Bài Mol - Hóa học 8


Ngày 04 tháng 11 năm 2007
Tiết 26
Tiết 26
_
_
Bài 18
Bài 18
I . Mol là gì
I . Mol là gì
?
?
Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

6 .10
6 .10
23
23


nguyên tử
nguyên tử


sắt
sắt
1 mol
1 mol
nguyên tử
nguyên tử
sắt
sắt
1 mol
1 mol


phân tử
phân tử


nước
nước
6 .10
6 .10
23
23


phân tử
phân tử


nước
nước
Một mol nguyên tử sắt là gì?
Một mol phân tử nước là gì?

Ngày tháng năm
Tiết 26
Tiết 26
_
_
Bài 18
Bài 18
I . Mol là gì
I . Mol là gì
?
?
Mol là lượng chất có chứa N (6.10
23
) nguyên tử
hoặc phân tử chất đó.
(N = 6.10
23
: là số Avogro)

Bài tập 1 : Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống
Câu 1: 1,5 mol nguyên tử Al có chứa . . . . .
. . . . . . . . . . . Al
A) 6.10
23
nguyên tử
B) 6.10
23
phân tử
C) 9.10
23
nguyên tử
D) 7,5.10
23
nguyên tử
9.10
23
nguyên tử

0,3.10
23
phân tử
Bài tập 2 : chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống
Câu 2: 0,05 mol phân tử H
2
O có chứa . . . .
. . . . . . . . . . . . H
2
O
A) 6.10
23
nguyên tử
C) 6.10
23
phân tử
B) 0,3.10
23
phân tử
D) 9.10
23
nguyên tử

Avogadro, nhà Vật lý,
Hóa học người Ý
Sinh ngày 09 / 08 / 1776
Mất ngày 09 / 07 / 1856
Ông sinh tại Turin, Ý trong
một gia đình luật gia Italia.
Nǎm 1806 ông được mời
giảng dạy vật lý ở trường Đại
học Turin và bắt đầu tiến
hành nghiên cứu khoa học.
Là người đầu tiên xác định
thành phần định tính, định
lượng của các hợp chất, phát
minh ra định luật Avoga rođ
xác định về lượng của các
chất thể khí, dẫn đến sự phát
triển rõ ràng khái niệm quan
trọng nhất của hoá học:
nguyên tử, phân tử, …

Hãy phân biệt 2 cách viết sau:
A . 1 mol H
B . 1 mol H
2
(1 mol nguyên tử hiđro)
(1 mol phân tử hiđro)


1 mol Fe
1 mol Cu

Generate time = 0.22669386863708 s. Memory usage = 1.93 MB