de KTDK HKII lop 4 mon toan

Thứ .. .ngày . tháng . năm 2009
Họ và tên: .. . Kiểm tra định kì giữa học kì II
Lớp : .. Môn: Toán lớp 4
Điểm: .. ( Thời gian 40 phút không kể thời gian giao nhận đề)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: Mỗi bài tập dới đây có nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả
tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng.
1. Hình nào có
5
4
số ô vuông đã tô đậm?

A B

C D
2. Phân số
9
4
bằng phân số nào dới đây?
A.
27
8
B.
27
16
C.
27
12
D.
18
12
3. Phân số nào lớn hơn 1?
A.
11
8
B.
8
11
C.
8
8
D.
11
11
4. Trong các phân số:
9
4
;
15
12
;
36
27
;
26
18
phân số nào tối giản:
A.
9
4
B.
15
12

C.
36
27
D.
26
18
5. Khoảng thời gian nào dài nhất?
A. 300 giây B.
5
1
giờ
C. 10 phút D.
20
3
giờ
6. Phân số bé nhất trong các phân số
4
1
;
10
3
;
10
9
;
8
3
là:
A.
4
1
B.
10
3
C.
10
9
D.
8
3
Phần 2: Tính:
1)
=+
4
3
3
2
. .
2)
=
3
1
6
5
. .
3)

8
15
5
2
. .
4)
=
5
2
:
2
1
. .
5)
=ì+
3
1
2
1
4
1
.
Phần 3: Giải bài toán:
Ngày thứ nhất An đọc đợc
4
1
quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
8
5
quyển sách đó. Hỏi
còn lại bao nhiêu phần quyển sách An cha đọc?
Trờng Tiểu học châu đình
Giáo viên ra đề : Cao Thị Thuý - Khối 4
Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kì Giữa học kì II.
Năm học 2008 - 2009
Môn Toán Lớp 4
--------------------------------------------------------------
Phần1: (4 điểm)
Mỗi câu 1 ; 2; 3; 4 đúng cho 0.5 điểm; riêng câu 5;6 cho 1 điểm
1. D 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A
Phần 2: (3 điểm)
Làm tính đúng mỗi bài 1; 2; 3; 4 cho 0.5 điểm; riêng bài 5 cho 1 điểm.
Phần 3: (3 điểm)
Học sinh nêu câu lời giải và tính đúng tổng số trang sách đã đọc cho 1 điểm
Học sinh nêu câu lời giải và tính đúng Số trang sách cha đọc cho 1.5 điểm.
Nêu đáp số đúng cho 0.5 điểm.
( Nếu Học sinh giải bằng cách khác mà đúng cũng cho điểm tối đa)
Lu ý : Điểm toàn bài là một số nguyên.

Generate time = 0.054182052612305 s. Memory usage = 1.93 MB