Ke hoach hoat dong Thu vien nam hoc 2010-2011.

PHÒNG GD & ĐT NGỌC LẶC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trường tiểu học Thuý Sơn 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 24 / KHTV-TS2 2010 Thuý Sơn, Ngày Tháng Năm 2010
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2010 - 2011
  
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính
trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
Kết luận số 12-KL/TU ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009-
2015; trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm học 2009 - 2010
và căn cứ tình hình thực tế phát triển giáo dục và đào tạo . Toàn ngành Giáo
dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học 2010-2011 là “Năm học tiếp tục
đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”,
- Căn cứ vào Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 /11/1998
cuả Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và
Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc;
- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011của trường tiểu
học Thuý Sơn 2,
Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường tiểu học Thuý Sơn 2 trong
Năm học : 2010 - 2011 , tổ thư viện - thiết bị nhà trường phấn đấu và tập
trung thực hiện các nội dung hoạt động thư viện năm học 2010 - 2011 như
sau:
A. Đặc điểm tình hình :
+ Số sách giáo khoa: bản + Tổng số học sinh :192
HS
+ Số sách TK , nghiệp vụ : bản + Số lớp: 10
+ Tổng số sách: bản + CSVC thư viện : 01 BKC
+ Tổng số bộ thiết bị dạy học : bộ loại độc lập
+ Tổng số sách truyện thiếu nhi : bản
1. Thuận lợi
1
Hoạt động thư viện của trường có nền nếp, nhà trường đã được công
nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 năm 2001 – 2010 .
Số đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo được thư viện,
nhà trường có kế hoạch bổ sung , cung cấp từ nhiều nguồn về kịp thời cho
thư viện trường , đảm bảo cho giáo viên và học sinh mượn , sử dụng trong
năm học .
Ban giám hiệu thực sự quan tâm tới công tác TV - TB; Phân công một
lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện và bố trí cán bộ làm công tác TV
– TB ổn định , hỗ trợ cho thư viện nhiều điều kiện hoạt động thuận lợi trong
nghiệp vụ .
Thư viện nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất tương đối , đảm bảo
phục vụ tốt cho yêu cầu bạn đọc.
2. Khó khăn:
Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những
khó khăn nhất định. Giáo viên dạy trên 5 buổi/tuần nên thời gian dành cho
việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều, học sinh cũng chỉ có thể mượn
và đọc sách vào ngày ngoài giờ lên lớp trong tuần.
Trong năm học nhà trường có phân công 1 CBGV nhà trường chuyển
qua làm công tác thư viện, chưa có nghiệp vụ đào tạo thư viện , nên cũng ít
nhiều gặp hạn chế trong sử lý số liệu và thực hiện công tác nghiệp vụ thư
viện theo qui định ..
I/ Nhiệm vụ chung
 Xây dựng và củng cố hệ thống thư viện của Trường tiểu học Thuý Sơn
2 , đảm bảo những điều kiện cơ bản về vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ
thuật, nghiệp vụ thư viện và tổ chức hoạt động thư viện theo đúng quyết
định số 61/1998/ QĐ/BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về "Qui chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông".
 Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và
tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục
toàn diện. Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh
hoạt thư viện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với cấp học và
điều kiện thực tế của nhà trường; cung ứng cho giáo viên, học sinh các
loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí và các
loại hình tài liệu khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 Tổ chức chỉ đạo, quản lý tốt hoạt động thư viện, có kế hoạch chủ động
đón đầu, tiếp thu sự phát triển của CNTT, từng bước sử dụng các trang
thiết bị hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thư viện và
phục vụ bạn đọc.
 Phấn đấu trong năm học 2010 - 2011 và những năm tiếp theo đạt danh
hiệu “Thư viện trường học đạt hiệu quả” trở lên theo quyết định số
2
01/2003/QĐ BGD&ĐT ngày 2-1-2003 ban hành “ Quy định tiêu chuẩn
thư viện trường phổ thông”
 Đề xuât trên hổ trợ bổ sung trang thiết bị , tủ trưng bày , kệ sách 5 ngăn ,
tủ phích , bàn ghế làm việc cho CB , bàn ghế cho bạn đọc , đáp ứng yêu
cầu CSVC phục vụ hoạt động thư viện ngày càng tốt hơn trong năm học
và trong thời gian tới .
II/ Nhiệm vụ cụ thể
1- Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kĩ thuật của thư viện
- Đề xuât tham mưu BGH và cấp trên hổ trợ bổ sung trang thiết bị , tủ ,
kệ , tủ phích , bàn ghế làm việc cho CB , bàn ghế cho bạn đọc , đáp ứng
yêu cầu phục vụ hoạt động thư viện ngày càng tốt hơn .
Thực hiện huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để tăng cường nguồn
