ĐẢO NGỮ

Inversion of Subject and Verb
PART 3: THE SUBJUNCTIVE MOOD (Thức giả định)
Subjunctive Mood (thức giả định hay còn gọi là bàng thái cách) là cách động từ để diễn tả những gì trái
với thực tế hoặc chưa thực hiện, những gì còn nằm trong tiềm thức người ta. Ngày nay Subjunctive Mood
không thông dụng vì người ta quen diễn tả ý nghĩa subjunctive bằng những lối khác, như dùng cấu trúc:
shall, should, would, may, might + infinitive. Chẳng hạn,
Thay vì nói: It is our wish that he do what he pleases. (he do: subjunctive)
Người ta nói: It is our wish that he may do what he pleases. (he may do: subjunctive equivalent)
(Điều mong ước của chúng tôi là nó được làm những gì nó thích.)
Subjunctive Mood có 3 hình thức: Present Subjunctive, Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive.
1. THE PRESENT SUBJUNCTIVE (Hiện tại giả định)
Subject + Verb (bare infinitive) (Động từ để nguyên mặc dù chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít)
a) Dùng để diễn tả một lời chúc (wish) hay một lời cầu nguyện (prayer) như:
 Long live Vietnam. (Việt Nam muôn năm!)
 God save the Queen. (Cầu mong thượng đế ban phước cho Nữ Hoàng.)
 God bless you. (Cầu mong thượng đế ban phước lành cho bạn.)
b) Dùng trong các mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that làm tân ngữ của các động từ như: suggest (đề nghị),
recommend (đề nghị), propose (đề nghị), insist (khăng khăng đòi, khẳng định), command (ra lệnh), demand
(đòi hỏi, yêu sách), require (đòi hỏi, yêu cầu), request (yêu cầu),...
subject + verb + that + subject + verb (bare infinitive)

(any tense)

(present subjunctive)
Verbs: suggest, recommend, propose, insist, command, demand, require, request,...
 The doctor suggested that Tom stop smoking. (Bác sĩ đề nghị Tom bỏ hút thuốc lá.)
 I demand that I be allowed to be free now. (Tôi yêu cầu là tôi phải được trả tự do bây giờ.)
 We recommend that he go with us. (Chúng tôi đề nghị là anh ta phải đi với chúng tôi.)
Chúng ta cũng có thể dùng subjunctive equivalent trong cấu trúc trên bằng "should + infinitive".
 The doctor suggested that Tom should stop smoking.
 I demand that I should be allowed to be free now.
 We recommend that he should go with us.
c) Dùng trong các mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that làm bổ ngữ đứng sau các danh từ như: suggestion
(sự đề nghị), proposal (sự đề nghị), command (mệnh lệnh), demand (sự đòi hỏi), request (sự yêu cầu),...
proposal
suggestion + is + that + subject + verb (bare infinitive)
request
 The doctor’s suggestion is that she take a holiday. (she take = she should take)
= The doctor suggested that she (should) take a holiday. (Bác sĩ đề nghị cô ta nên đi nghỉ.)
 Our proposal is that he be elected group-leader. (he be = he should be)
= We suggest that he (should) be elected .... (Chúng tôi đề nghị ông ấy phải được bầu làm tổ trưởng.)
d) Dùng trong các mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that đứng sau các tính từ như: imperative, important,
necessary, urgent, proposed, advised, required ... trong cấu trúc
It + be + adjective + that + subject + verb (bare infinitive)

(any tense) (necessary/important...)

(present subjunctive)
 It is necessary that he find the book. (Điều cần thiết là anh ta phải tìm ra cuốn sách đó.)
(he find = he should find)
 It was urgent that she leave at once. (Điều cấp bách là cô ta phải ra đi ngay lập tức.)
(she leave = she should leave)
 It has been suggested that income tax be abolished . (Có đề nghị là bỏ thuế thu nhập.)
