bai thu hoach chuyen de hoc tap tam guong HCM

BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững
mạnh là đạo đức, là văn minh.
---------------
Họ và tên :
Sinh hoạt tại chi bộ :
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn
minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc
rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả
tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu
mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và
thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự
hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam .
Tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ chí Minh theo các chủ đề
là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí
Minh, tiếp theo các chủ đề năm 2007 - 2008 - 2009. Năm 2010 là năm có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 120 năm
ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam,
65 năm ngày thành lập nước, 55 ngày giải phóng khu mỏ, đặc biệt là tổ chức Đại
hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng ta
tổ chức học tập với chủ đề " Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,
là đạo đức, là văn minh".
I. Ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo
đức, là văn minh :
1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh đối với
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo rèn luyện Đảng cộng sản
Việt nam, sự nghiệp cách mạng của người luôn gắn bó chặt chẽ sự nghiệp cách
mạng của Đảng với vận mệnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể
dân tộc Việt nam.
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của
Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng, trước hết là sự kiên định chủ nghĩa Mác
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh và những nguyên lí xây dựng Đảng, từ công tác xây
dựng Đảng trong sạch vững mạnh Thực sự là đạo đức, là văn minh, Xứng đáng là
người lãnh đạo người đầy tớ trung thành của nhân dân.
2. Quán triệt tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn
trước mắt của công tác xây dựng Đảng.
Xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của
Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày
nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến
đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.
Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ
chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân
giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh"
Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường
cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về
xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa và lí luận thực tiễn sâu sắc Đảng ta thực sự
trong sạch vững mạnh làm tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng,
vào con đường phát triển đất nước.
II Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch,
vững mạnh là đạo đức, là văn minh "
1. Cách mạng cần có Đảng " Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt".
- Cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mệnh, Đảng muốn
vững phải có chủ nghĩa làm cốt mà người đề cập là chủ nghĩa Mác Lê nin.
Học tập chủ nghĩa Mác Lê nin như sau:
Một hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin làm cho bản chất của các vấn đề hiểu để
hành động đúng.
Hai phải vận dụng sáng tạo và phát triển cho phù hợp với từng lúc từng nơi
từng lĩnh vực
Ba thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn rút ra những bài học kinh
nghiệm cho mình để bổ xung phong phú thêm cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa
Mác Lê nin
Bốn Đấu tranh chống những luận điểm cơ hội.
Năm dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin để xây dựng khối đại đoàn kết
phong trào cộng sản Quốc tế có lí có tình.
2. Xây dựng Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách
- Nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
+ Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên như người ta
rửa mặt hàng ngày.
+ Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng phải có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau.
- Kỉ luật ngiêm minh tự giác
+ Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và mỗi đảng viên phải bắt nguồn từ
ý thức kỉ luật nghiêm minh tự giác.
- Đoàn kết thống nhất trong Đảng
+ Đoàn kết thống nhất là truyền thống cực kỳ quý báu và là nguyên nhân
của thắng lợi của cách mạng.
3. Quan tâm xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức có tài để
xứng đáng là đạo đức, là văn minh.
- Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dụng đặc sắc trong tư tưởng
Hồ chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam .
+ Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng
+ Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.
+ Có năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ chương chính
sách của Đảng, Nhà nước các đoàn thể nhân dân.
4 Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân
- Đảng ta gắn bó với dân vì Đảng ta là con nòi của nhân dân, mục đích của
Đảng ta là đoàn kết nhân dân phụng sự Tổ quốc.
5 Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.
Một tăng cường công tác xây dựng Đảngvề tư tưởng chính trị tổ chức
Hai luôn luôn chú ý đề phòng và khắc phục những biểu hiện tiêu cực thái
hóa biến chất
Ba rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên đến đội ngũ toàn tâm toàn ý phục vụ
tổ quốc phục vụ nhân dân..
Bốn Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
III. Tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững
mạnh " là đạo đức, là văn minh"
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng Đảng ta trong sạch vững
mạnh.
2. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên,
làm tròn trách nhiệm được Đảng giao phó.
IV. Học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về xây
dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh " là đạo đức, là văn minh" trong giai
đoạn hiện nay.
1. Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi
mới, đề ra các chủ chương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới
2. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là
nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp
Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ 5 quan điểm then chốt.
3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh
đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu
những ý kiến của các tổ chức để bổ xung phát triển
4. Giải quyết tốt mối quan hệ với dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ chương tập hợp hết thảy những người yêu
nước vào sự nghiệp cách mạng quyết điịnh chủ chương được thông qua phải lấy
lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu,
cán bộ đảng viên công chức phải là công bộc của dân
5. Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng.
Trong việc tiến chuẩn bị tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ tăng cường
sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng.
Năng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả
lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chon
giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy phải căn cứ tiêu chuẩn chung
- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ
được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận
nắm bắt sử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận
dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh là đạo đức, là văn minh.


2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư
tưởng tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch
vững mạnh là dạo đức, là văn minh:
a) Ưu điểm:
Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Là một cán bộ
quản lí Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng
viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư, hòa nhã thân ái với đồng nghiệp hết lòng vì học sinh thân yêu. Tự rèn
luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống, tác phong của một đảng
viên. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp
được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước
những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi
luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.
Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc
- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản
của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn,
trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người
tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che,
giấu giếm khuyết điểm...đặc biệt bản thân sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực
hiện tốt cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục
- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi
đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và
việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.
- Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ
quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của
các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn
dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất
nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.
Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm
gương Hồ Chí Minh:
Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng
nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ
cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể,
đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.
`
Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách
nhiệm với những người xung quanh.
Luôn có ý thức phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi
không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính
mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng . Cần phê phán những biểu hiện
xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để
đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức
lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.
b) Nhược điểm:
- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể trong việc đánh
giá xếp loại.
- Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào
công việc chuyên môn còn có những hạn chế nhất định .
3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân
theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là
người giáo viên mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân giao
phó. luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phương pháp giảng
dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh, phải luôn nêu gương về mặt đạo
đức , giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản .
Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng
cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của
người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng
ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy
truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề
đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo
gương Bác Hồ vĩ đại xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức,
là văn minh


NGƯỜI VIẾT THU HOẠCHGenerate time = 0.10363221168518 s. Memory usage = 1.94 MB