tài liệu, nâng cấp cơ sở vật chất và trang bị các thiết bị kỹ thuật chuyên
dùng cho thư viện. Đảm bảo phấn đấu vận dụng tiếp cận tin học , CNTT
vào công tác thư viện và phấn đấu đề xuất trên hỗ trợ tạo điều kiện nhà
trường có được máy tính được kết nối mạng Internet sử dụng phục vụ
trong công tác thư viện, đồng thời khai thác thông tin phục vụ dạy và học.
Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo,
các loại báo, tạp chí theo danh mục do Bộ Giáo dục& Đào tạo qui định và
Sở GD - ĐT , Phòng GD&ĐT huyện hướng dẫn; ưu tiên đầu tư sách
phục vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa.của dự án trẻ HCKK
cung cấp
+ Biên pháp :
 Tổ chức phối hợp với TPT Đội vận động thực hiện phong trào:“ Góp
một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong toàn trường
nhằm tăng cường vốn tài liệu SGK , sách tham khảo , sách truyện thiếu
nhi cho thư viện.
 Tổ chức vận động HS tặng lại thư viện hoặc cho bạn bè những SGK
cũ đã dùng cho năm học trước , để tái sữ dụng cho năm học sau , cho
những HS nghèo hoàn cảnh khó khăn mượn sữ dụng theo tinh thần “
Góp một cuốn sách nhỏ , giúp bạn cùng tiến ”
 Chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh,
kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và hội cha mẹ học
sinh và các tổ chức, cá nhân hảo tâm khác nhằm huy động ủng hộ các
nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, vốn sách báo và phát triển
các hoạt động thư viện.
2- Tổ chức và hoạt động thư viện
Thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh nhà
trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư
viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình
3
giảng dạy, học tập và tâm lý lứa tuổi học sinh. .Trên cơ sở văn bản này,
cán bộ phụ trách thư viện phối hợp Tổ trưởng chuyên môn có thể điều
chỉnh cho phù hợp với cấp học và đặc điểm riêng của từng lớp học trong
công tác phát hành , phân phối SGK , Tài liệu tham khảo , SGV và
TBDH .
+ Biện pháp :
 Tổ chức tốt các phương thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà ; cần
tăng cường hình thức cho mượn về nhà, nhất là đối với các HS , GV dạy
và học lớp 1 buổi/ngày. Thực hiện nghiêm túc nội qui và lịch phục vụ
của thư viện, bố trí thời gian mở cửa thư viện phù hợp , xuyên suốt trong
tuần đáp ứng kịp thời nhu cầu sữ dụng của GV – HS . Tích cực tìm hiểu
nhu cầu, hứng thú của bạn đọc và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách , báo
thư viện, chọn tài liệu, hướng dẫn đọc tài liệu có phương pháp, hiệu quả.
 Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, Đội, các tổ chuyên môn, các
giáo viên chủ nhiệm nhà trường trong việc triển khai các hoạt động
giảng dạy và học tập có sử dụng sách của thư viện, nhất là dạy chương
trình và sách giáo khoa mới; phục vụ tốt hoạt động ngoại khoá, nghiên
cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm.
 Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, Đội, các tổ chuyên môn, các
giáo viên chủ nhiệm nhà trường trong việc triển khai các hoạt động vận
động phong trào:“ Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay”
trong toàn trường nhằm tăng cường vốn tài liệu SGK , sách tham khảo ,
sách truyện thiếu nhi cho thư viện , trong học kỳ 1 và cuối năm học .
 Chủ động tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu của thư viện cho giáo
viên và học sinh bằng các hình thức: điểm sách, giới thiệu sách, hội thi
vui đọc sách, kể chuyện theo sách, lập tủ sách lưu động đến từng lớp học
và điểm trường vận động giáo viên và học sinh đọc và làm theo sách vào
các ngày lễ hội ngoại khoá trong năm do nhà trường phát động , do liên
đội TNTPHCM tổ chức : 20/11 , 22/12, 3/2,8/3,26/3...
+ Chỉ tiêu :
 Mỗi tháng bổ sung luân chuyển từ 3-5 tên sách tham khảo mới, mỗi tên
sách có ít nhất 1-2 bản cho một lớp hoặc điểm trường và luân chuyển
cho HS / GV mượn đọc và tham khảo trong tháng .
 Thư viện mở cửa phục vụ tốt học sinh học trên 5 buổi/ ngày; Thu hút
được 100% giáo viên và 70% học sinh tới TV , mỗi học sinh được tới
TV ít nhất 2 lần/tháng. Triển khai thành lập tủ sách theo lớp. Xây dựng
thói quen văn hóa đọc, tạo niềm vui cho học sinh khi đến thư viện.
 Đề xuất BGH và cấp trên trang bị các thiết bị nghe, nhìn và máy tính có
nối mạng internet phục vụ giáo viên truy cập tìm tài liệu hỗ trợ cho công
tác giảng dạy; triển khai hình thức TV điện tử.
4
III/ Sách và thiết bị dạy học.
1. Sách giáo khoa
- Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh trong năm học :
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Tiếng Việt 1
(tập 1)
2. Tiếng Việt 1
(tập 2)
3. Vở Tập viết
1 (tập 1)
4. Vở Tập viết
1 (tập 2)
5. Toán 1
6. Tự nhiên và
Xã hội 1
1. Tiếng Việt 2
(tập 1)
2. Tiếng Việt 2
(tập 2)
3. Vở Tập viết
2 (tập 1)
4. Vở Tập viết
2 (tập 2)
5. Toán 2
6. Tự nhiên và
Xã hội 2

