Ho so truong chuan quoc gia

Ubnd huyện diễn châu
UBND Xã Diễn Hải
Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bản đề nghị
xét công nhận đạt chuẩn quốc gia
trờng thcs diễn hải huyện diễn châu
tỉnh nghệ an
Kính gửi : - Hội đồng xét công nhận trờng đạt chuẩn quốc gia tỉnh nghệ an
- Hội đồng xét công nhận trờng đạt chuẩn quốc gia huyện diễn châu
- Căn cứ vào quá trình phát triển và thành tích của Trờng THCS Diễn Hải.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của nhà trờng.
- Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra của UBND xã Diễn Hải cùng BGH nhà trờng và
hội cha mẹ học sinh.
- Đối chiếu với quy chế Trờng trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 -
2010) Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001 QĐ - BGD & ĐT.
- Đối chiếu với công văn số 1178/ GD/ THPT ngày 27 tháng 9 năm 2002 của
giám đốc Sở GD & ĐT.
Trờng THCS Diễn Hải kính đề nghị hội đồng xét công nhận Trờng Chuẩn Quốc gia
Huyện Diễn Châu và Tỉnh Nghệ An tiến hành thẩm định, kiểm tra và đề nghị
UBND Tỉnh công nhận Trờng THCS Diễn Hải đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001
2010.
Diễn Hải, ngày 02 tháng 05 năm 2010
UBND Xã Diễn Hải Hiệu Trởng
Chủ Tịch
Trần Văn Tiến Ngô Đình Nho
1
Ubnd huyện diễn châu
UBND Xã Diễn Hải
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 17/ QĐ - UB Diễn Hải, ngày 05 tháng 05 năm 2010
Quyết định của ubnd xã diễn hải
(V/v thành lập hội đồng tự kiểm tra các điều kiện
trờng chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 2010)
- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND đợc Quốc hội thông qua ngày 26 tháng
11 năm 2003.
- Căn cứ Quyết định số 27/ QĐ - Bộ GD & ĐT ngày 05/07/2001 của Bộ trởng
Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy chế công nhận Trờng trung học đạt chuẩn
Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010).
- Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục xã Diễn Hải.
Quyết định
Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng kiểm tra các điều kiện Trờng trung học đạt chuẩn
Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010) tại Trờng THCS Diễn Hải Huyện Diễn Châu
Tỉnh Nghệ An. Gồm các Ông (Bà) có tên sau :
1. Ông : Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND Xã Diễn Hải
- Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra.
2. Ông : Ngô Đình Nho - Hiệu trởng Trờng THCS Diễn Hải
- P. Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra.
3. Bà : Cao Lê Na - Th ký HĐ - Th ký
4. Ông : Hà Mạnh Hùng - P. Chủ tịch UBND Xã Diễn Hải - Ban viên
5. Ông : Võ Hồng Sơn - P. Hiệu Trởng - Ban viên
6. Bà : Nguyễn Thị Tờng- P. Hiệu Trởng - Ban viên
7. Bà : Trần Thị Thanh - Chủ Tịch Công Đoàn - Banviên
8. Ông : Lê Đức Mỹ - Trởng ban đại diện cha mẹ h/s - Ban viên
Điều 2 : Hội đồng kiểm tra bắt đầu làm việc từ 7h ngày 5 tháng 5 năm 2010.
Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
+ Tổ chức kiểm tra cá điều kiện theo tiêu chuẩn của Trờng trung học đạt chuẩn Quốc
gia tại Trờng THCS Diễn Hải.
+ Lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị UBND Huyện xem xét công nhận.
Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND xã Diễn Hải,
các ông (bà) có tên trên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
t/m ubnd xã diễn hải
Nơi nhận : Chủ tịch
- Trờng THCS Diễn Hải
- Lu VP
Trần Văn Tiến
2
Ubnd huyện diễn châu
UBND Xã Diễn Hải
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 25/ QĐ - UB Diễn Hải, ngày 05 tháng 05 năm 2010
Biên bản
tự kiểm tra đánh giá trờng đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn 2001 2010 của tr ờng thcs diễn hải
Thực hiện Quyết định số ../ QĐ - UB ngày 02 tháng 05 năm 2010 của
UBND xã Diễn Hải V/v tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn
Trờng THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 2010.
Hội đồng tự kiểm tra gồm có :
1. Ông : Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND Xã Diễn Hải
- Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra.
2. Ông : Ngô Đình Nho - Hiệu trởng Trờng THCS Diễn Hải
- P. Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra.
