Cau long bien lich su


CÇu Long Biªn
chøng nh©n lÞch sö
Nguyễn Hiền – THCS Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

I. Tìm hiểu chung văn
I. Tìm hiểu chung văn
bản
bản
1. Tác giả: Thuý Lan
1. Tác giả: Thuý Lan


2. Tác phẩm: là một
2. Tác phẩm: là một
Văn bản nhật dụng
Văn bản nhật dụng
.
.
3. Thể loại: là một bài
3. Thể loại: là một bài
bút kí
bút kí
mang nhiều yếu
mang nhiều yếu
tố hồi kí.
tố hồi kí.
4. Giải nghĩa từ:
4. Giải nghĩa từ:
Chứng nhân
Chứng nhân
:
:
é
p-phen
p-phen
:
:
người làm chứng,
người làm chứng,
người chứng kiến.
người chứng kiến.
Kiến trúc sư người Pháp,
Kiến trúc sư người Pháp,
người thiết kế tháp
người thiết kế tháp
é
é
p-phen nổi
p-phen nổi
tiếng ở thủ đô Pa-ri, nước Pháp.
tiếng ở thủ đô Pa-ri, nước Pháp.

Tìm hiểu một số khái niệm có liên
Tìm hiểu một số khái niệm có liên
quan
quan
Khái niệm Văn bản nhật dụng:
Khái niệm Văn bản nhật dụng:
là những bài viết có nội dung gần gũi, bức
là những bài viết có nội dung gần gũi, bức
thiết đối với cuộc sống trước mắt của con ngư
thiết đối với cuộc sống trước mắt của con ngư
ời và cộng đồng xã hội hiện đại như:
ời và cộng đồng xã hội hiện đại như:
thiên
thiên
nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền
nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền
trẻ em, ma tuý và các tệ nạn xã hội
trẻ em, ma tuý và các tệ nạn xã hội


Khái niệm về thể loại bút kí:
Khái niệm về thể loại bút kí:
là một loại kí ghi lại những sự việc, cảnh vật
là một loại kí ghi lại những sự việc, cảnh vật
mà nhà văn đã mắt thấy, tai nghe cùng
mà nhà văn đã mắt thấy, tai nghe cùng
những cảm nghĩ của mình, được trình bày
những cảm nghĩ của mình, được trình bày
không chặt chẽ về mặt cốt truyện như trong
không chặt chẽ về mặt cốt truyện như trong
kí sự, không phóng túng như trong tùy bút.
kí sự, không phóng túng như trong tùy bút.


Cầu Long Biên
là cây cầu thép đầu tiên bắc qua
sông Hồng tại Hà Nội,
do Pháp xây dựng (1899-1902)


Đặt tên là cầu Doumer
(đọc như đu-me) (tên
Toàn quyền Đông Dương
Paul Doumer).


Dân gian còn gọi là cầu sông Cái.


Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển
kim loại có khắc chữ:

Gustave Eiffel
tác giả Cầu Long Biên
(Thông tin được truy cập trên mạng Internet)
1899 - 1902
Daydé & Pillé
Paris

Bài văn có thể chia làm mấy đoạn?
Bài văn có thể chia làm mấy đoạn?
Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn?
Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn?


5. Bố cục
5. Bố cục

Đoạn 1
Đoạn 1
: từ đầu ...đến
: từ đầu ...đến
thủ đô Hà Nội
thủ đô Hà Nội
.
.
Tổng quát về cầu Long Biên trong một thế kỉ tồn tại.
Tổng quát về cầu Long Biên trong một thế kỉ tồn tại.

Đoạn 2
Đoạn 2
:
:
Cầu Long Biên vững chắc
Cầu Long Biên vững chắc
.
.


Cầu Long Biên như một nhân chứng sống động,
Cầu Long Biên như một nhân chứng sống động,
đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội.
đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội.Đoạn 3
Đoạn 3
: phần còn lại.
: phần còn lại.
Khẳng định ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên trong
Khẳng định ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên trong
xã hội hiện đại.
xã hội hiện đại.CÇu Long
Biªn

Dựa vào văn bản và những hiểu biết
Dựa vào văn bản và những hiểu biết
của em, hãy nêu quá trình xây
của em, hãy nêu quá trình xây
dựng và đặc điểm của cầu
dựng và đặc điểm của cầu
Long Biên?
Long Biên?
1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên.
1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên.
a. Quá trình xây dựng cầu:
a. Quá trình xây dựng cầu:

Xây dựng từ năm 1899 đến1902 hoàn thành. do
Xây dựng từ năm 1899 đến1902 hoàn thành. do
kiến trúc sư người Pháp ép-phen thiết kế.
kiến trúc sư người Pháp ép-phen thiết kế.

Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền
Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền
Pháp: Đu-Me.
Pháp: Đu-Me.

Được xây dựng bằng mồ hôi và xương máu của
Được xây dựng bằng mồ hôi và xương máu của
bao con người VN.
bao con người VN.

b. Đặc điểm cầu:
b. Đặc điểm cầu:

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, dài 2290m,
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, dài 2290m,
nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài,
nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài,
10 nhịp ngắn.
10 nhịp ngắn.

So với cầu Thăng Long và cầu Chương Dương thì
So với cầu Thăng Long và cầu Chương Dương thì
quy mô và tính chất hiện đại của cầu Long Biên
quy mô và tính chất hiện đại của cầu Long Biên
không bằng.
không bằng.

Cầu là kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần
Cầu là kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần
thứ nhất.
thứ nhất.

Được coi là 1 thành tựu quan trọng trong thời
Được coi là 1 thành tựu quan trọng trong thời
văn minh cầu sắt.
văn minh cầu sắt.
So sánh với tư liệu qua 2 đọan đọc thêm về cầu
So sánh với tư liệu qua 2 đọan đọc thêm về cầu
Thăng Long và cầu Chương Dương, em hãy nhận
Thăng Long và cầu Chương Dương, em hãy nhận
xét về quy mô và tính chất của cầu Long Biên?
xét về quy mô và tính chất của cầu Long Biên?

Cầu Long Biên thời xưa

Cầu Long Biên năm 1925

Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò:
Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò:


chứng nhân, người làm chứng sống động
chứng nhân, người làm chứng sống động
của Thủ đô Hà
của Thủ đô Hà
Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt
Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt
Nam.
Nam.

Generate time = 0.096556901931763 s. Memory usage = 1.93 MB