MẪU GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI

Liên đội Trường THCS Cổ Loa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---0---
Cổ Loa, ngày 24tháng 9.năm 2010
GIẤY MỜI
Kính gửi: .....................................................
BCH CHI ĐỘI …TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Chi đội……
Thời gian : Vào hồi …. ngày .. tháng .. năm 2010 (ngày thứ………)
Tại: Phòng học lớp……………..
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.
T/M BCH CHI ĐỘI
Chi đội trưởng


Liên đội Trường THCS Cổ Loa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---0---
Cổ Loa, ngày 24tháng 9.năm 2010
GIẤY MỜI
Kính gửi: .....................................................
BCH CHI ĐỘI …TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Chi đội……
Thời gian : Vào hồi …. ngày .. tháng .. năm 2010 (ngày thứ………)
Tại: Phòng học lớp……………..
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.
T/M BCH CHI ĐỘI
Chi đội trưởng
Đội TNTP Hồ Chí Minh CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Liên đội Trường THCS Cổ Loa Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--o0o-- --o0o—
Cổ Loa, ngày 10 .tháng 10 .năm 2009
GIẤY MỜI
Kính gửi: - Hội đồng Đội huyện Đông Anh
- Huyện đoàn huyện Đông Anh

BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Liên đội trường THCS Cổ Loa năm học 2009-2010
Thời gian : Vào hồi 15h00 ngày 14 tháng 10 năm 2009 (ngày thứ tư)
Tại: Phòng Hội đồng trường THCS Cổ Loa
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.


T/M BCH LIÊN ĐỘI Tổng phụ trách
Liên đội trưởng
Bùi Bích Việt Trần Thị Quyên

Generate time = 0.21664500236511 s. Memory usage = 1.93 MB