TRÒ CHƠI Ô CHỮ NGỮ VĂN 7


1
2
3
4
8
7
6
9
5
1- Có 6 chữ cái: Những từ ngữ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm
xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp?
9- Có 5 chữ cái: Những từ chuyên đi kèm với một từ ngữ
trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật
sự việc được nói đến ở từ ngữ đó, là từ gì?
2- Có 10 chữ cái: Những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu
nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc
thái tình cảm của người nói?
3- Có 5 chữ cái: Trong câu ghép mỗi kết cấu chủ vị được gọi
là gì?
4- Có 11 chữ cái: Là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của
sự vật?
5- Có 7 chữ cái: Câu sau là loại câu nào (nhận xét cấu tạo):
“Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang
có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học”
6- Có 12 chữ cái: Tập hợp của những từ có ít nhất một nét
chung về nghĩa là gì?
8- Có 7 chữ cái:Từ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất
định?
7- Có 6 chữ cái: Hai câu thơ: “Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc cỏn con”
đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
Dọc
Dọc
¸ n T õ
T h
Õ c © uv
n
ã i q u
¸
b i Ö t n g

t h ¸ i t õ
Ì
nt h
î n g h
Ì
n ht ­t õ
c © u g h Ð
p
õ v ù nn g tr ­t ê
g
t õît r
T
i
Õ
n
v
i
Ö
g
t

2
3
4
8
7
6
9
5
1- Có 6 chữ cái: Những từ ngữ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm
xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp?
9- Có 5 chữ cái: Những từ chuyên đi kèm với một từ ngữ
trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật
sự việc được nói đến ở từ ngữ đó, là từ gì?
3- Có 5 chữ cái: Trong câu ghép mỗi kết cấu chủ vị được gọi
là gì?
4- Có 11 chữ cái: Là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của
sự vật?
6- Có 12 chữ cái: Tập hợp của những từ có ít nhất một nét
chung về nghĩa là gì?
8- Có 7 chữ cái:Từ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất
định?
Dọc
Dọc


B
é
N

H G
C

H D ậ U
C
ạL i

T
Ô
II
H

đ
C
T Ơ
S
N
I
áƯ G
M
N
N GòL ẹR OT
G
Ô N G G
I
o
A
B
óCN H
á
T
Â
N
N
IS
ụCÔ N H
H
G
V
T
Hế
n
Ăn
M

2
3
4
8
7
6
5
2
3
4
7
6
5
Chìa
ChìaB
é
N

H G
C

H D ậ U
C
ạL i

T
Ô
II
H

đ
C
T Ơ
S
N
I
áƯ G
M
N
N GòL ẹR OT
G
Ô N G G
I
o
A
B
óCN H
á
T
Â
N
N
IS
ụCÔ N H
H
G
V
T
Hế
n
Ăn
2
3
4
8
7
6
9
5
10
11
1
13
12


Chia khoá
Chia khoá

1
2
3
4
8
7
6
9
5
1- Có 6 chữ cái: Những từ ngữ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm
xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp?
9- Có 5 chữ cái: Những từ chuyên đi kèm với một từ ngữ
trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật
sự việc được nói đến ở từ ngữ đó, là từ gì?
2- Có 10 chữ cái: Những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu
nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc
thái tình cảm của người nói?
3- Có 5 chữ cái: Trong câu ghép mỗi kết cấu chủ vị được gọi
là gì?
4- Có 11 chữ cái: Là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của
sự vật?
5- Có 7 chữ cái: Câu sau là loại câu nào (nhận xét cấu tạo):
“Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang
có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học”
6- Có 12 chữ cái: Tập hợp của những từ có ít nhất một nét
chung về nghĩa là gì?
8- Có 7 chữ cái:Từ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất
định?
7- Có 6 chữ cái: Hai câu thơ: “Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc cỏn con”
đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
Dọc
Dọc
¸ n T õ
T h
Õ c © uv
n
ã i q u
¸
b i Ö t n g

t h ¸ i t õ
Ì
nt h
î n g h
Ì
n ht ­t õ
c © u g h Ð
p
õ v ù nn g tr ­t ê
g
t õît r
T
i
Õ
n
v
i
Ö
g
t

Generate time = 0.10477519035339 s. Memory usage = 1.93 MB