Kế hoạch giảng dạy bộ môn thể dục 6-7

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAI LẬY
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHONG
-------------------------------------------------------------
MÔN : THỂ DỤC
KHỐI: 6 - 7
GV: NGUYỄN THANH CHIẾN
Năm học: 2010 – 2011
1
LỚP 6
Cả năm: 37 tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 19 = 36 tiết + 2 tiết dự phòng
Học kỳ II: 18 = 34 tiết + 2 tiết dự phòng
HỌC KÌ I
Tuần Chương Bài
Số
tiết
Tiết
CT
Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng ĐDDH
1 1 Lý thuyết 2 1 – 2
- Trang bị cho HS một số
hiểu biết về TDTT
- Biết được lợi ích tác dụng
của TDTT, đối với hệ cơ,
hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và
quá trình trao đổi chất.
2 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 3 – 4
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
3 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 5 – 6
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
- Tranh chạy bước
nhỏ, nâng cao đùi.
- Tranh chạy bền.
4 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 7 – 8 - Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Tranh chạy bước
nhỏ, nâng cao đùi.
2
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh. - Tranh tại chổ
đánh tay.
5 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 9 – 10
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
- Tranh tại chổ
đánh tay.
6 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 11 – 12
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
- Tranh tại chổ
đánh tay.
7 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 13 – 14 - Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
3
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
nhất là sức nhanh.
8 II, IV,V ĐHĐN, CN, RLTT 2 15 – 16
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
- Tranh xuất phát
cao
9 II, IV,V
ĐHĐN Kiểm tra 1
tiết, CN, RLTT
2 17 – 18
- Rèn luyện tính kỉ luật,
tính nhanh nhẹn, tinh thần
tập thể.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Thực hiện tương đối chính
xác các kỉ năng ĐHĐN.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
- Tranh xuất phát
cao
10 III, IV,V CN, TD, RLTT 2 19 – 20
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
Thực hiện theo đúng cấu
trúc phương hướng biên độ
và nhiệp điệu,biết kết hợp
với hít thở.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật.
- Tranh bài TD
11 III, IV,V CN kiểm tra 1tiết,
TD, RLTT
2 21 – 22 - Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
Thực hiện theo đúng cấu
trúc phương hướng biên độ
và nhiệp điệu,biết kết hợp
với hít thở.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
Tranh bài TD
4
nhất là sức nhanh.
12
III,
VIII ,V
TD, CL, RLTT 2 23 - 24
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
Tranh bài TD
13 III, VIII,V TD, CL, RLTT 2 25 - 26
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
Tranh bài TD
14 III, VIII,V TD, CL, RLTT 2 27 - 28
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để phát triển SN.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
15 III, VIII,V
TD kiểm tra 1 tiết,
CL, RLTT
2 29 - 30
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức nhanh.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức nhanh.
16 IV ÔN TẬP, KIỂM
TRA HKI: CN
2 31 - 36 Nắm được một số kỉ năng
cân thiết
Biết và thực hiện tương đối
chính xác các kỉ thuật,
5
động tác
HỌC KÌ II
Tuần Chương Bài
Số
tiết
Tiết
CT
Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng ĐDDH
19 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 37 – 38 - Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
6
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
20 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 39 – 40
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh đá lăng
21 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 41 – 42
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh đá lăng
22 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 43 – 44
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh đá lăng
23 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 45 – 46 - Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản.
- Biết được một số trò chơi
- Tranh đà 1 bước
đá lăng
7
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
24 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 47 – 48
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản, đà 1 bước giậm nhảy

- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh bật xa
25 VII, VI,V CL, BN, RLTT 2 49 – 50
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản, đà 1 bước giậm nhảy

- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh đà 3 bước
giậm nhảy.
26 VII, VI,V
CL kiểm tra 1 tiết,
BN, RLTT
2 51 – 52
- Rèn luyện các nhóm cơ,
khớp,nhằm phát triển thể
lực chung.
- Trang bị cho HS kiến
thức, KN để rèn luyện phát
triển sức mạnh của chân.
- Nắm được 1 số kỉ thuật cơ
bản, đà 1 bước giậm nhảy

- Biết được một số trò chơi
và động tác bổ trợ kỉ thuật,
nhất là sức mạnh.
- Tranh nhảy xa.
27 VII, VI,V BN, ĐC, RLTT 2 53 – 54 - Rèn luyện các nhóm cơ, - Nắm được 1 số kỉ thuật cơ - Tranh đá cầu
8

Generate time = 0.21446394920349 s. Memory usage = 1.94 MB