(income tax be abolished = income tax should be abolished)
 Cần phân biệt cấu trúc: It is necessary/important/urgent ... that + S + (should) + bare infinitive
với cấu trúc: It is necessary/important/urgent/difficult/ ... (for + O) + to-infinitive
 It is necessary that he (should) find the book. // It is necessary for him to find the book.
2. THE PAST SUBJUNCTIVE (Quá khứ giả định)
NGUYEN DUC NHUAN – THCS Kim Dong – Nui Thanh, Quang Nam 1
Inversion of Subject and Verb
Past Subjunctive được thành lập giống hệt thì Past Simple (thêm -ED vào sau động từ hợp qui tắc, chọn cột
thứ hai(V
2
) đối với động từ bất qui tắc): Subject + V-ed/V
2

Riêng động từ TO BE thì dùng WERE cho tất cả các ngôi (I were/ you were/ he were/ it were/ they were...).
Tuy nhiên ngày nay người ta có khuynh hướng dùng was đi với chủ ngữ số ít và were với số nhiều.
Past Subjunctive diễn tả một một hành động hay sự kiện không có thật (trái với sự thật) ở hiện tại và được
dùng trong các cấu trúc sau:
Lưu ý: Về hình thức Past Subjunctive giống với Past Simple nhưng về ý nghĩa thì hoàn toàn khác (xem cách
dùng số 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 thì Past Simple, trang 1)
(a) Dùng trong mệnh đề IF câu điều kiện loại 2 (điều kiện trái với sự thật ở hiện tại):
If + S + V(past subjunctive), S + would/could + V(infinitive)
Eg:  I work at night, so I can’t attend the evening classes.
→ If I didn’t work at night, I could attend the evening classes.
(b) Dùng trong mệnh đề danh từ làm tân ngữ của động từ WISH khi diễn đạt ước muốn trái với sự thật ở hiện
tại (expressing present wishes): S + wish + (that) + S + V(past subjunctive)
= If only + S + V(past subjunctive)
Eg:  I’m sorry I don’t live near my work. → I wish I lived near my work.
 I have to work in shifts. → I wish I didn’t have to work in shifts.
 I am not as clever as he is. → I wish I were as clever as he is.
(c) Trong cấu trúc với WOULD RATHER
SUBJECT + WOULD RATHER + SUBJECT + VERB (past subjunctive): Muốn ai đó làm/đừng làm gì
(‘d rather)
Eg:  I’d rather you went by train. (Tôi muốn bạn đi bằng tàu lửa hơn.)
 I’d rather she didn’t go with you. (Tôi muốn cô ấy đừng đi với bạn.)
(d) Trong cấu trúc: IT’S (high) TIME + SUBJECT + VERB (past subjunctive)
Eg:  It’s time we went home. (Đã đến lúc chúng ta phải về nhà.) // It’s time for us to go home.
(e) Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách (adverbial clause of manner) bắt đầu bằng AS IF/AS THOUGH
(như thể là) để diễn tả một một hành động không có thật ở hiện tại.
SUBJECT + VERB(Present Simple) + AS IF/AS THOUGH + S + V (past subjunctive)
Eg:  She walks as if she had a wooden leg. (Cô ấy đi như thể là cô ta có một chân gỗ.)
 He treats us as if we were all idiots. (Ông ta đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là những ...)
3. THE PAST PERFECT SUBJUNCTIVE: Subject + had + past participle (V-ed/V
3
)
Về hình thức Past perfect subjunctive được thành lập giống hệt thì Past Perfect nhưng ý nghĩa diễn đạt thì
hoàn toàn khác nhau. Past perfect subjunctive được dùng trong các cấu trúc sau.
(a) Dùng trong mệnh đề IF câu điều kiện loại 3 (điều kiện trái với sự thật ở quá khứ):
If + S + V(past perfect subjunctive), S + would/could have + V(past participle)
Eg:  I didn’t know her address, so I didn’t send her a postcard.
