Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )

Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
CÂU HỎI TỔNG HỢP
1. Lớp nấm nào sau đây chỉ có khả năng sinh sản vô tính :
a. Phycomycetes
b. Ascomycetes
c. Bacidiomycetes
d. Deuteromycetes
2. Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cộng bào của nấm mốc:
a. Vách ngăn không hoàn toàn mà có các lỗ hổng ở giữa vách ngăn giúp sự trao đổi
chất giữa các tế bào
b. Vách ngăn chỉ được thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoặc biệt lập
khuẩn ty bị thương
c. Giúp tế bào chống chịu với điều kiện khắc nghiệt của môi trường
d. Đựợc tạo thành bởi một chuỗi tế bào nối tiếp nhau, vách ngăn không hoàn toàn
3. Nét đặc thù của virus :
a. Không có cấu tạo tế bào
b. Có kích thước siêu hiển vi
c. Sinh sản phân tán
d. Kí sinh nội bào bắt buộc
4. Khi nghiên cứu khả năng miễn dịch của cơ thể động vật người ta chủ yếu dựa vào yếu tố
nào ?
a. Đường xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thể
b. Tính chất của kháng nguyên
c. Sức đề kháng của cơ thể
d. Tuổi của cá thể được tiêm
5. Interferon là kháng thể đặc hiệu tiêu diệt virus.
a. Đúng
b. Sai
6. Xoắn thể di động nhờ cơ quan nào ?
a. Vòng xoắn
b. Chiên mao
c. Tiêm mao
d. Chân giả
7. Hiện tượng tiếp hợp nào xảy ra với tần số cao nhất ?
a. F
+
û F
-
à 2 F
+

b. Hfr û F
-
à Hfr + F
-

c. F’ û F
-
à 2F
-
d. F
+
û F
-
à F
+
+ F
-

8. Kháng thể nào đóng vai trò chủ yếu trong đáp ứng miễn dịch thứ phát ?
a. IgM
b. IgA
c. IgG
d. IgE
9. Kháng thể có bản chất là :
a. Protein
b. Glycoprotein
c. Polysaccharide
HVT 1
1
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. Lipoprotein
10. Tính đặc hiệu của kháng nguyên phụ thuộc :
a. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, cá nhân
được miễn dịch
b. Cấu trúc phân tử protein của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, con
đường xâm nhập của kháng nguyên
c. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng
lượng phân tử của kháng nguyên
d. Cấu trúc phân tử của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng
lượng phân tử của kháng nguyên
11. Kháng thể duy nhất được truyền từ mẹ sang con là :
a. IgG
b. IgA
c. IgD
d. IgM
12. Các loại kháng thể tham gia vào miễn dịch tại chỗ :
a. IgG, IgA
b. IgA, IgD
c. IgD, IgE
d. IgA, IgE
13. Chức năng của kháng thể IgM :
a. Chống các bệnh đường tiêu hóa hay hô hấp
b. Bảo vệ bào thai khỏi sự nhiễm khuẩn
c. Có vai trò trong miễn dịch tại chỗ
d. Hoạt hóa đại thực bào và bạch cầu ái toan, tăng cường thực bào hay tăng cường
độc tính của bạch cầu trung tính đối với giun sán
14. Nồng độ ion nào ảnh hưởng đến sự liên kết hoặc tách các tiểu thể của ribosome ở vi
khuẩn ?
