hoat dong san xuat o dong bang bac bogv: nguyÔn ®×nh ba
Tr­êng tiÓu häc b¹ch ®»ng
§Þa lÝ líp 4


Địa lí
Địa lí
Câu 1. chỉ vị trí và mô tả về đồng
bằng bắc bộ trên bản đồ địa lý tự
nhiên việt nam?
Kiểm tra bài cũ :
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
C©u 2. Em cã nhËn xÐt g× vÒ ng­êi
d©n ë ®ång b»ng B¾c bé
- Ng­êi d©n ë §BBB chñ yÕu lµ ng­êi kinh.
-
Ng­êi d©n ë §BBB sèng l©u ®êi.
-
D©n c­ ë §BBB ®«ng nhÊt c¶ n­íc.


Bài 13
Bài 13
Hoạt động sản xuất của người dân
ở đồng bằng bắc bộ
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009
Địa lí
Địa lí
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
1 Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước


-


Tìm điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành
Tìm điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành
vựa lúa lớn thứ hai của cả nước ?
vựa lúa lớn thứ hai của cả nước ?
Đồng bằng Bắc Bộ
vựa lúa lớn thứ hai
của cả nước
Đất phù sa
màu mỡ
Nguồn nước
dồi dào
Người dân có nhiều
kinh nghiệm
trồng lúa nước


Quan sát ảnh chụp trong SGK, em hãy kể
các công việc phải làm trong việc sản xuất
lúa gạo ?
- Làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, chăm
sóc lúa, gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc.


Lµm ®Êt
Tuốt lúa
Nhổ mạ
Ch¨m sãc lóa
Ph¬i thãc
Gặt lúa
Gieo mạ
Cấy lúa

Generate time = 0.049958944320679 s. Memory usage = 1.93 MB