TIẾT 44: TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG


GIÁO VIÊN:
GIÁO VIÊN:
LÊ VŨ PHƯƠNG
LÊ VŨ PHƯƠNG
THẢO
THẢO
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
DĂK LĂK 01/2007


TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN
BAØI D ÖÏ THI
BAØI D ÖÏ THI


BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ


TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG
TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG
HẠC TIỄN MẠNH HẠO
HẠC TIỄN MẠNH HẠO
NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

L U HO NG H C Â À Ạ

LÂU HOÀNG HẠC
TRANH
CH N Â
DUNG
NH À
TH Ơ

B CHẠ

MỤC TIÊU
MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
Giúp học sinh :
+ Hiểu được tình cảm chân thành trong sáng
+ Hiểu được tình cảm chân thành trong sáng
của Lí Bạch đối với bạn; hiểu được một đặc điểm
của Lí Bạch đối với bạn; hiểu được một đặc điểm
cơ bản của thơ Đường thể hiện ở bài thơ này:
cơ bản của thơ Đường thể hiện ở bài thơ này:
ý ở
ý ở
ngoài lời
ngoài lời


+ Rèn kỹ năng phân tích thơ Đường
+ Rèn kỹ năng phân tích thơ Đường
+ Giáo dục sự trân trọng đối với tài thơ và
+ Giáo dục sự trân trọng đối với tài thơ và
tình bạn cao đẹp của Lí Bạch, bồi dưỡng những
tình bạn cao đẹp của Lí Bạch, bồi dưỡng những
tình cảm tốt đẹp của con người
tình cảm tốt đẹp của con người

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I.
I.
Giới thiệu chung :
Giới thiệu chung :
1.
1.
Thơ Đường :
Thơ Đường :
Trình bày những
Trình bày những
hiểu biết của em
hiểu biết của em
về thơ Đường ?
về thơ Đường ?

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I.
I.
Giới thiệu chung :
Giới thiệu chung :
1.
1.
Thơ Đường :
Thơ Đường :
Hình thành và phát triển vào
Hình thành và phát triển vào
đời Đường ở TQ
đời Đường ở TQ


Thể loại chủ đạo là đường
Thể loại chủ đạo là đường
luật, liêm luật chặt chẽ, ngôn
luật, liêm luật chặt chẽ, ngôn
ngữ hàm xúc cô đọng , chủ
ngữ hàm xúc cô đọng , chủ
trương “ý tại ngôn ngoại”
trương “ý tại ngôn ngoại”


Nội dung phong phú
Nội dung phong phú
Tác giả tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ
Tác giả tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ
Phủ, Bạch cư Dị
Phủ, Bạch cư Dị

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I.
I.
Giới thiệu chung :
Giới thiệu chung :
2. Lí Bạch :
2. Lí Bạch :
Em biết gì về nhà thơ Lí
Bạch và nội dung thơ ông?

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I.
I.
Giới thiệu chung :
Giới thiệu chung :
2. Lí Bạch :
2. Lí Bạch :
-
Là nhà thơ lãng mạn của TQ,
Là nhà thơ lãng mạn của TQ,
mệnh danh “Thi tiên”.
mệnh danh “Thi tiên”.
-
Nội dung thơ phản ánh đầy đủ nội
Nội dung thơ phản ánh đầy đủ nội
dung phong phú của thơ Đường.
dung phong phú của thơ Đường.

Generate time = 0.092891931533813 s. Memory usage = 1.93 MB