ĐỀ KIỂM TRA HKI GDCD- 9

Họ và tên: ..............................
Lớp: 9/......
ĐỀ KIỂM TRA HKI – Năm học: 2007 - 2008
Môn thi: GDCD – Thời gian: 15 phút
Điểm Lời phê của giáo viên:
A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm):
* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái in hoa mà em cho là đúng nhất:
1. Câu ca dao sau đây nói về phẩm chất gì?
“Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”
A: Chí công vô tư
B: Dân chủ và kỷ luật.
C: Bảo vệ hoà bình.
D: Hợp tác cùng phát triển.
2. Ý nghóa của tính tự chủ là:
A: Đây là một đức tính quý giá.
B: Có tính tự chủ con người sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hoá.
C: Giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và cám dỗ.
D: Tất cả 3 ý trên.
3/ Hãy nối cột A (những biểu hiện hành vi đạo đức) với cột B (các chuẩn mực đạo
đức cho phù hợp)
A: Biểu hiện hành vi đạo đức B: Các chuẩn mực đạo đức
1/ Không nên nóng nãy, vội vàng
trong hành động.
a/ Bảo vệ hoà bình
2/ Tự nguyện tham gia các hoạt
động tập thể
b/ Dân chủ
3/ Nước có vua, chùa có bụt c/ Tự chủ
4/ Dùng thương lượng, đàm phán
để giải quyết mâu thuẩn
d/ Kỉ luật
------------------
Họ và tên: ..............................
Lớp: 9/......
ĐỀ KIỂM TRA HKI – Năm học: 2007 - 2008
Môn thi: GDCD – Thời gian: 30 phút
Điểm Lời phê của giáo viên:
B/ Phần trắc nghiệm (7 điểm):
Câu 1. Theo em lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em phải làm
gì để thực hiẹn lí tưởng đó? (2 đ)
Câu 2. Em hãy nêu những nguyên nhân gây ra Sạt lở đất, những thiệt hại và cách
phòng tránh? (3 đ)
Câu 3. Tình huống: Trong giờ kiểm tra môn GDCD, em thấy bạn A đang xem tài
liệu. Viêïc làm của A đã nói lên điều gì và em sẽ xử lí như thé nào khi thấy A làm
điều đó? (2đ)
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Generate time = 0.080258846282959 s. Memory usage = 1.93 MB