Kế hoạch dạy học lớp 5

Kế hoạch dạy học môn toán -
Năm học 2010 - 2011
TT
thực
dạy
Bài
Theo PP
chương trình
Thời
lượng
thực
dạy
TT
tiết
Thời
lượng
1
n tập: Khái niệm về phân số 1 1tiết 1tiết
2
n tập: Tính chất cơ bản của phân số 2 1tiết 1tiết
3
n Tập: So sánh hai phân số 3 1tiết 1tiết
4
n tập : So sánh hai phân số(tt) 4 1tiết 1tiết
5
Phân số thập phân 5 1tiết 1tiết
6
Luyện tập 6 1tiết 1tiết
7
n tập: Phép cộng và phép trừ 2 phân số 7 1tiết 1tiết
8
n tập: Phép nhân và phép chia 2 phân số 8 1tiết 1tiết
9
Hỗn số 9 1tiết 1tiết
10
Hỗn số(tt) 10 1tiết 1tiết
11
Luyện tập 11 1tiết 1tiết
12
Luyện tập chung 12 1tiết 1tiết
13
Luyện tập chung 13 1tiết 1tiết
14
Luyện tập chung 14 1tiết 1tiết
15
n tập về giải toán 15 1tiết 1tiết
16
n tập và bổ sung về giải toán 16 1tiết 1tiết
17
Luyện tập 17 1tiết 1tiết
18
n tập và bổ sung về giải toán(tt) 18 1tiết 1tiết
19
Luyện tập 19 1tiết 1tiết
20
Luyện tập chung 20 1tiết 1tiết
21
ôn tập: Bảng đơn vò đo độ dài 21 1tiết 1tiết
22
n tập: Bảng đơn vò đo khối lượng 22 1tiết 1tiết
23
Luyện tập 23 1tiết 1tiết
24
Đề-ca-met vuông- Héc-tô mét vuông 24 1tiết 1tiết
25
Mi-li-met vuông. Bảng đơn vò đo diện tích 25 1tiết 1tiết
26
Luyện tập 26 1tiết 1tiết
27
Héc ta 27 1tiết 1tiết
28
Luyện tập 28 1tiết 1tiết
29
Luyện tập chung 29 1tiết 1tiết
30
Luyện tập chung 30 1tiết 1tiết
31
Luyện tập chung 31 1tiết 1tiết
32
Khái niệm số thập phân 32 1tiết 1tiết
33
Khái niệm số thập phân(tt) 33 1tiết 1tiết
34
Hàng của số thập phân.Đọc viết STP 34 1tiết 1tiết
35
Luyện tập 35 1tiết 1tiết
36
Số thập phân bằng nhau 36 1tiết 1tiết
37
So sánh 2 số thập phân 37 1tiết 1tiết
38
Luyện tập 38 1tiết 1tiết
39
Luyện tập chung 39 1tiết 1tiết
40
Viết các số đo độ dài dưới dạng STP 40 1tiết 1tiết
41
Luyện tập 41 1tiết 1tiết
42
Viết các số đo khối lượng dưới dạng STP 42 1tiết 1tiết
43
Viết các số đo diện tích dưới dạng STP 43 1tiết 1tiết
44
Luyện tập chung 44 1tiết 1tiết
45
luyện tập chung 45 1tiết 1tiết
46
Luyện tập chung 46 1tiết 1tiết
47
Kiểm tra đònh kì giữa kì I
47 1tiết 1tiết
48
Cộng hai số thập phân 48 1tiết 1tiết
49
Luyện tập 49 1tiết 1tiết
50
Tổng nhiều số thập phân 50 1tiết 1tiết
51
Luyện tập 51 1tiết 1tiết
52
Trừ hai số thập phân 52 1tiết 1tiết
53
Luyện tập 53 1tiết 1tiết
54
Luyện tập chung 54 1tiết 1tiết
55
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 55 1tiết 1tiết
56
Nhân một số thập phân với 10 , 100. 1000… 56 1tiết 1tiết
57
Luyện tập 57 1tiết 1tiết
58
Nhân một số thập phân với một số thập phân 58 1tiết 1tiết
59
Luyện tập 59 1tiết 1tiết
60
Luyện tập 60 1tiết 1tiết
61
Luyện tập chung 61 1tiết 1tiết
62
Luyện tập chung 62 1tiết 1tiết
63
Chia một STP cho một số tự nhiên 63 1tiết 1tiết
64
Luyện tập 64 1tiết 1tiết
65
Chia một STP cho 10 ; 100 ; 1000....
65
1tiết
1tiết