a. Ca
2+
b. Ba
2+
c. Mg
2+
d. Fe
3+
15. Lớp nấm mốc nào có khả năng sinh động bào tử ?
a. Oomycetes và Zygomycetes
b. Ascomycetes và Oomycetes
c. Basidiomycetes và Ascomycetes
d. Chytridomycetes và Oomycetes
16. Thành phần cấu tạo của thành tế bào nấm men :
a. N- Acetylglucosamin, acid N- Acetylmuramic, acid amin
b. 80-90% polysaccharide, 3-8% lipid, 4% protein, 1-3% hexozamin
c. Glycoprotein, mananprotein, glucan
d. Lipid, protein, glycoprotein, acid teichoic
17. Bản chất của tinh thể diệt côn trùng ở vi khuẩn Bacillus thuringiensis :
a. Lipid
b. Lipoprotein
c. Protein
HVT 2
2
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. Polypeptid
18. Các hạt Volutin ở vi khuẩn còn có tên gọi là gì ?
a. Hạt lưu huỳnh
b. Hạt hydrocarbon
c. Hạt mỡ
d. Hạt dị nhiễm sắc
19. Các chuỗi peptidoglycan được nối với nhau nhờ cầu nối gì ?
a. Disulfit
b. Hydrogen
c. Amide
d. Interpeptidic
20. Có mấy dạng sợi nấm ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
21. Kháng nguyên có cấu trúc dipolypeptid…… tripolypeptide
a. Mạnh hơn
b. Yếu hơn
22. Hình thức sinh sản ở Penicillium :
a. Sinh sản vô tính bằng bào tử kín
b. Sinh sản vô tính bằng bào tử đính
c. Sinh sản sinh dưỡng bằng bào tử áo
d. Sinh sản hữu tính bằng bào tử tiếp hợp
CÂU HỎI VI SINH
1. Vách tế bào Gram âm khác với vách tế bào Gram dương ở:
a.Lớp màng ngoại vi (membrane externe)
b. Màng tế bào chất
c. Acid techoic
d. A & C đúng
2. vách tế bào Gram dương có thành phần chính là:
a. Peptidoglycan,acidtechoic
b. Lipid
c. Protein
d. Glucid
3. Sự hình thành bào tử của vi khuẩn là:
a. Hình thức sống tiềm sinh giúp vi khuẩn chống chịu với điều kiện khắc
nghiệt của môi trường
b. Hình thức sinh sản
c. a & b đúng
HVT 3
3
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. a & b sai
4. Chọn câu sai:
a. Bào tử có sức đề kháng cao đối với các tác nhân vật lý và hóa học
b. Phức hợp acid dipicolinic-calcium có thể ổn định thành phần acid nucleic
của bào tử
c. Dưới tác động của hóa chất cũng như các loại bức xạ,cùng một nồng độ,
cùng một thời gian tác động,có thể dễ dàng tiêu diệt bào tử
d. Nước trong bào tử ở trạng thái liên kết nên không có khả năng làm biến
tinh protein khi tăng nhiệt độ môi trường
5. Chọn câu sai về Plasmid:
a. Plasmid nhỏ hơn DNA của vi khuẩn
b. Plasmid cần thiết cho sự sống
c. Plasmid là DNA vòng, xoắn kép
d. Plasmid có khả năng nhân đôi độc lập với nhiễm sắc thể và di truyền cho
thế hệ sau
6. Capsules của vi khuẩn được tạo thành từ
a. Peptidoglycan
b. Polysaccharide
c. Phosphosaccharide
d. Lipoprptein
7. Vi khuẩn và tảo lam thuộc
a. Giới khởi sinh
b. Giới nguyên sinh
c. Giới thực vật
d. Giới động vật
8. Ribosome của vi khuẩn có 2 đơn vị:
a. 30s và 50s
b. 40s và 60s
c. 30s và 60s
HVT 4
4
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. 40s và 50s
9. Trong thành tế bào vi khuẩn Gram âm và Gram dương thành phần nào
chiếm tỉ lệ cao nhất
a. Cellulose
b. Peptidpglycan
c. Saccharide
d. Lipid
10.Thành phần cấu tạo nên thành tế bào của nấm men là
a. Lypoprotein
b. Glucan
c. Manan prptein
d. Cả 3 đúng
11.Nấm men thuộc nhóm
a. Prokaryote
b. Eukaryote
c. Thực vật
d. Động vật
12.Nhân của tế bào nấm men gồm
a. DNA, ribosome, không chứa protein
b. Ribosome, protein, không chứa a.nucleic, các hệ men
c. A.nucleic, các hệ men, ribosome, không chứa protein
d. A.nucleic, các hệ men, ribosome, protein
13. Hình thức sinh sản phổ biến nhất của tế bào nấm men là
a. Nảy chồi
b. Bào tử
HVT 5
5
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
c. Phân chia
d. Không có hình thức nào
14.Chức năng của ty thể
a. Tham gia tổng hợp ATP
b. Tham gia giải phóng năng lượng từ ATP
c. Thực hiện các phản ứng oxi hóa giải phóng điện tử và thực hiện các quá
trình tổng hợp protein
d. Cả 3 đều đúng
15.NST của nấm men có khả năng
a. Phân chia theo kiểu gián phân
b. Phân chia theo kiểu trực phân
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
16.Câu nào sau đây sai
a. Thành tế bào nấm men giúp duy trì hình thái tế bào
b. Thành tề bào nấm men giúp duy trì áp suất của tề bào
c. Thành tế bào nấm men gồm 2 lớp
d. Thành tế bào nấm men gồm 3 lớp
17. Các hình thức sinh sản của nấm mốc
a. Sinh sản sinh dưỡng
b. Sinh sản vô tình bằng bào tử
c. Sinh sản hữu tính
d. Các hình thức trên
18.Cấu tạo của nấm mốc
a. Thành tế bào là màng mỏng chứa cellulose,màng tế bào chứa lipid và
protein, nhân phân hóa và ty thể luôn di động
HVT 6
6
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
b. Thành tế bào mỏng chứa chất kitin, màng chứa protein, nhân chưa phân
hóa, ty thể luôn di động
c. Thành tế bào là màng mỏng chứa kitin, màng tế bào chứa protein và lipid
tỉ lệ cao, nhân đã phân hóa, ty thể luôn di động
d. Thành tế bào là màng mỏng chứa cellulose, màng tế bào chứa lipid và
protein, nhân chưa phân hóa, ty thể luôn di động
19. Một số hình thái đặc biệt được tìm thấy ở khuẩn ty nấm mốc là
a. Vòi hút, thể stroma
b. Sợi thòng lọng, hạch nấm
c. Bó sợi
d. Các hình thức trên
20. Nấm mốc sinh sản vô tính bằng các hình thức
a. Bào tử kín, bào tử noãn
b. Bào tử kín, bào tử đính
c. Bào tử túi, bào tử đính, bào tử đảm
d. Bào tử túi, bào tử noãn
CÂU HỎI CHƯƠNG DINH DƯỠNG VI SINH VẬT
1.Dựa vào nhu cầu về năng lượng,vi sinh vật chia thành những loại nào?
