nhận xét đánh giá đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ:THANH PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG :TIỂU HỌC THANH PHÚ A

BẢN TỰ NHẬN XÉT ,ĐÁNH GIÁ
PHÂN LOẠI CÁN BỘ ,ĐẢNG VIÊN
NĂM : 2009
Họ và tên :NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Chức vụ :Đảng viên
Đơn vò công tác :Chi bộ trường tiểu học Thanh Phú A
Nhiệm vụ được phân công :Giáo viên chủ nhiệm lớp 4.
Nhiệm vụ kiêm nhiệm :Chủ tòch Công Đoàn cơ sở ,khối trưởng khối 4
Nhiệm vụ Đảng phân công : chỉ đạo ban thanh tra nhân dân.
I.Về tư tưởng chính trò :
- Có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng .Nói và làm theo nghò quyết của Đảng cũng như của cơ
quan .
- Tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng .Chấp hành theo đường lối chính sách
của Đảng ,pháp luật của nhà nước và nơi cư trú .
-Vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối ,chính sách của Đảng ,pháp luật của nhà nước.
-Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lí luận chính trò và chuyên môn nghiệp vụ ,học
tập để nâng cao kiến thức phục vụ cho giảng dạy .
II.Về phẩm chất đạo đức ,lối sống :
-Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm .Thực hiện lối sống lành
mạnh ,chống tham nhũng ,lãng phí ,quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác .
-Giữ gìn tư cách đạo đức nhà giáo ,tính gương mẫu của người Đảng viên .
-Chấp hành đúng điều lệ Đảng ,quy đònh 115-QĐ/TW của Bộ Chính trò về những điều đảng viên không
được làm .Chấp hành sự phân công của chi bộ ,của cơ quan .
-Thực hiên nghiêm túc phê bình và tự phê bình ,giữ gìn đoàn kết trong Đảng .
-Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở :tạo mối quan hệ tốt với nhân dân ,đồng nghiệp ,tôn trọng
và phát huy quyền làm chủ của các công đoàn viên,chăm lo đời sống vật chất ,tinh thần ,bảo vệ quyền lợi
chính đáng của của anh ,chò em trong đơn vò .
*Tồn tại :.Công tác vận động các công đoàn tích cực tham gia các phong trào còn hạn chế .
III. Về kết quả thực hiện chức trách ,nhiệm vụ được giao :
- Tôi luôn chấp hành tốt quy đònh của cơ quan ,của ngành và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và công
tác kiêm nhiệm .
-Phát huy tính dân chủ của các công đoàn viên và thực hiện quy chế làm việc như họp toàn thể công đoàn
viên mỗi tháng 1 lần .Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đơn vò ,làm việc có sự bàn bạc và thống nhất
giữa ban chấp hành Công Đoàn và ban giám hiệu nhà trường .
-Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kì :2009- 2011 theo đúng điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công
đoàn cấp trên .
- Thực hiện tốt nghóa vụ người công dân ở nơi cư trú ,tham gia đầy đủ các khoản đóng góp ở nới cư trú -
Tham gia hội phụ nữ ở đòa phương.
-Tham gia xây dựng tổ chức Đảng .Xét công đoàn viên xuất sắc giới thiệu cho chi bộ xem xét để đi học
lớp đối tượng Đảng .
-Trong năm tổ chức họp ban chấp hành Công Đoàn xét công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ xem
xét cử đi học lớp đối tượng Đảng .
- Khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục theo học lớp Đại học Tại Chức do phòng giáo dục mở ,luôn luôn cố
gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Kết quả năm học : + 2008-2009 đạt lao động giỏi ,đạt công đoàn viên xuất sắc .
+ Công đoàn cơ sở đạt :Vững mạnh
+ Lớp chủ nhiệm :Tỉ lệ học sinh lên lớp 100% .
+ Lớp không có học sinh bỏ học .
• Tồn tại : Vào hội phụ nữ ở đòa phương nhưng nhiều khi chưa tham gia hội họp được.Vì còn bận công
việc ở cơ quan và đi học .
IV. Về tổ chức kỉ luật :
- Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vò . Có ý thức tổ chức kỉ luật cao,chấp hành sự phân công của đơn vò .
-Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng đầy đủ và đóng Đảng phí theo quy đònh .
-Thực hiện tốt các nội quy ,quy chế của đơn vò cũng như trong tổ chức Đảng .
V.Phương hướng khắc phục tồn tại ,yếu kém :
-Tạo mối quan hệ tốt với chi bộ ,ban giám hiệu nhà trường và các cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu
quả công tác .
VI .Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ :
Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành tốt nhiệm vụ ; cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
Thanh Phú ngày tháng năm 2009
Người tự nhận xét đánh giá
NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Tóm tắt nhận xét đánh giá của tập thể
Chi bộ hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………….....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi :
-Chi bộ :Trường tiểu học Thanh Phú A
-Đảng ủy :xã Thanh Phú
Tên tôi là :Nguyễn Thò Thu Hồng
Sinh ngày :16-10-1969
Vào Đảng ngày 5 tháng 5 năm 2004.Chính thức ngày 5tháng 5năm 2005.
Chức vụ trong Đảng hiện nay :Đảng viên .
Chính quyền : Giáo viên , kiêm nhiệm:Chủ tòch Công Đoàn cơ sở
Quê quán :Bình Nguyên –Kiến Xương –Thái Bình .
Đang sinh hoạt tại :chi bộ trường tiểu học Thanh Phú A
Ngày 24 tháng 11 năm 2007 được chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng :Lê Thanh Mai
Phấn đấu vào Đảng .
Nay tôi xin báo cáo với chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như
sau :
- Về lí lòch :Những đặc điểm cần lưu ý: lí lòch được công khai rõ ràng ,có xác nhận của
cơ quan quản lí pháp luật đầy đủ .
-Những ưu khuyết điểm chính :
* ưu điểm :
+Phẩm chất chính trò :Có tư tưởng lập trường vững vàng , luôn an tâm công tác ,chấp
hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước .
+ Đạo đức lối sống :Thực hiện lối sống giản dò ,hòa đồng gương mẫu, luôn là tấm
gương sáng cho học sinh noi theo.
+Năng lực công tác : Có tinh thần tự học tự rèn,thường xuyên có chí vươn lên để hoàn
thành nhiệm vụ .
+Quan hệ quần chúng :Có quan hệ tốt với đồng nghiệp ,bạn bè và xóm làng .
*Khuyết điểm :Cần nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động của nhà trường và đoàn thể
.
Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên ,tôi giới thiệu với chi bộ xem
xét ,đề nghò kết nạp quần chúng :Lê Thanh Mai vào Đảng cộng sản Việt Nam .
Tôi xin chòu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình .
Thanh Phú , ngày 22 tháng 11 năm 2008
Đảng viên giới thiệu
NGUYEÃN THÒ THU HOÀNG

Generate time = 0.089820861816406 s. Memory usage = 1.93 MB