-V/@/$!/@/g0Y|Y|•Y|eua
p4#$ #D:./sinh1 $_8"V5”/@/g0errrq
ADYYYH$;

/@0 /$+$V/@#-"
Œ
VTA/#K
ˆ
8TA/8$D

8K/@&$" ?

M O
ˆ
#"0#-V/@/$;

/@/g0Y|Y|•Y|eu+$"

##- O

/0"
ˆ
/$
0i

3?

/$ O
Œ
D$Š
Œ
/$#$;

85A

D#-"/$+$V/@+$D

#$D$D

#/$ O
Œ
D#A
Œ
/@R?

+/$A/TA/#$"0@ "H
ADYYeH†/@/$!/@)*& N/RG8$)c8U#$."/$p8$Gq$6:/OD-–8,8&$D:/$$;</@8$W/$#-G3E=;<8+$,##- ./0< 
8P"+$V/@#-EV8,8$01/@M N#"0#-V/@@ " 5V1/Y|Y|•Y|e|H
p4#$ 8b+EC /g0errkq
ADYYfHF+=>/@#$J/@&O340U8# OD3E#W/$8$b#8P"+$V/@#-EV8,8$01/@M N#"0pY|Y|•Y|eoq3E/OD/$F/
Xm#H
$V/@#-EV;)>/TA/#C8 .D#;)>/K/@/$A/
U8# OD
W/$8$b#
$F/Xm#
ADYYkH6:R*"8$_/3E#-Z/$=E:/$!/@$V1#5C/@:OD/;<8# OD= .D/$b#8P"/@;j M N#"0B/;<8/@VE #Q5^D
#$%&d5%//$!/@/g0fr8P"#$%&d((HQ5L$6:-7#-"/$F/Xm#8P""/$p8$Gq345;j/@RJ 8$P#-;?/@8„D/;<8
8P"8,88U@ " 5V1//E:a
ADYYoH†/@8,8)*& N/3E)JR ND8U#$.$6:+$A/#W8$3E8$„/@0 /$+$V/@#-EV8K/@/$A/M N#"0#-V/@@ " 
5V1/#Q/g0Y|Y|5%//g0Y|e|56+$,##- ./8$D:./= %/#Q]#*+$,#`)"/@]#*@ ,8`H
ADYYuH1 )"VR1 8$V-†/@8DC8=6 8K/@"V/pn•Y|eoqRE0C#8, 0J8ID"/#-_/@#-O/8V/5;j/@+$,##- ./8P"
+$V/@#-EV8K/@/$A//;<8#")"D8$ %/#-"/$a
ADYYtH*$Z/$#$E/$@ " 8b+8K/@/$A/M N#"0aMZ)"V@ " 8b+8K/@/$A/8L&$>/g/@/w0Rb:/@_/8jR6/$
51V#-V/@8DC88,8$01/@@ > +$L/@TA/#C83E@ " 8b+BM N#"0a
ADYYnH1 )"V@D:\/• lDJ8R1 -"5 #Z08V/5;j/@8„D/;<80< a-Z/$=E:34ID,#-Z/$$V1#5C/@#Q/g0
Y|YY•Y|fr3E/$!/@8J/@$ %/8P"@D:\/• lDJ85J 3< 8,8$01/@M N#"0H
ADYY|H1 )"VR1 /L @D:\/• lDJ856#-*8# %+8$D9/=G348$W/$#-G#;#;B/@3E#y8$„88$V)*-"5j 8$W/$
5>/@3K)>/BM N#"0a
ADYerHlD,#-Z/$8$D:./= %/8P"@D:\/• lDJ8#Q0C#/@;j :OD/;<8#-B#$E/$0C#/@;j C/@)>/56T \/-"
/$;#$%/EVa
ADYeYHg0Y|er@D:\/• lDJ856R*"8$_/8V/5;j/@@ > +$L/@TA/#C8#$iV&$D:/$$;</@/EVaOD/$!/@
5 4D& N/8$PID"/3E&$,8$ID"/#,85C/@5%/)*R*"8$_/b:a
p4#$ lDJ8@ "/g0errnq
ADYeeH1 )"V/L @D:\/• lDJ88$D9/=G340_ 0h#8$V)*-"5j 8P">/@C/@)>/M N#"0aOD/$!/@
