Sơ đồ cấu tạo của tim


Bé m«n:
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Nga


Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới
Tâm nhĩ trái co
Tâm nhĩ phải co
Tâm thất trái co
Tâm thất phải co
Dựa vào kiến thức đã biết, hình 16.1 và quan sát hình 17.1 điền vào bảng 17-1
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Động mạch chủ
Động mạch phổi

Dự đoán!
- Ngăn tim nào có thành cơ dày nhất và ngăn nào có thành cơ tim
mỏng nhất?
- Giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu phải có cấu tạo
như thế nào để máu chỉ được bơm theo một chiều?
Trình bày cấu tạo trong của tim?

Quan s¸t h×nh 17-2, cho biÕt cã nh÷ng lo¹i m¹ch m¸u nµo ?
So s¸nh vµ chØ ra sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i m¹ch m¸u. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau ®ã ?

Generate time = 0.10395622253418 s. Memory usage = 1.92 MB