GDCD 9 Chuan kien thuc, ki nang

Giáo án: GDCD 9
Tuần 1 Ngày soạn: 24/8/2009
Tiết 1
Bài 1 : CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là CCVT; những biểu hiện của phẩm chất CCVT; vì
sao cần phải CCVT.
2. Kĩ năng:
- Biết phân biệt được các hành vi thể hiện CCVT hoặc không CCVT.
- Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người có phẩm chất
CCVT.
3. Thái độ:
- Biết quí trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện CCVT.
- Phê phán, phản đối những hành vi thể hiện tính tự tư, tự lợi, thiếu công bằng trong
giải quyết công việc
II. Phương tiện:
- Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ
- Một số mẩu chuyện ngắn, cao dao, tục ngữ liên quan.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC (chưa kiểm tra)
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm:
- N1+3: câu hỏi a (gợi ý)
- N2+4: câu hỏi b (gợi ý)
? Tô Hiến Thành và Hồ Chí
Minh đã thể hiện được phẩm
chất gì qua hai mẩu chuyện
trên?
- Đọc vấn đề sgk
- Tô Hiến Thành là người hồn
tồn chỉ căn cứ vào việc ai là
người có khả năng gánh vác
việc nước, không tthieen vị;
công bàng; giải quyết công
việc theo lẽ phải và xuất phát
từ lợi ích chung.
- Bác Hồ là tấm gương sáng
ngời, Bác dành trọn cuộc đời
cho quyền lợi dân tộc, quyền
lợi của đất nước và tồn thể
nhân dân... chính vì vậy Bác
đã được nhân dân VN và tin
yêu, kính trọng, khâm phục và
tự hào, nhân dân thế giới kính
phục.
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
2. Nội dung bài học:
1
Giáo án: GDCD 9
? theo em, thế nào là chí công
vô tư?
HĐ2: Liên hệ thực tế:
? Em hãy nêu một số việc làm
thể hiện được phẩm chất
CCVT mà em biết?
? Để rèn luyện phẩm chất
CCVT, HS cần phải làm gì?
? theo em, một người luôn
phấn đấu hết mình để đạt được
lợi ích cho bản thân bằng khả
năng của mình thì người đó có
phải là người CCVT hay
không? Vì sao?
? Em hãy nêu lên một số hành
vi trái với CCVT?
? HS có những việc làm nào
trái với CCVT?
GV: CCVT là phẩm chất đạo
đức tốt đẹp, trong sáng và cần
thiết; nó thể hiện ở mọi lúc,
mọi nơi, nó không chỉ thể hiện
qua lời nói mà cần thể hiện
trong hành động, việc làm..
? CCVT có ý nghĩa như thế nào
trong cuộc sống?
- Phẩm chất CCVT
- Trả lời
- Giúp đỡ người khác mà
không mong người trả ơn,
không nhận hối lộ...
- Luôn cố gắng học tập tốt để
vươn lên bằng chính khả năng
của bản thân, không dựa dẫm
vào người khác, không ích kỉ
với người khác...
- Phải, Vì người đó phấn đấu
bằng khả năng của mình mà
không làm những việc phi
pháp để đạt được lợi ích.
- Nhận hối lộ; bớt xén tiền
của, thời gian của nhà nước;
thiên vị, đối xử không công
bằng...
- Làm bài thi dựa vào bạn bè;
xem tài liệu trong thi cử; thiên
vị trong các hoạt động của
lớp...
- Trả lời
- CCVT là phẩm chất đạo
đức của con người, thể
hiện ở sự công bằng,
không thiên vị, tuân theo
lẽ phải, đặt lợi ích chung
lên trên lợi ích cá nhân.
2
Giáo án: GDCD 9
GV: Có một số ngươi khi nói
thì có vẻ rất CCVT nhưng
trong công việc, hành động thì
ngược lại.
? Theo em, HS cần phải học tập
và rèn luyện phẩm chất CCVT
hay không? Vì sao?
? Để rèn luyện phẩm chất này,
mỗi chúng ta cần phải làm gì?
HĐ3: Luyện tập:
GV: Treo bài tập 2 (Bảng phụ)
lên bảng và gọi HS lên làm.
- Rất cần, vì đây là đức tính
tốt, nó sẽ giúp chúng ta trở
thành người có ích cho XH
- Trả lời
- Câu 2: tán thành ý: d, đ
- CCVT đem lại lợi ích
cho tập thể, cộng đồng,
góp phần làm cho đất
nước giàu mạnh, XH
công bằng, dân chủ, văn
minh.
Người sống CCVT sẽ
được mọi người yêu quý,
kính trọng.
- Để rèn luyện phẩm chất
CCVT, HS cần có thái độ
ủng hộ, quý trọng người
CCVT, đồng thời phê
phán những hành vi vụ
lợi, thiếu công bằng trong
cuộc sống.
3. Bài tập:
HS làm bài tập 2-sgk
4. Củng cố :
GV đưa ra một tình huống bất kì (đã chuẩn bị sẵn) để HS tự giải quyết vấn đề.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
3
Giáo án: GDCD 9
Tuần 2 Ngày soạn: 27/8/2009
Tiết 2
Bài 2 : TỰ CHỦ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được thế nào là TC; ý nghĩa của TC.