8J/@$ %/8P"@D:\/• lDJ85J 3< 8,8$01/@M N#"0#-V/@#$j @ "/#Q/g0Y|YY5%/Y|frH
ADYefH†/@/$!/@)*& N/RG8$)c8L8$_/R_8"/$p8$Gq$6:+$A/#W8$3" #-‚8P"}$W /$3< 3 N8#$E/$RF+
>/@C/@)>/M N#"0/g0Y|fr3E#y8$„8R6/$51V8DC88,8$01/@@ > +$L/@TA/#C88$P:%D#Q/g0Y|kY5%/
/g0Y|koH
ADYekHVE/8>/$-"5j #;#;B/@8$ %/R;S8),8$R;S88,8$01/@@ > +$L/@TA/#C83E‡/@$€"8P"#,8+$90
];j/@,8$0N/$`8P"@D:\/• lDJ8H
ADYeoH/$p8$Gq$6:/OD3E+$A/#W8$/$!/@5 .08$W/$#-V/@8V/5;j/@8„D/;<8TVR6/$#U@D:\/• lDJ856
R*"8$_/8$V/$A/TA/M N#"0H
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errYq
ADYeuH-Z/$=E:/$!/@ID"/5 .08?=>/348$ %/R;S88,8$01/@@ > +$L/@TA/#C88P"@D:\/• lDJ8#-D:4/
=,3EVM N#"0/$†08$D9/=G34#;#;B/@8$W/$#-G8$V3 N8#$E/$RFV>/@C/@)>/M N#"0H
ADYetH@$GID:%#8P" 34&d/ N0Yrr/g0/@E:sinh8P"$P#G8$}$W /$8L5V1/3 %#[]@;j RE
0C#= .D#;S/@& N#XDb#34ID:%##A08P"8>0C#TA/#C8568J/@$ %/#-_/5j 8$V)*/@$ N+@ > +$L/@TA/#C88P"
/$A/TA/M N#"0HHH`
YH-O/8?)B#-Z/$=E:/$!/@/m#8$W/$348DC85j $V1#5C/@8,8$01/@8P"}$W /$#Q/g0Y|YY5%//g0
Y|u|"/$p8$Gq$6:[
vOD/$!/@8K/@R"V#VR</8P"@;j 5J 3< TA/#C8H
v7#-"/$!/@+$908$b## OD= .D8P"/$$ƒ/@TA/#C8}$W /$3E@ > #$W8$/@D}/@J88P"/$!/@+$908$b#
5LH
9
eHQ5L"/$p8$Gq$6:+$,#= .Dsuy/@$€8P"0Z/$34)*5,/$@ ,8P" 5J 3< $P#G8$}$W /$H
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errrq
ADYenH-Z/$=E:&$, ID,#/$!/@)*& N/RG8$)cR O/ID"/5%/R6/$#U@D:\/• lDJ8p}$W /$q#-V/@suJ#
# %/#-Z/$8,8$01/@M N#"0#Q/g0Y|fr5%/Y|koH-V/@8,8)*& N//OD#-O/$6:8$_/0C#)*& N/0B-"&d
/@D:O/0< 8P"RG8$)cTA/#C8H-Z/$=E:8$ # %#)*& N/RG8$)c5LH
p4#$ Ye)K/@cDV/@/g0err|q
ADYe|H6:8$_/R_83E#-Z/$=E:f5L/@@L+#VR<//$b#8P"R6/$#U@D:\/• lDJ8#-V/@or/g05^D8P"#$%&d
((H‡@ > )*R*"8$_/5La
p4#$ Ye)K/@cDV/@/g0err|q
YeH•šMž•Y|eo‘•Y|frQ/g0Y|eo5%/5^D
/g0Y|fr+$V/@#-EVTA/#C8TA/8$PBM N#"0/@E:8E/@+$,##- ./01/$8,8#y8$„88,8$01/@R^/R;S#-"5j H
