GIẢI HỆ BẰNG PP CỘNG ĐẠI SỐ


Nhiệt liệt chào mừng
các thầy, cô giáo về dự hội
giảng
năm học 2006 - 2007
Gi I H PP
cộng đại số

KiÓm tra bµi cò

Nªu tãm t¾t c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­
¬ng ph¸p thÕ?

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh.
2x + 2y = 3
5x = 5
(B)
2x + 2y = 3
3x – 2y = 2
(A)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ

Quy t¾c céng ®¹i sè :
Quy t¾c céng ®¹i sè dïng ®Ó biÕn ®æi mét
hÖ ph­¬ng tr×nh thµnh hÖ ph­¬ng tr×nh t­¬ng
®­¬ng.
B­íc 1: Céng hay trõ tõng vÕ hai ph­¬ng
tr×nh cña hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho ®Ó ®­îc mét
ph­¬ng tr×nh míi.
B­íc 2: Dïng ph­¬ng tr×nh míi Êy thay thÕ
cho mét trong hai ph­¬ng tr×nh cña hÖ (vµ
gi÷ nguyªn ph­¬ng tr×nh kia).

Xét hệ phương trình:
2x y
=1
x + y = 2
(I)
áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đổi hệ (I) như sau:
Bước 2: Dùng phương trình mới đó thay thế cho một trong hai phương trình của hệ
(I) ta được hệ phương trình:
Bước 1: Cộng từng vế hai phương trình của hệ (I), ta được phương trình:
..
Bước 2: Dùng phương trình mới đó thay thế cho một trong hai phương trình của hệ
(I) ta được hệ phương trình:
b) Bước 1: Trừ từng vế hai phương trình của hệ (I), ta được phương trình:
..
..
..
..
* Trường hợp a :
* Trường hợp b :
..
Phiếu học tập


Chó
Chó
ý
ý
:
:
NÕu hÖ sè cña cïng mét Èn trong hai ph­¬ng tr×nh
cña hÖ b»ng nhau th× ta trõ tõng vÕ hai ph­¬ng tr×nh, ®èi
nhau th× ta céng tõng vÕ hai ph­¬ng tr×nh ®Ó lµm xuÊt
hiÖn ph­¬ng tr×nh mét Èn.

Generate time = 0.087718963623047 s. Memory usage = 1.93 MB