Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Lớp 9 - Cả năm

Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
KẾ HOẠCH BỘ MÔN
Tháng Chủ điểm Nội dung
9
TRUYỀN THÔNG
NHÀ TRƯỜNG
- Bầu cán bộ lớp.
- Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS
- Thảo luận về tặng kỉ vật cho nhà trường.
- Thi viết, ca ngợi truyền thống nhà trường
10
CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
- Lễ đăng kí thi đua học tập tốt.
- Tìm hiểu thư của Bác Hồ gửi (1945 và 1668)
- Sinh hoạt chủ đề em là nhà khoa học.
- Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn “thi tài năng văn nghệ”.
11
TÔN SƯ TRỌNG
ĐẠO
- Lễ đăng kí “tuần học tốt, tháng học tốt”
- Thảo luận chủ đề truyền thống “tôn sư trọng đạo”
- Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
- Biểu diễn văn nghệ chào mùng ngày nhà giáo Việt Nam.
12
UỐNG NƯỚC NHỚ
NGUỒN
- Thảo luận chủ đề: Thanh niên phát huy truyền thống CM dân tộc.
- Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống CM của quê hương đất nước.
- Hội vui học tập.
- Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình có công với CM.
1 -2
MỪNG ĐẢNG,
MỪNG XUÂN
- Tìm hiểu về sự phát triển của đất nước.
- Trồng cây lưu niệm ở trường.
- Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương.
- Sinh hoạt mừng Đảng, mừng xuân.
3
TIẾN BƯỚC LÊN
ĐOÀN
- Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay.
- Giao lưu với Đoàn viên ưu tú.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn.
- Thảo luận kế hoạch tham quan kết hợp với kết nạp Đoàn viên mới.
4
HÒA BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ
- Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề “Hòa bình và hữu nghị”
- Tổ chức hội vui học tập.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày GP hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước.
5
BÁC HỒ KÍNH
YÊU
- Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với Thanh niên”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày sinh nhật Bác 19-5.
1
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
2
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 “TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG”.
I. Mục tiêu giáo dục:
- Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền hạn HS cuối cấp THCS.
- Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp, của trường.
- Biết xác định trách nhiệm của bản thân phải học tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
II. Nội dung hoạt động:
- Bầu cán bộ lớp.
-Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS.
- Thảo luận về tặng kỉ vật cho nhà trường.
- Thi viết, ca ngợi truyền thống nhà trường
III. Tiến hành hoạt động
 Hoạt động 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP.
 Yêu cầu giáo dục:
- Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng
hoạt động của lớp trong năm học này.
- Lựa chọn được đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của
trường, của lớp.
- Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp
 Nội dung và hình thức:
Nội dung Hình thức
- Tổng kết hoạt động của lớp trong năm học
vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm
học tới.
- Bầu cán bộ lớp
- Báo cáo và thảo luận.
- Bầu cử
 Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện:
- Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 và phương hướng hoạt động trong năm
học lớp 9.
- Phiếu bầu.
- Một số tiết mục văn nghệ
b. Về tổ chức:
- Cán bộ lớp họp để:
+ Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
+ Thống nhất phương hướng hoạt động của lớp cho năm học mới.
- Mỗi HS chuẩn bị ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động của lớp và lựa chọn cán bộ
mới.
 Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định lớp:
b. Thảo luận:Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp và
cán bộ trong năm học lớp vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học mới.
c. Bầu cán bộ lớp mới
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
- GV hướng dẫn ý nghĩa của việc bầu cán bộ
lớp.
- Người điều khiển yếu cầu lớp thảo luận thống
nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
- Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm
- HS lắng nghe
- HS thảo luận
- Ứng cử và đề cử
- Thư kí làm việc.
3
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
cán bộ lớp, thư kí ghi
- Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu,
nêu rõ thể lệ bỏ phiếu
Tiến hành bầu :
-Bầu các lớp trưởng và các lớp phó, các cán sự
lớp.
-Ban kiểm phiếu làm việc.
-Xen kẽ các tiết mục văn nghệ.
-Ban kiểm phiếu công bố kết quả.
-Lớp trưởng mới thay mặt ban cán sự phát biểu
ý kiến. và phân nhiệm vụ.
