Bảng đề nghị khen thưởng tập thể LĐXS

PHÒNG GIÁO DỤC ……………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 20… – 20…
Tên đơn vò Tóm tắt thành tích Danh hiệu thi đua 3
năm trước
Đề nghò danh
hiệu năm nay
- Tổng số lớp :……………………..Tổng só CBGVCNV……………………….……Tỷ lệ HS bỏ học …………./…………
- Kết quả HS lên lớp thẳng: Giỏi:…………..% Khá:……………% TB:………………% Yếu:……………%
- Kết quả thi tốt nghiệp:……………….….% ………………..%
- Số GV dạy giỏi cấp trường:………………Thò Xã:………………Tỉnh:………..
- Kết quả bồi dưỡng GV: Đạt chuẩn:………….% Chưa đạt chuẩn:…………..%;
- Số SKKN: Trường:.A………..B……..C……..
Thò Xã :A……….B………….C………
Tỉnh:…………
- Số Đồ dùng dạy học có chất lượng…………..cái;
- Kết quả Hội khoẻ phù đổng: Huy chương:……………( Vàng……………Bạc………….Đồng………….)
- Đạt giải:……………;
Kết quả các hội thi khác :………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp:…………………………………………………………………….
Đạt trường TTGD thể chất cấp Thò Xã……………Cấp Tỉnh…………………..;
Xây dựng đơn vò : Chi bộ Đảng……………..Công đoàn…………………Chi đoàn……………………..Liên đội
…………………………;
Kết quả hoạt động ngoài giờ : ( nêu những giải thưởng mà đơn vò đạt được , hoặc đóng các loại
quỹ v.v ……)…………………………………………………………………………………..
Kết quả thực hiện chính sách KHHGĐ:………………………;
Kết quả xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá:………………………..gia đình.
Chủ tòch công đoàn ………………….., ngày ………………tháng………………….năm
Hiệu trưởng

Generate time = 0.081490993499756 s. Memory usage = 1.93 MB