ADYfrH*& N//EV5,/$TbD+$V/@#-EV8K/@/$A/M N#"08$D:./$VE/#VE/#Q#*+$,#)"/@#*@ ,8a
ADYfYH$!/@5 .00< #-V/@+$V/@#-EV,8$01/@M N#"0#-V/@/$!/@/g0Y|eu•Y|eta
ADYfeH*-"5j 3E$V1#5C/@8P"C M N#"0,8$01/@$"/$/ O/H
p4#$ #D:./sinh1 $_8/g0errnq
ADYffH*-"5j 3E$V1#5C/@8P"A/M N#,8$01/@5>/@H
ADYfkH*-"5j 3E$V1#5C/@8P"M N#"0lDJ8TA/5>/@H
p4#$ #D:./sinh1 $_8/g0errnq
ADYfoH1 )"V#$,/@u#$,/@Y|eo@D:\/• lDJ8&$K/@#$E/$RF+>/@C/@>/M N#"00E#$E/$RF+$C 
M N#"0,8$01/@#$"/$/ O/aC TD/@$V1#5C/@#,8TU/@3E‡/@$€"8P"#y8$„8M N#"0,8$01/@#$"/$
/ O/aM" #-‚8P"@D:\/• lDJ8#-V/@3 N8#$E/$RF+$C a
ADYfuH-Z/$=E:/$!/@5 4D& N/5.Tx/5%/#$E/$RF+3E/$!/@/V/:%D8P"M N#"0lDJ8TA/5>/@348$W/$#-G
#;#;B/@#y8$„83E+$;?/@#$„8$V1#5C/@HMZ)"V8L/$!/@/V/:%D5LaODT \/= %//@D:O//$A/#$b#=1 3E‡
/@$€"RG8$)c8P"8DC8&$B /@$€"O/, a
ADYftH1 )"V3EV/g0Y|e|BM N#"0R1 8L)*-"5j 8P"="#y8$„8C/@)>/a*-"5j 3E$V1#5C/@8P"="
#y8$„8/E:56@A:=b#RS /$;#$%/EV5J 3< # %/#-Z/$+$,##- ./8P"8,8$01/@M N#"0R78=b:@ ja
ADYfnH1 )"V/L C M N#"0,8$01/@#$"/$/ O/RE#y8$„8# 4/#$A/8P">/@C/@)>/M N#"0a
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0$_8erreq
ADYf|HF+=>/@#$J/@&Of#y8$„8:OD/;<88,8$01/@[C M N#"0,8$01/@#$"/$/ O/A/M N#,8$
01/@5>/@M N#"0lDJ8TA/5>/@#-V/@/$!/@/g0er8P"#$%&'((#$iV8,8/C TD/@)"D[
v$j @ "/$V1#5C/@
v6/$51V
vU8# OD
v*8R;S/@
v(D$;</@+$,##- ./
6:/OD/$F/Xm#8P""/$p8$Gq34f#y8$„8/L #-O/H
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errkq
ADYkrH6:)V),/$/$!/@5h85 .08?=>/8P"$" #y8$„88,8$01/@8P"M N#"0-"5j #QY|eo•
Y|e|[C M N#"0,8$01/@#$"/$/ O/3EM N#"0lDJ8TA/5>/@p34ID,#-Z/$#$E/$RF+RWRDF/8$W/$#-G
5;j/@RJ 8,8$01/@@ " 8b+R6/$51V5C/@R*88,8$01/@348?8bD#y8$„8+$;?/@+$,+5bD#-"/$3E+$;?/@
+$,+XA:T*/@>/@qH
ADYkYH-O/8?)B#-Z/$=E:)*-"5j $V1#5C/@3E3" #-‚8P"C M N#"08,8$01/@#$"/$/ O/$6:8$V= %##1 
