my thuat lop 1

LỚP 1
Bài 5: VẼ NÉT CONG
I - MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết nét cong.
- Biêt cách vẽ nét cong.
- Vẽ được hình có nét cong và tô màu theo ý thích.
II - CHUẨN BỊ
GIÁO VIÊN:
- Tranh, ảnh vẽ nét cong, các lọai quả…
- Bài vẽ của học sinh.
HỌC SINH:
- Vở tập vẽ, màu vẽ, chì, màu…
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV giói thiệu tranh, gọi ý:
+ Hình vẽ?
+ Màu sắc?
Hoạt động 2: Cách vẽ
- GV hướng dẫn HS cách vẽ
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS làm bài
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV yêu cầu HS nhận xét
+ Hình vẽ?
+ Màu sắc?
- GV nhận xét chung tiết học
- HS quan sát, trả lời câu hỏi
- HS quan sát
- HS làm bài
- HS nêu nhận xét
Củng Cố: Có nhiều vật có dạng nét cong: các loại quả, con vật…, những
hình ảnh này được vẽ bằng nét cong.
Dặn Dò: Hoàn thành bài nếu chưa xong, xem trước bài mới ở nhà, chuẩn
bị dụng cụ cho tiết học sau.
LỚP 2
Bài 5: Tập Nặn Tạo Dáng
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT
I - MỤC TIÊU.
- Nhận biết được hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật.
- Biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật.
- Nặn hoặc vẽ, xé dán được con vật theo ý thích.
II - CHUẨN BỊ.
GIÁO VIÊN:
- Tranh, ảnh về con vật…
- Bài vẽ của học sinh.
HỌC SINH:
- Vở tập vẽ, màu vẽ, chì…
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu tranh, gợi ý:
+Tên con vật?
+ Màu sắc?
Hoạt động 2: Cách vẽ.
- GV hướng dẫn HS cách vẽ.
Hoạt động 3: Thực hành.
- GV yêu cầu HS vẽ tranh về con vật.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu HS nhận xét:
+ Hình vẽ?
+ Màu sắc?
- GV nhận xét chung tiết học.
- HS quan sát, trả lời câu hỏi.
- HS quan sát.
- HS làm bài.
- HS nêu nhận xét.
Củng Cố: Có rất nhiều con vật với nhiều hình dáng và màu sắc khác
nhau, có nhiêu chủng loại và rất đa dạng.
Dặn Dò: Hoàn thành bài nếu chưa xong, xem trước bài mới ở nhà, chuẩn
bị dụng cụ học tập cho tiết học sau.
LỚP 3
Bài 5: Tập Nặn Tạo Dáng
NẶN QUẢ
I - MỤC TÊU.
- Nhận biết hình khối của một số quả.
- Biết cách nặn quả.
- nặn được một vài quả gần giống với mẫu.
II - CHUẨN BỊ.
GIÁO VIÊN:
- Tranh, ảnh một số loại quả…
- Bài vẽ của học sinh.
HỌC SINH:
- Vở tập vẽ, bút chì, màu…
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: quan sát, nhận xét.
- GV giới thiêu tranh, gợi ý:
+
Tên các loại quả?
+ Màu sắc?
Hoạt động 2: cách nặn.
- GV hướng dẫn HS cách nặn.
Hoạt động 3: Thực hành.
- GV yêu câu HS nặn một vài quả
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
+ Hình dáng?
+ Màu sắc?
- GV nhận xét chung tiết học.
- HS quan sát, trả lời câu hỏi.
- HS quan sát.
- HS làm bài.
- HS nêu nhận xét.
Củng Cố: Có nhiếu loại quả với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau,
chúng rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
Dặn Dò: Xem trước bài mới ở nhà, chuẩn bị dung cụ học tập cho tiết học
sau.
LỚP 4
Bài 5: Thường Thức Mĩ Thuật
XEM TRANH PHONG CẢNH
I - MỤC TIÊU.
- Hiểu vẻ đẹp của tranh phong cảnh.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh.
- Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.
II – CHUẨN BỊ.
GIÁO VIÊN:
- Tranh vẽ phóng to
- SGK, SGV.
HỌC SINH:
- Vở tập vẽ, SGK.
- Sưu tầm tranh phong cảnh.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC.
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Xem tranh.
- GV giới thiệu tranh, gợi ý:
+ Tên tranh?
+ Tên tác giả?
+ Chất liệu?
+ Các hình ảnh trong tranh?
+ Hoạt động đang diễn ra?
+ Màu sắc trong tranh?
Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
+ Hình ảnh?
+ Màu sắc trong tranh.
- GV nhận xét chung về tiết học, khen
ngợi những HS có nhiều ý kiến phát
biểu xây dựng bài.
- HS quan sát, trả lời câu hỏi
- HS nêu nhận xét.
Củng Cố: Tranh vẽ với nhiều hình ảnh sinh động, màu sắc tươi sáng, thể
hiện được vẻ đẹp của tranh phong cảnh.
Dặn Dò: Xem trước bài mới ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập cho tiết học
sau.
LỚP 5
Bài 5: Tập Nặn Tạo Dáng
NẶN CON VẬT QUEN THUỘC
I - MỤC TIÊU.
- Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật trong các hoạt động.
- Biết cách nặn con vật.
- Nặn được con vật quen thuộc theo ý thích.
II - CHUẨN BỊ.
GIÁO VIÊN:
- Tranh, ảnh các con vật nuôi quen thuộc, SGK, SGV.
- Bài vẽ của học sinh.
HỌC SINH:
- SGK, vở tập vẽ, mau vẽ…
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC.
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- GV gới thiệu tranh, gợi ý:
+ Tên con vật?
+ Màu sắc?
+ Hoạt động?
Hoạt động 2: Cách nặn.
- GV hướng dẫn HS cách nặn.
Hoạt động 3: Thực hành.
- GV yêu cầu HS nặn con vật
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
+ Hình dáng?
+ Màu sắc?
- GV nhận xét chung tiết học
- HS quan, sát trả lời câu hỏi.
- HS quan sát.
- HS làm bài.
- HS nêu nhận xét.
Củng Cố: Có nhiều con vật nuôi quen thuộc với nhiều hình dáng và màu
sắc khác nhau.
Dặn Dò: Xem trước bài mới ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập.

Generate time = 0.060690879821777 s. Memory usage = 1.93 MB