3. Bà : Cao Lê Na - Th ký HĐ - Th ký
4. Ông : Hà Mạnh Hùng - P. Chủ tịch UBND Xã Diễn Hải - Ban viên
5. Ông : Võ Hồng Sơn - P. Hiệu Trởng - Ban viên
6. Bà : Nguyễn Thị Tờng- P. Hiệu Trởng - Ban viên
7. Bà : Trần Thị Thanh - Chủ Tịch Công Đoàn - Banviên
8. Ông : Lê Đức Mỹ - Trởng ban đại diện cha mẹ h/s - Ban viên
Đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn Trờng chuẩn Quốc
gia. Thông qua việc nghe báo cáo, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của Trờng THCS đạt
chuẩn Quốc gia, việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách, việc kiểm tra cơ sở vật chất của Tr-
ờng THCS Diễn Hải, Hội đồng tự kiểm tra nhận thấy :
I - Đối chiếu với tiêu chuẩn 1 : tổ chức nhà trờng
Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả báo cáo thực hiện của Trờng THCS Diễn
Hải.
II - Đối chiếu với tiêu chuẩn 2 : cbql, giáo viên, nhân viên
3
1. Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả báo cáo đánh giá của nhà trờng.
2. Hội đồng kiểm tra nhấn mạnh thêm :
- Ban giám hiệu có đủ t cách phẩm chất tốt, có trình độ quản lý và chính trị vững
vàng, năng động sáng tạo đảm bảo quản lý và chỉ đạo nhà trờng thực hiện tốt
nhiệm vụ theo điều lệ trờng trung học của Bộ GD & ĐT đã ban hành. Đội ngũ
giáo viên của nhà trờng đã đạt chuẩn 100%, chất lợng đội ngũ khá cao, vững
vàng trong chuyên môn, có nhiều kinh nghịêm trong giảng dạy, 100% đạt yêu
cầu trở lên, trong đó có 35% số giáo viên xếp loại khá giỏi. Hầu hết giáo viên
đều nhiệt tình, có tinh thần vợt khó, yêu nghề, mến trẻ và luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ đợc giao.
- Nhà trờng đã làm tốt công tác bỗi dỡng nghiệp vụ với phong trào tự học, tự bồi
dỡng, hội thảo và viết SKKN. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động
Dân chủ- Kỷ cơng - Tình thơng- Trách nhiệm.
III - Đối chiếu với tiêu chuẩn 3 : chất lợng giáo dục.
1. Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả đánh giá của nhà trờng.
2. Hội đồng tự kiểm tra nhấn mạnh thêm :
- Hiệu quả giáo dục hàng năm đợc bảo đảm. Nhà trờng đã tổ chức nhiều hoạt động
chuyên môn (chuyên đề, đêm thơ, tài trí học đờng ) phục vụ tốt cho việc nâng
cao chất lợng giáo dục. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hàng năm trên 95%, yêu cầu
nhà trờng cần duy trì thành quả đã đạt đợc. Đồng thời cần chú ý hơn nữa để chất l-
ợng mũi nhọn đạt cao hơn.
IV - Đối chiếu với tiêu chuẩn 4 : cơ sở vật chất và thiết bị.
1. Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả đánh giá của nhà trờng.
2. Hội đồng tự kiểm tra nhấn mạnh thêm :
- Địa phơng và nhà trờng đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cấp, xây dựng cơ
sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ngày càng đầy đủ, khang trang hơn đáp
ứng đợc nhu cầu phát triển giáo dục toàn diện.
- Cần đầu t mua sắm thêm các trang thiết bị dạy học và các phơng tiện nghe nhìn
chuẩn hoá theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Cần huy động vốn để xây dựng thêm một số phòng chức năng khác.
4
V - đối chiếu với tiêu chuẩn 5 : công tác xã hội hoá giáo dục
1. Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả đánh giá của nhà trờng.
2. Hội đồng tự kiểm tra nhấn mạnh thêm :
- Nhà trờng và địa phơng đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
- Nhân dân và các tổ chức đoàn thể quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục,
phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục trên địa bàn tốt. Cần tổ chức Đại hội Hội
đồng giáo dục định kỳ hằng năm đều đặn và có chất lợng hơn.
VI kết luận tổng quát : tr ờng thcs diễn hải đạt 5 tiêu chuẩn.
