SKKN chỉ đạo tổ chuyên môn

Một số kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn

A- LÝ DO CH ỌN Đ Ề TÀI:
I- CƠ SỞ LÍ LUẬN
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng
chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà
trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên
phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ
thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi
hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng
nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có
giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu
thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo
viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường
xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được
nâng cao và theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại.
II- CƠ SỞ THƯC TIỄN:
Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên
môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong
nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những
nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi
thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này
chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết
quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn
hạn chế.
Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học ở địa bàn Bắc Lý nói
chung và trường Tiểu học Bảo Lý nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự
nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước và yêu cầu xây dựng đất nước
ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo
viên của trường chưa đáp ứng được.
1
Một số kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn
Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác
quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo
nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích
dạy học đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục duy trì danh hiệu trường chuẩn
Quốc gia. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở trường Tiểu học Quảng Thuận".
III- PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Vai trò và chức năng người giaó viên tiểu học.
- Sự gắn bó giữa các thành viên trong tổ phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân sẽ
tạo nên một tập thể vững mạnh
- Các hình thức nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn
B- THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN
MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
I -Thực trạng tình hình
Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Bảo Lý cho thấy: Đội ngũ giáo viên
của trường Tiểu học Bảo Lý có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác
chuyên môn. Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề này nên đã có nhiều
biện pháp chỉ đạo công tác này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà
trường. Giáo c ủa trường rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia
vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ
các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của
các tổ chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy
nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên trường Tiểu học
Bảo Lý vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi
dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên; vấn đề bồi
2
Một số kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn
dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của ban
giám hiệu nhà trường.
Thực tế hiện nay, các thành viên trong tổ khối thường không cố định mà thay
đổi hàng năm do vậy về chuyên môn của giáo viên cũng có phần hạn chế do:
+ Một số giáo viên còn bỡ ngỡ với chương trình, phương pháp.
+ Một số giáo viên còn hạn chế bề dày kinh nghiệm giảng dạy ở khối lớp đó.
Trong tổ, vẫn còn tồn tại một số ít thành viên chưa thực sự tâm huyết với nghề,
chưa có ý thức cao trong việc xây dựng tập thể tổ vững mạnh, ý thức phấn đấu
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tốt, một số thành viên coi
trọng hoạt động của tổ khối chuyên môn chỉ thể hiện ở hoạt động sinh hoạt
chuyên môn.
Quá trình chỉ đạo tổ chuyên môn, tôi đã tìm ra một số biện pháp xây dựng tập
thể tổ khối chuyên môn vững mạnh góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục đạt
kết quả cao.
II -Một số biện pháp chỉ đạo v iệc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
chuyên môn
1 - Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt.
Để có kế hoạch chỉ đạo hợp lí, công việc phải làm trước tiên là tìm hiểu nắm
tình hình đội ngũ giáo viên. Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên:
-Lịch sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn
cảnh gia đình, sơ trường nguyện vọng qua các việc làm cụ thể như
+ Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên.
+ Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp.
+ Qua lắng nghe và phân tích dư luận.
+ Qua chất lượng công việc.
Tìm hiểu, nắm tình hình tổ 4-5 tôi đã tổng hợp được ác số liệu như sau:
Tổng số cán CBCNV: 5 đ/c Nữ 4đ/c
Trên 50 tuổi 1đ/c ; trên 40 tuổi : 2 đ/c ; trên 30 tuổi : 2 đ/c
3
Một số kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn
Trình độ đào tạo đạt chuẩn 100% trong đó có 4 đ/c trên chuẩn. Kết quãếp loại
năng lực sư phạm năm 2008- 2009 như sau:
Tốt : 4 đ/c Khá : 1 đ/c
Với kết quả điều tra cơ bản như trên , chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch
hoạt động của tổ
2-Xây dựng kế hoạch hoạt động và quy chế hoạt động của tổ chuyên môn
Trước khi xây dựng quy chế hoạt động của tổ, tổ trưởng chuyên môn cần
quán triệt các tiêu chí của một tổ chuyên môn vững mạnh đó là:
- Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được
không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể.
- Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh
thân yêu.
- Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính
sách của nhà nước, nội qui của nhà trường.
- Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng
cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương
sáng cho học sinh noi theo.
Căn cứ vào các tiêu chí trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của
trường, của tổ, tất cả các giáo viên trong tổ tự xây dựng kế hoạch cá nhân, tham
gia xây dựng kế hoạch tổ, quy chế hoạt động của tổ và cùng kí cam kết thực
hiện. Kế hoạch phải sát, đúng có các giải pháp thiết thực ,mang tính thực thi cao
3- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và tập thể tổ chuyên môn
- Tuy mỗi thành viên trong một tổ đều có những đặc điểm riêng khác nhau về
phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên ... nhưng họ đều có
chung một mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ kế hoạch năm học . Cái chung đó chính
là cơ sở của các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa các cá nhân với nhau,
giữa cá nhân với tập thể và ngược lại.
- Bất kì giáo viên nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đên tập thể tổ chuyên
môn và ngược lại. Đồng thời mỗi học sinh đều trực tiếp nhận sự giáo dục tập thể
của giáo viên; chính vì vậy chât lượng học sinh không những tuỳ thuộc tinh thần
trách nhiệm và năng lực của từng giáo viên mà còn tuỳ thuộc vào sự phối hợp
4
Một số kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn
giáo dục của các giáo viên.Chúng tôi đã thể hiện mối quan hệ khăng khít bằng
sơ đồ sau:
Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong tổ
tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều
kiện tiến bộ của từng cá nhân . Sinh hoạt trong tập thể tổ chuyên môn là điều
kiện của giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất
với nhau về nhận thức và hành động
Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người
giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chuyên môn, trước hết
là hoạt động tổ chuyên môn công tác chủ nhiệm.
3 – Coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:
a) Ý nghĩa của việc bồi dưỡng đội ngũ GV
Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mới
đem lại cho người giáo viên một cái vốn tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình
độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một
cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm
của bản thân và đồng nghiệp.
Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội
của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ -tất cả những điều
đó đòi hỏi con người phải học,học nữa,học mãi. Điều này lại càng đúng với
người giáo viên khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học - trẻ em với tất cả
tiềm năng vô tận- đang phát triển rất nhanh về mọi mặt.Không phải ngẫu nhiên
mà K.D.U-sin-xki đã từng nhận xét rằng: "Người giáo viên còn sống chừng nào
còn học; khi nào ngừng học tập thì lúc đó con người giáo viên chết trong anh
ta."Tương tự như vậy có thể nói rằng khi một con người đã tự cho mình là hoàn
chỉnh về đạo đức thì đạo đức của người đó cũng bắt đầu xuống cấp.
5

Generate time = 0.59763813018799 s. Memory usage = 1.94 MB