cham khac go dinh lang viet nam


Chương
trình
GIÁO ÁN
MỸ THUẬT LỚP 9
Bài 6:
Thường thức mỹ thuật
CHẠM KHẮC GỖ
ĐÌNH LÀNG
VIỆT NAM
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRÀ
NGƯỜI DẠY: NGUYỄN THỊ HIÊNØ

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
BÀI 6: Thường thức mỹ thuật
CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH
LÀNG VIỆT NAM
II. NGHỆ THUẬT
CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG
III. Một vài đặc điểm của chạm
khắc gỗ đình làng.

CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH
LÀNG VIỆT NAM
BÀI 6: Thường thức mỹ thuật
I. VAØI NEÙT KHAÙI QUAÙT:

Ñình Thoå Tang

Ñình laøng Vó Daï(Hueá)

Ñình laøng Nam Thanh
( Thöøa Thieân Hueá)

Ñình Baûng

ẹỡnh laứng Haùnh Thoõng- Goứ Vaỏp

Ñình Moâng Phuï – Sôn Taây.

Ñình coå Quan Lan

Ñình laøng Chuoân
I. Vài nét khái quát:
- Đình làng là thành tựu đặc sắc trong
nghệ thuật kiến trúc và trang trí truyền thống
của nước ta.
Đình là nơi thờ Thành hoàng làng, là
nơi bàn bạc, giải quyết việc làng và tổ
chức lễ hội hằng năm.
- Kiến trúc đình làng mộc mọc
và duyên dáng. Ngôi đình là
niềm tự hào và luôn gần gũi,
gắn bó với tình yêu quê
hương của mỗi người dân.
Các ngôi đình tiêu biểu:
Đình Bảng( Bắc Ninh),
Đình Lỗ Hạnh (Tây Đằng),
Đình Chu Quyến (Hà Tây)…
II. NGHỆ THUẬT
CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG
THAÛO LUAÄN NHOÙM
NHÓM 1:Các bức chạm khắc phản
ánh nội dung, đề tài gì?
NHÓM 2: Cách thể hiện chạm khắc ở
đình làng có đặc điểm gì?
NHÓM 3:Các bức chạm khắc được
chạm như thế nào?
NHÓM 4: Kể tên một số tác phẩm
chạm khắc tiêu biểu?

NHOÙM 1: Các bức chạm khắc phản
ánh nội dung, đề tài gì?
Phản ánh cuộc sống đời thường của
nhân dân . Các bức chạm khắc thể hiện
về đề tài sinh hoạt xã hội và các hình
tượng trang trí thể hiện đầy sáng tạo
của các nghệ nhân xưa như là Đấu vật,
Đánh cờ, uống rượu, Chọi gà..
ẹaựnh cụứ- ẹỡnh Ngoùc Canh
(Vúnh Phuực)

Generate time = 0.083019971847534 s. Memory usage = 1.93 MB