E6 Unit 13 Lesson B1 2

GIÁO ÁN thi t k trên ph n ế ế ầ
m m Microsoft Power Pointề
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Q THẦY CÔ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ HỒNG PHONG
Tổ Ngo iNgữạ
X
UNIT 13 : ACTIVITIES AND THE SEASONS
LESSON 3 : B1,2
KIM’S GAME
g
o

j
o
g
g
i
n
g
g
o

c
a
m
p
i
n
g
play soccer
fly kites
p
l
a
y

v
o
l
l
e
y
b
a
l
l
play badminton
g
o

s
w
i
m
m
i
n
g
play tennis
go fishing
d
o

a
e
r
o
b
i
c
s
NEW WORDS :
to go sailing : Đi chèo thuyền
to play basketball : Chơi bóng rổ
We are talking about what these people do in the seasons.
We often play volleyball in the spring
They sometimes go sailing in the fall
What do you do in the spring ?

Generate time = 0.082144021987915 s. Memory usage = 1.92 MB