- Sự cần thiết phải rèn luyện và cách rèn luyện để trở thành một người có tính TC.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được những biểu hiện của đức tính TC.
- Biết đánh giá bản thân và người khác về tính TC.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người sống TC.
- Có ý thức rèn luyện tính TC trong cuộc sống, trong quan hệ với người khác và trong
những công việc của bản thân.
II. Phương tiện:
- Giấy khổ lớn, bút dạ
- Một số mẩu chuyện ngắn
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là CCVT? Ý nghĩa của CCVT?
? Chúng ta cần rèn luyện phẩm chất CCVT như thế nào?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
? Bà Tâm đã làm gì trước nỗi
bất hạnh to lớn của gia đình?
? Theo em, bà Tâm là người
như thế nào?
? Từ mọt HS ngoan, hocm giỏi,
N đi đến chỗ nghiện ngập và
trộm cắp như thế nào? Vì sao?
? Theo em, tính tự chủ được
thể hiện như thế nào?
- Đọc vấn đề sgk
- Nén chặt nỗi đau để chăm
sóc con và giúp đỡ, động viên
người có cùng cảnh ngộ.
- Người làm chủ được tình
cảm được tình cảm, hành vi
của mình nên đã vượt qua đau
khổ, sống có ích đối với con
mình và người khác.
- N sa vào các tệ nạn xã hội
một cách nhanh chóng vì do
thiếu tính tự chủ.
- Trả lời
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
2. Nội dung bài học:
- Tự chủ là làm chủ bản
thâm. Người biết tự chủ
là người làm chủ được
suy nghĩa, tình cảm và
hành vi
4
Giáo án: GDCD 9
? Thế nào là người thiếu tính tự
chủ? Hậu quả?
? Vì sao chúng ta cần rèn luyện
tính tự chủ?
HĐ2: Thảo luận nhóm: về
cách ứng xử thể hiện tính tự
chủ.
- N1: khi có người làm điều gì
khiến em không hài lòng, bạn
sẽ xử sự như thế nào?
- N2: Nếu ai đó rủ em làm điều
gì đó sai trái, em sẽ làm gì?
- N3: Bạn rất mong muốn một
điều gì đó nhưng cha mẹ chưa
đáp ứng được, bạn sẽ làm gì?
- N4: Vì sao cần có thái độ ôn
hòa, từ tốn trong giao tiếp?
- Không làm chủ được bản
thân, luôn nóng nảy, không
bình tĩnh... trong mọi việc nên
kết quả làm việc hoặc trong
các mối quan hệ xã hội
thường không được như mong
muốn.
- Trả lời
- Mình phải xem lại việc làm
đó (để biết được minh hay
người ấy đúng), nếu người ấy
sai thì phải phân tích và nhắc
nhở bạn.
- Phải biết từ chối khéo léo,
đồng thời khuyên bạn không
nên làm những điều đó.
- Xem lại mong muốn của
mình có chính đáng hay
không? Điều kiện gia đình
mình như thế nào? Nếu mong
muốn của mình chính đáng
nhưng gia đình khó khăn thì
mình cungc phải chấp nhận
một cách vui vẻ và xin cha mẹ
vào lúc khác khi có đủ điều
kiện.
- Oân hòa và từ tốn trong giao
tiếp giúp ta tránh được những
của mình trong mọi hồn
cảnh, biết tự điều chỉnh
hành vi của mình.
- Tự chủ là một đức tính
quý giá. Nhờ tính tự chủ
mà con người biết sống
một cách đúng đắn và
biết cư xử có đạo đức, có
văn hoas. Giúp ta vượt
qua những khó khăn thử
thách, cám dỗ.
5
Giáo án: GDCD 9
GV: Từ các vấn đề vừa thảo
luận, ta thấy rằng để xử sự
đúng đắn, để có tính tự chủ thì
ta phải biết xem xét, suy nghĩ
trước mọi việc làm...
? Để rèn luyện tính tự tự chủ ta
cần phải làm gì?
? Em hãy cho biết một vài biểu
hiện, việc làm thể hiện tính tự
chủ?
HĐ3: Luyện tập:
Sai lầm đồng thời đối tượng
giao tiếp sẽ thấy tin tưởng,
yêu mến mình hơn.
- Trả lời
- HS tự nêu lên.
- HS tự làm bài; GV bổ sung
rồi kết luận.
- Chúng ta rèn luyện tính
tự chủ bằng cách tập suy
nghĩ trước khi hành động,
sau mỗi việc làm cần xem
lại thái độ, lời nói, hành
động của mình từ đó rút
ra kinh nghiệm đối với
bản thân.
3. Bài tập:
Làm bài tập 1 (sgk).
4. Củng cố :
GV đưa ra một tình huống bất kì (đã chuẩn bị sẵn) để HS tự giải quyết vấn đề.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
6
Giáo án: GDCD 9
Tuần 3 Ngày soạn: 03/9/2009
Tiết 3
Bài 3 : DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được thế nào là DC, KL; biểu hiện của DC, KL.
- Hiểu được kĩ năng của DC, KL.
2. Kĩ năng:
- Biết giao tiếp, ứng xử và phát huy được vai trò của DC, thể hiện tốt dân chủ, KL như
biết biểu đạt quyền và nghĩa vụ đúng lúc, đúng chỗ, biết góp ý với bạn bè và mọi người xung
quanh.