- GVCN phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ
cán bộ lớp và giao nhiệm vụ
- Bầu ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ
phiếu
- Bỏ phiếu
-HS trình bày một số tiết mục văn nghệ
- Lắng nghe và vỗ tay chúc mừng
-Lắng nghe.
- Ban cán sự nhận nhiệm vụ
 Kết thúc hoạt động
GVCN đánh giá kết quả đạt được và rút ra những thiếu sót cần khắc phục.
 Hoạt động 2 : THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP THSC
1. Yêu cầu giáo dục:
- Hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn HS cuối cấp THCS.
- Biết xác định trách nhiệm của bản thân phải học tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
- Biết sử dụng các biện pháp hợp lí có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung Hình thức
-Nhiệm vụ và quyền hạn HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành các nhiệm vụ
đó.
-Các biện pháp thực hiện
-Trao đổi.
-Thảo luận
3. Chuẩn bị
a. Phương tiện
- Điều 13, 28, 29, 31 công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
- Một số câu hỏi thảo luận:
+ Theo Công ươc Liên hợp quốc về quyền trẻ em bạn thấy mình có những quyền gì?
+Là HS lớp 9 bạn thấy mình phaỉ thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
+ Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
+Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, bạn cần có những biện pháp gì?
- Giấy khổ lớn, bút lông.
- Một số tiết mục văn nghệ.
b.Tổ chức
- GVCN phổ biến yêu cầu, nội dung kế hoạch hoạt động.
- Cán bộ lớp phân công kế hoạch cụ thể:
+ Xây dựng chương trình.
+ Cử người điều khiển chương trình, thư kí.
+ Cử người trang trí lớp.
+ Phân công cá nhân, nhóm tổ chức một số tiết mục văn nghệ.
4.Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định:
b. Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
4
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
-GV cho học sinh điều khiển chương trình nêu câu
hỏi
+ Theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
bạn thấy mình có những quyền gì?
+Là HS lớp 9 bạn thấy mình phaỉ thực hiện tốt
những nhiệm vụ gì?
+ Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt
các nhiệm vụ đó như thế nào?
+Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, bạn cần có
những biện pháp gì?
-Học sinh thảo luận theo tổ.
-Đại diện tổ báo cáo các kết quả thảo luận của
nhóm mình trước lớp.
-Các tổ khác nhận xét, bổ sung.
-Người điều khiển tổng kết thảo luận.
-Người điều khiển phát phiếu cho học sinh, yêu
cầu HS ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm
học.
-Từng HS suy nghĩ và ghi vào phiếu.
-HS trình bày, cả lớp nhận xét, bổ sung.
-Người điều khiển tổng kết.
-Trình bày một số tiết mục văn nghệ
a. Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ năm học
- HS thảo luận các câu hỏi.
- Cử thư kí ghi kết quả thảo luận
- Các tổ thảo luận.
-Đại diện các tổ trình bày kết quả thảo
luận.
+ Phải hoàn thành chương trình các môn
học đạt kết quả tốt.
+ Phải được công nhận TN THCS.
+ Phải rèn luyện đạo đức tốt
- HS đóng góp ý kiến, bổ sung
b. Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện
nhiệm vụ năm học
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả đạt được và rút ra những thiếu sót cấn khắc phục
 Hoạt động 3 : THẢO LUẬN VỀ VIỆC TẶNG KỈ VẬT CHO NHÀ TRƯỜNG
1. Yêu cầu giáo dục:
- Hiểu được ý nghĩa của tặng kỉ vật cho nhà trừong của HS cuối cấp THCS.
- Có tình cảm lưu luyến gắn bó với trường lớp, thấy cô và bạn bè; mong muốn để lại kỉ niệm cho
nhà trường.
- Tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung Hình thức
-Lựa chọn phương án tặng kỉ vật cho nhà trường.
-Xây dựng các biện pháp thực hiện
-Trao đổi, thảo luận.
- Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật cho nhà
trường.
3. Chuẩn bị
a. Phương tiện
- Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm.
- Một số tiết mục văn nghệ.
b.Tổ chức
- Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật cho nhà trường.
- GVCN góp ý kiến cho bản dự thảo của cán bộ lớp.
- Mỗi HS chuẩn bị dự kiến tặng kỉ vật cho nhà trường và kế hoạch thực hiện.
- Cán bộ lớp phân công kế hoạch cụ thể:
+ Người điều khiển chương trình, thư kí.