(Tôi không biết địa chỉ cô ta nên tôi đã không gửi bưu thiếp cho cô ta)
→ If I had known her address, I would have sent her a postcard. (Nếu tôi biết đ/chỉ cô ta, tôi sẽ gửi ...)
 We didn’t go swimming because it rained. (Chúng tôi không đi bơi vì trời mưa.)
→ If it hadn’t rained, we would have gone swimming. (Nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ đi bơi.)
(b) Dùng trong mệnh đề danh từ làm tân ngữ của động từ WISH khi diễn đạt ước muốn trái với sự thật ở
quá khứ (expressing past wishes): S + wish + (that) + S + V(past perfect subjunctive)
= If only + S + V(past perfect subjunctive)
Eg: - I’m sorry you gave him my phone number. → I wish you hadn’t given him my phone number.
- I’m sorry that I didn’t finish my work last night. → I wish I had finished my work last night.
(c) Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách (adverbial clause of manner) bắt đầu bằng AS IF/AS THOUGH
(như thể là) để diễn tả một hành động không có thật ở quá khứ.
SUBJECT + VERB (Past Simple) + AS IF/AS THOUGH + S + V (past perfect subjunctive)
Eg: - He ate his dinner as if he hadn’t eaten for a week.
 Lưu ý: Sau AS IF/ AS THOUGH không nhất thiết phải luôn luôn dùng Subjunctive Mood.
EXERCISE 18.1: Circle the correct answer A, B, C or D.
1. The boys proposed that their group leader .................. a camping trip.
A. organized B. organize C. organizes D. organizing
NGUYEN DUC NHUAN – THCS Kim Dong – Nui Thanh, Quang Nam 2
Inversion of Subject and Verb
2. The teacher demanded that Tom ................... the room.
A. leave B. leaves C. has to leave D. leaving
3. It was urgent that she .............. the robbery to the police immediately.
A. reported B. reports C. report D. must report
4. “What instructions did your boss give you?” - “He requires that Alice ............... the meeting.”
A. would attend B. attends C. attended D. attend
5. “What is your opinion?” - “It is necessary that an employee ................ his work on time.”
A. finish B. finishes C. can finish D. to finish
6. Dan’s parents insist that he .................... home every week.
A. must call B. call C. called D. has to call
7. It is essential that she ................... the truth about her illness.
A. tell B. tells C. is told D. be told
8. The director requests that all packages ..................... at the central office.
A. send B. be send C. be sent D. are sent
EXERCISE 18.2: Put the verbs in brackets into the correct forms.
1. I hate driving. I’d much rather you (drive) ....................................
2. It’s high time they (mend) ................................. this road.
3. “I’ll pay you by cheque monthly.” - “I’d rather you (pay) ...................... me cash weekly.”
4. I wish I (not try) ................................... to repair it. I only made it worse.
5. I wish I (know) .............................. what is wrong with my car.
6. Tom acts as if he (be) ....................... the boss.
7. He talks as if he (do) ............................ all the work himself, but in fact Tom and I did most of it.
8. Barbara looked at me as though she (never meet) ....................................... me before.
____________________________________________________________________
SUBJECT AND VERB INVERSION
Trật tự bình thường trong một câu (subject + verb) bị đảo ngược (verb + subject) trong các trường hợp sau:
1) Đảo ngữ trong câu hỏi trực tiếp
 Where are they now?
 When did Tom leave school?
Lưu ý: Không đảo ngữ trong câu hỏi gián tiếp.
Anna asks Mary: "When did Tom leave school?" → Anna asks Mary when Tom left school.
→ Anna asked Mary when Tom had left school.
2) Đảo ngữ khi có trạng từ (adverbs) mang nghĩa phủ định đứng đầu câu
2.1 Nhóm từ seldom, rarely, never, little, no longer đứng đầu câu: Câu đảo ngữ dạng này thường dùng
với động từ ở thì hoàn thành (present/past perfect) hoặc với động từ tình thái (modals: can/could...)