- Biết đánh giá các tình huống trong đời sống thể hiện tốt (hoặc chưa tốt) tính dân chủ,
kỉ luật.
3. Thái độ:
- Có ý thức rèn luyện tính kỉ luật, phát huy dân chủ trong học tập, trong hoạt động xã
hội và khi lao động ở nhà, ở trường...
- Uûng hộ những việc làm thể hiện tốt DC, KL, biết góp ý, phê phán những hành vi vi
phạm DC, KL như: gia trưởng, quân phiệt, tự do và kỉ luật.
II. Phương tiện:
- Sưu tầm các sự kiên liên quan đến bài.
- Tranh ảnh.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?
? Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm:
- N1: Câu hỏi gợi ý – a.
- N2: Câu hỏi gợi ý – b.
- Đọc vấn đề sgk
- Thể hiện DC: HS lớp 9A bàn
bạc XD kế hoạch; thực hiện
khẩu hiệu “không ai đứng
ngồi cuộc”; cả lớp thảo luận
đề xuất chỉ tiêu, biện pháp...
- Thể hiện thiếu DC: ông giám
đốc yêu cầu mọi ngưới phải
làm theo ý của mình, đồng
thời đời sống vật chất, tinh
thần thiếu thốn, làm việc quá
căng thẳng...
- Lớp 9A thực hiện tốt DC, từ
đó mỗi HS tự thấy được vai
trò cũng như nhiệm vụ của
mình đơn vị tập thể. Chính vì
vậy kỉ
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
7
Giáo án: GDCD 9
- N3: Câu hỏi gợi ý – c.
- N4: Câu hỏi gợi ý – d.
HĐ4: Tìm hiểu nội dung bài
học:
? Thế nào là DC?
? Thế nào là KL?
GV: DC và KL có mối quan hệ
khăng khít, DC được thực tốt
sẽ làm cho tính KL càng trở
nên hiệu quả và ngược lại.
? Em hãy cho biết mối quan hệ
giữa DC và KL?
HĐ3: Liên hệ thực tế đến ý
nghĩa của DC, KL.
? Em hãy cho 1 VD thể hiện
tính DC và KL (ở trường, lớp,
xã hội)?
? Vì sao cần phải thực hiện tốt
luật tốt sẽ làm cho DC được
phát huy.
- Tác dụng của việc phát huy
DC và thực hiện KL của lớp
9A: vượt qua được khó khăn;
kế hoạch thực hiện trọn vẹn.
- Tác hại đối với việc làm của
ông giám đốc: sản xuất giảm
sút, công ty thua lỗ.
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Đại hội Chi Đội (thảo luận,
góp ý kiến vào mục tiêu của
lớp bầu BCH chi đội...)
- Công dân đi bầu cử, ứng
cử...
- Tham gia phát biểu, xây
dựng bài ở lớp...
2. Nội dung bài học:
- DC là mọi người được
làm công việc của tập thể,
xã hội, mọi người phải
được biết, được bàn bạc,
thực hiện và giám sát
những công việc chung
có liên quan đến mọi
người, đến cộng đồng và
đất nước.
- KL là tuân theo những
qui định chung của cộng
đồng, của tổ chức xã hội,
nhằm tạo sự thống nhất
hánh động để đạt hiệu
quả cao trong công việc.
- DC là để mọi người thể
hiện và phát huy được sự
đóng góp của mình vào
công việc chung. KL là
động cơ đảm bảo cho DC
được thực hiện tốt.
8
Giáo án: GDCD 9
DC và KL?
GV: Để XD một Bộ luật thì
Quốc hội phải lấy ý kiến của
mọi tầng lớp nhân dân nhằm đi
đến môtj mục đích chung là
phục vụ cho nhân dân được tốt
hơn (thể hiện tính thống nhất
về ý chí, về nhận thức...)
Một số người có chức có
quyền thường dùng chức quyền
để áp đặt công việc cho người
khác, hoặc một số người
chồng, người cha có tính gia
trưởng thường ra lệnh cho vợ,
con.... làm mất đi mối quan hệ
mất đi tính dân chủ, một khi
mất tính dân chủ thì mọi người
thực hiện công việc một cách
miễn cưỡng -> hiệu quả công
việc đạt được không cao.
Tuy nhiên, có một số người
lại dân chủ một cách thái quá
làm cho tính kỉ luật bị xem
nhẹ..
? Chúng ta cần phải làm gì khi
học xong bài này?
HĐ4: Luyện tập
- Làm bài tập 1- sgk
- Trả lời
- Trả lời
- Việc thể hiện DC: a, c, d
- Thiếu DC: b
- Thiếu KL: đ
- Thực hiện tốt DC, KL
sẽ tạo ra sự thống nhất
cao về nhận thức, ý chí
hành động của mọi
người, tạo cơ hội cho mọi
người phát triển, XD
được mối quan hệ XH tốt
đẹp và nâng cao hiệu quả,
chất lượng công việc.
- Mọi người cần tự giác
chấp hành kỉ luật. Cán
bộ, lãnh đạo, các tổ chức
XH phải tạo điều kiện để
mọi người phát huy dân
chủ.