)"V8L)*5bD#-"/$@ !"$" &$D:/$$;</@&$,8/$"DXD/@ID"/$3b/54#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"03EV/g0
Y|fra
ADYkeH$A/#W8$$V1#5C/@8P"#y8$„8C M N#"08,8$01/@#$"/$/ O/3ERE0-–3" #-‚8P"#y8$„85J 3< )*
-"5j 8P">/@C/@)>/M N#"0/@E:f•e•Y|fra
ADYkfH$K/@ID"$V1#5C/@8P"M N#"0lDJ8TA/>/@3E8DC8&$B /@$€"O/, $6:5,/$@ ,3" #-‚8P"
@ " 8b+#;)>/M N#"0#-V/@8DC83F/5C/@@ > +$L/@TA/#C85^D#$%&d((a
ADYkkHQ)*8$D:./$L"8P"C M N#"08,8$01/@#$"/$/ O/)*+$A/$L"8P"A/M N#)*#$b#=1 8P"M N#
"0lDJ8TA/5>/@$6:#Z0-"/@D:O//$A/8$D/@Tx/5%/ID,#-Z/$5La
ADYkoH1 )"V8,8+$V/@#-EV:OD/;<8#$iV&$D:/$$;</@TA/8$P#;)>/3EV/$!/@/g0Y|Y|•Y|fr54D#$b#
10
=1 a“/@$€"RG8$)c8P"8,8+$V/@#-EV5La
ADYkuH-Z/$=E:ID,#-Z/$#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"0H1 )"V/L ]>/@C/@)>/M N#"0-"5j 0B-"
0C#=;<8/@Vh83K8ƒ/@ID"/#-_/@#-V/@RG8$)cM N#"0`a
ADYktHOD3" #-‚8P"@D:\/• lDJ85J 3< ID,#-Z/$3F/5C/@8$D9/=G#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"0H
-Z/$=E:‡/@$€"RG8$)c8P"3 N8#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"0H
ADYknH*R*"8$_/$" 8V/5;j/@8„D/;<83K)>/3E#;)>/#-V/@/$!/@/g0Y|Y|5%//g0Y|erBM N#"0a
 > #$W8$#1 )"V&$D:/$$;</@3K)>/R1 #$w/@#$%a
ADYk|H"HM %#R1 #O/)*& N/3< #$j @ "/#;?/@„/@8,8)*& N/)"D[
v@D:\/• lDJ8#$E/$RF+C M N#"0,8$01/@$"/$/ O/
v$E/$RF+K/@;?/@C/@)>/>/@
vK/@;?/@8C/@)>/ O/5VE/@ "/$F+>/@8C/@)>/M N#"0
v@D:\/• lDJ8#$"0T*1 $C D"3E#$"0@ "),/@RF+>/@C/@)>/$,+
v$E/$RF+>/@C/@>/M N#"0
vA/M N#,8$01/@>/@-"5j 
v$E/$RF+8$ C>/@5^D# O/#1 /$E)JoE0V/@EC 
v$E/$RF+/"0C/@>/>/@
=H$_/-"3E@ > #$W8$e)*& N/ID"/#-_/@/$b#8L‡/@$€"ID:%#5G/$#-V/@3 N88$D9/=G# %/5%/#$E/$RF+>/@
C/@>/M N#"0
ADYorH"D5A:RE5V1/3 %#34R‡TV3E/C TD/@8P"C /@$G#$E/$RF+>/@C/@>/M N#"0
pf•e•Y|frq[
]*-"5j 8P"="#y8$„88C/@)>/R78=b:@ jRE0C#XD#$%#b#:%D8P"8,8$01/@M N#"0H$;/@#-V/@0C#/;<8
8L="#y8$„88C/@)>/$V1#5C/@- O/@-28K/@&W8$Rx//$"D/O/8L/@D:8?Tx/5%/)*8$ "-2R</H-;<8#Z/$$Z/$
