Luyện từ và câu: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. DẤU PHẨY tuần 8

Luyện từ và câu
Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm:
Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm:
a, Thầy Thái ....... môn Toán.
b, Bạn Ngọc ....... giỏi nhất lớp em.
c, Cô Hiền .......... bài rất hay.
d, Bạn Hải .......... tranh rất đẹp
dạy
học
giản
g
vẽ
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện
từ và câu
Em hiểu thế nào là từ chỉ hoạt động?
Theo em thế nào là từ chỉ trạng thái?
Hoạt động là sự vận động, cử động, thường
là nhằm một mục đích nào đó
Trạng thái là Cách tồn tại của một vật xét
về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện
từ và câu
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của
loài vật và sự vật trong những câu sau:

Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện
từ và câu
chỉ hoạt
động
trạng
thái
loài vật sự vật
. Con trâu ăn cỏ
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của
loài vật và sự vật trong những câu sau:

Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện
từ và câu
Đàn
Đàn


uống
uống
nước
nước
dưới
dưới
sông.
sông.
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy
1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của
loài vật và sự vật trong những câu sau:

Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện
từ và câu
Mặt
trời
toả
ánh
nắng
rực rỡ.
a
a
.
.
Con trâu
Con trâu
ăn
ăn
cỏ.
cỏ.
b. Đàn bò
b. Đàn bò
uống
uống
nước dưới sông.
nước dưới sông.
c. Mặt trời
c. Mặt trời
toả
toả
ánh nắng rực rỡ.
ánh nắng rực rỡ.

Generate time = 0.12840390205383 s. Memory usage = 1.93 MB