3. Bài tập:
- Làm bài tập 1- sgk
4. Củng cố :
GV đưa ra một tình huống bất kì (đã chuẩn bị sẵn) để HS tự giải quyết vấn đề.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
9
Giáo án: GDCD 9
Tuần 4 Ngày soạn: 06/9/2009
Tiết 4
Bài 4 : BẢO VỆ HÒA BÌNH
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
HS hiểu được giá trị của hòa bình và hậu quả tai hại của chiến tranh, từ đó thấy được
trách nhiệm BHB, chống chiến tranh của tồn nhân loại
2. Kĩ năng:
- Tích cực tham gia các hoạt động vì hòa bình, chống chiến tranh do lớp, trường, địa
phương tổ chức
- Biết cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh một cách hòa nhã, thân thiện.
3. Thái độ:
Yêu hòa bình, ghét chiến tranh
II. Phương tiện:
- Tranh ảnh về chiến tranh, Biểu tình chống chiến tranh.
- Một số dẫn chứng cụ thể.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là Dân chủ? Ý nghĩa của Dân chủ?
? Em hãy kể lại một việc làm thể hiện tính dân chủ, kỉ luật? Để thực hiện tốt DC
và KL ta cần phải làm gì?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm:
- N1+2: Em có suy nghĩ gì khi
đọc các thông tin và xem các
ảnh ở sgk?
? N3+4: Vì sao phải bảo vệ hòa
bình và phản đối chiến tranh?
GV: Chiến tranh để lại hậu quả
vô cùng to lớn (VD: CTTG I,
CTTG II, khủng bố...). Tuy
nhiên, các quốc gia tiến hành
chiến tranh đôi khi vì mục đích
khác nhau. Do đó, có chiến
tranh phi nghĩa và chiến tranh
chính nghĩa.
? Thế nào là chiến tranh chính
nghĩa? Phi nghĩa?
- Đọc vấn đề sgk
- Chiến tranh đã để lại hậu
quả rất to lớn, gây thiệt hại
nghiêm trọng về người và của.
- Người dân VN nói riêng và
nhân dân tiến bộ thế giới nói
chung luôn phản đối chiến
tranh.
- Để đem lại cuộc sống bình
yên cho mọi người, tăng
cường sự đồn kết, hợp tác
giữa các dân tộc.
- CTCN: chống lại thế lực
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
10
Giáo án: GDCD 9
GV: Chiến tranh chính nghĩa
cũng chính là một hình thức
bảo vệ hòa bình.
HĐ2: Tìm hiệu biểu hiện của
lòng yêu hòa bình.
* Trò chơi: chia lớp ra 2
nhóm.
- N1: Tìm những hành vi bảo
vệ hòa bình?
- N2: Tìm những hành vi không
bảo vệ hòa bình?
? Thế nào là hòa bình và bảo vệ
hòa bình?
GV: ngày nay, các thế lực thù
địch, phản động, hiếu chiến
vẫn đang âm mưu phá hoại,
gây chiến ở nhiều nơi trên thế
giới.

? Bảo vệ hòa bình là trách
nhiệm của ai?
? Khi nào thì phải BVHB và
ngăm chăn chiến tranh?
xâm lược để bảo vệ độc lập,
tự do cho tổ quốc... (VD: VN)
- CTPN: Đi xâm lược nước
khác, tranh dành quyền lợi (về
kinh tế, văn hóa...) (VD: Hoa
Kì)
- HS cả hai nhóm cùng ghi lên
bảng (nhóm nòa trong thời
gian 3 phút mà ghi đực nhiều
ý đúng hơn thì nhóm đó thắng
cuộc).
- Trả lời
- HS đọc phần Tư liệu (sgk) –
phần 1.
* VD: chiến tranh ở Iraq,
khủng bố 11/9/2001 (10 ngàn
người chết ở Mỹ), khủng bố
ngày 7/7/2005 (50 người chết,
700 người bị thương ở Anh)..
- Trả lời
- Chúng ta phải BVHB và
ngăn chặn chiến tranh ở mọi
nơi, mọi lúc (trang các mối
quan hệ)
2. Nội dung bài học:
- Hòa bình là tình trạng
không có chiến tranh hay
xung đột vũ trang.
Bảo vệ hòa bình là giữ
gìn cuộc sống XH bình
yên, không có chiến tranh
hay xung đột vũ trang.
- Ngăn chặn CT, BVB là
trách nhiệm của các quốc
gia, của các dân tộc và
tồn nhân loại.
11
Giáo án: GDCD 9
GV: VN là đất nước chịu nhiều
đau thương do chiến tranh gây
ra. Tuy nhiên, nhân dân VN đã
khép lại quá khứ (khép lại
nhưng không quên) để hướng
tới tương lai.
VD: Thủ tướng Phan Văn Khải
thăm Hoa Kì vào tháng 7/2005
theo lời mời của Tổng thống
Mỹ....
? Tất cả các hành động, việc
làm trên thể hiện VN là một đất
nước như thế nào?
GV: Hà Nội là thành phố được
UNESCO công nhận là “thành
phố hòa bình”.
Ngày nay, nhân dân thế giới
đã, đang và sẽ có nhiều hình
thức BVHB.
? Em hãy cho biết một số hình
thức BVHB?
VD: VN và TQ đã đàm phán về
Vịnh Bắc Bộ và quần Đảo
Hồng Sa.
? Để BVHB chúng ta phải làm
gì?
? HS phải làm gì để góp phần
BVHB?
