5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

Trờng THCS Khơng Thợng giáo án gdngll lớp 8
Giáo viên : hoàng hơng giang Năm học 2010 - 2011
Lớp dạy : 8b
Ngày dạy : 23-9-2010
5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng
Với học sinh thcs
A Mục tiêu :
- HS hiểu ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Nhận thức đợc vì sao thiếu niên, nhi đồng cần rèn luyện theo 5 điều Bác dạy.
- Biết vận dụng 5 điều Bác Hồ dạy vào học tập, rèn luyện trong môi trờng THCS và cuộc
sống hàng ngày.
- Hiểu đợc việc thấm nhuần trong t tởng và tình cảm ý nghĩa việc cả đời thực hiện khẩu
hiệu Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gơng Bác Hồ vĩ đại
B Chuẩn bị :
- Học sinh tìm hiểu lịch sử xuất xứ của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Su tầm một số câu chuyện về thiếu niên, nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
C Tiến trình dạy học
Hoạt động của giáo viên HĐ của học sinh
Hoạt động 1 : Đặt vấn đề
- GV cho một HS đọc lịch sử xuất xứ của 5 điều Bác
dạy. (Tài liệu phụ lục)
Một HS đọc trong tài liệu su
tầm.
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên ,nhi đồng
Điều thứ nhất : Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
+ Vấn đề : Thế nào là yêu tổ quốc, yêu đồng bảo ?
Những biểu hiện cụ thể của học sinh ?
+ GV tập hợp và tóm tắt những ý chính :
+ Yêu tổ quốc : là yêu quê hơng, đất nớc, bao gồm :
- Phong cảnh đất nớc
- Bản sắc dân tộc
- Phong tục tập quán
+ Thảo luận nhóm 10 phút.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
1
Trờng THCS Khơng Thợng giáo án gdngll lớp 8
Giáo viên : hoàng hơng giang Năm học 2010 - 2011
- Nền văn hiến lâu đời
+ Yêu đồng bào : là yêu
- Những ngời cùng chung dòng giống VN, chung cội
nguồn VN từ đồng bằng tới vùng núi, yêu ngời thân, bạn
bè, yêu dân tộc VN
- Những ngời sống trong cộng đồng tại VN.
Tinh thần và tình cảm cần đạt đợc :
- Phải ý thức đợc mình là một ngời VN
- Có ý thức tự hào dân tộc.
Từ đó :
- Chủ động tìm hiểu về địa lý, lịch sử, truyền thống của
dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chọn lọc đợc
những tinh hoa, bản sắc, phong tục tập quán tốt đẹp của
dân tộc để học tập, gìn giữ và phát huy.
- Biết cố gắng tự rèn luyện để sau này có thể cống hiến
đợc nhiều cho xã hội, góp phần đa đất nớc ta ngày càng
tơi đẹp, hùng mạnh.
Rút ra bài học cụ thể cho bản thân :
- Yêu quí nhà ở, khối phố, các công trình công cộng
quanh nơi mình ở. Giữ vệ sinh và an toàn môi trờng. Yêu
quí những ngời thân trong gia đình, trong khối phố, cộng
đồng dân c.
- Yêu quí trờng lớp, bảo vệ của công, chăm lo môi trờng
học tập. Yêu quí các bạn trong lớp, trong trờng. Có ý
thức giúp đỡ bạn vợt khó.trong học tập. Sẵn sàng đóng
góp giúp đỡ đồng bào và học sinh vùng sâu, vùng xa còn
khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lụt
Điều thứ hai : Học tập tốt, lao động tốt
+ Vấn đề : Tại sao phải học tập tốt, lao động tốt ? + Thảo luận nhóm 5 phút.
2
Trờng THCS Khơng Thợng giáo án gdngll lớp 8
Giáo viên : hoàng hơng giang Năm học 2010 - 2011
+ GV tập hợp và tóm tắt những ý chính :
- Là học sinh, những công dân nhỏ bé cha đóng góp đợc
gì nhiều thì học tập tốt, lao động tốt là góp phần cụ thể
xây dựng đất nớc vì đó là để tích lũy kiến thức, rèn luyện
khả năng, ý chí để sau này đóng góp nhiều nhất cho đất
nớc.
Tinh thần và tình cảm cần đạt đợc :
Phải nhận thức đợc học tập và lao động vừa là nghĩa vụ
nhng là quyền lợi, vinh dự rất to lớn mà đất nớc, xã hội
mang lại cho mình.
Từ đó :,
tập trung sức lực, trí tuệ và tình cảm của mình để cố
gắng học thật giỏi, tích cự tham gia các hoạt động xã
hội.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
Điều thứ ba : Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.
+ Vấn đề : ý nghĩa của đoàn kết và kỉ luật.