+ Cử người trang trí lớp.
+ Phân công cá nhân, nhóm tổ chức một số tiết mục văn nghệ.
5
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
4.Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định:
b. Thảo luận về việc tặng kỉ vật cho nhà trường
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
Cán bộ lớp trình bày ý nghĩa và một số hình thức
tặng kỉ vật cho nhà trừơng VD như:
+ Trồng cây lưu niệm.
+ Xây dựng bồn hoa lưu niệm.
+ Mua ghế đá.
-Học sinh thảo luận, phân tích để chọn ra một
hình thức tặng kỉ vật phù hợp với trường mình
-Lớp lắng nghe cán bộ lớp trình bày ý nghĩa
và một số hình thức tặng kỉ vật lưu niệm cho
trường.
- Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho
trường.
- Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho
trường
- HS thảo luận theo tổ, cử thư kí ghi ý kiến
thảo luận
c. Xây dựng kế hoạch thực hiện
- Cả lớp thảo luận để:
+ Xác định được mục tiêu cần đạt được là gì?
+ Những công việc cần làm để đạt được mục tiêu đó.
+ Thời gian thực hiện.
+Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, từng tổ.
- Thư kí thông qua kế hoạch hoạt động thực hiện.
-Người điều khiển chương trình chốt lại kỉ vật đã chọn và nhắc nhở cả lớp thcự hiện theo kế hoạch.
d. Văn nghệ Người điều khiển chương trình giới thiệu các tiết mục văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả đạt được.
 Hoạt động 4 : THI VIẾT CA NGỢI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
1. Yêu cầu giáo dục:
- Giúp HS hiểu truyền thống của lớp, của trường.
- Tự hào, trân trọng phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
- Phát triển khả năng ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao tiếp, hợp tác…
2. Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung Hình thức
-Ca ngợi truyền thống của trường, lớp -Thi vẽ
3. Chuẩn bị
a. Phương tiện
- Giấy khổ lớn, bút lông, băng dính.
- Một số chủ đề các tổ có thể lựa chọn:
+ Cảnh sinh hoạt của lớp.
+ Chân dung các bạn HS khá, giỏi.
+ Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn
- Một số tiết mục văn nghệ.
b.Tổ chức
-GVCN nêu chủ đề hoạt động, mục đích yêu cầu và gợi ý một số chủ đề mà HS có thể lựa chọn.
- Lớp thảo luận nhằm:
+ Thống nhất yêu cầu, nội dung, kế hoạhc và chương trình hoạt động.
+ Phân công người điềukhiển chương trình và thư kí.
+ Cử ban giám khảo.
+ Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mcụ văn nghệ.
+ Phân công trang trí lớp, mua tặng phẩm
6
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
4.Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Người dẫn chương trình nêu yêu cầu và hình
thức dự thi:
- Các tổ trưng bày sản phẫm. Mỗi tổ có thời
gian tối đa là 5 phút.
- Lần lượt đại diện các tổ giới thiệu khái quát
tờ báo báo của mình và nêu rõ ý tưởng thể
hiện.
- BGK chấm điểm trưng bày của các tổ
-Mỗi tổ chọn 1 -2 tác phẩm đại diện cho tổ.
-Lần lượt đại diện các tổ trình bày cách thể
hiện tác phẩm đó
-BGK chấm điểm.
- Trình diễn văn nghệ xen kẽ với phần trình
bày các tổ
- Người điều khiển tổng hợp và công bố kết
quả của 2 đợt thi.
a. Thi trưng bày
- Lắng nghe thể lệ và yêu cầu của phân thi.
- Các tổ lên trình bày và giới thiệu sản phẩm.
- Các bạn HS cổ vũ cho các đội thi bằng
những tràng pháo tay
b. Thi bình luận về tác phẩm tự chọn các tổ
- Các tổ cử đại diện trình bày
- Lắng nghe và cổ vũ cho các đội
- Trình bày các tiết mục văn nghệ
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả đạt được, trao giải.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI”
I . Mục tiêu giáo dục:
-Nhận thức sâu sắc các hoạt động cuả Bác Hồ trong thư gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên
của nước VN DCCH tháng 9/1945 và thư gửi ngành GD ngày 16/10/1968
-Xác định trách nhiệm học tập tích cực theo lời Bác Hồ dạy để đạt kết quả tốt trong kì thi cuối
cấp.