HĐ3: Luyện tập
- Bài tập 2- sgk
- Tình huống: Nếu có một bạn
trong lớp luôn gây gỗ, trêu
chọc với mọi người, em sẽ ứng
- Trả lời
- Biểu tình, mít tin, tổ chức
các hoạt động văn hoaas, văn
nghệ. TDTT, đàm phán, hội
nghị... để bảo vệ hòa bình.
(Cho HS đọc Tư liệu tham
khảo – sgk – phần 2)
- Trả lời
-Biết yêu chuộng hòa bình,
tham gia vào các hoạt động:
vẽ tranh, viết thư cho các anh
bộ đội...
- Đồng ý: a, c
- Không đồng tình và phân
tích ch bạn hiểu, khuyên bạn
- VN là một dân tộc yêu
chuông hòa bình, luôn
tích cực tham gia vào sự
nghiệp BVHB và công lí
trên thế giới.
- Để BVHB phải XD mối
quan hệ thân thiện, hiểu
biết, hữu nghị giữa người
với người, giữa các dân
tộc và quốc gia trên tồn
TG.
3. Bài tập:
- Làm bài tập 2-sgk
12
Giáo án: GDCD 9
xử như thế nào? không nên là như vậy nữa.
4. Củng cố :
Nhắc lại ND bài học.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
13
Giáo án: GDCD 9
Tuần 6 Ngày soạn: 10/9/2009
Tiết 6
Bài 6 : TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc và ý nghĩa của nó.
- Biết cách thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc bằng các hành vi, việc làm cụ thể
2. Kĩ năng:
Biết thể hiện tình đồn kết, hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc
sống hàng ngày.
3. Thái độ:
Ủng hộ chính sách hòa bình, hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.
II. Phương tiện:
- Tranh ảnh, các bài báo, câu chuyện về tình hữu nghị
- Một số dẫn chứng cụ thể.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là Hòa bình và BVHB?
? BVHB và ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai? Ta cần phải làm gì để
BVHB và ngăn chặn chiến tranh?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm (4 nhóm
cùng thảo luận một câu hỏi)
? Qua các thông tin và quan sát
ảnh, em có suy nghĩ gì về tình
hữu nghị giữa nhân dân ta với
nhân dân các nước khác?
HĐ2: Tìm hiểu Nội dung bài
học
GV: mở rộng tình hữu nghị là
điều kiện, cơ hội để mỗi quốc
gia tự giới thiệu, quản bá hình
ảnh của mình với thế giới, từ
đó có được sự hiểu biết, có mối
quan hệ thân thiện để cùng hợp
- Đọc vấn đề và quan sát các
ảnh
- VN luôn mở rộng quan hệ
song phương và đa phương
với tất cả quốc gia, các tổ
chức trên thế giới và nhận
được sự đồng tình, ủng hộ của
nhân dân thế giới. Điều đó
chứng tỏ Đảng và nhà nước ta
đã đề ra chủ trương, đường lối
đúng đắn. (GV giải thích thêm
về ASEAN, ASEM...)
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
2. Nội dung bài học:
14
Giáo án: GDCD 9
tác và phát triển.
? Thế nào là tình hữu nghị giữa
các dân tộc?
VD: Mối quann hệ giữa VN và
Lào, giữa VN và Cu-ba....
? Tình hữu nghị có ý nghĩa như
thế nào đối với các quốc gia,
các dân tộc và tồn thể nhân
loại?
? Hiện nay VN đã trở thành
thành viên của nhiều tổ chức
nào trên thế giới?
GV: từ khi gia nhập các tổ
chức trên, VN đã nhận được sự
ủng hộ, giúp đỡ,hợp tác của các
nước trên thế giới nên VN ngày
càng học hỏi được nhiều kinh
nghiệm trên mọi lĩnh vực.... để
từ đó dưới sự lãnh đạo của
Đảng, VN ngày càng đứng
vững trên trường quốc tế, nâng
cao vị thế VN lên tầm cao mới.
? Để có mối quan hệ hữu nghị
đó. Đảng và Nhà nước ta đã có
những hành động cụ thể nào?
GV: Những chính sách đó đã
làm cho các quốc gia trên thế
giới hiểu rõ VN hơn từ đó ủng
hộ, hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Ngay trong chiến tranh, VN
vẫn luôn coi trọng chính sách
đối ngoại hòa bình (thể hiện ở
- Trả lời
- Trả lời
- LHQ, ASEAN, APEC,
ASEM.... đặc biệt VN đã trở
thành thành viên của WTO.
- Trả lời
- Tình hữu nghị giữa các
dân tộc trên thế giới là
mối quan hệ ban bè thân
thiện giữa nước này với
nước khác.
- Quan hệ hữu nghị tạo
cơ hội và điều kiện để các
nước, các dân tộc cùng
hợp tác phát triển về mọi
mặt, tạo sự hiểu biết lẫn
nhau, tránh mâu thuẫn,
căng thẳng dẫn đến nguy
cơ chiến tranh.
- Đảng và Nhà nước ta
luôn thực hiện chính sách
đối ngoại hòa bình, hữu
nghị với các dân tộc, các
quốc gia trên tồn thế giới.
15
Giáo án: GDCD 9
các hội nghị, các hiệp định...)
? Em hãy tìm một số hoạt
động, việc làm thể hiện mối
quan hệ hữu nghị giữa các
nước trên thế giới?