5LlDJ8#%8C/@)>/56@ "V8$V,8}8$GD#-,8$/$ N0#$J/@/$b#8,8R*8R;S/@8C/@)>/BM N#"05.#$E/$RF+
0C#5>/@8C/@)>/TD:/$b#H
Q/@E:f5%/t•e•Y|frC /@$G$S+/$b#8,8#y8$„88C/@)>/56$_+BcDV/@p;?/@>/@qH,8}#$":
0h#lDJ8#%C/@)>/8$P#-ZC /@$GH$"0@ "C /@$G8L5P51 = .D8P"="#y8$„88C/@)>/HC /@$G56/$b##-W
#,/#$E/$#$J/@/$b#8,8#y8$„88C/@)>/5.#$E/$RF+0C#5>/@8C/@)>/TD:/$b#Rb:#O/RE>/@C/@)>/K/@
;?/@#$K/@ID";?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/TV,8}&$B #$>VHC /@$G8L‡/@$€"/$;0C#1 $C #$E/$RF+
>/@HHH`
V1/3 %##-O/8L/$!/@8$ # %#/EV)" $6:)c"R1 /$!/@8$ # %#)" 8$V57/@H
ADYoYH$!/@:%D#J/EV8$„/@#s;?/@R€/$5^D# O/8P">/@C/@)>/M N#"0TV@D:./• lDJ8&$B #$>V
RE57/@5w/),/@#1V#$b05;S0#W/$TA/#C83E/$A/3g/a
p4#$ 8b+#'/$$Q"$ O/D%/g0erroq
ADYoeH-Z/$=E:3E+$A/#W8$0C#)J5 .08$P:%D#-V/@/C TD/@;?/@R€/$5^D# O/8P">/@5.&$”/@5G/$5L
RE5;j/@RJ @ > +$L/@TA/#C857/@5w/3E),/@#1VH
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errfq
ADYofHV),/$/$!/@5 .08$P:%D#-V/@/C TD/@;?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/8P">/@C/@)>/M N#"03E
DF/8;?/@8$W/$#-G/g0Y|frHOD/$!/@8g/8„.8L#$.&$”/@5G/$;?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/8P">/@RE
57/@5w/3E),/@#1VH
p4#$ 8b+EC /g0errYq
ADYokHOD/$!/@5 .0@ J/@/$"D3E&$,8/$"D34/$ N03U8$ %/R;S88,8$01/@#;)>/TA/ID:4/X,85G/$
#-V/@;?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/3EDF/8;?/@8$W/$#-G#$,/@Yr•Y|fr8P">/@#"H
p4#$ lDJ8@ "/g0err|q
ADYooH$V= %#/$ N03U8P"8,8$01/@M N#"0/OD#-V/@;?/@R€/$8$W/$#-G5^D# O/8P">/@C/@)>/M N#
"0565;S8,+TU/@/$;#$%/EV#-V/@#$j &Z8,8$01/@Y|fr•Y|koa
ADYouH]DF/8;?/@8$W/$#-G`56X,85G/$5;S8/$ 4D3b/548$ %/R;S88,8$01/@/$;/@8z/@56=C8RC0C#)J
$1/8$%/$b#5G/$…0"/@#W/$8$b#]#>&$D:/$`@ ,V5 4D+$> #->ID"ID,#-Z/$#$*8# \/5bD#-"/$8,8$01/@8,8