1. Hội đồng tự kiểm tra nhất trí với kết quả đánh giá của nhà trờng.
2. Tiêu chuẩn 4 đã đạt song cần tập trung đầu t hoàn thiện hơn, đảm bảo một cách
đầy đủ nhất phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trờng.
Biên bản này đợc lập thành 5 bản để báo cáo Phòng GD, UBND Huyện, Sở GD
& ĐT, UBND tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch hđ tự kiểm tra th ký
Chủ tịch UBND Xã Diễn Hải

Trần Văn Tiến Cao Lê Na
5
Ubnd huyện diễn châu
UBND Xã Diễn Hải
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 07/ TT - THCS Diễn Hải, ngày 05 tháng 05 năm 2010
Tờ trình
(V/v đề nghị kiểm tra công nhận trờng THCS Diễn Hải đạt chuẩn quốc gia giai
đoạn 2001 2010)
Kính gửi : - ubnd huyện diễn châu
- phòng gd&ĐT diễn châu
Thực hiện Quyết định số 27/2001 QĐ - Bộ GD & ĐT ngày 05 tháng 07 năm
2001 của Bộ trởng Bộ GD & ĐT và nhiệm vụ năm học của Sở GD & ĐT Nghệ An,
Phòng GD&ĐT Diễn Châu về việc công nhận Trờng THCS Diễn Hải đạt chuẩn Quốc
gia giai đoạn 2001 2010.
UBND xã Diễn Hải đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn theo
văn bản số 27/2001 QĐ - Bộ GD & ĐT. Qua kiểm tra đối chiếu với Quyết định số
27/2001 QĐ - Bộ GD & ĐT thì Trờng THCS Diễn Hải đạt chuẩn Quốc gia gia đoạn
2001 2010.
Vậy, UBND xã Diễn Hải kính đề nghị UBND Huyện Diễn Châu, Phòng
GD&ĐT Diễn Châu kiểm tra thẩm định trình UBND Tỉnh, Sở GD & ĐT Tỉnh Nghệ
An, kiểm tra và công nhận trờng THCS Diễn Hải đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001
2010. t/m ubnd xã diễn hải
Nơi nhận : Chủ tịch
- Nh trên
- Lu VP
Trần Văn Tiến
6

Ubnd huyện diễn châu
UBND Xã Diễn Hải
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
đề án
Xây dựng trờng chuẩn quốc gia
- Giai đoạn 2001 - 2010 -
- Căn cứ vào quy chế công nhận trờng chuẩn Quốc gia gia đoạn 2001 2010 của Bộ
GD & ĐT.
- Căn cứ thực tiễn đơn vị, Ban giám hiệu lập đề án xây dựng trờng THCS Diễn Hải đạt
chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 2010 với các nội dung sau đây :
I xây dựng tiêu chuẩn 1 : tổ chức nhà tr ờng
1. Về lớp học
Hiện nay (năm học 2009 - 2010): Trờng có 18 lớp với tổng số 625 em học sinh,
bình quân 35 em/ lớp ở 4 khối.
Từ nay về sau, Trờng vẫn ổn định ở 16 > 18 lớp và luôn bố trí học 2 ca trong
ngày. Tất cả học sinh luôn đợc học ngoại ngữ đúng số tiết theo chơng trình quy định
của Bộ GD & ĐT.
2.Về tổ chuyên môn:
- Hiện nay trờng có 2 tổ chuyên môn :
+ Tổ khoa học tự nhiên.
+ Tổ khoa học xã hội.
- Hàng năm mỗi tổ chuyên môn tập trung giải quyết đợc ít nhất 2 chuyên đề bộ môn,
nhằm nâng cao chất lợng daỵy và học. Các chuyên đề đợc đăng ký từ đầu năm, nội
dung chuẩn bị chu đáo, đạt chất lợng và hiệu quả cao.
- Trong năm học, mỗi giáo viên có một chơng trình tự học. Tất cả đều tham gia đầy đủ
các lớp bồi dỡng, lớp chuyên đề nghiệp vụ của ngành.
3. Tổ hành chính :
Hiện có 6 đồng chí đảm nhận đầy đủ các công việc :
Quản lý chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trờng.
7
Hành chính quản trị, văn th lu trữ, kế toán thủ quỹ, y tế học đờng, thí nghiệm thực
hành, th viện phục vụ.
- Tổ hành chính với các bộ phận đầy đủ các loại hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo điều
lệ nhà trờng.
4. Các hội đồng và các ban:
- Hội đồng giáo dục.
