KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHềNG GD&T K SONG
TRNG THCS Lí THNG KIT
S: / KH HĐTLTK
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
kN Dru
ng , ng y 04
Kế hoạch hội đồng trờng
nĂM H C: 2009 - 2010
Căn cứ vào QĐ số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trởng Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trờng THCS;
Căn cứ vào QĐ số: 151/ QĐ- CTUBND ngày 25 /02 /2009 ca Ch tch y ban
nhõn dõn huyn k Song về việc thành lập Hi ng trng THCS Lý Thng
Kit.
Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt đơc, Hi ng trng THCS Lý
Thng Kit. xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2009-2010 nh sau:
A. mục tiêu, Phơng hớng, nhiệm vụ
I. Mục tiêu:
Kế hoạch hoạt động Hội đồng trờng nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ
các chủ trơng kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trờng đáp ứng yêu cầu
giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trờng và địa phơng.
Kế hoạch Hội đồng trờng là trí tuệ của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ
ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà tr-
ờng; quyết định mục tiêu, phơng hớng phát triển của nhà trờng.
II. Phơng hớng, nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trờng:
II.1 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010:
Phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009
2010 của Hiệu trởng trng THCS Lý Thng Kit. đã dự thảo và thông qua tại Hội
Nghị cán bộ viên chức. Sau đây là một số nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua
chính trong năm học:
Năm học 2009 - 2010 xác định là: "Năm học Đổi mới công tác quản lí, nâng
cao chát lợng giáo dục."
1) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo gơng đạo đức Hồ
Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động " Hai không" với 4 nội dung, cuộc vận động
Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo và thực hiện
phong trào thi đua xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực nhằm nâng cao
chất lợng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học
sinh.
2) Tăng cờng đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá và
xếp loại học sinh. Tập trung chỉ đạo dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến
thức kĩ năng; đẩy mạnh đổi mới phơng pháp dạy học, từng bớc thực hiện giảng dạy
tích hợp các môn học, đổi mới công tác quản lí chỉ đạo, ổn định và nâng cao chất l-
ợng đại trà và chất lợng mũi nhọn.
3) Củng cố và nâng cao chất lợng phổ cập GDTHĐĐT. Tích cực tham mu với
các cấp để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng CSVC, trang thiết bị và các điều kiện dạy
học của thầy và trò nhà trờng theo hớng kiên cố hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá tạo môi
trờng giáo dục an toàn và thân thiện ....
4) Đổi mới công tác quản lí chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy
học và quản lí. Tăng cờng nề nếp và kỉ cơng trong nhà trờng; tổ chức tốt các phong
trào thi đua; các hoạt động Đội Sao trong nhà trờng.
5) Tích cực hởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng trờng học thân thiện, học
sinh tích cực" nhằm tạo môi trờng học tập tốt nhất cho học sinh và giáo viên.
II.2: Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 - 2010:
Tng s CBGV,CNV 41 /c ,phn u cu nm 70% /c l tiờn tin
loi A v 30% l loi B.
-Giỏo viờn ng lp:35
Giỏo viờn gii cp tnh 01/c, huyn: 05 ng chớ
Giỏo viờn gii cp trng: 19 ng chớ
Cũn li l xp loi khỏ.
Cp ngh khen thng
-Cp tnh: 02 ng chớ
-Cp huyn: 07 ng chớ
*V hc lc
Tiu hc cú 244 h/s
+Ch tiờu hc sinh gii:
-Cp tnh: 03 em t 1,2%
-Cp huyn:10 em t 4,1%
-Cp trng l 30 em t 12,3%
-Hc sinh tiờn tin : 45 em 18,4%
-Hc sinh yu kộm sau khi rốn luyn trong hố : 30 em chim 12,3%
Cũn li l hc sinh trung bỡnh
*o c:
-o c tụt 244 em t 100%
Bc THCS cú 545 h/s
*Hc lc
+Ch tiờu hc sinh gii:
-Cp tnh: 12 em t 2,2%
-Cp huyn:20 em t 3,7%
-Cp trng l 22 em t 4,0%
-Hc sinh tiờn tin : 112 em 20,6%
-Hc sinh yu kộm sau khi rốn luyn trong hố : 60 em chim 11,0%
Cũn li l hc sinh trung bỡnh
*Hnh kim :
-Tt 545 t 100%
II.3 . Bin phỏp thc hin:
-Giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin chuyờn mụn theo ỳng qui nh.
-ụn c vic kim tra chuyờn mụn.
-Kp thi ph bin cỏc k hoch chung ca chuyờn mụn phũng Giỏo dc,s
Giỏo dc..
-Nõng cao hn na vai trũ ,trỏch nhim ca t khi chuyờn mụn, sinh hot
chuyờn mụn u n cú hiu qu.
-T chc ng viờn cỏc ng chớ giỏo viờn d cỏc hi tho chuyờn , tham
gia vit bỏo cỏo chuyờn , ti.
-ng viờn, khen thng kp thi cỏc ng chớ giỏo viờn cú thnh tớch, cú hỡnh
thc x lý tha ỏng i vi cỏc ng chớ vi phm quy ch chuyờn mụn.
II.4.Cụng tỏc ch o thc hin
-Ban giỏm hiu ,BCH hi ch o thc hin, k hoch ra phõn cụng, trỏch
nhim cho tng b phn thc hin.
-Kim tra thng xuyờn, rỳt kinh nghim iu chnh ra k hoch phự hp vi
tỡnh hỡnh thc t. ca nh trng phỏt huy tt tớnh dõn ch trong trng hc.
Lm tt cụng tỏc tham mu vi ng y, HND,UBND v phũng giỏo dc.
Tng hp,lờn k hoch bỏo cỏo y theo quy nh.
Trờn õy l kế hoch hot của hội đồng trờng năm học 2009-2010.
ĐắkN Drung, ngày tháng năm 2009 .
Chủ tịch
Nguyễn Xuân Thắng

Generate time = 0.14309906959534 s. Memory usage = 1.93 MB