Tim hieu dia ly dong thap
Đ A LÝ T NH Đ NG THÁPỊ Ỉ Ồ
Đ A LÝ T NH Đ NG THÁPỊ Ỉ Ồ


Chính tr và hành chínhị
Chính tr và hành chínhị
Di n tích 3.314 km²ệ
S dân: 1.639.400 ng iố ườ
M t đ : 505 ng i/km²ậ ộ ườ
T nh l Thành ph Cao Lãnh cách thành ỉ ỵ ố
ph H Chí Minh 162 kmố ồ
1 thành ph tr c thu c t nh, 1 th xã và ố ự ộ ỉ ị
9 huy nệ
Bí th ư t nhỉ   yủ Hu nh Minh oànỳ Đ
Ch  t ch ủ ị H NDĐ Hu nh Minh oànỳ Đ
Ch  t ch UBND Tr ng Ng c Hânủ ị ươ ọ
V trí đ a líị ị
V trí đ a líị ị
10°07’-10°58’ đ v B c; ộ ĩ ắ
105°12’-105°56’ đ kinh ộ
ông. Đ
- b c: t nh ắ ỉ Prây Veng (Cam
pu chia, 47,8 km) v i 4 ớ
c a kh u: ử ẩ Thông Bình,
Dinh Bà, Mỹ Cân và
Th ngườ Ph cướ ;
-
Nam: V nhĩ Long và thành
phố C nầ Thơ;
-
Tây: An Giang;
-
ông: Đ Long An và Ti nề
Giang.


Đ a hìnhị
Đ a hìnhị


đ cao 1-2 m. ộ
sông Ti n chia ng Tháp thành hai vùng:ề Đồ
1. Vùng phía b c: đ cao 0,7 -4m.ắ ộ
2. Vùng phía nam: đ a hình lòng máng d c, ị ố
đ cao 0,8-1,0 m. mùa l th ng b ng p ộ ũ ườ ị ậ
n c kho ng 1 m.ướ ả
Muøa nöôùc noåi Tam Noâng

Generate time = 0.16745209693909 s. Memory usage = 1.92 MB