+ GV tập hợp và tóm tắt những ý chính :
+ Đoàn kết là cụ thể hóa hơn một bớc của tình yêu đồng
bào. Cụ thể :
- Phải yêu quí, giúp đỡ bạn bè không chỉ trong lớp, trong
trờng mà còn với bạn bè xung quanh.
- Cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh vì đoàn kết là
sức mạnh của tập thể, có đoàn kết tốt sẽ dẫn tới thành
công.
- Phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích các nhân.
+ Giữ kỉ luật tốt :
- Trong tập thẻ trờng lớp phải giữ gìn kỉ luật chung vì đó
+ Thảo luận nhóm 5 phút.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
3
Trờng THCS Khơng Thợng giáo án gdngll lớp 8
Giáo viên : hoàng hơng giang Năm học 2010 - 2011
cũng là biểu hiện của sự đoàn kết. Tập thể có kỉ luật mới
có sức mạnh.
- Là một cách để rèn luyện bản thân, hình thành nhân
cách, sau này trở thành một công dân tốt.
Điều thứ t : Giữ gìn vệ sinh thật tốt
+ Vấn đề : Tại sao phải giữ gìn vệ sinh thật tốt ?
+ GV tập hợp và tóm tắt những ý chính :
- Giữ gìn vệ sinh là giữ gìn sức khỏe : Học sinh đang độ
tuổi phát triển, cần có sức khỏe tốt để học tập tốt, rèn
luyện tốt.
- Giữ vệ sinh còn là vấn đề trang phục sạch sẽ, gọn gàng,
phù hợp lứa tuổi.
- Giữ vệ sinh môi trờng tốt vì môi trờng là của chung tất
cả mọi ngời, là nền tảng cho sự phát triển chung của xã
hội cũng nh cá nhân mỗi ngời.
+ Thảo luận nhóm 5 phút.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
Điều thứ năm : Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
+ Vấn đề : Tại sao phải khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ?
+ GV tập hợp và tóm tắt những ý chính :
- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những đức tính cơ bản
để hình thành nhân cách một con ngời chân chính.
- Khiêm tốn : vì mình đang là học sinh, nhiệm vụ chính
là học tập, cha làm đợc gì đáng kể cho xã hội, đất nớc
nên không đợc kiêu căng. Khiêm tốn để bản thân luôn
học hỏi, tiến bộ.
- Thật thà là đức tính cơ bản của một ngời chân chính.
Chỉ có trung thực mới mau tiến bộ, đợc mọi ngời ủng hộ,
yêu mến.
+ Thảo luận nhóm 5 phút.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
4
Trờng THCS Khơng Thợng giáo án gdngll lớp 8
Giáo viên : hoàng hơng giang Năm học 2010 - 2011
- Dũng cảm là điều kiện để đạt đợc những kết quả cao
trong học tập và rèn luyện. Có dũng cảm mới có ý chí v-
ơn lên, đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc
sống.
Ví nh khi ta có khuyết điểm phải trung thực và dũng cảm
nhận lỗi thì mới nhận ra khuyết điểm của mình để sửa
chữa, tiến bộ.
Hoạt động 3
Mở rộng phạm vi bài học, các vấn đề liên quan
+ Vấn đề : Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt, đức
tính tốt cần học tập, tại sao Bác Hồ chỉ căn dặn thiếu
niên, nhi đồng 5 điều trên ?
+ Giáo viên tập hợp và tóm tắt ý chính.
- 5 điều Bác Hồ dạy là những điều cơ bản hình thành nên
nhân cách của một con ngời chân chính.
- Giản dị, dễ hiểu phù hợp với lứa tuổi học sinh
+ Những lời dạy khác của Bác :
- Trung thu năm 1952 :
Mong cỏc chỏu c gng
Thi ua hc v hnh
Tui nh lm vic nh
Tựy theo sc ca mỡnh...
- Nhân kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên
tiền phong 15/5/1961 : Mai sau cỏc chỏu s l ngi ch
ca nc nh. Cho nờn ngay t ry, cỏc chỏu cn phi rốn
luyn o c cỏch mng chun b tr nờn ngi cụng dõn
tt, ngi cỏn b tt ca nc Vit Nam hũa bỡnh, thng nht,
c lp, dõn ch v giu mnh
+ Thảo luận nhóm 5 phút.
+ Đại diện hai nhóm phát
biểu
+ Ghi chép và trả lời câu hỏi
dẫn dắt của giáo viên
Hoạt động 4
Hớng dẫn viết thu hoạch bài học ở nhà
Mỗi học sinh viết một bản thu hoạch sau bài học về 5 điều Bác Hồ dạy với các nội dung
5

Generate time = 0.076418876647949 s. Memory usage = 1.93 MB