? Emm hãy nêu một số hoạt
động giao lưu giữa HS các
trường với nhau?
GV: Quan hệ hữu nghị, hợp tác
không chỉ thể iện ở các Nhà
nước mà ngay trong mỗi quốc
gia, mỗi dân tộc, hàng xóm
láng giềng, ở lớp học, ở
trường...cũng cần phải XD tình
hữu nghị, hợp tác với nhau.
? Chúng ta phải làm gì để XD
mối quan hệ hữu nghị với
nhau?
? Thể hiện tình đồn kết hữu
nghị ở những khía cạnh nào?
HĐ3: luyện tập
Bài tập 2 -sgk
- cho HS đọc phần tư liệu
tham khảo-sgk
- Festival, trại hè quốc tế, giao
lưu thanh niên quốc tế, Văn
hóa, nghệ thuật, TDTT...
- Cắm trại, tặng sách vở, đá
bóng...
- Trả lời
- Thái độ, cử chỉ, việc làm và
sự tôn trọng, thân thiện trong
quan hệ
- HS làm -> GV kết luận
- Chúng ta phải có trách
nhiệm thể hiện tình đồn
kết, hữu nghị với bạn bè
và người nước ngồi trong
cuộc sống hàng ngày.
3. Bài tập:
Bài tập 2 -sgk
4. Củng cố :
Nhắc lại ND bài học.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
16
Giáo án: GDCD 9
Tuần 6 Ngày soạn: 16/9/2009
Tiết 6
Bài 6 : HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là hợp tác, các nguyên tắc hợp tác; sự cần thiết phải hợp tác.
- HS biết củ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác.
- Trách hiệm của HS trong rèn luyện tinh thần hợp tác.
2. Kĩ năng:
Biết hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong hoạt động chung.
3. Thái độ:
Ủng hộ chính sách hợp tác hòa bình, hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.
II. Phương tiện:
- Tranh ảnh, các bài báo, câu chuyện về hợp tác
- Một số dẫn chứng cụ thể.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc? Ý nghĩa của tình hữu nghị?
? Đảng và Nhà nước ta có chính sách như thế nào trong quan hệ hữu nghị với
các nước khác?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm )
- N1+3: Câu a (gợi ý)
- N2+4: Câu b (gợi ý)
HĐ2: Tìm hiểu Nội dung bài
học
? Em hiểu thế nào là hợp tác?
? Các nước hợp tác với nhau
dựa trên những nguyên tắc
nào?
- Đọc vấn đề và quan sát các
ảnh
- VN đã, đang và sẽ là thành
viên của các tổ chức quốc tế
quan trọng, đồng thời ngày
càng nhận được sự ủng hộ,
hợp tác tích cực từ các tổ
chức, các quốc gia trên tồn thế
giới
- Khi hợp tác các nước sẽ có
điều kiện học tập kinh nghiệm
lẫn nhau, cùng giải quyết
những vấn đề mang tính tồn
cầu (y tế, giáo dục, kinh tế,
KHKT...)
- Trả lời
- Trả lời
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
2. Nội dung bài học:
- Hợp tác là cùng chung
sức làm việc, giúp đỡ, hỗ
trợ lẫn nhau trong công
việc, trong lĩnh vực nào
đó vì mục đích chung.
- Hợp tác phải dựa trên
17
Giáo án: GDCD 9
GV: Sự hợp tác bình đẳng là
rất quan trọng, nó thể hiện sự
hữu nghị, thân thiện, không
phân biệt lớn bé, chủng tộc, chế
độ chính trị-XH... khi hợp tác
là cần phải bình đẳng (VD)
? Vì sao các quốc gia, các tổ
chức quốc tế cần có sự hợp tác
với nhau?
GV: vấn đề tồn cầu như: AIDS,
ô nhiễm môi trường, SARS,
cúm gà....
? trước những thuận lợi và
thách thức trong bối cảnh thế
giới hiện nay, Đảng và Nhà
nước đã có những chính sách gì
trong hợp tác quốc tế?
GV: Nguyên tắc hòa bình là tôn
trọng sự độc lập chủ quyền, tồn
vẹn lãnh thổ (không can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau,
không xâm phạm lãnh thổ của
nhau...
HĐ3: Liên hệ bản thân
? HS phải làm gì để thể hiện
tinh thần hợp tác ở trong học
tập và trong cuộc sống?
? Bản thân em hợp tác với các
bạn khác chưa?
? Sự hợp tác trong học tập,
rong lao động và trong cuộc
- Trả lời
- Trả lời
- Cùng trao đổi trong học tập,
đồn kết trong lao động, giúp
đỡ nhau trong cuộc sống...
- Trả lời
cơ sở bình đẳng, cùng có
lợi và không làm phương
hại đến lợi ích của nhau.
- Hợp tác quốc tế là một
vấn đề quan trọng để giải
quyết những vấn đề mang
tính tồn cầu mà không
một quốc gia nào có thể
tự giải quyết.
- Đảng và Nhà nước ta
luôn coi trọng việc tăng
cường hợp tác quốc tế
trên nguyên tắc bình
đẳng, hữu nghị, hòa bình.
Nước ta đã và đang
hợp tác có hiệu quả với
nhiều quốc gia, tổ chức
quốc tế trên nhiều lĩnh
vực.
