Bài 6: Biểu Mẫu1. Khái niệm
Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng ở chế độ
trang dữ liệu.
Biểu mẫu (Form) là đối tượng của ACCESS được thiết kế để:
Hiển thị, xem, nhập và
sửa dữ liệu một cách
thuận tiện.
Thực hiện các thao tác
thông qua nút lệnh (do
người thiết kế tạo ra).
Biểu mẫu

So sánh cách cập nhật trực tiếp với bảng và cách sử dụng biểu mẫu
?

Một bảng hiển thị
nhiều bản ghi cùng một
lúc thành hàng và cột

Biểu mẫu thường hiện
từng bản ghi.

Biểu mẫu có thể nhập
và hiển thị dữ liệu cho
các trường từ nhiều
bảng

Để nhập dữ liệu cho
một bảng có thể tạo
nhiều biểu mẫu khác
nhau phục vụ cho các
nhóm người dùng có
quyền hạn khác nhau.

Nhập và hiển thị dữ
liệu cho một bảng ở
chế độ trang dữ liệu.
Sử dụng biểu mẫu
thuận tiện hơn
Sử dụng biểu mẫu
thuận tiện hơn
bảng Biểu mẫu

2. Tạo biểu mẫu mới
Cách 1:
Nháy đúp vào Create
form in Design view
để tự thiết kế biểu
mẫu.
Cách 2:
Nháy đúp vào Create
form by using wizard
để dùng thuật sĩ.

B1: Nh¸y ®óp Create form by using wizard
B2: Trong hép tho¹i Form wizard
Chän nguån d÷ liÖu
Table/Queries
Chän c¸c tr­êng ®­a
vµo biÓu mÉu tõ «
Available Fields
Chän Next ®Ó tiÕp tôc

Generate time = 0.072171926498413 s. Memory usage = 1.93 MB