/$;S85 .0#-O/0< T^/&$w8+$U8…`p,8$@ ,V&$V"RG8$)cR<+Ye#-"/@enF+e( ,VTU8
Y|||q
/$p8$Gq$6:5_85V1/3 %##-O/3E[
¡OD/$!/@$1/8$%8P"DF/8;?/@8$W/$#-GH
11
¡-Z/$=E:3E+$A/#W8$/$!/@8$P#-;?/@8P">/@#-V/@#$j @ "/#QY|fu5%/Y|kY/$†0&$w8+$U8/$!/@$1/8$%
5LH
p4#$ lDJ8@ "=>/@/g0errfq
ADYotH-Z/$=E:/C TD/@8?=>/8P"DF/8;?/@8$W/$#-G#$,/@Yr•Y|fr8P">/@C/@)>/K/@;?/@H¢D
5 .03E$1/8$%8P"DF/8;?/@RE@Za
ADYonH~$ /L 34)*-"5j 8P">/@),8$]G8$)c>/@C/@)>/M N#"0`p?#$>V#F+#-"/@Yre(*
$F#Y|nYq563 %#[]"DYr/g08$D9/=G5^:5P348,80h#8$W/$#-G#;#;B/@3E#y8$„8>/@…56-"5j #-V/@
0C#5 4D& N/$VE/#VE/8$W/$0D} =;<83EVR6/$51V8"V#-EV8,8$01/@#-V/@8>/;<8`
†/@8,8)*& N/RG8$)c8L8$_/R_8"/$p8$Gq$6:#-Z/$=E:ID,#-Z/$8$D9/=G3E5 4D& N/8$W/0D} 8$V3 N8#$E/$
RF+>/@#"8U#$.RE/OD=F8RO/[
"H$!/@$V1#5C/@8P"@D:\/• lDJ85.#-D:4/=,8$P/@$€",8•O/ /3EV#-V/@/;<8H
=H$!/@+$;?/@$;</@8$ %/R;S88?=>/8P"8,8$01/@TV@D:\/• lDJ8318$-"#-V/@#$j &Z/E:H
8HM N85EV#1V8$D9/=G0C#5C /@z8,/=C8$V)*#$E/$RF+>/@H
TH$!/@5 4D& N/$VE/#VE/8$W/0D} 8$V3 N8#$E/$RF+>/@H
p4#$ 8b+H}$W /$/g0errrq
ADYo|H*"3EV8AD/L 8P"8$P#G8$}$W /$[]$P/@$€",8•O/ /&%#$S+3< +$V/@#-EV8K/@/$A/3E
+$V/@#-EV:OD/;<856Tx/5%/)*-"5j >/@C/@)>/K/@;?/@3EV5^D/g0Y|fr`p}$W /$#VE/#F+
#-"/@nq5.#-Z/$=E:34)*&%#$S+="8P":%D#J#-O/#-V/@ID,#-Z/$#$E/$RF+>/@H
ADYurH†/@/$!/@Tx/8$„/@8U#$.$6:8$„/@0 /$-†/@>/@C/@)>/M N#"0-"5j /g0Y|frRE&%#ID>#b#
:%D8P"8DC85bD#-"/$TA/#C83E@ " 8b+BM N#"0#-V/@#$j 51 0< RE)>/+$908P")*&%#$S+@ !"8$P/@$€"
,8•O/ /3< +$V/@#-EV8K/@/$A/3E+$V/@#-EV:OD/;<8#-V/@/$!/@/g0er8P"#$%&'((H
p4#$ 8b+EC /g0erroq
ADYuYH-Z/$=E:8,8/$A/#J&$,8$ID"/3E8$PID"/Tx/5%/)*#$E/$RF+>/@C/@)>/M N#"0H$A/#W8$0C#
/$A/#J8?=>//$b#H
ADYueH1 )"V/L >/@C/@)>/M N#"0-"5j RE)>/+$90RG8$)c8P"8DC85bD#-"/$:OD/;<88P"/$A/TA/
M N#"0#-V/@="#$F+/ O/5^D#$%&'((H
ADYufH1 )"VR1 /L >/@C/@)>/M N#"0-"5j RERE0C##b#:%DRG8$)ca$A/#W8$3" #-‚8P"@D:\/• 
