bài 11: Thực hành

Bài 11. Tiết 13
Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương
trên Trái Đất
I. Mục tiêu cần đạt :
1.Về kiến thức:
Sau khi học xong bài học sinh cần nắm đươc:
- Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất và hai bán cầu.
- Biết tên và xác định đúng 6 lục địa và 4 đại dương trên thế giới
2. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, xác định vị trí các châu lục và đại dương trên
quả Địa Cầu hoặc trên bản đồ.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, sách giáo khoa,quả Địa Cầu, bản đồ tự
nhiên thế giới....
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.....
III. Tiến trình dạy – học.
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ :
Câu hỏi:
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của từng lớp?
- Trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất ? Tầm quan trọng của lớp vỏ Trái
Đất đối với loài người?
3. Lời dẫn vò bài mới:
Tổng diện tích bề mặt của lớp vỏ Trái Đất là 510triệu km
2
. Trong đó diện tích
các lục địa là 149triệu km
2
chiếm 29% diện tích bề mặt Trái Đất, diện tích các
đại dương là 361triệu km
2
chiếm 71% diện tích bề mặt Trái Đất. Vậy sự phân bố
các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất như thế nào ? Bài thực hành ngày
hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
GV: yêu cầu học sinh quan sát bản
đồ tự nhiên thế giới và hình 28 sách
giáo khoa cho biêt:
- GV  So sánh sự giống và khác
nhau về tỉ lệ diện tích và lục địa trên
nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam ?
Trả lời:
Giống nhau :có sự phân bố phần đất
nổi ít hơn đại dương.
Khác nhau: phần đất nổi ở nử cầu
Bắc nhiều hơn ở nửa cầu Nam.
- GV  Tỉ lệ cụ thể diện tích đất
liền và đại dương là bao nhiêu?
Trả lời:
- Nam bán cầu :diện tích lục địa là
39,4% ; diện tích đại dương là 60,6%.
- Bắc bán cầu: diện tích lục địa là
19,0% ; diện tích đại dương là 81%.
GV: yêu cầu học sinh quan sát hình
28 sách giáo khoa cho biết:
- GV  Tỉ lệ diện tích lục địa và
diện tích đại dương ở 2 nửa cầu Bắc và
Nam?
Trả lời:
- Phần lớn các lục địa tập trung ở
nửa cầu Bắc vì vậy người ta còn gọi
đây là '' lục bán cầu ''.
- Phần lớn các đại dương đều tập
trung ở nửa cầu Nam vì vậy người ta
còn gọi đây là '' thủy bán cầu ''.
- GV: yêu cầu học sinh quan sát bản
đồ thế giới kết hợp bảng trang 34 cho
biêt:
- GV  : Trái Đất có bao nhiêu lục
địa ? Kể tên và nêu vị trí các lục địa ?
1. Sự phân bố lục địa và đại
dương trên thế giới.
- Phần lớn các lục địa đều tập trung
ở nủa cầu Bắc.
- Các đại dương thì phân bố chủ
yếu ở nửa cầu Nam .
2. Vị trí và diện tích các lục địa
trên thế giới.
Trả lời:
- Trên bề mặt Trái Đất có 6 lục địa :
+ Lục địa Á – Âu.
+ Lục địa Phi.
+ Lục địa Bắc Mĩ.
+ Lục địa Nam Mĩ.
+ Lục địa Nam cực.
+ Lục địa Ôxtrâylia .
( GV xác định vị trí, giới hạn 6 lục
địa trên bản đồ rồi gọi học sinh lên
bảng để rèn kĩ năng )
- GV  : Trong các lục địa thì lục
địa nào có diện tích lớn nhất, lục địa
nào có diện tích nhỏ nhất? Vị trí của
chúng nằm ở nửa cầu nào?
Trả lời :
- Lục đại Á – Âu có diện tích lớn
nhất, có vị trí nằm ở Bắc bán cầu.
- Lục địa Ôstrâylia có diện tích nhỏ
nhất nằm ở Nam bán cầu.
- GV  Các lục địa nào nằm hoàn
toàn ở Bắc bán cầu, lục địa nào nằm
hoàn toàn ở Nam bán cầu?
Trả lời:
- Các lục địa nằm hoàn toàn ở Bắc
bán cầu là : lục địa Á – Âu và lục địa
Bắc Mĩ.
- Các lục địa nằm hoàn toàn ở Nam
bán cầu là: lục địa Nam Mĩ, Nam cực
và Ôxtrâylia.
GV  Vậy còn lục địa Phi nằm ở
vị trí nào?
