Đề THi HS Giỏi

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NHO QUAN
Trêng tiÓu häc Phó S¥N
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC: 2009 – 2010
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng, ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài thi.
Câu 1: Số liền trước của số 65 480 là:
A. 65 481 B. 65 489 C. 65 479 D. 65 478.
Câu 2: Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:
A. 89 567 B. 97 568 C. 76 589 D. 98 765.
Câu 3: 68 800 : 8 có kết quả là:
A. 5 860 B. 5 986 C. 8 600 D. 8 700.
Câu 4: x
×
8 = 72 160, x là:
A. x = 9010 B. x = 9020 C. x = 1010 D. x = 2040.
Câu 5: Tổng của số bé nhất và số lớn nhất đều có chữ số: 1, 5, 2, 4, 0 là:
A. 44 556 B. 64 445 C. 66 644 D. 54 436
Câu 6: 1 km 999m. Dấu cần điền vào ô trống là:
A. < B. > C. =
Câu 7: Giá trị chữ số 7 trong số 1 827 bằng một phần mấy giá trị chữ số 7 trong số
24 579.
A.
10
1
B.
7
1
C.
5
1
D.
9
1
.
Câu 8: Trong phép chia có dư với số chia là 7 thì số dư lớn nhất của phép chí đó
là:
A. 3 B. 7 C. 6 D. 5.
Câu 9: Trong một năm số tháng có 31 ngày là:
A. 4 tháng B. 6 tháng C. 7 tháng D. 8 tháng.
Câu10: Số thích hợp để điền vào trong dãy số: 1, 3, 6, 10, 15, là:
A. 18 B. 21 C. 19 D. 20.
PHẦN II: TỰ LUẬN (15 điểm)
Câu 11 (3 điểm) Từ ba chữ số 4, 1, 5 hãy viết tất cả các số có hai chữ số (Mỗi số
có thể lặp lại). Có bao nhiêu số như thế?
Câu 12 (4 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 16
×
8 + 16
×
2
b) 83 + 85 + 87 + 89 + 91 + 93 + 95 + 97 + 99 + 101
Câu 13 (3 điểm) Hãy vẽ qua đỉnh A của tam giác ABC các đoạn thẳng để đếm trên
hình được tất cả 6 hình tam giác? Ghi tên các hình tam giác đó?
A
B C
Câu 14 (5 điểm) Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 1532kg. Ngày thứ hai
bán được
2
1
số gạo ngày đầu. Ngày thứ ba bán được gấp 3 lần số gạo ngày đầu.
Tìm số gạo bán được trong ba ngày?
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NHO QUAN
Trêng tiÓu häc Phó S¥N
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC: 2009 – 2010
MÔN: TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng, ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài thi.
Câu 1: Từ không phải là từ chỉ sự vật là:
A. bàn tay B. đánh răng
C. hoa nhài D. cánh diều
Câu 2: Trong câu “Thiếu nhi là măng non của đất nước” bộ phận in đậm trả
lười cho câu hỏi là:
A. Trả lời cho câu hỏi Ai? B. Trả lời cho câu hỏi Là gì?
C. Trả lời cho câu hỏi Thế nào? D. Trả lời cho câu hỏi Làm gì?
Câu 3: Trong các từ dưới đây, từ chỉ đặc điểm là:
A. làng xóm B. mùa thu D. xanh mát D. ngủ
Câu 4: Trong đoạn thơ dưới đây, phép so sánh dùng để:
Con trâu đen lông mượt A. Để so sánh các sự vật với nhau.
Nằm nhai nắm cỏ khô B. Để so sánh đặc điểm của các sự vật
Nó cao lớn lênh khênh C. Để so sánh hoạt động của các sự vật
Chân đi như đập đất. D. Để so sánh âm thanh của các sự vật.
Câu 5: Trong câu thơ dưới đây, các sự vật được nhân hoá bằng cách nào là:
Chị mây vừa kéo đến A. Tả sự vật bằng những từ ngữ như tả người
Trăng sao trốn cả rồi B. Gọi sự vật bằng những từ ngữ như gọi người
Đất nóng lòng chờ đợi C. Nói sự vật thân mật như nói với người
Xuống nào đi mưa ơi! D. Cả ba cách trên
Câu 6: Từ không phải là từ chỉ hoạt động nghệ thuật là:
A. ca hát B. biểu diễn C. làm thơ D. âm nhạc
Câu 7: Trong các từ dưới đây, từ khôngcùng nghĩa với từ đất nước là:
A. giang sơn B. non sông C. tổ quốc D. xây dựng
Câu 8: Trong câu văn “Một người kêu lên “cá heo”. Dấu câu cần điền vào ô
trống là:
A. dấu phẩy B. dấu hai chấm C. dấu hai chấm D. dấu chấm than
Câu 9: Dòng thơ có hoạt động được so sánh với nhau là:
A. Nhìn các thấy các cô B. Ai cũng như trẻ lại
C. Sân trường vàng nắng mới D. Lá cờ bay như reo.
Câu 10: Thành ngữ, tục ngữ không cùng nhóm là:
A. Tôn sư trọng đạo B. Quê cha đất tổ.
C. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. D. Kính thầy yêu bạn.
PHẦN II: TỰ LUẬN (15 điểm)
Câu 11 (4 điểm) Hãy phân biệt từ chỉ hoạt động và tử chỉ trạng thái trong các từ
sau: nhủ thầm, muốn, ngủ, khuyên, chạy, chăm chú, thức, khoe, xem, quên.
Câu 12 (5 điểm) Trong bài thơ “Ông mặt trời bật lửa” nhà thơ Đỗ Xuân Thanh
viết:
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao kéo cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào mưa ơi!”
a) Trong bài thơ có những sự vật nào được nhân hoá?
b) Em có cảm nhận gì về nội dung bài thơ trên?
Câu 13 (6 điểm) Viết đoạn văn ngắn (8 - 10 câu ) kể về người bà thân yêu của em

Generate time = 0.10430097579956 s. Memory usage = 1.93 MB