- Hội đồng thi đua khen thởng.
- Hội đồng kỷ luật.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Ban thanh tra.
Các hội đồng và các Ban đại diện làm việc có kế hoạch, góp phần nâng cao chất lợng
giáo dục, xây dựng kỷ cơng nhà trờng.
5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:
- Hiện nay Chi bộ nhà trờng có 24 Đảng viên, chỉ tiêu phát triển mỗi năm kết nạp 1->2
Đảng viên mới. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 10 năm liên tục.Năm 2009 đạt Vững
mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Diễn Hải.
- Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh liên tục đợc
công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc qua các năm học. Công đoàn liên tục là Công
đoàn xuất sắc trong 3 năm liền.
- Hội cha mẹ học sinh thờng xuyên hoạt động, liên tục làm tốt công tác xã hội hoá
giáo dục.
II xây dựng tiêu chuẩn 2 : cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
1. Cán bộ quản lý :
Số lợng : 03 Trong đó : Hiệu Trởng 01 (Nam)
P. Hiệu trởng 02 (1 nam, 1 nữ)
- Hiện nay có 2 đ/c đang theo học TCCT tại chức .
- Trờng có 18 Giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Huyện, 7 CB và giáo viên đạt CSTĐ
cấp CS. Không có giáo viên yếu về chuyên môn và đạo đức.
2. Nhân viên
- Nhân viên th viện, thiết bị, kế toán có trình độ trung cấp và CĐ.
8
- Các nhân viên thờng xuyên đợc tập huấn, bồi dỡng về chuyên môn nghiệp vụ và
hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
III - xây dựng tiêu chuẩn 3 : chất lợng giáo dục.
+ Chất lợng giáo dục năm 2009 2010 đạt quy định :
Cụ thể :
- Tỷ lệ học sinh lu ban và bỏ học: Không vợt quá 2%( Bỏ học không quá 1%)
- Chất lợng giáo dục :
+ Học lực giỏi : .. em ( %)
+ Học lực khá : .. em ( %)
+ Học lực TB : .. em ( %)
+ Học lực yếu : .. em ( %)
+ Hạnh kiểm tốt : em ( %)
+ Hạnh kiểm Khá em ( %)
+ Hạnh kiểm TB : em ( %)
+ Hạnh kiểm Yếu : em ( %)
IV xây dựng tiêu chuẩn 4 : cơ sở vật chất - thiết bị.
Trờng đã có khuôn viên riêng biệt, có tờng rào, cổng trờng, biển trờng đúng quy định,
phòng học và phòng chức năng đạt tiêu chuẩn BGD&ĐT đề ra.
*) Trong đó :
- 02 phòng th viện.(1 phòng đọc, 1 phòng kho)
- 02 phòng thực hành (1 phòng Lý Công nghệ, 1 phòng Sinh Hoá)
- 01 phòng tranh, bản đồ.
- 01 phòng tin học.
- 01 phòng truyền thống.
- 01 phòng Đoàn Đội.
- 01 phòng Hội đồng, có đầy đủ bàn ghế.
- 01 phòng y tế học đờng.
- Có 3 phòng làm việc của Hiệu trởng và các Phó Hiệu trởng.
- 16 phòng học văn hoá.
9
- 01 phòng trực bảo vệ.
- Có khu nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh đợc xây dựng theo quy trình
hiện đại khép kín và đúng quy định.
- Có khu để xe đạp cho học sinh và giáo viên.
- Hệ thống nớc sạch đảm bảo đầy đủ, hợp vệ sinh.
V xây dựng tiêu chuẩn 5 : công tác xã hội hoá giáo dục.
- Trờng tham mu cho chính quyền địa phơng đầu t CSVC, đến nay đã có ngôi trờng
xanh sạch - đẹp.
- Tổ chức đại hội cha mẹ học sinh, chọn cử ban đại diện cha mẹ học sinh có tinh thần
trách nhiệm cao, có nhiệt tình và hiểu biết về giáo dục để phối hợp chặt chẽ trong phối
hợp giáo dục nhà trờng gia đình xã hội.
- Phối hợp với các lực lợng giáo dục ở địa phơng nh Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ban
an ninh
- Huy động sự đóng góp của phụ huynh trong việc xây dựng CSVC, hàng năm đạt trên
50 triệu đồng.
Diễn Hải, ngày 05 tháng 05 năm 2010.
Hiệu trởng
Ngô Đình Nho
10

Generate time = 0.22607517242432 s. Memory usage = 1.94 MB