Phương pháp GD KNS


GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
TRONG TRƯỜNG THCS
TS. Dương Quang Ngọc
Email: duongquangngoc@gmail.com


BÀI 3
PHƯƠNG PHÁP
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS


Cách tiếp cận GDKNS: sử dụng các phương
pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để tạo điều
kiện, cơ hội cho HS được thực hành, trải
nghiệm KNS trong quá trình học tập.
Phương pháp và kĩ thuật dạy học là gì?


MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH
(Bernd MEIER)
Quan điểm
DH
PPDH
Kĩ thuật DH
PP vĩ mô
PP vi mô
PP cụ thể
Bình diện vĩ

Bình diện
trung gian
Bình diện vi
Quan điểm dạy học: là nhng định hướng tổng thể cho
các hành động PP, trong đó có sự kết hợp gi a các
nguyên tắc dạy học làm nền tảng, nhng cơ sở lý
thuyết của LLDH, nhng điều kiện dạy học và tổ chức
cũng như nhng định hướng về vai trò của GV và HS
trong quá trỡnh DH.

QDH là nhng định hướng mang tính chiến lược, cư
ơng lĩnh, là mô hỡnh lý thuyết của PPDH.
QUAN IM DY HC
QUAN IM DH
PPDH (ngha hp)
KTDHPhương pháp dạy học: là nhng hỡnh thc, cách thức
hành động của GV và HS nhằm thực hiện nhng
mục tiêu DH xác định, phù hợp với nhng nội dung
và nhng điều kiện DH cụ thể.

PPDH cụ thể quy định nhng mô hỡnh hành động
của GV và HS.

Cỏc PPDH c th hin trong cỏc hỡnh thc xó hi
v cỏc tin trỡnh PP.
PHNG PHP DY HC (C TH)

Generate time = 0.091477155685425 s. Memory usage = 1.93 MB