-Biết đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập và rèn luyện tiến bộ
II. Nội dung hoạt động:
- Tổ chức hoạt động “lễ đăng kí thi đua học tập tốt”
-Hướng dẫn HS tìm hiểu lời dạy của Bác Hồ trongt hư gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên
của nước VN DCCH tháng 9/1945 và thư gửi ngành GD ngày 16/10/1968
-Tổ chức thi tìm hiểu thư Bác Hồ.
-Tổ chức sinh hoạt chủ đề “em là nhà khoa học”
-Tổ chức văn nghệ theo chủ đề tự chọn.
-Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm.
III.Tiến hành hoạt động
 Hoạt động 1 : LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT.
 Yêu cầu giáo dục:
-HS nắm được các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân
trong năm học để đạt kết quả cao.
-Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên.
-Rèn luyện các phương pháp hoạt động tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 Nội dung và hình thức:
Nội dung Hình thức
- Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự - Lễ đăng kí thi đua và văn nghệ
7
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
thảo chương trình hành động của lớp, các biện
pháp thực hiện.
- Các tổ và cá nhân đăng kí thi đua.
 Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện:
- Bản đăng kí thi đua của cá nhân và của tổ, lớp
- Một số tiết mục văn nghệ
b. Về tổ chức:
 GVCN:
- Nêu yêu cầu, kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động “lễ đăng kí thi đua học tập tốt”.
- Giao nhiệm vụ cho lớp chuẩn bị và thực hiện.
- Giúp HS bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch chuẩn bị.
 Học sinh:
- Lớp trửơng duy trì hội ý với các lực lượng cốt cán trong lớp và tổ trưởng để cùng thống nhất
nội dung, hình thức tiến hành và phân công các công việc cụ thể.
+ Mỗi cá nhân xây dựng bản đăng kí thi đua cho mình.
+ Tổ trửong xây dựng bản đăng kí thi đua cho tổ (sau khi hội ý với các tổ viên)
+Lớp trưởng chuẩn bị chương trình hoạt động của lớp.
+ Phân công người dẫn chương trình, chuẩn bị văn nghệ, trang trí.
+ Dự kiến mời đại biểu.
- Lớp trưởng báo cáo với GVCN tình hình chuẩn bị.
 Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định lớp:
b. Lễ đăng kí thi đua
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Người dẫn chương trình mời đại diện tổ lên
đọc bản đăng kí thi đua của tổ.
- Nộp bản đăng kí thi đua lại cho lớp
trửơng.
- Lớp phó HT lên đọc bản dự thảo của lớp
và các biện pháp thực hiện.
- Người điều khiển chương trình lần lượt
nêu các chương trình cụ thể.
- Văn nghệ xen kẽ giữa các phần
- Đại diện tổ lên đọc bản đăng kí thi đua
của tổ.
- Lớp trưởng nhận bản đăng kí thi đua.
- Lớp thảo luận và lấy biểu quyết.
- Rút ra biện pháp thực hiện chung cho cả
lớp
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả, rút ra những thiếu sót cần khắc phục.
 Hoạt động 2 : TÌM HIỂU THƯ CỦA BÁC HỒ.
 Yêu cầu giáo dục:
-HS nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng GD của HS và thấm nhuần
ý nghĩa của những lời dạy trong thư của Bác.
-Kính yêu Bác, trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em.
-Biết thực hiện lời dạy của Bác để học tập tốt và rèn luỵên tốt.
 Nội dung và hình thức:
Nội dung Hình thức
- Hướng dẫn HS tìm hiểu lời dạy của Bác Hồ
trong thư gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên
của nước VN DCCH tháng 9/1945 và thư gửi
- Hỏi đáp và thảo luận ý nghĩa những
lời dạy của Bác Hồ.
- Một số tiết mục văn nghệ
8
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
ngành GD ngày 16/10/1968
-Các quyền trẻ em được Bác Hồ quan tâm.
 Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện:
- Thư Bác Hồ gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước VN DCCH tháng 9/1945 và thư
gửi ngành GD ngày 16/10/1968
-Câu hỏi gợi và đáp án.
-Điều 28, 29 cơng ước liên hợp quốc về quyền trẻ em.
