CAC THANH PHAN BIET LAPCâu 1 . ý nào sau đây nêu nhận xét không đúng về khởi ngữ ?
A . Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ .
B . Khởi ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu .
C . Có thể thêm một số quan hệ từ trước khởi ngữ .
D . Khởi ngữ là thành phần chính của
câu .
Câu 2 . Câu nào sau đây có khởi ngữ ?
A . Về trí thông minh thì nó là nhất .
B . Nó thông minh nhưng hơi cẩu thả .
C . Nó là một học sinh thông minh .
D . Người thông minh nhất lớp là nó .
Câu 3 . Viết lại các câu sau , chuyển phần in đậm thành khởi ngữ .
A . Nó làm bài tập rất cẩn thận .

B . Chị học ở đây à ?
C . Tôi cứ ở nhà tôi , làm việc của tôi .
D . Khởi ngữ là thành phần chính của câu .


A . Về trí thông minh thì nó là nhất .
Kiểm tra bài cũ
Bài tập thì nó làm rất cẩn thận.
Nhà tôi , tôi ở ; việc tôi , tôi làm .
Còn chị , chị học ở đây à ?

Ng÷ V¨n 9
VN
a ) , chỉ còn có năm phút.
b)

, hôm nay cậu làm bài chưa ?

d) Cô bé nhà bên cũng vào du kích
/
/
TN
CN VN
CN VN
VN
CN
Trời ơi
Này
( có ai ngờ )
/
/
/
/
- Không tham gia vào cấu trúc cú pháp của câu

- Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc
của câu .
Thành phần biệt lập
c) Với lòng mong nhớ của anh , anh nghĩ rằng ,
con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh .
KN
chắc

a) Với lòng mong nhớ của anh , chắc anh nghĩ rằng ,
con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ
anh .
b) Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cư
ời . Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được , nên
anh phải cười vậy thôi .
( Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng )
Chắc : độ tin cậy cao
Có lẽ : độ tin cậy thấp hơn
Nêu thái độ , nhận
định , cách đánh giá
của người nói đối với sự
vật , sự việc được nói
đến trong câu .
Thành phần tình thái

a) ao mà độ ấy vui thế .

( Kim Lân , Làng )
b) hỉ còn có năm phút .
( Nguyễn Thành Long , Lặng lẽ Sa Pa )
ồ , s
- Trời ơi , c
ồ: vui thích
Trời ơi : tiếc rẻ
- Không chỉ sự vật hay sự việc
- Không dùng để gọi
- Giúp người nói giãi bày nỗi
lòng , bộc lộ cảm xúc của mình .
- Thường đứng ở đầu câu
Thành phần cảm thán
Sự việc nêu ở nòng cốt câu là nguyên nhân của cảm
xúc , nó giải thích cho sự xuất hiện cảm xúc .

Generate time = 0.062674999237061 s. Memory usage = 1.93 MB