18
Giáo án: GDCD 9
sống đem lại điều gì?
? Để rèn luyện tinh thần hợp
tác, HS cần phải làm gì?
HĐ4: luyện tập:
- Nâng cao về hiệu quả, chất
lượng của công việc.
- Trả lời
- HS làm bài tập
- HS cần phải rèn luyện
tinh thần đồn kết hợp tác
với bạn bè và những
người xung quanh trong
mọi hoạt động.
3. Bài tập:
GV ghi lên bảng phụ 1
số việc làm thể hiện sự
hợp tác và chưa hợp tác
để HS phân biệt bằng
cách làm trắc nghiệm
đúng, sai
4. Củng cố :
- Thế nào là hợp tác cùng phát triển?
- Đảng và Nhà nước ta có những chính sách gì trong hợp tác quốc tế?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm BT ở SGK và tham khảo các tài liệu khác
- Soạn bài mới.
19
Giáo án: GDCD 9
Tuần 7 Ngày soạn: 20/9/2009
Tiết 7
Bài 7 : KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: HS hiểu được:
- Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân
tộc VN.
- Ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa, phát huuy truyền thống
dân tộc.
- Bổn phận của công dân-HS đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc
2. Kĩ năng:
- Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán, thói quen lạc
hậu cần xóa bỏ.
- Có kĩ năng phân tích, đánh giá quan niêm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan
đến các giá trị truyền thống.
- Tích cực học tập và tham gia các hoạt động truyền thống dân tộc.
3. Thái độ:
- Có thái độ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng, phủ định hoặc xa rời
truyền thống dân tộc.
II. Phương tiện:
- Những tình huống liên quan
- Giấy khổ lớn, bút dạ
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là hợp tác? Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào?
? Vì sao cần phải hợp tác giữa các quốc gia? Đảng và Nhà nước ta có chính sách
gì về việc tăng cường hợp tác quốc tế?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề:
* Thảo luận nhóm
- N1+3: Truyền thống yêu nước
của dân tộc ta thể hiện như thế
nào qua lời nói của Bác?
- N2+4: Em có nhận xét gì về
cách cư xử của học trò cụ Chu
Văn An đối với thầy giáo cũ?
Cách cư xử đó thể hiện truyền
- Đọc vấn đề và quan sát các
ảnh
- DT ta có lòng yêu nước
nồng nàn, có nhiều cuộc
kháng chiến vĩ đại chứng tỏ
tinh thần yêu nước; tiêu biểu
của một dân tộc anh hùng;
đồng bào ta ngày nay...ngày
trước; những cử chỉ cao
quý...nồng nàn yêu nước. =>
lời nói của Bác mang ý nghĩa
tự hào, trân trọng.
1. Tìm hiểu vấn đề
(sgk):
20
Giáo án: GDCD 9
thống gì của dân tộc ta?
? Em hãy kể một số TT tốt đẹp
của dân tộc VN mà em biết?
HĐ2: Tìm hiểu khái niệm
? Thế nào là TTTĐ của dân
tộc?
GV: Những giá trị tinh thần
như: tư tưởng, lối sống, cách
cư xử tốt đẹp...
? Truyền thống về văn hóa thể
hiện qua những vấn đề nào?
? Em hãy cho biết một số
truyền thống về nghệ thuật?
HĐ3: Giúp HS hiểu thế nào
là kế thừa và phát huy TTTĐ
của DT.
* Hoạt động theo lớp:
- Làm bài tập 1 –sgk.
HĐ4: HS trình bày một số
làn điệu dân ca ở địa phương
hoặc các vùng miền khác của
VN.
? Ở Quảng Ngãi có làn điệu
dân
ca nào?
- Cách cư xử lệ độ, kính trọng,
đúng mực. Thể hiệ TT: tôn sư
trọng đạo; hiếu học; biết ơn.
- Yêu nước; đồn kết; nhân
nghĩa; hiếu thảo; TSTDD;
hiếu học...
- Trả lời
- Tập quán, phong tục tốt đẹp,
cách cư xử....
- Chèo, tuồng, cải lương, quan
họ, vè, múa...
- Đáp án đúng: a, c, e, h, i, l.
vì đó là những hành vi, thái độ
và việc làm thể hiện sự tích
cực tìm hiểu, tuyên truyền và
thực hiện theo các chuẩn mực
giá trị truyền thống.
- Hò Ba lí (có thể cho một HS
thể hiện điệu hò)
2. Nội dung bài học:
- TTTĐ của dân tộc là
những giá trị tinh thần
hình thành trong quá trình
lịch sử lâu dài của dân tộc
được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác.
- DT VN có nhiều
truyêng thống tốt đẹp
đáng tự hào như: yêu
nước; bất khuất chống
giặc ngoại xâm; đàn kết,
nhân nghĩa; cần cù; hiếu
học; TSTĐ; các truyền
thống về văn hóa, nghệ
thuật.
21
Giáo án: GDCD 9
? Ở Bắc Bộ có những làn điệu
dân ca nào?
? Ở Miền Nam có những làn
điệu dân ca nào?
? Em có nhận xét gì khi nghe
các làn điệu dân ca ở cả ba
miền?
GV: chúng ta cần phải bảo vệ,
kế thừa và phát huy những làn
điệu dân ca đó.
- Quan họ, chèo, tuồng...