66
Chia một STN cho một STN mà thương tìm được là một
số thập phân
66 1tiết
1tiết
67
Luyện tập 67 1tiết 1tiết
68
Chia một STN cho một STP 68 1tiết 1tiết
69
Luyện tập 69 1tiết 1tiết
70
Chia một STP cho một STP 70 1tiết 1tiết
71
Luyện tập 71 1tiết 1tiết
72
Luyện tập chung 72 1tiết 1tiết
73 luyện tập chung 73 1tiết 1tiết
74 Tỉ số phần trăm 74 1tiết 1tiết
75 Giải toán về tỉ số phần trăm 75 1tiết 1tiết
76 Luyện tập 76 1tiết 1tiết
77 Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo) 77 1tiết 1tiết
78 Luyện tập 78 1tiết 1tiết
79 Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo) 79 1tiết 1tiết
80 Luyện tập 80 1tiết 1tiết
81 Luyện tập chung 81 1tiết 1tiết
82 Luyện tập chung 82 1tiết 1tiết
83 Giới thiệu máy tính bỏ túi 83 1tiết 1tiết
84 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số % 84 1tiết 1tiết
85 Hình tam giác 85 1tiết 1tiết
86 Diện tích hình tam giác 86 1tiết 1tiết
87 Luyện tập 87 1tiết 1tiết
88 Luyện tập chung 88 1tiết 1tiết
89
Kiểm tra cuối kì I
89 1tiết 1tiết
90 Hình thang 90 1tiết 1tiết
91 Diện tích hình thang 91 1tiết 1tiết
92 Luyện tập 92 1tiết 1tiết
93 Luyện tập chung 93 1tiết 1tiết
94 Hình tròn- Đường tròn 94 1tiết 1tiết
95 Chu vi hình tròn 95 1tiết 1tiết
96 Luyện tập 96 1tiết 1tiết
97 Diện tích hình tròn 97 1tiết 1tiết
98 Luyện tập 98 1tiết 1tiết
99 Luyện tập chung 99 1tiết 1tiết
100 Giới thiệu biểu đồ hình quạt 100 1tiết 1tiết
101 Luyện tập về tính diện tích 101 1tiết 1tiết
102 Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo) 102 1tiết 1tiết
103 Luyện tập chung 103 1tiết 1tiết
104 Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương 104 1tiết 1tiết
105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN 105 1tiết 1tiết
106 Luyện tập 106 1tiết 1tiết
107 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HLP 107 1tiết 1tiết
108 Luyện tập 108 1tiết 1tiết
109 Luyện tập chung 109 1tiết 1tiết
110 Thể tích của một hình 110 1tiết 1tiết
111 Xăng-ti-mét khối- Đề xi-met khối 111 1tiết 1tiết
112 Mét khối 112 1tiết 1tiết
113 Luyện tập 113 1tiết 1tiết
114 Thể tích hình hộp chữ nhật 114 1tiết 1tiết
115 Thể tích hình lập phương 115 1tiết 1tiết
116 Luyện tập chung 116 1tiết 1tiết
117 Luyện tập chung 117 1tiết 1tiết
118 Giới thiệu hình trụ – Giới thiệu hình cầu 118 1tiết 1tiết
119 Luyện tập chung 119 1tiết 1tiết
120 Luyện tập chung 120 1tiết 1tiết
121
Kiểm tra giữa kì II
121 1tiết 1tiết
122 Bảng đơn vò đo thời gian 122 1tiết 1tiết
123 Cộng số đo thời gian 123 1tiết 1tiết
124 Trừ số đo thời gian 124 1tiết 1tiết
125 Luyện tập 125 1tiết 1tiết
126 Nhân số đo thời gian với một số 126 1tiết 1tiết
127 Chia số đo thời gian với một số 127 1tiết 1tiết
128 Luyện tập 128 1tiết 1tiết
129 Luyện tập chung 129 1tiết 1tiết
130 Vận tốc 130 1tiết 1tiết
131 Luyện tập 131 1tiết 1tiết
132 Quãng đường 132 1tiết 1tiết
133 Luyện tập 133 1tiết 1tiết
134 Thời gian 134 1tiết 1tiết
135 Luyện tập 135 1tiết 1tiết
136 Luyện tập chung 136 1tiết 1tiết
137 Luyện tập chung 137 1tiết 1tiết
138 Luyện tập chung 138 1tiết 1tiết
139 n tập về số tự nhiên 139 1tiết 1tiết
140 Ôn tập về phân số 140 1tiết 1tiết
141 Ôn tập về phân số (tiếp theo) 141 1tiết 1tiết
142 Ôn tập về số thập phân 142 1tiết 1tiết
143 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) 143 1tiết 1tiết
144 n tập về đo độ dài và đo khối lượng 144 1tiết 1tiết
145 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng ( tiếp theo) 145 1tiết 1tiết
146 Ôn tập về đo diện tích 146 1tiết 1tiết
147 Ôn tập về đo thể tích 147 1tiết 1tiết
148 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) 148 1tiết 1tiết
149 Ôn tập về đo thới gian 149 1tiết 1tiết
150 Phép cộng 150 1tiết 1tiết
151 Phép trừ 151 1tiết 1tiết
152 Luyện tập 152 1tiết 1tiết
153 Phép nhân 153 1tiết 1tiết
154 Luyện tập 154 1tiết 1tiết
155 Phép chia 155 1tiết 1tiết
156 Luyện tập 156 1tiết 1tiết
157 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian 157 1tiết 1tiết
158 Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình 158 1tiết 1tiết
159 Luyện tập 159 1tiết 1tiết
160 Ôn tập về tính diện tích , thể tích một hình 160 1tiết 1tiết
161 Luyện tập 161 1tiết 1tiết
162 Luyện tập chung 162 1tiết 1tiết
163 Một số dạng toán đã học 163 1tiết 1tiết
164 Luyện tập 164 1tiết 1tiết
165 Luyện tập 165 1tiết 1tiết
166 Luyện tập 166 1tiết 1tiết
167 Ôn tập về biểu đồ 167 1tiết 1tiết
168 Luyện tập chung 168 1tiết 1tiết
169 Luyện tập chung 169 1tiết 1tiết
170 Luyện tập chung 170 1tiết 1tiết
171 Luyện tập chung 171 1tiết 1tiết
172 Luyện tập chung 172 1tiết 1tiết
173 Luyện tập chung 173 1tiết 1tiết
174 Kiểm tra cuối năm 174 1tiết 1tiết
175 175 1tiết 1tiết
Sông Ray ngày 24 tháng 9 năm 2010
Ban giám hiệu Người thực hiện

Trần Thò Tuyết Trinh

Generate time = 0.09673285484314 s. Memory usage = 1.93 MB