-Một số tiết mục văn nghệ
b. Về tổ chức:
 GVCN:Nêu u cầu, kế hoạch, mục đích chung và giao cho lớp trưởng điều hành.
 Học sinh:
- Lớp trửơng u cầu mọi thành viên trong lớp tìm đọc thư của Bác Hồ gửi HS nhân ngày khai
trường đầu tiên của nước VN DCCH tháng 9/1945 và thư gửi ngành GD ngày 16/10/1968.
Điều 28, 29 cơng ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
- Lớp trửong hội ý cán bộ lớp, bàn bạc, thống nhất nội dung, hình thức tiến hành và phân cơng
chuẩn bị cụ thể cho hoạt động
+ Xây dựng chương trình hoạt động.
+ Cử ban giám khảo, thư kí.
+ Phân cơng người dẫn chương trình, chuẩn bị văn nghệ, trang trí.
- Lớp trưởng báo cáo với GVCN tình hình chuẩn bị.
 Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định lớp:
b. Thi hỏi đáp và thảo luận
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Người dẫn chương trình nêu câu hỏi xoay
quanh vấn đề đã đặt ra ở mục 3
- Các đội đưa ra đáp án
- Ban giám khảo cho điểm
- Ban giám khaỏ tổng kết
- Văn nghệ xen kẽ giữa các phần
- Tổ nào có đáp án trước thì được ưu tiên
trả lời.
- Nhận xét, bổ sung, kết luận của các tổ
khác
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả, rút ra những thiếu sót cần khắc phục.
 Hoạt động 3: EM LÀ NHÀ KHOA HỌC.
1.u cầu giáo dục:
- Nâng cao quyền được phát triển khả năng về trí tuệ, vận dụng tri thức đã học để giải
thích một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên, trong xã hội, trong đời sống.
- Từ đó càng yêu thích các môn học, hăng say học tập, có thái độ học tập đúng đắn.
- Rèn luyện các kó năng tham gia vìao hoạt động, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực
tiễn.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a) Nội dung
- Kiến thức một số môn học như: Toán, Lí, Hóa, Sinh, ….
- Một số hiện tương khoa học sảy ra trong tự nhiên và đời sống, các bài toán vui, câu đố có
nội dung khoa học, …
b) Hình thức
9
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
- Bắt thăm – hỏi đáp
- Một số tiết mục văn nghệ
3. Chuẩn bò hoạt động
a. Ph ương tiện :
-Câu hỏi về một số hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong đời sống;
một bài toán vui, một câu đố có nội dung khoa học, …
-Phiếu ghi câu hỏi, hộp dựng phiếu.
-Đáp án, thang điểm dùng cho ban giám khảo.
-Điều 29, khỏan 1, mục a, công ước liên hợp quốc tế về quyền trẻ em
b. Tổ chức
- Lớp lựa chọn 4 nhóm” các nhà khoa học trẻ” mỗi nhóm từ 2-3 học sinhcủa 4 môn học và
gọi theo tên là các nhà toán học trẻ, nhóm các nhà vật lí trẻ đến từ ….
- Mời các giáo viên dạy các bộ môn có trong cuộc thi làm cố vấn, đồng thời làm giám
khảo. Yêu cầu họ giúp cho các hoạt động của lớp các câu hỏi, câu đố có nội dung khoa
học, bài toán vui,.…
- Đề nghò mỗi học sinh sưu tầm các tài liệu, câu đố có nội dung khoa học,.… để tham
gia họat động.
- Phân công người điều khiển chương trình và thư kí, trang trí và mời đại biểu.
- Chuẩn bò một số tiết mục xen kẽ.
4. Tiến hành hoạt động:
a. Ổn định lớp:
b.Thi hỏi đáp và thảo luận
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Người dẫn chương trình nêu thể lệ chơi.
- Các cổ động viên sẽ lên bốc thăm hoặc
đât câu hỏi cho đội chơi
- Các đội đưa ra đáp án
- Ban giám khảo cho điểm, thư kí ghi
điểm lên bảng trong cột tương ứng.
- Ban giám khảo tổng kết
- Ban giám khảo nêu câu hỏi phụ để xếp
hạng cho các đội (xoay quanh vấn đề về quyền
của trẻ em).