a) VSV tự dưỡng,VSV hóa dưỡng
b) VSV dị dưỡng,VSV tự dưỡng
c) VSV quang dưỡng,VSV hóa dưỡng
d) VSV tự dưỡng,VSV dị dưỡng
2. Những vi khuẩn thuộc giống nào sau đây chỉ sử dụng acid béo mạch dài làm nguồn cung
cấp carbon và năng lượng chủ yếu:
a) Leptospira
b) Pseudomonas cepacia
c) Bacteries omnivores
d) Methylotrophe
3. Nếu cần một môi trường rắn để nuôi cấy VSV trên bề mặt, người ta làm đặc môi trường
lỏng bằng cách thêm vào:
a) Pepton
b) Cao thịt
c) Glucose
d) Agar
4. ……. là những thành phần hóa học thiết yếu của tế bào, hay tiền chất của chúng, mà tế
HVT 7
7
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
bào không thể tổng hợp được,do đó phải được cung cấp từ môi trường ngoài, dấu “…” là?
a) N,P,S
b) Các chất khoáng
c) C,H,O
d) Yếu tố tăng trưởng
5. Trong cơ chế khuếch tán thụ động,các phân tử di chuyển từ môt vùng có nồng độ cao
sang vùng có nồng độ thấp do?
a) Áp suất hơi nước
b) Dao động nhiệt
c) Lực ly tâm
d) Vận tốc phân tử
6. Vận chuyển tích cực (chủ động) có sử dụng năng lượng biến dưỡng ATP và khả năng
tập trung cơ chất.
a) Đúng
b) Sai
7. Các vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và vi khuẩn lưu huỳnh màu xanh có khả năng oxi hóa
nước.
a) Đúng
b) Sai
8. Vi sinh vật dị dưỡng sử dụng carbon dạng khí CO
2
.
a) Đúng
b) Sai
9. Các nguyên tố Mn,Zn,Cu,Co,Ni được gọi là những nguyên tố vi lượng.
a) Đúng
b) Sai
10. Trong hệ thống chuyển nhóm PTS,enzym III vừa ở trong tế bào chất vừa nối với màng
tế bào.
a) Đúng
b) Sai
11.Một VSV có cùng nhu cầu chất dinh dưỡng như các cá thể khác cùng loài thì được gọi
là.......... Prototrophe..........................
12. Một trong những đặc tính đáng chú ý nhất về dinh dưỡng của vi sinh vật là tính
chất...... cực kỳ linh động.................... của nó, điều này có liên quan đến nguồn carbon.
13. Để phát triển được trong môi trường có chất dinh dưỡng rất phân tán,VSV phải có khả
năng... chuyên chở và tập trung..........................các chất dinh dưỡng này lại.
14. Muối mật hay những phẩm màu như fuschine và crystal violet thuận lợi cho phát triển
của ...vi khuẩn Gr-...........................
15. Mg2+ là cofactor của nhiều enzym. Nó tạo thành một phức hợp với ...ATP..............
Mg2+ cần cho sự ổn định các Ribosome và màng tế bào chất.
CHƯƠNG: DI TRUYỀN VI SINH VẬT
Câu 1: ngày nay, các sản phẩm có giá trị như: kháng sinh, vitamin, enzyme, acid amin v.v
được sản xuất bằng con đường …………………, là một trong những ngành ứng dụng các
thành quả của di truyền vsv.
A. Thiên nhiên B. Công nghệ sinh học*
C. Công nghệ vật lý D. Công nghệ hóa học
HVT 8
8
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
Câu 2: các đặc điểm di truyền của vsv
A. Cấu tạo tế bào phức tạp, nhân ở thể đa bội, sinh sản chậm
B. Cấu tạo tế bào đơn giản, nhân ở thể đa bội, sinh sản chậm
C. Cấu tạo tế bào đơn giản, nhân ở thể đơn bội, sinh sản nhanh*
D. Cấu tạo tế bào phức tạp, nhân ở thể đơn bội, sinh sản nhanh
Câu 3: sự thay đổi …………. những đặc tính (hình thái hay tính chất sinh lý) của vsv.
Sự biến đổi này……….. nhưng………….
A. Tạm thời, có tính di truyền, không thuận nghịch
B. Tạm thời, không có tính di truyền, có thuận nghịch*
C. Vĩnh viễn, có tính di truyền, không thuận nghịch
D. Vĩnh viễn, không có tính di truyền, có thuận nghịch
Câu 4: có mấy cách phân loại đột biến
A. 1 B. 2* C. 3 D. 4
Cách 1: dựa vào tác nhân gây đột biến, có 2 loại: ĐB ngẫu nhiên, ĐB nhân tạo ( cảm ứng)
Cách 2: dựa vào kiểu biến đổi cấu trúc gen: ĐB điểm, ĐB đoạn
Câu 5: Để chọn lọc đột biến người ta thường dùng phương pháp phân lập vi khuẩn
A. Đúng B. sai*
Trả lời: thường dùng môi trường nuôi cấy có chất ức chế các vk không đột biến
Câu 6: khi tiêm hỗn hợp phế cầu khuẩn Pneumococcus dạng S chết và dạng R sống vào
chuột làm chuột chết là vì:
A. Dạng S sống lại khi tiêm h2 vào chuột làm chết chuột
B. Dạng R còn sống gây chết chuột
C. Dạng R nhận ADN của dạng S để biến thành dạng S gây chết chuột*
D. Dạng R bao lấy dạng S để biến thành dạng S gây chết chuột
Câu 7: quá trình biến nạp gồm mấy giai đoạn?