 Never have I seen such an untidy man. (Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông lộm thộm thế.)
 Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
(Chưa bao giờ trong đời nàng trải nghiệm cảm xúc vui vẻ này.)
 Seldom has he seen anything stranger. (Hiếm khi nào anh ấy thấy cái gì lạ hơn thế.)
 Rarely have I seen him looking so miserable. (Hiếm khi tôi thấy anh ta có vẻ quá khổ sở thế.)
 Little does she realize how important this meeting is. (Cô ta không biết cuộc họp quan trọng đến thế.)
 No longer does he love Mary. (Anh ấy không còn yêu Mary nữa.)
2.2 Nhóm từ no sooner ... than, hardly/scarcely/barely ... when: Câu đảo ngữ dạng này thường dùng để
diễn tả 2 hay nhiều hành động kế tiếp nhau trong quá khứ (past perfect + past simple)
 No sooner had he gone out than it began to rain. (Anh ta vừa ra ngoài thì trời bắt đầu mưa.)
 Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang. (Tôi vừa ra khỏi giường thì chuông cửa reo.)
 Barely had I started speaking when he interrupted me. (Tôi vừa mở miệng nói thì anh ấy cướp lời.)
3) Đảo ngữ khi có các kết hợp với "ONLY" đứng đầu câu.
Only after ........
NGUYEN DUC NHUAN – THCS Kim Dong – Nui Thanh, Quang Nam 3
Inversion of Subject and Verb
Only when .......
Only if .........
Only then,
+ auliary verb + S + V Only by + noun/V-ing + auxilliary verb + S + V
 Only then did I understand the problem. (Chỉ ngay sau lúc đó tôi mới hiểu vấn đề.)
 Only by studying hard can you pass the exam. (Chỉ bằng cách học chăm chỉ bạn mới có thể thi đỗ.)
Lưu ý: Nếu câu có 2 mệnh đề thì đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai.
 Only when you grow up, can you understand it. (Chỉ khi nào em lớn lên em có thể hiểu vấn đề đó.)
 Only if you tell me the truth, can I forgive you. (Nếu bạn nói ra sự thật, tôi có thể tha thứ cho bạn.)
 Only after the film started, did I realise that I had seen it before.
(Chỉ khi phim bắt đầu chiếu tôi mới nhận ra mình đã xem rồi.)
4) Câu có chứa "not only... but also..." khi "not only" đứng đầu câu
Not only + auxiliary verb + S + V, but also + S + V
 He not only studies well but also sings well. → Not only does he study well, but he also sings well.
5) Đảo ngữ khi có "SO/SUCH" đứng đầu câu.
5.1 so + adjective + to be + noun + (that-clause)
 So strange was the situation that I coundn't sleep. (Tình huống quá kỳ lạ đến nổi tôi không ngủ được.)
 So sudden was the attack that they had no time to escape. (Cuộc tấn công quá bất ngờ đến nổi họ .....)
5.2 such + to be + noun (+ that-clause)
 Such is the stuff of dream. (Thật là một giấc mơ vô nghĩa.)
 Such was his strength that he could bend iron bars.
(Anh ta có sức mạnh thật phi thường đến nổi anh có thể bẻ cong những thanh sắt.)
6) Một số trường hợp đảo ngữ khác (có chứa từ phủ định "no" đứng đầu câu)
 At no time (chưa bao giờ) → At no time was the result of match in doubt.
 In no way (không sao có thể) → In no way could I agree with you.
 By no means (hoàn toàn không) → By no means did he intend to insult you.
 In/Under no circumstances (dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không)
→ Under no circumstances should you lend him the money.
 On no account (dù bất cứ lí do gì cũng không) → On no account should the house be left unlocked.
 Negative statement + NOR + auxiliary verb + S + V (không ... cũng không)
→ He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.
 Only in this way (chỉ bằng cách này) → Only in this way can the problem be solved.
