Ban dang ky xay dung don vi van hoa

BCĐ TDĐKXDĐSVH TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BVĐ XDĐSVH……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BVĐ ……………., ngày…….tháng……năm ………..
BẢNG ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM …………
Kính gửi: BCĐ TDĐK XDĐSVH Tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi tổ chức, quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ - CNVCLĐ trong cơ
quan, đơn vị và hình thành Ban vận động cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện phong
trào.
Cơ quan đơn vị……………………………………………..
Chúng tội đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa theo 3 tiêu chuẩn qui định trong
Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 23 / 6/2008.
Toàn thể cán bộ - CNVCLĐ quyết tâm xây dựng đơn vị……………………….
……………………………………………………………………………………
Đạt danh hiệu đơn vị văn hóa năm………………………………

TM. BVĐ…………………………….
( Ký tên, đóng dấu)
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 / 2008 / QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị văn hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/Thường trực Ban chỉ đạo cuộc
vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh tại Tờ Trình
số 37/TTr- BCĐ ngày 11/6/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng tiêu chuẩn xây dựng đơn vị
văn hóa”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký và thay thế Quyết
định số 30/2003/QĐ- UB ngày 29/7/2003 của UBND Tỉnh. Giao ban chỉ đạo cuộc
vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh tổ chức
hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này trong toàn tỉnh.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban , Ngành,
Giám đốc các Doanh nghiệp Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/.
Nơi nhận: TM,ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
-Như điều 3; KT. CHỦ TỊCH
-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư Pháp;
-TT/TU, TT/HĐND, TT/MTTQ Tỉnh; ( Ký tên và đóng dấu)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- LĐ/VP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX.VD. Lê Vĩnh Tân
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG TIÊU CHUẨN
Xây dựng Đơn vị Văn hóa
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 / 2008/ QĐ – UBND,
ngày 23 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp)
NỘI DUNG
Số
điểm
Tự
chấm
Điểm
Phúc tra
I
1
2
3
TRỤ SỞ LÀM VIỆC:
- Có biển hiệu cơ quan, đơn vị, phòng, ban; có hàng
rào bảovệ; treo cờ đúng qui định và có nơi để xe ngăn
nắp, gọn gàng.
- Có bảng nội quy cơ quan, đơn vị, lịch công tác (hoặc
kế hoạch sản xuất kinh doanh).
- Các phòng, ban, bộ phận làm việc, nơi sản xuất sắp
xếp ngăn nắp, sạch đẹp
15
5
5
5

II
1
2
3
4
5
6
7
8
XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- CB.CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa
và quy định cải cách hành chính.
- CB.CNVCLĐ không hút thuốc lá trong phòng làm
việc, không sử dụng đồ uống có độ cồn tại công sở.
- Nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.
- CB.CNVCLĐ đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục
theo quy định, có đeo bảng hiệu CBCC, chuyên ngành.
- Thực hiện tốt quy định trong việc cưới, tang, lễ hội
trong CNVCLĐ
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao ở cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn vị.
55
10
10
5
5
10
5
5
5

III
1
2
3
4
BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN LAO
ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
- Cơ quan đơn vị không có người vi phạm pháp luật
hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội.
- Chấp hành tốt các quy về an toàn giao thông.
- Chấp hành tốt các quy định về xây dựng đội tự vệ cơ
quan, phòng gian bảo mật, phối hợp với các ngành
chức năng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng cơ
quan, đơn vị an toàn. Đảm bảo phòng chống cháy nổ.
Có tiêu lệnh, dụng cụ PCCC và tập huấn theo quy
định. Trang bị phòng hộ bảo đảm an toàn lao động, an
toàn điện và tập huấn theo quy định.
- Có công trình vệ sinh, cống thoát nước, thùng chứa
rác, công trình xử lý nước thải hiệu quả. Có cây xanh,
hoa kiểng, cảnh quan môi trường sạch đẹp.
30
10
5
10
5
TỔNG CỘNG 100
-Tổng cộng 100 điểm là mức phấn đấu cao nhất của các cơ quan, đơn vị thực
hiện xây dựng Đơn vị Văn hóa.
- Cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên được công nhận danh hiệu Đơn vị Văn
hóa.
- Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp Luật thuộc các lĩnh vực bị xử lý vi
phạm hành chính từ 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy
cứu trách nhiệm hình sự không xét Đơn vị Văn hóa.
TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Ký tên và đóng dấu)
Lê Vĩnh Tân
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TDĐKXDĐSVH TỈNH
Số: 06 /HD-BCĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 20 tháng 10 năm 2008
HƯỚNG DẪN
CHẤM ĐIỂM CÁC NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA
Căn cứ Quyết định số: 22/2008/QĐ- UBND, ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị Văn hóa, Ban chỉ đạo
cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa Tỉnh hướng
dẫn chi tiết công tác kiểm tra chấm điểm đơn vị Văn hóa cụ thể như sau:
TT NỘI DUNG
SỐ
ĐIỂM
ĐIỂM
TRỪ
I
1
2
TRỤ SỞ LÀM VIỆC: 15điểm
Có biển hiệu cơ quan, đơn vị, phòng, ban; có hàng rào bảo
vệ; cốt cờ và treo cờ đúng quy định, nơi để xe gọn gàng.
- Không có biển hiệu cơ quan, đơn vị
- Không có biển hiệu các phòng, ban trong cơ quan, đơn
vị.
- Không có hàng rào bảo vệ phân định rõ khuôn viên cơ
quan, đơn vị.
- Có cột cờ, treo cờ không đúng quy định.
- Không có cột cờ.
(Trường hợp nơi làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị chung
một tòa nhà như: khối cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể…
có chung một hàng rào bảo vệ và chung cột cờ của tòa nhà
thì được chấm điểm tròn. Nếu bị trừ điểm ở phần này thì
các cơ quan, đơn vị đều phải trừ điểm).
- Đối với các cơ quan có điều kiện về mặt bằng mà không
quy định khu vực để xe cho CBCNVCLĐ và cho khách
đến liên hệ công tác.
Có bảng nội quy cơ quan, đơn vị, lịch công tác (hoặc kế
hoạch sản xuất kinh doanh).
- Không xây dựng nội quy cơ quan, đơn vị hoặc có xây
dựng nội quy cơ quan, đơn vị mà không thực hiện đúng theo
nội quy.
- Không xây dựng lịch công tác (hoặc kế hoạch sản xuất


-1đ
-1đ
-1đ
-1đ
-1đ
-1đ
-1đ
-1đ

Generate time = 0.13632607460022 s. Memory usage = 1.93 MB