1. Tiếng Việt 3
(tập 1)
2. Tiếng Việt 3
(tập 2)
3. Vở Tập viết
3 (tập 1)
4. Vở Tập viết
3 (tập 2)
5. Toán 3
6. Tự nhiên và
Xã hội 3

1. Tiếng Việt 4
(tập 1)
2. Tiếng Việt 4
(tập 2)
3. Toán 4
4. Đạo đức 4
5. Khoa học 4
6. Lịch sử và
Địa lí 4
7. Âm nhạc 4
8. Mĩ thuật 4
9. Kĩ thuật 4

1. Tiếng Việt
5 (tập 1)
2. Tiếng Việt
5 (tập 2)
3. Toán 5
4. Đạo đức 5
5. Khoa học 5
6. Lịch sử và
Địa lí 5
7. Âm nhạc 5
8. Mĩ thuật 5
9. Kĩ thuật 5

+ Chỉ tiêu :
 Phấn đấu 100 % mỗi lớp học đều có đủ tủ đựng sách giáo khoa dùng
chung của lớp mình , thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh .
 100 % học sinh đến trường có đủ SGK theo quy định , hộ nghèo , khó
khăn , gia đình chính sách đều được thư viện trường cho mượn đủ sách
giáo khoa .
 Đảm bảo Sách học sinh : theo quy định tối thiểu cho mỗi học sinh.đảm
bảo có đủ bộ sách TV – Toán , HS nghèo , HCKK 100 % đều được thư
viện cho mượn đủ ngay sau khai giảng năm học .
 Sách giáo viên : yêu cầu tối thiểu phải có đủ sách giáo khoa, sách giáo
viên. Các tài liệu tham khảo có theo danh mục thư viện phát hành kịp thời
đủ cho yêu cầu soạn giảng cho GV khi lên lớp .
+ Biện pháp :
 Thực hiện chỉ đạo bộ phận thư viện trường thực hiện nghiêm túc
chủ trương cấp sách giáo khoa, cho mượn đầy đủ đối với HS có hoàn cảnh
nghèo , khó khăn , gia đình chính sách , duy trì xây dựng tủ sách dùng
chung; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để
học tập. Tham mưu với Hiệu trưởng kiểm tra , nhắc nhở định kỳ về việc
sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường.
Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh
không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. Những lớp dạy học 2
buổi/ ngày hoặc trên 5 buổi/tuần có thể tổ chức cho học sinh để sách, vở và
5
đồ dùng học tập tại lớp, mỗi lớp đều có tủ sách giáo khoa dùng chung của
lớp mình.
 Tổ chức tốt hoạt động của tổ công tác thư viện của 2 điểm trường ,
của 3 tổ CM ghép trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thư
viện như bổ sung sách, tu bổ , bảo quản sách cho GV – HS mượn để tại lớp
, điểm trường , tuyên truyền giới thiệu sách, cho học sinh đọc, mượn sách
giáo khoa, sách tham khảo theo đúng qui định nhằm thu hút bạn đọc đến
thư viện, tăng cường luân chuyển tài liệu, phát huy hiệu quả của thư viện
đối với công tác giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh. .
 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thư
viện, quản lý bạn đọc và tổ chức các hoạt động thư viện. thực hiện sữ dụng
máy vi tính nhà trường cho việc cập nhật đầy đủ , kịp thời mọi loại hồ sơ
sổ sách , chứng từ , hoá đơn , phát hành các loại biểu mẫu các lớp giúp cho
thư viện trường học quản lý tốt theo quy định.
2. Thiết bị dạy học
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
(TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị
dạy học tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày
16/7/2009).
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các
hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn
các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường, tổ chức
giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường,
và trường bạn trong huyện .
- Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH một cách
hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Có kế
hoạch cập nhật báo cáo và đánh giá tổng thể việc sử dụng và bảo quản thiết
bị dạy học trong tháng , học kỳ và năm học về cho BGH .