A. 3 B. 4 C. 5* D. 6
Trả lời: 1. sự tiếp xúc của ADN lạ với tế bào nhận
2. Sự xâm nhập của ADN vào tế bào nhận
3. Sự liên kết của ADN lạ với đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể tế bào
nhận
4. sự đồng hóa phân tử ADN lạ vào ADN của tế bào nhận nhờ tái tổ hợp
5. sự nhân lên của NST có ADN biến nạp
Câu 8: sự truyền vật liệu di truyền ADN từ tế bào vi khuẩn cho sang tế bào vi khuẩn nhận
qua trung gian thực khuẩn thể là hiện tượng
A. biến nạp
B. Tải nạp*
C. Tiếp hợp
D. Tất cả đều đúng Câu 9: người ta ứng dụng hiện tượng nào để lập bản đồ gen của vi
khuẩn
A. Tải nạp B. Biến nạp*
C. Tiếp hợp D. tất cả đều sai
Câu 10: người ta ứng dụng hiện tượng nào để lập bản đồ di truyền của vi khuẩn
A. Tải nạp* B. Biến nạp
C. Tiếp hợp D. tất cả đều đúng
HVT 9
9
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
Câu 11: Nhân tố F trong F+ là.
A. Là một plasmid cấu tạo bở i ADN vòng.
B. Được gắn vào nst của vi khuẩn.
C. Được tách ra từ nst của tế bào hfr mang theo một đoạn ADN của NST.
D. Cả a và c*
Câu 12: Sự hình thành bào tử của vi khuẩn là:
A. Hình thức đổi mới tế bào.
B. Hình thức sống tiềm sinh.
C. A, B đều sai.
D. A, B đều đúng.*
Câu 13: quá trình truyền yếu tố F từ vi khuẩn Hfr sang vi khuẩn F- cần
A. 30–60 phút B. 60 – 80 phút
C. 80 – 100 phút D. 100 – 120 phút*
Câu 14: Trong hiện tượng tiếp hợp, vi khuẩn cái là vi khuẩn.
A. Mang yếu tố giới tính F.
B. Không mang yếu tố giới tính F.*
C. Được tách ra từ NST của tế bào Hfr mang theo một đoạn DNA của NST.
D. Cả a và c.
Câu 15: cho các sơ đồ sau, hiện tượng giới nạp là:
A. F+ x F - 2F- B. Hfr x F- Hfr và F-
C. F’ x F- 2 F’ * D. tất cả đều sai
Câu 16: Đặc điểm sinh sản của virus
A. Sinh sản trực phân.
B. Sinh sản phân đoạn.
C. Sinh sản theo kiểu tổng hợp các thành phần sau đó lắp ráp lại.*
D. Sinh sản gián đoạn.
Câu 17: Khi lai hai virus F+ và F- kết quả tiếp hợp tạo thành.
A. 2 virus F với tần số tái tổ hợp cao.
B. 2 virus với tần số tái tổ hợp thấp.
C. 2 virus F+ với tần số tái tổ hợp thấp.*
D. Không thể tiếp hợp.
Câu 18: những kĩ thuật ứng dụng di truyền vi khuẩn hiện nay là:
A. Kĩ thuật lấp ráp gen
B. Kĩ thuật PCR
C. Kĩ thuật hybridoma in situ (ADN probe)
D. Tất cả đều đúng*
Câu hỏi trắc nghiệm nấm men
1) Nấm men thuộc nhóm:
a. Prokaryote
b. Eukaryote
HVT 10
10
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
c. Thực vật
d. Động vật
2) Thành phần tế bào nấm men gồm
a. Lypoprotein
b. Monoprotein
c. Glucon
d. Cả ba đều đúng
3) Nhân tế bào nấm men :
a. Chứa ribosome,protein,không chứa acid nucleic, các hệ men
b. Chứa DNA, ribosome, không chứa protein
c. Chứa acid nucleic, các hệ men, ribosome, protein
d. Chứa acid nucleic, ribosome, protein
4) Một trong những chức năng của ty thể:
a. Thực hiện quá trình phân giải protein
b. Thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
c. Tham gia tổng hợp acid amin
d. Tham gia tổng hợp ATP
5) Màng sinh chất có chức năng:
a. Duy trì áp suất thẩm thấu
b. Duy trì hình thái tế bào
c. Hấp thu các chất dinh dưỡng và thải các sản phẩm trao đổi chất
d. Tích lũy các sản phẩm trao đổi chất
6) Hình th ức đơn lưỡng tính thường gặp ở:
a. Zygosaccharomyes
b. Balistosspoes
c. Saccharomyes cerevisiae
d. Tất cả đều sai
7) Hình thức sinh sản phổ biến nhất của tế bào nấm men:
a. Bào tử
b. Nảy chồi
c. Phân chia
d. Tất cả đều đúng
8) Sinh sản bằng bào tử bắn thường gặp ở:
a. Sporoliomyces
b. Cudomyes
c. Zygosaccharomyes
d. Pichia
HVT 11
11
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
9) Ở sinh sản đơn tính;
a. Giai đoạn 2n dài nhất
b. Giai đoạn n dài nhất
c. Giai đoạn 2n và n bằng nhau
d. Tất cả đều sai
10) Chức năng của thành tế bào nấm men:
a. Duy trì hình thái của tế bào
b. Duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào
c. Cả hai câu a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
11) Chức năng của ty thể (mytochondria):
a. Thực hiện các phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử và thực hiện các quá
trình tổng hợp protein
b. Tham gia tổng hợp ATP
c. Tham gia giải phóng năng lượng từ ATP
d. Cả ba đều đúng
12) NST của nấm men có khả năng
a. Phân chia theo kiểu gián phân
b. Phân chia theo kiểu trực phân
c. a, b đều sai
d. a, b đều đúng
13) TB nấm men sinh sản bằng bào tử:
a. Do 2 tế bào tiếp hợp với nhau
b. Từ một tế bào không tham gia tiếp hợp
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
14) Ở nấm men, không bào có ở:
a. Tế bào non
b. Tế bào già
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
15) Không bào được hình thành từ:
a. Ty thể
b. Bộ máy golgi hay mạng lưới nội chất
c. Nhân
d. Bào quan
HVT 12
12
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
16) Tiếp hợp đồng giao là phương thức:
a. Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước khác nhau tiếp hợp nhau
b. Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước giống nhau tiếp hợp nhau
c. Cả hai câu đều sai
d. Cả hai câu đều đúng
17) Ribosome của nấm men:
a. Chỉ có 70s
b. Chỉ có 80s
c. Chứa cả hai loại 70s và 80s
d. Tất cả đều sai
18) Kích thước của tế bào nấm men:
a. Thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh
b. Thay đổi theo từng giống, từng loài
c. Thay đổi theo tuổi, giống
d. Tất cả đều đúng.
19) Nấm men có đặc điểm:
a. Có cấu tạo đơn bào
b. Có cấu tạo đa bào và không có vách ngăn
c. Kích thước thường nhỏ hơn nấm mốc
d. Cả ba câu trên
20) Ribosome của tế bào nấm men chứa:
a. 60-40% ARN, 40-60% protein
b. 40-60% ARN, 60-40% protein
c. 70-30% ARN, 30-70% protein
d. 70-60% ARN, 40-30% protein
21) Thành tế bào nấm men chiếm khoảng
a. 25-30% tế bào
b. 30-35% tế bào
c. 35-40% tế bào
d. 45-50% tế bào
22) Lớp đảm bảo tính cứng trong thành nấm men là:
a. Lipoprotein
b. Glucan
c. Manan protein
d. b và c
HVT 13
13
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
23) Chất nào thường nằm ở phần nảy chồi, không bị enzyme phân hủy, có tác dụng bảo
vệ chồi non:
a. Protein
b. Lipid
c. Kitin
d. Cả ba đều sai
24) Cấu tạo ty thể gồm mấy lớp:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
25) Sinh sản bằng cách phân đôi tế bào thường gặp ở giống nấm men:
a. Candida, Torulopsis
b. Schizosacharomyces, Endomyces
c. Debaryomyces, zygosaccharomyces
d. Brullera, Spocliobolus
26) Khuẩn ty giả ở nấm men Candida, Endomycopsis:
a. Gồm các tế bào hình dài, nối tiếp nhau dạng sợi
b. Kết quả từ sự nảy mầm liên tục của tế bào mẹ
c. Hình thành trong điều kiện không được cung cấp đầy đủ oxy
d. Cả ba câu trên đều đúng
Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật PCR
1) Kỹ thuật PCR được phát hiện vào năm:
a. 1965
b. 1975
c. 1985
d. 1995
2) Kỹ thuật PCR gồm mấy giai đoạn:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
3) Nhiệt độ dùng để tách hai sợi DNA dùng trong kỹ thuật
a. 75
b. 64
c. 94 – 96
d. 72 – 75
4) Kỹ thuật PCR được ứng dụng để:
HVT 14
14
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
a. Tách dòng gen, gây đột biến điểm
b. Xác định vân tay di truyền
c. Xác định huyết thống, phân tích mẫu ADN cổ
d. Tất cả đều đúng
5) Kỹ thuật PCR được phát minh do
a. Fleming
b. Kary Mullis
c. Luis Pauster
d. Anne Taylor
6) Một đoạn ADN được xử lý bằng kỹ thuật PCR qua 30 chu kỳ tạo ra
a. 30 DNA
b. 60 DNA
c. 2
30
DNA
d. 2
60
DNA
7) Thành phần dùng trong kỹ thuật:
a. DNA mẫu chứa mảnh DNA cần khuếch đại
b. Cặp mồi và DNA-polymerase
c. Nucleotides và dung dịch đệm
d. Tất cả đều đúng
8) Kỹ thuật PCR dùng để;
a. Cắt đoạn DNA mẫu
b. Khuếch đại đoạn DNA mẫu
c. Gây đột biến
d.Tất cả đều đúng
1.Vi khuẩn E.coli thuộc nhóm:
A.Quang dị dưỡng hữu cơ
B.Quang dị dưỡng vô cơ
C. Hóa dị dưỡng hữu cơ (X)
D. Hóa dị dưỡng vô cơ
2.Sự sinh trưởng của vi sinh vật là:
A.Gia tăng kích thước tế bào
B. Gia tăng kích thước và khối lượng tế bào (X)
C.Gia tăng khối lượng tế bào
D.Gia tăng sinh khối tế bào
3.Vi rút gây nên hiện tượng sinh tan
A. Virion
B.Virus ôn hòa (X)
C. Viroid
D.Vegetative
HVT 15
15
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
4.Kiểu virut xoắn điển hình có ở đâu
A.Virut đốm thuốc lá (X)
B.Virut đường hô hấp
C.Virut đường ruột
D.Thực khuẩn thể
5.Đặc điểm khác nhau giữa Mycoplasma và virut là :
A.Mycoplasma không kí sinh nội bào
B.Mycoplasma có kết thước lớn hơn virut
C.Mycoplasma chứa 2 loại axit nucleic
d. Cả a và c đúng (X)
7.Nhóm vi khuẩn được coi là trung gian giữa vi khuẩn và virut :
A.Xạ khuẩn
B.Mycolplasma
C.Richetisia
D.Niêm vi khuẩn
8.Trong cấu tạo tế bào phần tử nào sau đây là không bắt buộc
A.Vách tế bào
B.Plasmid (X)
C.Meosome
D.Ribosome
9.Acid dipicolinic có trong :
A.Virut
B.Bòa tử nấm
C.Bào tử vi khuẩn(X)
D.Tảo lam
10.Hình thức sinh sản quan trọng nhất của nấm mốc:
A.Sinh sản hữu tính
B.Sinh sản vô tính(X)
C.Sinh sản sinh dưỡng
D.Cả 3 hình thức trên
11.Nấm mốc sinh sản vô tính bằng cách hình thành:
A.Bòa tử kín, bào tử noãn
B.Bào tử đỉnh, túi , đâm
C.Bào tử túi , noãn
D.Bòa tử kín,bào tử đính(X)
12.Các hình thức sinh sản hữu tính ở nấm mốc
A.Bào tử noãn,đảm. tiếp hợp(X)
B.Bào tử kín, tiếp hợp
C.Bào tử noãn, tiếp hợp
D.Bào tử đính , noãn , tiếp hợp
14.Ribosome của tế bào nấm men
A.70S và 50S
B.70S và 80S(X)
C.30S và 50S
D.80S và 30S
15.Nhân của tế bào nấm men
HVT 16
16
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
A.Chứa ADN, ribosome,không chứa protein
B.Chứa ribosome,protein,không chứa axit nucleic, các hệ men
C.Chứa axit nucleic,các hệ men,ribosome, protein(X)
D.Chứa axit nucleic ,các hệ men,ribosome
16.Một trong những chức năng của ty thể
A.Thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
B.Thực hiện quá trình phân giải protein
C.Tham gia tổng hợp ATP(X)
D.Tham gia tổng hợp acid amin
17.Quá trình hô hấp nào sinh nhiều năng lượng nhất
A.Hô hấp hiếu khí theo con đường EMP
B.Hô hấp hiếu khí không hoàn toàn
C.Hô hấp kị khí
D.Hô hấp hiếu khí theo con đường ED
18.Các vi sinh vật sử dụng nitrat làm chất nhận H+ cuối cùng là
A.Vi sịnh vật hiếu khí
B.VSV kị khí
C.VSV kị khí tùy ý(X)
D.VSV kị khí bắt buộc
19.VSV gây bệnh thường có hình thức dinh dưỡng nào
A.Quang tự dưỡng
B.Háo tự dưỡng
C.Quang dị dưỡng
D.Hoá dị dưỡng(X)
20.Trong các hình thức sinh sản của nấm mốc hình thức nào là quan trọng nhất
A.Sinh sản vô tính(X)
B.Sinh sản hữu tính
C.Sinh sản sinh dưỡng
D.Cả ba đáp án trên
21.Đa số các VSV phân giải hợp chất hữu cơ theo con đường
A.EMP
B.PP
C.ED
D.A VÀ B(X)
Câu hỏi
Nhóm E.coli
Chương vi khuẩn:
Câu1:các yếu tố giúp bào tử chống chịu với điều kiện ngoại cảnh:
a.phức hợp acid dipicolinic-calcium.
b.nước trong bào tử ở dạng liên kết.
c.các enzyme và chất hoạt động sinh học ở trạng thái không hoạt động.
d.tất cả đều đúng
câu 2: trong giai đoạn bào tử, phức hợp acid dipicolinic-calcium:
HVT 17
17
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
a.tác động làm nước trong bào tử ở trạng thái liên kết.
b.ngăn chặn sự biến tính của protein.
c.ổn định thành phần acid nucleic của bào tử.
d.bất hoạt enzyme
câu 3.bào tử của vi khuẩn và nấm men:
a.xuất hiện trong những giai đoạn giống nhau của quá trình sinh trưởng, phát triển.
b.có chức năng hoàn toàn giống nhau.
c.mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có một bào tử, mỗi tế bào nấm men thì có nhiều bào tử.
d.tất cả đều sai.
Câu 4: trong chuỗi thức ăn vsv là:
a.nhân tố khởi đầu.
b.nhân tố trung gian
c.nhân tố kết thúc
d.tất cả đều đúng.
