Tin 11: Kiểu xâu


Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn



Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Ta chọn kiểu dữ liệu như thế
nào và khai báo biến ra sao?
Viết chương trình nhập họ tên
của 39 học sinh trong lớp em?
BÀI TOÁN 1
?
Viết đọan chương trình để
nhập và xuất dữ liệu cho từng
phần tử?
Turbo
Pascal
Có những khó khăn gì
gặp phải???

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn

Cần có 1 kiểu dữ liệu mới cho phép ta
nhập/ xuất dữ liệu bằng một lệnh.
KIỂU XÂU

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
 Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII
T I N H O C
A
1 2 3 4 5 6 7
Trong đó:

Khi tham chiếu đến phần tử thứ i của xâu ta
viết :
 Tên xâu:
 Mỗi kí tự gọi là
Ví dụ:
 Độ dài của xâu (Số kí tự trong xâu):
H
‘H’
A;
mỗi phần tử của xâu
7;
A[i]
Ví dụ: A[5]=
1. Khái niệm:

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Var <tên biến>:String[Độ dài lớn nhất của xâu];
Ví dụ: Var hoten: String[26];
 STRING: tên kiểu xâu

Khi khai báo xâu có thể bỏ qua phần khai
báo [độ dài lớn nhất]. Khi đó độ dài lớn nhất
của xâu nhận giá trị ngầm định là: 255.
2. Khai báo:
Ý nghĩa của từ STRING?
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Em hãy cho ví dụ về xâu kí
tự?
Xâu đó có bao nhiêu ký tự?
Ví dụ: ‘PHU THANH’
-> Xâu trên có 9 kí tự
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Xâu chỉ gồm một kí tự
trống được viết thế nào? Số
lượng kí tự bao nhiêu??
- Kí hiệu xâu gồm 1 kí tự là:
- Xâu này có độ dài là:
‘ ‘
1
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Xâu rỗng được viết thế nào?
Số lượng kí tự bao nhiêu??
- Kí hiệu xâu rỗng là:
- Xâu này có độ dài là:
‘ ‘
0
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
2.1) Nhập xuất dữ liệu cho biến xâu
Write(‘Nhap vao xau A:’);
Readln(A);
Em hãy tìm ví dụ cụ thể??
Ví dụ:
- Write (‘ Nhap va ho ten’);
Readln(hoten);
- Write(‘Ho ten’, hoten);
VD: Nhập vào họ tên của
1 người??
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Khi viết nhập/ xuất dữ liệu cho
biến xâu có gì khác so với biến
mảng các kí tự?
- Viết một lệnh nhập nguyên cho cả xâu.
- Viết lệnh gọn hơn, Chương trình gọn.
Ta có thể sử dụng lệnh gán để nhập
giá trị cho biến xâu:
Tên_biến_xâu := hằng_xâu
Ví dụ: St : = ‘ HA NOI’
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
 Tên biến[chỉ số]
2.2) Cấu trúc chung khi tham chiếu
Ví dụ: st[2]
Các em hãy tìm thêm vài ví dụ?
?

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Var st: string[1];
c: char;
Begin
C:=st[1] {lệnh 1}
C:=st {lệnh 2}
Trong hai lệnh {1} và {2}, lệnh
nào đúng?
Chương trình
?
2.3) Kiểm tra kiến thức

Bài 12:
Bài 12:

KIỂU XÂU
KIỂU XÂU


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


Đặt
Đặt


vấn
vấn


đề
đề


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý


3:
3:


Các thao tác xử lý
Các thao tác xử lý
GV: Trần ThỊ Kim Dung
GV: Trần ThỊ Kim Dung
9/20/13


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


1:
1:


Khái
Khái


niệm
niệm


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


2
2
:
:


Khai
Khai


báo
báo


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ


4
4
:
:


Một số ví dụ
Một số ví dụ
2.1) Nhập xuất dữ liệu
2.2) Tham chiếu đến kí
tử của xâu
2.3) Kiểm tra kiến thức
3.1) Biểu thức xâu
3.2) Các thủ tục và
hàm chuẩn
Hãy nhắc lại các phép toán đã
học trên kiểu dl chuẩn?
?

Generate time = 0.069003105163574 s. Memory usage = 1.95 MB