Chức năng của ARN


Các chức năng của ARN
Người hướng dẫn: Cô Võ Thị Thương Lan
Nhóm thực hiện:
1. Hoàng Thị Mai Hoa
2. Trần Thị Hòa
3. Nguyễn Thị Thủy
4. Trần Thị Tình
5. Nguyễn Thị Thu Hè
6. Nguyễn Thị Hoài Thư


Các chức năng của ARN
1. Vận chuyển thông tin di truyền (mARN).
2. Tham gia tổng hợp protein (mARN, tARN, rARN).
3. Tham gia tái bản telomere của phân tử DNA
4. Biên tập RNA
5. Hoàn thiện các phân tử ARN.
6. Xúc tác.
7. Điều hòa biểu hiện của gen.
8. Tham gia vận chuyển protein.
9. ARN tích hợp chức năng của mARN và tARN.
10. Chức năng lưu trữ thông tin di truyền.

Chức năng tham gia tái bản
telomere của phân tử DNA
-
RNA cấu tạo DNA telomerase

Hoạt động tái bản telomere của
DNA telomerase

Chức năng biên tập ARN
-Insertion/Deletion Editing:

Chức năng hoàn thiện các phân
tử ARN
- Hoàn thiện mARN:

Splice sites and branch site

Structure of SnRNP

In the U1 snRNP , the Sm
protein SmG is thought to
interact with other Sm
proteins to form a ring
around the U1snRNA at a
motif just before the 3 �
stem-loop. Other proteins
(A, C, 70K) interact with
other parts of the U1 RNA,
which is then asssembled
into a large spliceosome

SnRNA in spliceosome

Self- splicing Intron

Hoàn thiện các rARN ở prokaryot

Pre-rRNA processing in Escherichia coli
Ribonuclease
Exonuclease

M1 RNA - hoàn thiện tRNA ở prokaryota
- Processing of an Escherichia coli pre-tRNAThe splicing pathway for
the Tetrahymena rRNA intron
Splicing of the
Saccharomyces cerevisiae pre-tRNATyr


Generate time = 0.11459112167358 s. Memory usage = 1.93 MB