Câu 5 có thể phân biệt bào tử và tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn bằng phương pháp nhuộm
Gram.
a.đúng
b.sai
câu 6 vị trí thể nhân ở tế bào vi khuẩn:
a.lơ lửng trong TBC
b.nằm chính giữa TBC
c.xuất phát từ mesosome
d.tất cả đều sai
câu 7:chất có ở trung tâm diệp lục của vi khuẩn là:
a.Fe
c.Zn
c.Cu
d.Mg
câu 8:capsule của vk cấu tạo từ;
a.polysaccharide
b.phospholipid
c.peptidoglycan
d.lipoprotein
HVT 18
18
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
chương nấm:
câu 9:hạch nấm không có:
a.melanin
b.tiết diện tròn
c.khả năng phát triển thành khuẩn ti mới
d.bộ phận sinh sản
câu 10:một số hình thái đặc biệt được tìm thấy ở khuẩn ti nấm mốc:
a.vòi hút, thể stroma
b.sợi lòng thòng, thể đệm
c.bó sợi, hạch nấm.
d.tất cả đều đúng
câu 11:bào tử không có ở nấm mốc:
a.BT túi
b.BT bắn
c.BT đảm
d.BT noãn
câu 12:trong trường hợp bào tử đính được sinh ra từ tế bào sinh bào tử thì khoảng cách bào
tử được sinh ra trước so với thể bình:
a.xa hơn
b.mọi khoảng cách đều như nhau
c.gần hơn
d.tất cả đều sai
câu 13:quá trình hình thành bào tử trực tiếp từ một tế bào riêng lẻ không thông qua tiếp
hợp:
a.sự sinh sản theo lối trực phân
b.nảy chồi
c.tạo bào tử túi
d.sinh sản đơn tính
câu 14: lớp trong của thành tế bào nấm men cấu tạo từ:
a.glucan
b.manan protein
c.lipoprotein
d.peptidoglucan
HVT 19
19
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
câu 15:thành tb nấm men có chức năng:
a.duy trì hình thái và áp suất thẩm thấu của tb
b.tổng hợp ATP
c.thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
d.tất cả đều đúng
câu 16: Trong môi trường mạch nha, nấm men hình thành bào tử:
a.ngay sau khi nuôi cấy
b.5 ngày sau khi nuôi
c.sau 5-10 ngày sau khi nuôi
d.sau 10-15 ngày
câu 17: loại sinh sản nào quan trọng ở nấm mốc do sản xuất ra một lượng lớn cá thể và xảy
ra nhiều lần trong mùa sinh sản:
a.sinh sản vô tính
b. sinh sản hữu tính
c.sinh sản sinh dưỡng
d.tất cả đều quan trọng
chương Tảo-Xạ khuẩn-Mycoplasma-Rickettsia
câu 18:tảo lam di động nhờ:
a.trườn, bò hoặc trượt trên giá thể
b.tảo lam không có khả năng di động
c.tiên mao
d.tất cả đều sai
câu 19:trung gian của vk và thực vật:
a.Mycoplasma
b.Rickettsia
c.xoắn thể
d.vi khuẩn lam
câu 20:chọn câu sai
a.vk lam đã có lục lạp
b.tb vk lam có thể được bao bởi màng nhày
c.vk lam thuộc ngành tảo
d.thành tb vk lam là lớp lưới murein
câu 21:vsv trước đây còn gọi là nấm tia:
HVT 20
20
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
a.xoắn thể
b.xoắn khuẩn
c.niêm vi khuẩn
d. xạ khuẩn
câu 22:chọn câu đúng khi nói về xoắn thể:
a.di động được (nhờ tiên mao)
b.không tạo được thể qua lọc
c.khó bắt màu thuốc nhuộm
d.quan sát được dưới kính hiển vi thường nhờ sự phát sáng
chương virus
câu 23:khi nuôi cấy vius có thể hạn chế sự ảnh hưởng của vi khuẩn bằng cách cho vào môi
trường nuôi cấy chất kháng sinh.
a.đúng
b.sai
câu 24:vỏ bọc ngoài là thành phần không bắt buộc ở virus, nhưng loài virus nào có vỏ bọc
ngoài thì nó trở thành thành phần bắt buộc đối với loài đó.
a.đúng
b.sai
câu 25: protein của virus HIV được tổng hợp ở:
a. trong nhân tế bào kí chủ
b.trong TBC tế bào kí chủ
c. bên ngoài tế bào kí chủ
d. b và c đúng
Chương sinh tổng hợp
Câu 26:a.a sơ cấp?
A. Là a.a nhận nhóm amin từ NH
4
+
vô cơ.
B. Là a.a nhận nhóm amin từ NO
3
-
vô cơ.
C. Là a.a nhận nhóm amin từ chất hữu cơ.
D. b và c đúng.
Câu 27: vi khuẩn lưu huỳnh màu tía thuộc loại?
a.quang dị dưỡng.
b. quang tự dưỡng.
c. hóa dị dưỡng.
HVT 21
21
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. hóa tự dưỡng.
Câu 28: vi sinh vật có khả năng cố định đạm?
vi khuẩn, vius, vi khuẩn lam.
Vi khuẩn, vi khuẩn lam, xạ khuẩn.
Vi khuẩn lam, nấm mem, nấm mốc.
Nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn.
