Bài : Bài Mắt soạn thao giảng


THỂ LỆ TRÒ CHƠI
Hãy chọn cho mình một
miếng ghép tương ứng
với câu hỏi của miếng
ghép đó . Nếu trả lời
đúng câu hỏi bạn sẽ mở
được tấm ghép mà bạn
chọn . Qua 3 lần mở
tấm ghép bạn mới có
quyền trả lời hình ảnh
sau các miếng ghép.
Mỗi câu trả lời đúng
cho 1 điểm , trả lời
được hình ảnh sau
miếng ghép cho 2 điểm
(điểm được cộng vào
bài kiểm tra gần nhất)

HS: Hãy quan sát hình và trả lời câu
hỏi ?
Trên gương mặt của Cô
và của tất cả mọi người
luôn luôn có hai thấu kính
hội tụ .
Bạn có biết hai thấu kính
hội tụ này không ?
CT CUA MAT

I-Cấu tạo của mắt

1-Cấu tạo
Hai bộ phận
quan trọng nhất
của mắt là thuỷ
tinh thể và
màng lưới Cơ vòng đỡ
H MAN LUOI

Phaàn 3
Phaàn 2
Phaàn 1
SS CT MAT

2- So sánh mắt và máy ảnh.
C1 : Nêu những điểm giống nhau về cấu
tạo giữa con mắt và máy ảnh ?
Vật kính
Phim
BT TRAC NG

Bài tập 1 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi
so sánh mắt và máy ảnh ?
A-Thể thuỷ tinh đóng vai tro
ø như vật kính trong máy ảnh
B-Phim đóng vai trò như mà
ng lưới trong con mắt
C- Thể thuỷ tinh là một thấu
kính hội tụ
D- Cả A, B, C đều đúng
KET LUAN 1

Kết luận 1 :

Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật
kính trong máy ảnh, còn màng lưới
như phim .
nh của vật mà ta nhìn hiện trên
màng lưới
CAU HOI THAO LUAN NHOM

-Mắt phải thực hiện quá trình gì
thì mới nhìn rõ các vật ?
-Trong quá trình này , có sự thay
đổi gì ở thể thuỷ tinh ?
Câu hỏi thảo luận nhóm :
II/ SU DT

II- SỰ ĐIỀU TIẾT
Để nhìn rõ những vật ở những
khoảng cách khác nhau thì ảnh
của vật phải hiện rõ nét trên
màng lưới. Cơ vòng đỡ thuỷ tinh
đã phải co dãn một chút làm
thay đổi tiêu cự của nó , quá
trình này gọi là sự điều tiết của
mắt.
Trong quá trình điều tiết thì thể
thủy tinh bò co giãn,phồng lên
hoặc dẹt xuống ,để cho ảnh
hiện trên màng lưới rõ nét
Sự điều tiết của mắt xảy ra hoàn
toàn tự nhiên.
Cơ vòng đỡ

Hãy ghép mỗi phần a,b,c,d với phần
1,2,3,4 để thành câu so sánh :
a-Thấu kính thường làm
bằng thủy tinh
b-Mỗi thấu kính có tiêu cự
không thay đổi được
c-Các thấu kính có thể có
tiêu cự khác nhau
d-Muốn hứng ảnh thật bởi
thấu kính ,người ta di chuyển
màn ảnh sau thấu kính
1-còn thể thủy tinh chỉ có tiêu
cự vào cỡ 2cm
2-còn muốn cho ảnh hiện trên
màng lưới cố đònh ,mắt phải
điều tiết để thay đổi tiêu cự
của thể thủy tinh
3-còn thể thủy tinh được cấu
tạo bởi một chất trong suốt và
mềm
4-còn thể thủy tinh có tiêu cự
có thể thay thế được

Generate time = 0.17651891708374 s. Memory usage = 1.93 MB