- Cải lương, lí ngựa ô, lí quạ
kêu...
- Đều nói lên lòng yêu quê
hương, đất nước. Nói lên tình
bạn, tình yêu. Tất cả đều thể
hiện, chứa đựng sự lạc quan,
yêu đời.
4. Củng cố :
- Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
- VN có những truyền thống tốt đep nào?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài
- Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của một truyền thống ở địa phương em?
- Xem tiếp phần ND bài học và bài tập ở sgk.
22
Giáo án: GDCD 9
Tuần 8 Ngày soạn: 20/9/2009
Tiết 8
Bài 7 : KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
(TT)
I. Mục tiêu bài học: (như tiết 7)
II. Phương tiện:
- Những tình huống liên quan
- Giấy khổ lớn, bút dạ
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể tên một số truyền thống tốt
đẹp của DTVN?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG
HĐ1: giúp HS hiểu ý nghĩa
của TT dân tộc:
- Làm bài tập 3 -sgk
? Truyền thống tốt đẹp của DT
có ý nghĩa như thế nào đối với
đất nước và đối với mọi người?
HĐ2: Liên hệ thực tế về ý
nghĩa của việc bảo vệ, kế
thừa và phát huy TTTĐ của
DT.
? Theo em, vì sao mỗi vùng
miền của VN lại có những
phong tục, tập quán khác nhau?
VD: Ở miền Trung có hò Kéo
chài, hò Ba lí... thể hiện cuộc
sống khó nhọc gắn liền với
biển cả, với đồi núi.
GV: Tuy nhiên, bên cạnh
những truyền thống tốt đẹp
cũng tồn tại một số hủ tục lạc
hậu như: bói tốn, cúng đuổi tà
ma, mê tí dị đoan, trọng nam
khinh nữ...
- Đáp án: a, b, c, e
- Trả lời
- Mỗi vùng, miền đều có nét
riêng về sinh hoạt, lao động,
văn hóa... thậm chí còn có sự
khác nhau về môi trường,
thiên nhiên.
- XH kém phát triển, ảnh
2. Nội dung bài học (tt)
- TTTĐ của DT là vô
cùng quý giá, góp phần
tích cực vào quá trình
phát triển của dân tộc và
mỗi cá nhân. Chúng ta
cần bảo vệ và phát huy để
góp phần giữ gìn bản sắc
dân tộc VN.
23
Giáo án: GDCD 9
? Những hủ tục lạc hậu đó đem
đến hậu quả gì?
GV: Bên cạnh những nét đẹp
truyền thống cũng như những
hủ tục lạc hậu, ngày nay văn
hóa nước ngồi ngày một lan
rộng vào VN. Nó cũng có
những mặt tốt và chưa tốt.
? Đối với văn hóa ngoại lai,
chúng ta cần phải có thái độ
như thế nào?
GV: Mỗi DT, mỗi quốc gia đều
có những sắc thái riêng (kể cả
mỗi dân tộc, mỗi gia
đìnhntrong 1 quốc gia) về
truyền thống, chúng ta cần phải
bảo vệ.
? Em hãy nêu lên một số hoạt
động thể hiện sự bảo vệ, phát
huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc?
GV: Như vậy, chúng ta cần
phải giữ gìn bản sắc riêng lại
vừa học tập cái hay, cái đẹp
của văn hóa nước ngồi, từ đó sẽ
tạo ra cái riêng cho văn hóa
VN.
? Nếu chúng ta không giữ gìn
truyền thống tốt đẹp sẽ dẫn đến
hậu quả gì?
GV: Ngày nay, nhiều người.
Đặc biệt là thanh thiếu niên
thường chạy theo những cái lạ,
coi thường hoặc xa rời những
gia trị tốt đẹp bao đời nay của
dân tộc. Điều đó dẫn đến nguy
cơ đánh mất bản sắc văn hóa
DT. VD: sùng ngoại, lai căng
kiểu cách phương Tây (ca
hưởng xấu đến tinh thần, sức
khỏe của con người...
- Học tập những cái hay, cái
đẹp để làm giàu thêm văn hóa
DT; cần xa rời, bài trừ những
văn hóa không lành mạnh,
không phù hợp với phong tục,
đạo đức VN.
- Thi Đờn ca tài tử; thi hát dân
ca....
- Đánh mất bản sắc riêng của
dân tộc mình và sẽ bị đồng
hóa bởi các dân tộc khác, các
nền văn hóa khác.
24
Giáo án: GDCD 9
nhạc, trang phục, lời nói, hành
động...)
? Chúng ta cần có thái độ như
thái độ như thế nào đối với
truyền thống tốt đẹp của dân
tộc?
HĐ3: Luyện tập
Bài tập 4-sgk
- Trả lời
- HS làm => GV kết luận
- Chúng ta cần tự hào, giữ
gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của dân tộc,
lên án và ngăn chặn
những hành vi làm tổn
hại đến truyền thống của
dân tộc.
3. Bài tập:
Bài tập 4-sgk
4. Củng cố :
- Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ, kế thừa và phá huy truyền thống tốt đẹp của dân
tộc?
- Để bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta phải làm gì?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ
- Làm bài tập sgk
- Oân tập lại tất cả các bai đã học để tiết sau kiểm tra 1 tiết.
25

Generate time = 0.3228600025177 s. Memory usage = 1.99 MB