Câu 29: Quang hợp ở vi khuẩn cho ra O
2
?
Đúng.
sai.
Câu 30: Quá trình tổng hợp lysine có bản chất là quá trình?
Hô hấp kị khí.
Hô hấp hiếu khí không hoàn toàn.
Lên men.
Hô hấp kị khí.
Câu hỏi trắc nghiệm nấm men
27) Nấm men thuộc nhóm:
a. Prokaryote
b. Eukaryote
c. Thực vật
d. Động vật
28) Thành phần tế bào nấm men gồm
a. Lypoprotein
b. Monoprotein
c. Glucon
d. Cả ba đều đúng
29) Nhân tế bào nấm men :
a. Chứa ribosome,protein,không chứa acid nucleic, các hệ men
b. Chứa DNA, ribosome, không chứa protein
c. Chứa acid nucleic, các hệ men, ribosome, protein
d. Chứa acid nucleic, ribosome, protein
30) Một trong những chức năng của ty thể:
a. Thực hiện quá trình phân giải protein
b. Thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
HVT 22
22
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
c. Tham gia tổng hợp acid amin
d. Tham gia tổng hợp ATP
31) Màng sinh chất có chức năng:
a. Duy trì áp suất thẩm thấu
b. Duy trì hình thái tế bào
c. Hấp thu các chất dinh dưỡng và thải các sản phẩm trao đổi chất
d. Tích lũy các sản phẩm trao đổi chất
32) Hình th ức đơn lưỡng tính thường gặp ở:
a. Zygosaccharomyes
b. Balistosspoes
c. Saccharomyes cerevisiae
d. Tất cả đều sai
33) Hình thức sinh sản phổ biến nhất của tế bào nấm men:
a. Bào tử
b. Nảy chồi
c. Phân chia
d. Tất cả đều đúng
34) Sinh sản bằng bào tử bắn thường gặp ở:
a. Sporoliomyces
b. Cudomyes
c. Zygosaccharomyes
d. Pichia
35) Ở sinh sản đơn tính;
a. Giai đoạn 2n dài nhất
b. Giai đoạn n dài nhất
c. Giai đoạn 2n và n bằng nhau
d. Tất cả đều sai
36) Chức năng của thành tế bào nấm men:
a. Duy trì hình thái của tế bào
b. Duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào
c. Cả hai câu a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
37) Chức năng của ty thể (mytochondria):
a. Thực hiện các phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử và thực hiện các quá
trình tổng hợp protein
HVT 23
23
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
b. Tham gia tổng hợp ATP
c. Tham gia giải phóng năng lượng từ ATP
d. Cả ba đều đúng
38) NST của nấm men có khả năng
a. Phân chia theo kiểu gián phân
b. Phân chia theo kiểu trực phân
c. a, b đều sai
d. a, b đều đúng
39) TB nấm men sinh sản bằng bào tử:
a. Do 2 tế bào tiếp hợp với nhau
b. Từ một tế bào không tham gia tiếp hợp
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
40) Ở nấm men, không bào có ở:
a. Tế bào non
b. Tế bào già
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
41) Không bào được hình thành từ:
a. Ty thể
b. Bộ máy golgi hay mạng lưới nội chất
c. Nhân
d. Bào quan
42) Tiếp hợp đồng giao là phương thức:
a. Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước khác nhau tiếp hợp nhau
b. Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước giống nhau tiếp hợp nhau
c. Cả hai câu đều sai
d. Cả hai câu đều đúng
43) Ribosome của nấm men:
a. Chỉ có 70s
b. Chỉ có 80s
c. Chứa cả hai loại 70s và 80s
d. Tất cả đều sai
44) Kích thước của tế bào nấm men:
a. Thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh
b. Thay đổi theo từng giống, từng loài
c. Thay đổi theo tuổi, giống
HVT 24
24
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
d. Tất cả đều đúng.
45) Nấm men có đặc điểm:
a. Có cấu tạo đơn bào
b. Có cấu tạo đa bào và không có vách ngăn
c. Kích thước thường nhỏ hơn nấm mốc
d. Cả ba câu trên
46) Ribosome của tế bào nấm men chứa:
a. 60-40% ARN, 40-60% protein
b. 40-60% ARN, 60-40% protein
c. 70-30% ARN, 30-70% protein
d. 70-60% ARN, 40-30% protein
47) Thành tế bào nấm men chiếm khoảng
a. 25-30% tế bào
b. 30-35% tế bào
c. 35-40% tế bào
d. 45-50% tế bào
48) Lớp đảm bảo tính cứng trong thành nấm men là:
a. Lipoprotein
b. Glucan
c. Manan protein
d. b và c
49) Chất nào thường nằm ở phần nảy chồi, không bị enzyme phân hủy, có tác dụng bảo
vệ chồi non:
a. Protein
b. Lipid
c. Kitin
d. Cả ba đều sai
50) Cấu tạo ty thể gồm mấy lớp:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
51) Sinh sản bằng cách phân đôi tế bào thường gặp ở giống nấm men:
a. Candida, Torulopsis
b. Schizosacharomyces, Endomyces
c. Debaryomyces, zygosaccharomyces
d. Brullera, Spocliobolus
HVT 25
25

Generate time = 0.10434603691101 s. Memory usage = 1.97 MB