Bài 7. Định lí


Bài 1: Em hãy phát biểu định lí được cho bởi hình vẽ
sau:
a
b
m
a
b
m
Hình 1.
Hình 2.
a
b
.
O
m
n
Hình 3.

Bài 2.
Em hãy xác định giả thiết, kết luận của mỗi định lí.
1. Nếu hai đường thẳng phân biệt m, n cùng vuông góc
với đường thẳng a thì m và n song song với nhau.
2. Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song
thì : 2 góc so le trong bằng nhau, 2 góc đồng vị bằng
nhau, 2 góc trong cùng phía bù nhau.
3. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với
đường thẳng thứ ba thì đường thẳng đó song song với
nhau.
4. 2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì tạo ra một góc bằng
90
0.
thì
thì
thì
thì
GT
GT
GT
GT
KL
KL
KL
KL

Bài 3. Vẽ hình và ghi giả thiết cho định lí sau:
Nếu Om, On là 2 tia phân giác của hai góc kề bù xOy và góc
yOz thì Om, On tạo thành một góc vuông.
Bài tập về nhà:
Bài 49, 50.
Học thuộc các định lí.
Tập vẽ hình và ghi GT, KL mà em biết. Nếu em là người
làm được nhiều định lí nhất sẽ được cộng 2 điểm vào bài
kiểm tra một tiết.
Chúc các em thứ tư tuần này có một ngày nghỉ học
vui vẻ.

Generate time = 0.098183155059814 s. Memory usage = 1.93 MB