BO SUU TAP HINH ANH BAC HO.

LOGO
Phßng GD-§T VÜnh Linh
Tr­êng TiÓu häc VÜnh ChÊp
LOGO
Bộ sưu tập
hình ảnh bác
hồ
AN THểI 2
Trường Tiểu học Vĩnh Chấp chào mừng quí vị về dự ngày hội công nghệ thông tin lần thứ nhất năm học 2008 - 2009 . Tổ chức tại trường Tiểu học Vĩnh Chấp Vĩnh Linh
Quảng Trị.
Thực hiện cuộc vận động :
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học Vĩnh Chấp xin ra mắt quí vị :
LOGO

ChÝ
Minh
Ng­êi

niÒm
tin
tÊt
th¾ng
LOGO
T×m hiÓu vÒ b¸c hå kÝnh
yªu
Bé s­u tËp vÒ
b¸c hå
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1990 – 2/9/1969)
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng
Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ
là cụ Hoàng Thị Loan.
Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu
nước từ Bến cảng Nhà Rồng.
Tháng 2 -1941 Người trở về nước.
Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba
Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc
Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng Hòa.
Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người
là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt
Nam, nhà văn hóa lớn”.
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
B¸c Hå ë Ph¸p 1920 1954
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
T
H
V
Ü
n
h

C
h
Ê
p
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950
Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950
09/20/13
T
H
V
Ü
n
h

C
h
Ê
p

LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người


Gạo đem vào giã bao
Gạo đem vào giã bao
đau đớn,
đau đớn,
Gạo giã xong rồi trắng
Gạo giã xong rồi trắng
tựa bông.
tựa bông.
Sống ở trên đời người
Sống ở trên đời người
cũng vậy,
cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới
Gian nan rèn luyện mới
thành công.”
thành công.”
09/20/13
T
H
V
Ü
n
h

C
h
Ê
p
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
TH
VÜnh ChÊp
B¸c

víi
lao
®éng.
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
T
H
V
Ü
n
h

C
h
Ê
p
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
T
H
V
Ü
n
h

C
h
Ê
p
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bác Hồ với đồng bào vùng cao.
Bác Hồ với đồng bào vùng cao.
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bác Hồ thăm đền Hùng
Bác Hồ thăm đền Hùng


Các vua Hùng đã
Các vua Hùng đã
có công dựng nước.
có công dựng nước.
Bác cháu ta phải
Bác cháu ta phải
cùng nhau giữ lấy
cùng nhau giữ lấy
nước.”
nước.”
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13
LOGO
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
09/20/13

Generate time = 0.090114831924438 s. Memory usage = 1.93 MB