lDJ8#-V/@C /@$G#$E/$RF+>/@H
ADYukH$„/@0 /$>/@C/@)>/M N#"0-"5j pf•e•Y|frqRE)*8$D9/=G#b#:%D5^D# O/8L#W/$ID:%#5G/$
8$V/$!/@=;<8/$>:3_## %+#$iV#-V/@RG8$)cTA/#C8M N#"0H
YfH•Y|frvY|ko-V/@/$!/@/g0Y|e|•Y|ffM N#"0+$> @,/$8$GD
/$!/@#$ N#$1 8P"8DC8&$P/@$V>/@& /$#%B/;<8$,+H 4D5L#-B#$E/$0C##-V/@/$!/@/@D:O/RE0=ƒ/@/y
+$V/@#-EV8,8$01/@Y|fr•Y|fYT;< )*R6/$51V8P">/@C/@)>/M N#"0p#Q#$,/@Yr•Y|frRE>/@C/@
)>/K/@;?/@q£# %+5L#-V/@/$!/@/g0Y|fe•Y|foRE8DC85bD#-"/$+$U8$} +$V/@#-EV8,8$01/@HADYuoH
lD"8DC8&$P/@$V>/@& /$#%#$%@ < Y|e|•Y|ff"/$p8$Gq$6:8$V= %#[
v$!/@$FDID>/h/@/48P"8DC8&$P/@$V>/@5L5J 3< 8,8/;<8#;=>/8$P/@$€"/$b#RE/;<8$,+a
v$*8#-1/@& /$#%X6$C M N#"0#-V/@/$!/@/g0&$P/@$V>/@& /$#%#$%@ < Y|e|•Y|ffa
ADYuuH1 &—$_+#$,/@f•Y|fY(„Dd-D/@~—/$F/5G/$[];< ,8$,+=„8=L8RC#3K8ƒ/@#E/=1V8P"5%
IDJ8$,+3E=_/8;j/@$EV+$V/@& %/+$V/@#-EV5bD#-"/$8P"8K/@/K/@=ƒ/@RO/01/$028>/g0Y|fr)"/@
/g0Y|fY#-V/@8>/;<8/$;/@+$V/@#-EVRO/8"V/$b#REB$" #'/$@$N/3EE€/$HHH`†/@& %/#$„8RG8$)c
56$_8"/$p8$Gq$6:8$V= %#[
YH@D:O//$A/=ƒ/@/y8P"+$V/@#-EV8,8$01/@Y|fr•Y|fYaL -–/@D:O//$A//EVREID"/#-_/@/$b#a
eH1 )"V+$V/@#-EVR1 +$,##- ./01/$0251##< 5'/$8"VB@$N€/$a
fHMZ)"V/L 8$W/$ID:4/(K3 %#RE8$W/$ID:4/8,8$01/@8P"ID^/8$7/@T;< )*R6/$51V8P">/@C/@)>/a
kH-V/@+$V/@#-EV8,8$01/@Y|fr•Y|fY0J ID"/$N@ !"8,8$01/@M N#"03< 8,8$01/@#$%@ < 5;S8#$.
$ N/B5 .0/EVa
ADYutH$„/@0 /$-†/@+$V/@#-EV8,8$01/@Y|fr•Y|fY3< 5'/$8"VRE(K3 %#@$Nv€/$T \/-"3< ID:0K
-C/@&$w+0"/@#W/$8$b#8,8$01/@#- N#5.3E)cTU/@$Z/$#$„85bD#-"/$ID:%#R N#H
ADYunH$„/@0 /$0 /$-†/@(KM %#@$N•€/$RE#$*8)*RE8$W/$ID:4/8,8$01/@8P"ID^/8$7/@T;< )*
R6/$51V8P">/@C/@)>/M N#"0HV1#5C/@8P"8$W/$ID:4/(K3 %#@$N•€/$&$ %/"/$p8$GqR O/#;B/@
5%/)*& N/8,8$01/@/EVT \/-"B#$%&'((#1 /;<8$,+a-Z/$=E:/m#8$W/$34)*& N/5LH
12

Generate time = 0.092005968093872 s. Memory usage = 2.07 MB