- Văn nghệ xen kẽ giữa các phần
- Các cổ động viên sẽ lên bốc thăm hoặc
đặât câu hỏi cho đội chơi. Câu hỏi thuộc
lónh vực nào thì nhóm khoa học thuộc
lónh vực đó sẽ giải đáp, thời gian suy
nghó là 10 giây, nhóm đó không giải đáp
được thì các nhóm khác báo tín hiệu xin
giải đáp.
- Tổ nào có đáp án trước thì được ưu tiên
trả lời.
- Nhận xét, bổ sung, kết luận của các tổ
khác
- Rút ra biện pháp thực hiện chung cho cả
lớp
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả, rút ra những thiếu sót cần khắc phục.
 Hoạt động 4: THI TÀI NĂNG VĂN NGHỆ
1.u cầu giáo dục:
- Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp với nhiều thể lọai: hát, ngâm thơ, kể chuyện,
tiểu phẩm, …
- Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu trường, yêu lớp, …
10
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
- Sẵún sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức
2. Nội dung và hình thức:
Nội dung Hình thức
- Các bài hát, bài thơ, truyện kể, tiểu phẩm,
…phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh
- Thi trình diễn văn nghệ với các
thể lọai đã nêu
3.Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện:
- Một số nhạc cụ đơn giản.
-
Quà tặng làm phần thưởng nếu có.
b. Về tổ chức:
 GVCN: Nêu u cầu, nội dung của hoạt động “Thi tài năng văn nghệ của lớp”
 Học sinh:
- Động viên cá nhân, tổ đăng kí tiết mục văn nghệ, tổ chức tập luyện.
+ Cử ban giám khảo, thư kí, mời đại biểu.
+ Phân cơng người dẫn chương trình, chuẩn bị văn nghệ, trang trí.
+ Chuẩn bò nhạc cụ, phần thưởng.
4.Tiến hành hoạt động:
a.Ổn định lớp:
b. Thi hỏi đáp và thảo luận
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Người dẫn chương trình giới thiệu các tiết
mục văn nghệ
- Ban giám khảo cho điểm
- Ban giám khảo tổng kết
- Phát thưởng
- Các cá nhân và lên trình diễn
- Các bạn còn lại cổ động bằng những tràng
pháo tay.
5. Kết thúc hoạt động: GVCN đánh giá kết quả, rút ra những thiếu sót cần khắc phục.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 “TƠN SƯ TRỌNG ĐẠO”
I. Mục tiêu giáo dục:
- Nhận thức sâu sắc ý nghóa của ngày nhà giáo việt nam 20 – 11 và truyền thống tôn sư
trọng đạo của dân tộc.
- Kính trong và biết ơn thầy cơ giáo.
- Tích cực học tập, rèn luyện, góp phần phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân
tộc.
II.Nội dung họat động của chủ đ
- Hướng dẫn học sinh về truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
- Tổ chức lễ đăng kí “tuần học tốt tháng học tốt”.
- Thảo luận về chủ đề “tôn sư trọng đạo”.
- Tổ chức kó niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
- Sơ kết đánh giá tuần học tốt, tháng học tốt đễ lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo
Việt Nam 20 – 11.
- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
III.Họat động củ thể.
11
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
 Ho ạ t đ ộ ng 1 : LỄ ĐĂNG KÍ “TUẦN HỌC TỐT, THÁNG HỌC TỐT”
1. Yêu cầu giáo dục
-Giúp học sinh nhận thức được ý nghóa của “tuần học tốt, tháng họ tốt” để lập thành tích
chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11.
-Tích cực hưởng ứng tuần lễ thi đua.
-Đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung Hình thức
-Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của cá nhân, tổ,
lớp.
-Kế hoạch thi đua, biện pháp thực hiện.
- Trao đổi, thảo luận.
3. Chuẩn bò hoạt động
a. Về phương tiện: chương trình hành động của cá nhân, tổ, lớp.
b. Về tổ chức
-Giáo viên đònh hướng kế hoạch thi đua dựa trên đặc điểm, khả năng, điều kiện cụ thể của
lớp.
-Học sinh
+ Họp cán bộ lớp để xây dựng kế hoạch thi đua của lớp.
+ Các tổ thảo luận kế hoạch của tổ dựa trên kế hoạch của lớp.