Trả lời:
Lục địa Phi nằm ở cả 2 nửa bán cầu
Bắc và Nam.
- GV: yêu cầu học sinh quan sát
bảng trang 35 cho biết:
GV  Nếu diện tích bề mặt Trái
Đất là 510 triệu km
2
thì diện tích các
bề mặt đại dương chiếm cbao nhiêu
- Trên bề mặt Trái Đất có 6 lục địa:
lục địa Á – Âu; lục địa Phi; Lục địa
Bắc Mĩ; lục địa Nam Mĩ; lục địa Nam
cực; lục địa Ôxtrâylia.
- Lục địa Á - Âu có diện tích lớn
nhất nằm ở Bắc bán cầu.
- Lục địa Ôxtrâylia có diện tích nhỏ
nhất nằm ở Nam bán cầu.
3. Vị trí và diện tích các đại
dương trên thế giới.
- Diện tích bề mặt các đại dương
chiếm 71% diện tích bề mặt Trái Đất
% ? Tức là bao nhiêu km
2
?
Trả lời:
- Diện tích bề mặt các đại dương
chiếm 71% diện tich bề mặt Trái Đất
tức là 361 triệu km
2
.
GV  : Trên bề mặt Trái Đất có
mấy đại dương? Đại dương nào có
diện tích lớn nhất? Đại dương nào có
diện tích nhỏ nhất?
Trả lời:
- Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại
dương:
+ Thái Bình dương
+ Đại Tây dương
+ Ấn Độ dương
+ Bắc Băng dương
- Thái Bình dương là đại dương có
diện tích lớn nhất
- Bắc Băng dương là đại dương có
diện tích nhỏ nhất.
GV  : Dựa vào bản đò thế giới
cho biết các đại dương trên thế giới có
thông với nhau không ? Con người đã
làm gì để nối các đại dương trên thế
giới trong giao thông đường biển ?
Trả lời:
Các đại dương trên thế giới đều
thông với nhau và có tên chung là: đại
dương thế giới.
Con người đã biết đào kênh để nối
các đại dương như kênh đào Xuyê và
Panama.
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát
hình 29 sách giáo khoa và cho biêt:
GV  :Rìa lục địa là gì? Các bộ
phận của rìa lục địa và độ sâu của
chúng?
Trả lời:
- Rìa lục địa là bộ phận ngoài cùng
tức là 361 triệu km
2
.
- Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại
dương
- Thái Bình dương có diện tích lớn
nhất
- Bắc Băng dương có diện tích nhỏ
nhất.
- Các đại dương trên thế giới đều
thông với nhau gọi chung là đại dương
thế giới.
- Con người đã đào kênh đê nối các
đại dương.
4. Rìa lục địa.
của lục địa, nằm dưới mực nước đại
dương.
- Các bộ phận của rìa lục địa:
+ Thềm lục địa có độ sâu từ 0 –
200m
+ Sườn lục địa có độ sâu từ 200 –
2500m.
GV  : Rìa lục địa có giá trị kinh tế
đối với đời sống và sản xuất của con
người như thế nào ?
Trả lời:
Rìa lục đia mang lại nhiều giá trị
kinh tế lớn như : khai thác dánh bắt
nguồn lợi thủy hải sản, thai thác các
loại khoáng sản có giá trị cao như dầu
khí, phát triển nghề làm muối,... với
những bãi biển đẹp ta có thể tận dụng
để phát triển nghành du lịch biển .....
* GV cần chú ý: phân biệt cho học
sinh điểm khác nhau giữa khái niệm
lục địa và châu lục ?
- Lục địa chỉ có phần đất liền xung
quanh, bao bọc bởi đại dương không
kể các đảo. Đây là khái niệm về tự
nhiên.
- Châu lục : bao gồm toàn bộ đất
liền và các đảo xung quanh , là những
bộ phận không thể tách rời của các
quốc gia trong châu lục . Châu lục là 1
khái niệm có tính chất lịch sử - văn
hóa.
 Vì vậy diện tích châu lục bao giờ
cũng lớn hơn diện tích lục địa .
Có 2 bộ phận :
+ Thềm lục địa sâu từ 0 – 200m
+ Sườn lục địa sâu từ 200 – 2500m.
* Luyện tập:
- Giáo viên dùng bản đồ thế giới yêu cầu học sinh xác đinh lại các lục địa ở nửa
cầu Bắc và các lục địa ở nửa cầu Nam.
- Giáo viên yêu cầu học sinh chỉ ra giới hạn các đại dương? Đại dương nào có
diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

Generate time = 0.18989086151123 s. Memory usage = 1.93 MB