+ Chỉ tiêu :
 Vận động 100 % giáo viên tham gia làm từ 2 –3 ĐDDH có giá
trị và sử dụng hiệu quả lâu dài trong năm học .
 100 % giáo viên lên lớp đều có sử dụng ĐDDH của thư viện cấp
hoặc tự làm thêm để phục vụ tốt cho tiết học , không dạy chay .
 Tổ chức thi và chấm ĐDDH tự làm trong năm học của giáo viên
cấp trường .
 Phấn đấu 100 % GVCN Lớp có sử dụng và khai thác hiệu quả ĐDDH
khi lên lớp trong mọi tiết dạy.
 Phấn đấu vận động 100 % GV – HS có đủ SGK , TBDH , ĐDHT ,
hoạt động nhóm , phiếu giao việc trong hoạt động dạy và học trên lớp .
 Đề xuất mỗi lớp được trang bị 1 tủ đựng và bảo quản thiết bị ,
ĐDDH để tại lớp có khoá chắc chắn , tránh mang về nhà , GVCN lớp có
6
trách nhiệm bảo quản , bảo trì và tu bổ các phương tiện dạy học thật tốt để
đưa vào sử dụng , khai thác hiệu quả và mang tính lâu dài thuộc tài sản cố
định có giao khoán , kiểm kê định kỳ cụ thể .
3. Sách giáo viên : yêu cầu tối thiểu phải có đủ sách giáo khoa, sách giáo
viên. Các tài liệu tham khảo có theo danh mục thư viện phát hành kịp
thời đủ cho yêu cầu soạn giảng cho GV khi lên lớp .
+ Cung cấp đủ 100 % tài liệu và SGV có theo danh mục thư viện trường
kịp thời phục vụ cho GV trong công tác soạn giảng và giảng dạy , có cập
nhật và mở sổ theo dõi .
III/ Thực hiện nghiêm túc những qui định về nghiệp vụ thư viện
1) Nghiệp vụ và hồ sơ :
Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện phản ánh chính xác, đầy đủ mọi
hoạt động của thư viện theo qui định; thực hiện đủ và đúng qui trình các
khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện. ; CB thư viện định kỳ báo cáo tình hình
thư viện về cho BGH trường hàng tháng , học kỳ để kịp thời chỉ đạo
Bố trí, sắp xếp, quản lý thư viện khoa học, đơn giản hóa các thủ tục cho
mượn... để phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và
điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.
Cán bộ thư viện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong
trường, với tổ công tác thư viện 2 điềm trường , với các tổ chuyên môn, giáo
viên và học sinh để thực hiện tốt các hoạt động thư viện như bổ sung vốn
sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả
vốn tài liệu của thư viện trong công tác giảng dạy và học tập.
Đề xuất BGH trường ưu tiên tạo điều kiện để cán bộ thư viện có điều
kiện tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao
nghiệp vụ thư viện do phòng GD& ĐT hoặc Sở GD - ĐT tổ chức.
b) Công tác quản lý tăng cường CSVC thư viện:
Trong năm học 2009 - 2010 có một lãnh đạo là Phó Hiệu trưởng trực
tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động thư viện cùng CB thư viện trường ; có kế
hoạch đăng ký xây dựng thư viện đạt các danh hiệu thư viện đạt chuẩn, thư
viện tiên tiến và thư viện xuất sắc theo danh hiệu Trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia mức độ 1 .
Từ đầu năm học, đ/c Phó Hiệu trưởng và CB thư viện lập kế hoạch
hoạt động thư viện thể hiện rõ chương trình hoạt động, kinh phí hoạt động,
kế hoạch đầu tư và củng cố phát triển thư viện, đăng ký danh hiệu thư viện;
thành lập tổ cộng tác thư viện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quan tâm và tạo điều kiện
nâng cao đời sống để cán bộ phụ trách thư viện yên tâm công tác.
Củng cố công tác thư viện : Phấn đấu từng bước xây dựng thư viện đạt
chuẩn và thư viện hiện đại để thư viện là địa điểm hấp dẫn , thu hút giáo viên
7

Generate time = 0.073848962783813 s. Memory usage = 1.95 MB