7) Đảo ngữ trong mệnh đề điều kiện (if-clause)
7.1 Đảo ngữ với should đứng đầu câu điều kiện loại 1 (ẩn IF)
 If he calls, tell him I’ll ring back. ≈ If he should call, tell him I’ll ring back.
→ Should he call, tell him I’ll ring back.
 If you are interested in our offer, please contact us.
→ Should you be interested in our offer, please contact us.
7.2 Đảo ngữ với were đứng đầu câu điều kiện loại 2 (ẩn IF)
 If the guests arrived this week, there’d be no rooms available.
→ Were the guests to arrive this week, there’d be no rooms available.
7.3 Đảo ngữ với had đứng đầu câu điều kiện loại 3 (ẩn IF)
 If the bombs had gone off, at least 600 people would have died.
→ Had the bombs gone off, at least 600 people would have died.
8) Đảo ngữ khi đầu câu có từ "here/there", từ chỉ nơi chốn đi kèm các động từ như: lie, live, sit, stand,
come, go... hoặc các tiểu từ của động từ kép (come down, go up...).
Trường hợp này chỉ đảo động từ chính ra trước chủ ngữ; không được mượn trợ động từ (auxiliary verb)
 In that cottage lives an old man. (Một ông lão sống trong ngôi nhà nhỏ ấy.)
 In the corner of the room stands a wardrobe. (Ở góc phòng có một tủ đựng quần áo.)
 In the middle of the room is a table. (= There is a long table in the middle of the room.)
 Here comes a taxi! There goes the last train!
 Here’s your letters.
Lưu ý: Trong trường hợp này, nếu chủ ngữ là một đại từ (pronoun): we, he, she, it, they... thì không đảo ngữ
 Here you are. There it is. (Không nói: Here are you. There is it.)
EXERCISE 18.1: Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.
NGUYEN DUC NHUAN – THCS Kim Dong – Nui Thanh, Quang Nam 4
Inversion of Subject and Verb
1. I've never seen such a mess in my life.
Never ......................................................................
2. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
Seldom ......................................................................................................................................
3. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.
Little ..........................................................................................................................................
4. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property.
In no way ...................................................................................................................................
5. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.
No sooner ..................................................................................................................................
6. The restaurant cannot accept animals under any circumstances.
Under .........................................................................................................................................
7. Her grief was so great that she almost fainted.
So ...............................................................................................................................................
8. She had hardly begun to speak when people started interrupting her.
Hardly ........................................................................................................................................
9. I only realized what I had missed when they told me about it later.
Only when ..................................................................................................................................
10. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Green.
Nowhere ....................................................................................................................................
11. He forgot about the gun until he got home.
Not until ....................................................................................................................................
12. The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
Only by .....................................................................................................................................
13. I realized who he was only when he removed his dark glasses.
Only ..........................................................................................................................................
14. She didn't realize that she had lost her purse until she got home.
Not until ...................................................................................................................................
15. He never suspected that the money had been stolen.
At no time ................................................................................................................................
16. We only dispatch goods after receiving the money.
Only after the money ...............................................................................................................
17. The only way to eliminate world terrorism is by united opposition.
Only by ....................................................................................................................................
18. The two sides never looked likely to reach an agreement.
At no time .................................................................................................................................
EXERCISE 18.2: Choose the correct word or phrase to complete each sentence.
1. Seldom ...................... a newspaper.
A. buys Anna B. does Anna buy C. bought Anna D. Anna does buy
2. No sooner ................. the house than the phone started to ring.
A. did he enter B. he had entered C. entered he D. had he entered
3. At no time .................. greater opportunities.
A. did women had B. have women had C. does women have D. has women dad
4. On no account ................. any money if he offers you.
A. must you accept B. did you accept C. do you accept D. you accept
5. Not a single word ................ during dinner.
A. did he say B. was he said C. said he D. were he said
NGUYEN DUC NHUAN – THCS Kim Dong – Nui Thanh, Quang Nam 5

Generate time = 0.31256699562073 s. Memory usage = 1.95 MB