+ Từng cá nhân dựa trên kế hoạch của tổ và khả năng của bản thân, xây dụng kế hoạch cá
nhân.
+ Chuẩn bò một sốt tiết mục văn nghệ.
+ Phân công người điều khiển chương trình, thư kí, trang trí lớp.
4. Tiến hành hoạt động
a. Khởi động: người điều khiển chương trình tuyên bố lí do.
b. Thảo luận
- Líp trëng ®äc ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cđa líp
(gåm c¶ chØ tiªu phÊn ®Êu, kÕ ho¹ch vµ biƯn
ph¸p thùc hiƯn).
- LÇn lỵt mêi c¸c tỉ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ “Tn
häc tèt”.
- §¹i diƯn c¸c tỉ kÝ vµo ch¬ng tr×nh hµnh ®éng
cđa líp.
- C¸c tỉ viªn nép b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cđa c¸
nh©n cho tỉ qu¶n lÝ, theo dâi.
- Ngêi ®iỊu khiĨn lÇn lỵt nªu c¸c chØ tiªu phÊn
®Êu cđa líp vµ biƯn ph¸p thùc hiƯn.
- C¶ líp tham gia th¶o ln, gãp ý, bỉ sung.
- Ngêi ®iỊu khiĨn tãm t¾t c¸c ý kiÕn cđa líp vµ
lÊy biĨu qut.
- Th kÝ ghi vµo biªn b¶n.
Ngêi ®iỊu khiĨn giíi thiƯu lÇn lỵt c¸c tiÕt mơc
a.LƠ ®¨ng kÝ thi ®ua tn häc tèt.
- Líp trëng vµ c¸c tỉ trëng lµn lỵt ®¨ng kÝ thi
®ua.
- C¸c tỉ viªn l¾ng nghe
b. Th¶o ln
- Tõng c¸ nh©n tÝch cùc xung phong ph¸t biĨu
ý kiÕn.
12
Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án hoạt động NGLL
®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diƠn. d. V¨n nghƯ
- L¾ng nghe vµ cỉ vò, ®éng viªn.
5. Kết thúc hoạt động:
- GVCN ph¸t biĨu ý kiÕn.
- NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa HS vµ híng dÉn HS chn bÞ cho lƠ kØ niƯm ngµy Nhµ gi¸o ViƯt
Nam.
 Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG “TƠN SƯ TRỌNG
ĐẠO”
1.Yêu cầu giáo dục
-Giúp học sinh.
-Hiểu biết về truyền thống “tôn sư trọng đạo”
-Trân trọng tự hào với truyền thống
-Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo phát huy truyền thống “ tôn sư trọng đạo của dân tộïc”
2. Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung Hình thức
- Truyền thống “tôn sư trọng đạo của dân tôc việt nam”
-Những dẫn chứng minh họa về truyền thống nhân đạo
xưa và nay
- Trao đổi, thảo luận.
- Biểu diễn văn nghệ
3. Chuẩn bò hoạt động
a) Về phương tiện
-Những tư liệu sưu tầm được (bài báo, sách, câu chuyện, các tư liệu lòch sử, tranh ảnh,…) về
truyền thống “ tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
-Câu hỏi gợi ý để trao đổi, thảo luận.
-Báo cáo của học sinh.
-Phương tiện để trang trí và vò trí trưng bày tư liệu.
b) Về tổ chức
- Giáo Viên chủ nhiệm:
+ Đònh hướng nội dung họat động.
+ Động viên học sinhtiếp tục tham gia.
- Học sinh:
+Họp tổ chia nhóm, phân công sưu tầm, sắp xếp tư liệu, viết báo cáo thu hoạch.
+Tập hợp các báo cáo và tư liệu thành tập san của lớp về truyền thống “tôn sư trọng đạo”.
+Chuẩn bò một số tiết mục văn nghệ.
+Phân công người điều khiển chương trình, trang trí, trưng bày tư liệu.
4. Tiến hành họat động:
a. Khởi động
b. Trao đổi và thảo luận
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Người điều khiển chương trình
tuyên bố lí do và nội dung thảo luận chính.
- Nội dung và ý nghóa của
truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân
- Phê phán những biểu hiện trái với truyền
thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
- Đại diện của tổ lên báo cáo thu hoạch của
tổ.
13

Generate time = 0.51060581207275 s. Memory usage = 1.97 MB